پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM103- معماری ایران و جهان

کد محصول MEM103

فایل WORD

170 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب

معماری ایران و جهان
معماری جهان:
 پیش از تاریخ:
دوره دیرینه سنگی:
دوره میان سنگی:
دوره نو سنگی:
معماری بین النهرین:
سومر:
دوره آکاد:
معماری بابل کهن:
الف) معابد:
ب) کاخها:
معماری مصر:
معماری هند:
الف) منازل:
ب) حمام:
ج) انبار غله:
معماری عصر بودایی:
معماری چین:
سبکهای معماری چین:
معماری ژاپن:
معابد بودایی:
زیارتگاهها:
خانه های ژاپنی:
معماری یونان:
معماری دوره کهن:
معماری دوره کلاسیک:
مععماری دوره هنلی:
شیوه های معماری یونان:
الف) گوتیک آغازین
ب) گوتیک پیشرفته:
ج)گوتیک پسین:
 معماری رنسانس:
معماری باروک:
معماری مدرن:
مدرنیته:
رنسانس:
دین پیرایی:
علم مداری:
عصر روشنگری:
انقلاب صنعتی:
اولین ساختمان های مدرن:
معماری مدرن اولیه:
معاری مدرن متعالی:
کانستراکتیویسم:
کوربوزیه:
معماری ارگانیک:
معماری مدرن متأخر:
پٌست مدرنیته: 
1. عقلانیت
2. ایدوئولوژی:
  3. رسانه :
معماری پٌست مدرن ( مردم گرا):
معماری های تک واکو تک (های تکنولوژی و اکو تکنولوژی):
معماری اکو- تک:
: معماری نئوکلاسیک
ساختمان نئوکلاسیک = پوسته ای کلاسیک برروی امکانات مدرن است
معماری ایران:
ایرانی دارد.
سلوکیان :
اشکانیان :
ساسانیان :
آغاز عصر اسلامی: هدفهای نو
مسجد:
سامانیان:
غزنویان:
سلجوقیان:
تیموریان
صفویه
تعریف فضا
عناصر اصلی:
نقطه:
خط:
سطح:
حجم:
فـرم :
شکل:
مکان:
جهت:
تغییر شکل فرم:
 تغییرات ابعادی:
تغییرات برشی:
تغییرات الحاقی:
فرم های الحاقی:
1. فرم های مرکزی:
2.    فرم های خطی:
3-  فرم های شعاعی:
4- فرم های مجموعه ای:
5-  فرم های شبکه ای:

تلاقیهای متعارف هندسی:
فرم و فضا
خصوصیات فضا ی معماری
 درجه بسته بودن:
دید:
انواع بازشوها:
ارتباطات فضایی:
سازماندهی های فضایی: مرکزی – خطی – شعاعی – مجموعه ای – شبکه ای
سیرکولاسیون ( حرکت درون یک فضا ):
مسیر رسیدن به بنا:
ورودی بنا: 
وضعیت مسیر:
روابط مسیر- فضا:
فرم فضایی سیرکولاسیون:
تناسب مصالح
سیستمهای تنظیم   تناسب:
سبک های کلاسیک (شیوه های ستون سازی):  تئوریهای رنسانس:
• هفت شکل ایده آل پلان اتاق:
• تعیین ارتفاع اتاق ها:
• مُدولر:
• کِن:
• تناسبات انسانی
• مقیاس:
• مقیاس بصری:
• مقیاس مکانیکی:
• مقیاس انسانی:
اصول نظام دهنده فضا 
محور:
تقارن:
سلسله مراتب:
ریتم:
عامل مفروض:
تغییر شکل:
1- مبانی
2- ساختار
3- سیستم‌ها (تأسیسات)
4- پوسته ساختمانی
5- ارتباطات
6- دید
7- نور
8- سایت
9- شرایط جوی
10- ارتباطات در سایت
11- بوم‌شناسی بنا در سایت
مراحل تحقیق
منابع اطلاعاتی:
انواع بنا:
تکامل:
ساختمان های چند کارکردی:
بررسی سایت:
آئین نامه ها:
بررسی دید گاه های کارفرما:
موضوعات مهم در برنامه ریزی
کارفرما:
ارتباط با کارفرما:
دستورالعمل:
نتیجه:
مفاهیم طراحی:
نمادگری:
منابع:
از عینیت به ذهنیت:
تغییرات :
دیدار گری (تجسّم) :
برش ها و نماها:
مدل سازی (ماکت سازی):
رنگ:
نوآوری:
 
تکنولوژی ساخت:
میراگرهای سیال:
میراگر سیال چیست؟
توصیف میراگر سیال:
مقایسه ضربه گیر سیال و جداسازی اساس و پایه:
تکنیکهای ضربه گیر سیال:
Stockton city hall:
بیمارستان با قاب خمشی فولادی:
نتیجه گیری:
معایب استفاده از گوی های فلزی در زیر ساختمان:
پایه های قارچی شکل:
تئوری میراگر های جرمی:
نمای شماتیک از عملکرد  TMD:
میراگر جرمی تنظیم شده جابجائی:
John Hancock Tower
Citicorp center :

میراگر های جرمی اولیه دارای معایبی هستند :
:New Translation TMD
از شار تا شهر
شهر نشینی ، شهر گرایی و شهر سازی قبل از اسلام:
1- شیوه پارسی:
2- شیوه یا میان شیوه پارسی هلنی:
3- شیوه پارتی
(1) مرحله شکل گیری و پیدایش پدیده شهر:
1- اشرافیت دودمانی:
2- مغان و روحانیون:
3- اشرافیت دهقانی:
4- بازرگانان و پیشه وران:
5- چهره شارهای پارسی از دیدگاه ریخت شناسی شهری:
دژ حکومتی:
شارمیانی:
شار بیرونی:
(2) مرحله پیدایش (نو شهرها) و تجربه سازماندهی شبکه شهری در سازمان فضایی کشور:
(3) مرحله تعمیم شهر گرایی و شهر نشینی و تجربه ساماندهی در این سرزمین عبارتند از:

دگرگونی مفهوم
الف) مسجد
ب) بازار
ج) محله
شهر نشینی ، شهرگرایی و «شهرسازی» در دوران متقدم اسلامی
شکل گیری دولت اسلامی بازسازی مفاهیم کهن
تولد مفهوم جدیدی از شار
دگرگونی در مفهوم شار:
فرو پاشی سازمان شهری و ابداع مجدد مفهوم:
ابداع مجدد مفهوم شار (مکتب اصفهان):
شار مکتب اصفهانی :
دگرگونی در مفهوم شار – تولد سبک تهران، دگرگونی مفهوم شار:
معماری و شهر سازی نو:
آغاز فرآیند شهری شدن:
شهر هم اکنون از سه قسمت عمده تشکیل شده :
نظریه های شهرسازی
کامیلو زیته و رفرم شهرها :
اتوواگنروایجادفضاهای بازدرمحلات:
      

وحدت شهر ومحیط طبیعی آن«نظریه پتریک گدس»:
شهرهای نوار مانند «نظریه سریای ماتا»:
شهر صنعتی ، نظریه «تونی گارنیه»:
طرح واحدهای خودیار، نظریه کلرنس پری
طرح واحدهای خودیار، نظریه کلرنس پری:
خصیصه های طرح کلرنس پری:
ناحیه ای برای زندگی «طرح کلرنس اشتاین»:
طرح رادبرن (سازمانی عمومی):
   (Le Corbusier) طرح لوکوربوزیه:
طرح فرانک لوید رای:
نظریه های ساخت شهر:
1- ساخت دوایر متحدالمرکز ( نظریه ارنست برگس ): 
2- ساخت قطاعی شهر ( نظریه همر هویت ):
ساخت ستاره ای شکل:
4- ساخت چند هسته ای (نظریه ادوارد اولمن):
5- ساخت عمومی شهرها (رابرت دیکنسن):
 بر اساس این نظریه محدوده های ساخت شهر به قرار زیر است:
6- ساخت طبیعی شهرها:
7- ساخت خطی یا کریدوری:
طرحهای مختلف توسعه شهری:
 شهر ستاره ای (شعاعی)
 شهر ستاره ای (شعاعی):
شهر اقماری:
  شهر خطی:
شهر گسترده (شطرنجی):
گردیده و رفت و آمد نیز افزایش خواهد یافت.
شهر در مدل کهکشان:
طرح مکمل کهکشان:
مدل حلقه ای
مدل متمرکز:
مدل شبکه محوری باروک:
سیر تحول شهر و شهرنشینی:
پیش شهرسازان  فرهنگ گرا
  آگوست مورپوژن:
اتوپیست ها:
انواع شهرهای نوین
پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید:
نظریه شهرکهای اقماری:
دوره اول: باغشهر به عنوان الگوی اولیه شهرهای جدید
دوره دوم: سیاست رویارویی با رشد مناطق مادر شهری
دوره سوم: تحول در اهداف شهرهای جدید
گونه شناسی و طبقه بندی شهرهای جدید:
• معایب و محاسن شهرهای جدید مستقل:
4/ اینگونه شهرها اقتصادی تک پایه ای دارند و به همین سبب نسبت به تحولات اقتصادی و رونق و رکودهای ناحیه ای و ملی حساس و آسیب پذیر هستند.
2) شهر های جدید اقماری:
3) شهرهای جدید پیوسته:
پایتختهای جدید:
الف: شهر های موازی:
در مواردی شهر جدیدی در کنار موانع طبیعی مانند رودی در کنار شهر قدیم ساخته می شود که این نزدیکی شهر
ج: شهر های جدید صنعتی:
پایتختهای جدید:
تجارب جهانی شهرهای جدید:
تجارب کشورهای اروپایی:
فرانسه:
آلمان:
اسکاندیناوی:
کشورهای آمریکایی:
کشورهای سوسیالیستی:
کشورهای آسیایی:
کره:
کشورهای آفریقایی:
برنامه ریزی شهرهای جدید:
4) مطالعات طرح آماده سازی:
5) مطالعات طرح تفصیلی:
شرکت عمران شهر جدید:
تجدد (مدرنیسم ):
مسئله آسمان خراشها و ساختمانهای بلند:
مسئله شهر ایده آل:
مسئله خیابانها:
مسئله رفت و آمد:
مسئله منطقه بندی:
مسئله استاندارد زدگی:
مسئله مسکن:
معماری:
نتایج کنار گذاشتن تجدد:
تجربه برازیلیا:
تأثیر انبوه سازی و کوچک سازی مسکن بر محیط زیست:
سیمای شهری
خوانایی سیمای شهر
بُستن:
لس آنجلس:
اقلیم و معماری
مقدمه:
تابش آفتاب:
رطوبت هوا:
رطوبت مطلق:
رطوبت مخصوص:
فشار بخار:
رطوبت نسبی:
باد:
سیستم های باد:
بادهای تجاری:
بادهای قطبی:
بادهای موسمی:
نسیم های دریا و خشکی:
بادهای محلی:
بارندگی:
تقسیمات اقلیمی در جهان:
اقلیم بارانی استوایی :
اقلیم گرم و خشک :

اقلیم گرم - معتدل:
اقلیم سرد وبرفی:
اقلیم قطبی:
تقسیمات اقلیمی ایران
اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل دریای خزر)
اقلیم سرد (کوهستانهای غربی تا حدودی شمال شرقی و مرکز)
اقلیم گرم و خشک (فلات مرکزی)
منطقه نیمه بیابانی
منطقه بیابانی
اقلیم گرم و مرطوب ( سواحل جنوبی )
*تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری
ویژگیهای معماری بومی مناطق معتدل ومرطوب
ویژگیهای معماری بومی مناطق گرم وخشک
*ویژگی معماری بومی مناطق سرد
ویژگی معماری بومی مناطق گرم و مرطوب
تقسیمات اقلیمی از نظر طراحی ساختمان
محدودیتهای روش اولگی
روش گیونی
موارد استفاده ازجدول زیست- اقلیمی-ساختمانی:
نتیجه:
تأثیر دمای هوا بر انسان:
تأثیر رطوبت هوا بر انسان:
تأثیر تابش آفتاب بر منطقه آسایش:
تأثیر رطوبت هوا بر منطقه آسایش:
تأثیر باد بر منطقه آسایش:
موقعیت خورشید:
رسانش:
همرفت:
تابش:
تبخیر:
تابش آفتاب بر پنجره:
انواع سایبان:
تأثیر رطوبت بر ساختمان:
تعریق:
دیوارها:
عملکرد تهیه و نیاز به آن در ساختمان:
نیاز به تهویه در داخل ساختمان با توجه به نوع اقلیم:
موقعیت پنجره و تأثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی:
تأثیر اندازه پنجره:
بادشکنها

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید