خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب مهندسی عمران و معماری / شناخت فضاهای شهری جدید و ضرورت اهمیت آن

شناخت فضاهای شهری جدید و ضرورت اهمیت آن

کد محصول MEM151

تعداد صفحات: ۲۱۷ صفحه فایل WORD

دارای فایل اتوکد

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول
۱-۱- بیان مسئله  ۱
۱-۲- ضرورت بحث  ۱
۱-۳- سوالات تحقیق  ۲
۱-۴- اهداف تحقیق ۲
۱-۵- فرضیه ها  ۲
۱-۶- شیوه تحقیق  ۲
۱-۷- روش گرد آوری اطلاعات  ۴

فصل دوم
۲-۱- مقدمه ۶
بخش اول : مبانی نظری
۲-۱-۲- واژگان و مفاهیم کلیدی ۶
۲-۱-۳- ماهیت محِط  ۷
۲-۱-۳-۱- سازماندهی ارتباطات  ۷
۲-۱-۳-۲- سازماندهی معنی ۸
۲-۱-۳-۳- سازماندهی زمان  ۸
۲-۱-۳-۴- سازماندهی فضا ۹
۲-۱-۴- فضا(رویکردهای فلسفی) ۹
۲-۱-۴-۱- موضع مطلق یا جوهری از فضا ۱۰
۲-۱-۴-۱-۱- مفهوم فلسفی دکارت از فضا  ۱۱
۲-۱-۴-۲- موضع نسبی یا ربطی از فضا  ۱۲
۲-۱-۴-۲-۱- مفهوم فلسفی لایب نیتس از فضا ۱۳
۲-۱-۴-۳- موضع معرفت شناختی از فضا  ۱۴
۲-۱-۵- سیر تحول تاریخی مفهوم فضا ۱۴
۲-۱-۶- مفهوم فضا در تئوریهای معماری و شهرسازی ۱۹
۲-۱-۶-۱- فضای معماری و ادراک محیط ۲۰
۲-۱-۶-۲- انسان و فضای هستی  ۲۱
۲-۱-۶-۳- انسان و ادراک محیط  ۲۲
۲-۱-۶-۴- فضای هستی ۲۲
۲-۱-۶-۵- فضای هستی و معماری در درجات و مقیاسهای مختلف   ۲۵
۲-۱-۶-۶- چکیده موضوعات مورد بررسی نگرش فضا ۲۶
۲-۱-۷- فضای عمومی ۲۹
۲-۱-۸- فضای شهری  ۳۰
۲-۱-۸-۱- میدان  ۳۱
۲-۱-۸-۲- خیابان ۳۱
۲-۱-۸-۳- نظریات دانشمندان شهرسازی در باب فضای شهری  ۳۲
۲-۱-۸-۴- جمع بندی و نتیجه گیری  ۴۴
۲-۱-۹- مکان  ۴۸
۲-۱-۹-۱- ویژگی های مکان  ۴۹
۲-۱-۹-۲- نسبی بودن مکان از نظر لایب نیتس  ۵۰
۲-۱-۹-۳- جا یا مکان (place) ۵۲
۲-۱-۹-۴- حس جا  ۵۳
۲-۱-۹-۵- حس تعلق به مکان  ۵۳
۲-۱-۹-۶- جای واقعی ۵۳
۲-۱-۹-۷- حس مکان  ۵۳
۲-۱-۹-۸- حس تعلق به مکان  ۵۵
۲-۱-۹-۸-۱- عناصر لینچ و ونچوری در رابطه با حس مکانی ۵۵
۲-۱-۹-۹- عوامل موثر در ایجاد حس تعلق به مکان  ۵۷
۲-۱-۹-۹-۱- روابط اجتماعی  ۵۷
۲-۱-۹-۹-۲- تکرار استفاده و طول مدت اقامت ۵۸
۲-۱-۹-۹-۳- هویت و حس مکان ۵۸
۲-۱-۹-۹-۴- مالکیت  ۶۰
۲-۱-۹-۹-۵- مکان و محل تولد  ۶۱
۲-۱-۹-۹-۶- مقیاس انسانی ۶۱
۲-۱-۹-۹-۷- یادآوری خاطرات  ۶۲
۲-۱-۹-۹-۸- توجه به نیازها و خواسته های مردم ۶۲
۲-۱-۹-۹-۹- امنیت ۶۳
۲-۱-۹-۹-۱۰- مشارکت  ۶۴
۲-۱-۹-۱۰- اصول طراحی فضاهای شهری با رویکرد حس تعلق به مکان   ۶۵
۲-۱-۹-۱۱- جمع بندی و نتیجه گیری ۶۶
۲-۱-۹-۱۲- نامکانی  ۶۸
۲-۱-۹-۱۳- حس نامکانی ۷۰
۲-۱-۹-۱۴- عوامل موثر در ایجاد حس نامکانی ۷۲
۲-۱-۹-۱۵- پدیدار شناسی و مکان  ۷۳
۲-۱-۹-۱۵-۱- پدیدار شناسی ، جغرافیای انسان گرا و طراحی محیط  ۷۳
۲-۱-۹-۱۵-۱-۱- مراقبت ۷۳
۲-۱-۹-۱۵-۱-۲- فضای زندگی و زیست جهان  ۷۴
۲-۱-۹-۱۵-۱-۳- عالم مفروض ۷۵
۲-۱-۹-۱۶- دیگر مکان ۷۶
۲-۱-۹-۱۷- ارتباط فضا و مکان  ۷۷
۲-۱-۹-۱۷-۱- فضای اسطوره ای  ۸۰
۲-۱-۹-۱۷-۲- فضای ادراکی یا تجربی ۸۱
۲-۱-۹-۱۷-۳- فضای هندسی  ۸۱
۲-۱-۹-۱۷-۴- فضای مقدس ۸۱
۲-۱-۹-۱۷-۵- فضای مجازی ۸۲
۲-۱-۹-۱۸- ارتباط زمان و مکان و فضا  ۸۶
۲-۱-۹-۱۹- فشردگی زمان در بعد مکان  ۸۹
۲-۱-۹-۲۰- جمع بندی و نتیجه گیری ۹۰
۲-۱-۱۰- هویت  ۹۴
۲-۱-۱۰-۱- مفهوم هویت ۹۴
۲-۱-۱۰-۲- مفهوم و مراتب هویت در حکمت و فلسفه اسلامی ۹۵
۲-۱-۱۰-۳- رابطه حس مکانی با هویت  ۹۶
۲-۱-۱۰-۴- هویت مکان  ۹۶
۲-۱-۱۰-۵- تفاوت هویت مکانی و هویت مکان ۹۶
۲-۱-۱۰-۶- عوامل هویت بخش   ۹۸
۲-۱-۱۰-۶-۱- مکان و فضا ۹۸
۲-۱-۱۰-۶-۲- زمان ۱۰۲
۲-۱-۱۰-۷- جمع بندی عوامل هویت بخش  ۱۰۳
۲-۱-۱۰-۸- حضور اقشار اجتماع  ۱۰۳
۲-۱-۱۰-۹- مفهوم فرهنگ ۱۰۵
۲-۱-۱۰-۱۰- تعاریف دیگر فرهنگ   ۱۰۷
۲-۱-۱۰-۱۱- فرهنگ خاص ۱۰۸
۲-۱-۱۰-۱۲- فرهنگ عام ۱۰۹
۲-۱-۱۰-۱۳- فرهنگ پذیری  ۱۱۱
۲-۱-۱۰-۱۴- خاطرات جمعی  ۱۱۲
۲-۱-۱۰-۱۵- تاریخ ۱۱۴
۲-۱-۱۰-۱۶- ارتباطات  ۱۱۵
۲-۱-۱۰-۱۷- بحران هویت ۱۱۸
۲-۱-۱۰-۱۷-۱- بازسازی عام گرایانه ۱۱۹
۲-۱-۱۰-۱۷-۲- بازسازی خاص گرایانه  ۱۲۰
۲-۱-۱۱- زمان-مکان-ساخت و نظام  ۱۲۲
۲-۱-۱۱-۱- روابط زمان و مکان ۱۲۲
۲-۱-۱۱-۲- زمان و مکان از دیدگاه حکمت اسلامی  ۱۲۳
۲-۱-۱۱-۳- زمان و مکان از دیدگاه فلاسفه غرب ۱۳۲
۲-۱-۱۲- از مکانها تا نامکانها ۱۳۴
۲-۱-۱۲-۱- ماهیت مدرنیته  ۱۳۴
۲-۱-۱۲-۱-۱- رهیافت گسست گرا  ۱۳۴
۲-۱-۱۲-۲- پست مدرنیسم-طرد ماهیت ۱۳۵
۲-۱-۱۲-۲-۱- فردریک جیمسون،مارکسیسم و تمامیت ۱۳۶
۲-۱-۱۲-۲-۱-۱- پست مدرنیسم،فقدان معنا ۱۳۷
۲-۱-۱۲-۲-۱-۲- تلویزیون ۱۳۷
۲-۱-۱۲-۲-۱-۳- مساله ی تاریخ  ۱۳۸
۲-۱-۱۲-۲-۱-۴- خود شیزوفرنیک و جامعه آن  ۱۴۰
۲-۱-۱۲-۲-۱-۵- تغییر دادن تمامیت ۱۴۱
۲-۱-۱۲-۳- شهر پسامدرن  ۱۴۲
۲-۱-۱۲-۳-۱- شهر مشعشع ۱۴۳
۲-۱-۱۲-۳-۲- شهر عام ۱۴۴
۲-۱-۱۲-۴- مرزهای بی ثبات ۱۴۶
۲-۱-۱۲-۵- سوپرمدرنیته و نامکانها  ۱۴۶
۲-۱-۱۲-۵-۱- پشت سر گذاشتن فضا ۱۴۶
۲-۱-۱۲-۵-۲- قلمروی نامکانی ۱۴۹
۲-۱-۱۳- نظریه های مرتبط با نامکانها  ۱۵۲
۲-۱-۱۳-۱- شهر عام و بحث نامکانها ۱۵۲
۲-۱-۱۳-۲- نئوفولدینگ و بحث نامکانها  ۱۵۴
۲-۱-۱۳-۳- فرکتال و بحث نامکانها ۱۵۶
۲-۱-۱۳-۴- منطق فازی  ۱۵۹

بخش دوم : نمونه های تطبیقی
۲-۲-۱- نمونه های تطبیقی ۱۶۲
۲-۲-۱-۱- جغرافیا ۱۶۲
۲-۲-۱-۲- راه ۱۶۲
۲-۲-۱-۳- شهر ۱۶۴
۲-۲-۱-۴- منظر ۱۶۸
۲-۲-۱-۵- بنا ۱۷۰

بخش سوم : آزمون فرضِه ها و نتیجه گیری فصل دوم  ۱۷۶

فصل سوم
۳-۱- شناخت منطقه پروژه ۱۸۰
۳-۱-۱- توسعه کالبدی  ۱۸۰
۳-۱-۲- تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر شهر ۱۸۲
۳-۱-۳- محورهای شاخص ۱۸۲
۳-۱-۳- ۱- نقاط شاخص شهر  ۱۸۳
۳-۱-۴- مشخصات اقلیمی شهر ۱۸۴
۳-۱-۴-۱- دما و رطوبت هوا ۱۸۴
۳-۱-۴-۲- وزش باد ۱۸۵
۳-۱-۴-۳- تابش آفتاب  ۱۸۵
۳-۱-۴-۴- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز  ۱۸۶
۳-۱-۵- چکیده حاصل از مطالعات منطقه پروژه  ۱۸۶
۳-۲- شناخت زمین پروژه ۱۸۸
۳-۲-۱- دانه بندی قطعات  ۱۹۲
۳-۲-۲-تراکم ساختمانی  ۱۹۲
۳-۲-۳-حجم و توده ساختمان  ۱۹۳
۳-۲-۴- شناسایی نوع مالکیت اراضی ۱۹۷
۳-۲-۵- دسترسی و ارتباطات ۱۹۷
۳-۲-۵-۱- ترافیک ۱۹۷
۳-۲-۶- کاربری های مهم و تاثیر گذار ۲۰۰
۳-۲-۷- زیست محیطی ۲۰۲
۳-۲-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ۲۰۷
۳-۲-۹- جدول SWOT ۲۰۸

فصل چهارم
طراحی محدوده مورد نظر ۲۱۱

منابع و ماخذ  ۲۲۳
چکیده انگلیسی ۲۳۱

فهرست نمودارها

۲-۱-۱- رابطه انسان،مقیاس و فضا ۱۹
۲-۱-۲- رابطه انسان،مقیاس –زمان و فضا  ۲۰
۲-۱-۳- انسان و فضای معماری ۲۱
۲-۱-۴- انسان و فضای هستی ومعماری ۲۱
۲-۱-۵- مراحل شکل گیری اثر ۲۲
۲-۱-۶- عناصر فضای هستی و معمار ی ۲۳
۲-۱-۷- شناخت موضعی و توپولوژیک ۲۴
۲-۱-۸- درجات چندگانه هستی ۲۵
۲-۱-۹- تاریخ ،معماری- انسان و زمان ۲۶
۲-۱-۱۰- معماری- انسان و تاریخ ۲۷
۲-۱-۱۱- معماری- فلسفه و روانشناسی ۲۷
۲-۱-۱۲- معماری- انسان- تاریخ و علوم و فلسفه ۲۸
۲-۱-۱۳- انسان ، معماری،تاریخ ۲۸
۲-۱-۱۴- ارتباط مفاهیم فضا-زمان و مکان در طول تاریخ ۸۸
۲-۱-۱۵- انواع زمان قابل درک ۹۰
۲-۱-۱۶- انواع فضاهای درکی ۹۲
۲-۱-۱۷- ویژگی های فضا و مکان ۹۲
۲-۱-۱۸- ارتباط مفاهیم فضا-زمان و مکان در طول تاریخ ۹۳
۲-۱-۱۹- مراتب هویت در اسلام ۹۵
۲-۱-۲۰- عوامل هویت بخش مکان ۹۸
۲-۱-۲۱- عوامل هویت بخش ۱۰۳
۲-۱-۲۲- قشر اجتماعی ۱۰۵
۲-۱-۲۳- تاریخ ۱۱۵
۲-۱-۲۴- منطق فاز ی ۱۶۱

فهرست تصاویر

۲-۲-۱ ،۲-۲-۲- جغرافیا  ۱۶۲
۲-۲-۳- را ه ۱۶۳
۲-۲-۴ ، ۲-۲-۵- راههای غیر هم سطح  ۱۶۴
۲-۲-۶- شیکاگو ۱۶۴
۲-۲-۷ ، ۲-۲-۸ ، ۲-۲-۹- نیویورک ۱۶۵
۲-۲-۱۰ ، ۲-۲-۱۱ ، ۲-۲-۱۲ ، ۲-۲-۱۳- دبی ۱۶۶
۲-۲-۱۴ ، ۲-۲-۱۵- پروژه habitat ۱۶۷
۲-۲-۱۶- منظر ۱۶۸
۲-۲-۱۷- منظر ۱۶۹
۲-۲-۱۸- منظر ۱۶۹
۲-۲-۱۹ ، ۲-۲-۲۰- پارک دولاویلت ۱۷۰
۲-۲-۲۱ ، ۲-۲-۲۲ ، ۲-۲-۲۳ ، ۲-۲-۲۴- موزه گوگنهایم ۱۷۲
۲-۲-۲۵- موزه یهو د ۱۷۳
۲-۲-۲۶ ، ۲-۲-۲۷ ، ۲-۲-۲۸ ، ۲-۲-۲۹- موزه یهود ۱۷۴

 فهرست نقشه ها

۳-۱- توسعه کالبدی شهر مشهد ۱۸۱
۳-۲- کاربری طرح جامع مشهد ۱۸۱
۳-۳- استخوانبندی شهر(راهها) ۱۸۴
۳-۴- کاربری اراضی ۱۹۰
۳-۵- نحوه استقرار توده و فضا ۱۹۴
۳-۶- تعداد طبقات ۱۹۵
۳-۷- ارتفاع توده های ساختمانی ۱۹۶
۳-۸- دسترسی ها ۱۹۸
۳-۹- بررسی دسترسی ها به بلوار جانباز ۱۹۹
۳-۱۰- مقیاس عملکردی ۲۰۱
۳-۱۱- آلودگی صوتی ۲۰۴
۳-۱۲- حرکت در فضا ۲۰۵
۳-۱۳- بررسی عوامل لینچ در محدوده  ۲۰۶

فهرست جداول

۳-۱- بررسی معابر با عملکردهای مهم و خاص ۲۰۰
۳-۲- میزان آلودگی ترافیکی ۲۰۳
۳-۲-۹- جداول ارزیابی امکانات و محدودیت ها ، فرصت ها و تهدیدها ۲۰۸