بررسی پله و رامپ

کد محصول MEM150

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

_ مقدمه
_ تعریف پله
_ انواع پله : الف) فرم ب) جنس ج) کاربری
_ اجزای پله
_ سیستم ساختاری پله الف) جنسیت ب) بست و اتصالات
_ فضای پله الف) نور ب) دیوار ج) زیر پله
د) سازماندهی در فضا ه) دید و) رنگ
_ استانداردهای پله
_ معلولین
_ امنیت پلکان
_ تناسبات پله
_ پلکان
_ ترسیم فنی پله