مروری بر سازه های بتنی

کد محصول MEM147

تعداد صفحات: ۹۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

بارگذاری
نقشه های معماری
طراحی   تیرچه بلوک
نقشه های سازه
طراحی ستون
طراحی  تیر
طراحی  دیوار برشی
تحلیل دقیق
طراحی پی
تحلیل دستی
تحلیل دستی به کمک پرتال
نتایج آنالیز و طراحی در ETABS