پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM103- معماری ایران و جهان

کد محصول MEM103

فایل WORD

170 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب

معماری ایران و جهان
معماری جهان:
 پیش از تاریخ:
دوره دیرینه سنگی:
دوره میان سنگی:
دوره نو سنگی:
معماری بین النهرین:
سومر:
دوره آکاد:
معماری بابل کهن:
الف) معابد:
ب) کاخها:
معماری مصر:
معماری هند:
الف) منازل:
ب) حمام:
ج) انبار غله:
معماری عصر بودایی:
معماری چین:
سبکهای معماری چین:
معماری ژاپن:
معابد بودایی:
زیارتگاهها:
خانه های ژاپنی:
معماری یونان:
معماری دوره کهن:
معماری دوره کلاسیک:
مععماری دوره هنلی:
شیوه های معماری یونان:
الف) گوتیک آغازین
ب) گوتیک پیشرفته:
ج)گوتیک پسین:
 معماری رنسانس:
معماری باروک:
معماری مدرن:
مدرنیته:
رنسانس:
دین پیرایی:
علم مداری:
عصر روشنگری:
انقلاب صنعتی:
اولین ساختمان های مدرن:
معماری مدرن اولیه:
معاری مدرن متعالی:
کانستراکتیویسم:
کوربوزیه:
معماری ارگانیک:
معماری مدرن متأخر:
پٌست مدرنیته: 
1. عقلانیت
2. ایدوئولوژی:
  3. رسانه :
معماری پٌست مدرن ( مردم گرا):
معماری های تک واکو تک (های تکنولوژی و اکو تکنولوژی):
معماری اکو- تک:
: معماری نئوکلاسیک
ساختمان نئوکلاسیک = پوسته ای کلاسیک برروی امکانات مدرن است
معماری ایران:
ایرانی دارد.
سلوکیان :
اشکانیان :
ساسانیان :
آغاز عصر اسلامی: هدفهای نو
مسجد:
سامانیان:
غزنویان:
سلجوقیان:
تیموریان
صفویه
تعریف فضا
عناصر اصلی:
نقطه:
خط:
سطح:
حجم:
فـرم :
شکل:
مکان:
جهت:
تغییر شکل فرم:
 تغییرات ابعادی:
تغییرات برشی:
تغییرات الحاقی:
فرم های الحاقی:
1. فرم های مرکزی:
2.    فرم های خطی:
3-  فرم های شعاعی:
4- فرم های مجموعه ای:
5-  فرم های شبکه ای:

تلاقیهای متعارف هندسی:
فرم و فضا
خصوصیات فضا ی معماری
 درجه بسته بودن:
دید:
انواع بازشوها:
ارتباطات فضایی:
سازماندهی های فضایی: مرکزی – خطی – شعاعی – مجموعه ای – شبکه ای
سیرکولاسیون ( حرکت درون یک فضا ):
مسیر رسیدن به بنا:
ورودی بنا: 
وضعیت مسیر:
روابط مسیر- فضا:
فرم فضایی سیرکولاسیون:
تناسب مصالح
سیستمهای تنظیم   تناسب:
سبک های کلاسیک (شیوه های ستون سازی):  تئوریهای رنسانس:
• هفت شکل ایده آل پلان اتاق:
• تعیین ارتفاع اتاق ها:
• مُدولر:
• کِن:
• تناسبات انسانی
• مقیاس:
• مقیاس بصری:
• مقیاس مکانیکی:
• مقیاس انسانی:
اصول نظام دهنده فضا 
محور:
تقارن:
سلسله مراتب:
ریتم:
عامل مفروض:
تغییر شکل:
1- مبانی
2- ساختار
3- سیستم‌ها (تأسیسات)
4- پوسته ساختمانی
5- ارتباطات
6- دید
7- نور
8- سایت
9- شرایط جوی
10- ارتباطات در سایت
11- بوم‌شناسی بنا در سایت
مراحل تحقیق
منابع اطلاعاتی:
انواع بنا:
تکامل:
ساختمان های چند کارکردی:
بررسی سایت:
آئین نامه ها:
بررسی دید گاه های کارفرما:
موضوعات مهم در برنامه ریزی
کارفرما:
ارتباط با کارفرما:
دستورالعمل:
نتیجه:
مفاهیم طراحی:
نمادگری:
منابع:
از عینیت به ذهنیت:
تغییرات :
دیدار گری (تجسّم) :
برش ها و نماها:
مدل سازی (ماکت سازی):
رنگ:
نوآوری:
 
تکنولوژی ساخت:
میراگرهای سیال:
میراگر سیال چیست؟
توصیف میراگر سیال:
مقایسه ضربه گیر سیال و جداسازی اساس و پایه:
تکنیکهای ضربه گیر سیال:
Stockton city hall:
بیمارستان با قاب خمشی فولادی:
نتیجه گیری:
معایب استفاده از گوی های فلزی در زیر ساختمان:
پایه های قارچی شکل:
تئوری میراگر های جرمی:
نمای شماتیک از عملکرد  TMD:
میراگر جرمی تنظیم شده جابجائی:
John Hancock Tower
Citicorp center :

میراگر های جرمی اولیه دارای معایبی هستند :
:New Translation TMD
از شار تا شهر
شهر نشینی ، شهر گرایی و شهر سازی قبل از اسلام:
1- شیوه پارسی:
2- شیوه یا میان شیوه پارسی هلنی:
3- شیوه پارتی
(1) مرحله شکل گیری و پیدایش پدیده شهر:
1- اشرافیت دودمانی:
2- مغان و روحانیون:
3- اشرافیت دهقانی:
4- بازرگانان و پیشه وران:
5- چهره شارهای پارسی از دیدگاه ریخت شناسی شهری:
دژ حکومتی:
شارمیانی:
شار بیرونی:
(2) مرحله پیدایش (نو شهرها) و تجربه سازماندهی شبکه شهری در سازمان فضایی کشور:
(3) مرحله تعمیم شهر گرایی و شهر نشینی و تجربه ساماندهی در این سرزمین عبارتند از:

دگرگونی مفهوم
الف) مسجد
ب) بازار
ج) محله
شهر نشینی ، شهرگرایی و «شهرسازی» در دوران متقدم اسلامی
شکل گیری دولت اسلامی بازسازی مفاهیم کهن
تولد مفهوم جدیدی از شار
دگرگونی در مفهوم شار:
فرو پاشی سازمان شهری و ابداع مجدد مفهوم:
ابداع مجدد مفهوم شار (مکتب اصفهان):
شار مکتب اصفهانی :
دگرگونی در مفهوم شار – تولد سبک تهران، دگرگونی مفهوم شار:
معماری و شهر سازی نو:
آغاز فرآیند شهری شدن:
شهر هم اکنون از سه قسمت عمده تشکیل شده :
نظریه های شهرسازی
کامیلو زیته و رفرم شهرها :
اتوواگنروایجادفضاهای بازدرمحلات:
      

وحدت شهر ومحیط طبیعی آن«نظریه پتریک گدس»:
شهرهای نوار مانند «نظریه سریای ماتا»:
شهر صنعتی ، نظریه «تونی گارنیه»:
طرح واحدهای خودیار، نظریه کلرنس پری
طرح واحدهای خودیار، نظریه کلرنس پری:
خصیصه های طرح کلرنس پری:
ناحیه ای برای زندگی «طرح کلرنس اشتاین»:
طرح رادبرن (سازمانی عمومی):
   (Le Corbusier) طرح لوکوربوزیه:
طرح فرانک لوید رای:
نظریه های ساخت شهر:
1- ساخت دوایر متحدالمرکز ( نظریه ارنست برگس ): 
2- ساخت قطاعی شهر ( نظریه همر هویت ):
ساخت ستاره ای شکل:
4- ساخت چند هسته ای (نظریه ادوارد اولمن):
5- ساخت عمومی شهرها (رابرت دیکنسن):
 بر اساس این نظریه محدوده های ساخت شهر به قرار زیر است:
6- ساخت طبیعی شهرها:
7- ساخت خطی یا کریدوری:
طرحهای مختلف توسعه شهری:
 شهر ستاره ای (شعاعی)
 شهر ستاره ای (شعاعی):
شهر اقماری:
  شهر خطی:
شهر گسترده (شطرنجی):
گردیده و رفت و آمد نیز افزایش خواهد یافت.
شهر در مدل کهکشان:
طرح مکمل کهکشان:
مدل حلقه ای
مدل متمرکز:
مدل شبکه محوری باروک:
سیر تحول شهر و شهرنشینی:
پیش شهرسازان  فرهنگ گرا
  آگوست مورپوژن:
اتوپیست ها:
انواع شهرهای نوین
پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید:
نظریه شهرکهای اقماری:
دوره اول: باغشهر به عنوان الگوی اولیه شهرهای جدید
دوره دوم: سیاست رویارویی با رشد مناطق مادر شهری
دوره سوم: تحول در اهداف شهرهای جدید
گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید:
• معایب و محاسن شهرهای جدید مستقل:
4/ اینگونه شهرها اقتصادی تک پایه ای دارند و به همین سبب نسبت به تحولات اقتصادی و رونق و رکودهای ناحیه ای و ملی حساس و آسیب پذیر هستند.
2) شهر های جدید اقماری:
3) شهرهای جدید پیوسته:
پایتختهای جدید:
الف: شهر های موازی:
در مواردی شهر جدیدی در کنار موانع طبیعی مانند رودی در کنار شهر قدیم ساخته می شود که این نزدیکی شهر
ج: شهر های جدید صنعتی:
پایتختهای جدید:
تجارب جهانی شهرهای جدید:
تجارب کشورهای اروپایی:
فرانسه:
آلمان:
اسکاندیناوی:
کشورهای آمریکایی:
کشورهای سوسیالیستی:
کشورهای آسیایی:
کره:
کشورهای آفریقایی:
برنامه ریزی شهرهای جدید:
4) مطالعات طرح آماده سازی:
5) مطالعات طرح تفصیلی:
شرکت عمران شهر جدید:
تجدد (مدرنیسم ):
مسئله آسمان خراشها و ساختمانهای بلند:
مسئله شهر ایده آل:
مسئله خیابانها:
مسئله رفت و آمد:
مسئله منطقه بندی:
مسئله استاندارد زدگی:
مسئله مسکن:
معماری:
نتایج کنار گذاشتن تجدد:
تجربه برازیلیا:
تأثیر انبوه سازی و کوچک سازی مسکن بر محیط زیست:
سیمای شهری
خوانایی سیمای شهر
بُستن:
لس آنجلس:
اقلیم و معماری
مقدمه:
تابش آفتاب:
رطوبت هوا:
رطوبت مطلق:
رطوبت مخصوص:
فشار بخار:
رطوبت نسبی:
باد:
سیستم های باد:
بادهای تجاری:
بادهای قطبی:
بادهای موسمی:
نسیم های دریا و خشکی:
بادهای محلی:
بارندگی:
تقسیمات اقلیمی در جهان:
اقلیم بارانی استوایی :
اقلیم گرم و خشک :

اقلیم گرم - معتدل:
اقلیم سرد وبرفی:
اقلیم قطبی:
تقسیمات اقلیمی ایران
اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل دریای خزر)
اقلیم سرد (کوهستانهای غربی تا حدودی شمال شرقی و مرکز)
اقلیم گرم و خشک (فلات مرکزی)
منطقه نیمه بیابانی
منطقه بیابانی
اقلیم گرم و مرطوب ( سواحل جنوبی )
*تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم وخشک
*ویژگی معماری بومی مناطق سرد
ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب
تقسیمات اقلیمی از نظر طراحی ساختمان
محدودیتهای روش اولگی
روش گیونی
موارد استفاده ازجدول زیست- اقلیمی-ساختمانی:
نتیجه:
تأثیر دمای هوا بر انسان:
تأثیر رطوبت هوا بر انسان:
تأثیر تابش آفتاب بر منطقه آسایش:
تأثیر رطوبت هوا بر منطقه آسایش:
تأثیر باد بر منطقه آسایش:
موقعیت خورشید:
رسانش:
همرفت:
تابش:
تبخیر:
تابش آفتاب بر پنجره:
انواع سایبان:
تأثیر رطوبت بر ساختمان:
تعریق:
دیوارها:
عملکرد تهیه و نیاز به آن در ساختمان:
نیاز به تهویه در داخل ساختمان با توجه به نوع اقلیم:
موقعیت پنجره و تأثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی:
تأثیر اندازه پنجره:
بادشکنها

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید