پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MEM90- بازنگری و مکان یابی خانه های فرهنگ محله

کد محصول MEM90

فایل WORD

130 صفحه

20000 تومان

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 2
1- 1- مقدمه 7
1- 2- طرح مسأله
1- 3- اهداف تحقیق 18
1- 4- پیش فرض های تحقیق
1- 5- متدولوژی تحقیق و جامعه آماری 20
1- 6- پیشینه مطالعاتی 21
الف)تجربیات بین المللی 22
ب) تجربیات داخلی 24
کلان شهر قم 24
کلان شهر اصفهان 26
کلان شهر تهران
1- 7- دشواری ها و مشکلات تحقیق 30
1- 8- اصطلاحات و مفاهیم 32
1- 8- 1- فرهنگ 32
مفهوم فرهنگ در عرف 33
مفهوم فرهنگ در علوم اجتماعی 33
1- 8- 2-  کارکردهای فرهنگ 36
1- 8- 3- انواع فرهنگ 36
فرهنگ رسوبی 37
فرهنگ مایع و بی رنگ 38
فرهنگ خودمحوری یا خود هدفی پیرو 38
فرهنگ هدف دار، پویا و پیشرو 38
1- 8- 4- تغییرات فرهنگ 39
1- 8- 5- فرهنگ یابی 42
1- 8- 6- فرهنگ پذیری 42
خصوصیات فرهنگ پذیری 42
فرهنگ پذیری در عصر حاضر 43
1- 8- 7- فرهنگ و سیاست گذاری 45
1- 8- 8- سیاست گذاری فرهنگی 46
انواع سیاست گذاری فرهنگی 48
سیاست گذاری کلان 48
سیاست گذاری خردنگر 49
حوزه های سیاست گذاری فرهنگی 51
گزینش سیاست فرهنگی مناسب 52
1- 8- 9- برنامه ریزی فرهنگی 53
هدف برنامه ریزی فرهنگی 54
گونه های مختلف برنامه ریزی فرهنگی 54
برنامه ریزی آرمان گرایانه 54
برنامه ریزی واقع بینانه 54
برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی) 55
برنامه ریزی دموکراتیک 55
برنامه ریزی پیوسته و گسسته 56
جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی 57
مراحل برنامه ریزی فرهنگی 57
1- 8- 10- مدیریت فرهنگی 59
1- 8- 11- خانه های فرهنگ 59
1- 8- 12- معنای متحول توسعه 60
1- 8- 13- معنای واقعی توسعه 62
1- 8- 14- هدف مقوله اساسی در توسعه 63
تمرکز در برابر عدم تمرکز 64
جدید در مقابل سنتی 67
برنامه ریزی اجتماعی- اقتصادی در برابر برنامه ریزی فیزیکی 70
1- 8- 15- الگوی بیگانه توسعه 74
1- 8- 16- توسعه پایدار 78
1- 8- 17- شهر پایدار 80
1- 8- 18- فرهنگ شهری 85
1- 8- 19- شهروندی 87
1- 8- 20- مشارکت شهروندان 88
1- 8- 21- مفهوم و معنای مشارکت 89
1- 8- 22- مشارکت کنش اجتماعی 89
1- 8- 23- نظریه کنش موجه 90
1- 8- 24- طبقه بندی الگوهای مشارکت 90
1- 8- 25- بررسی و ارزیابی الگوهای موجود مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها در کشورهای جهان 93
مشارکت در مدیریت و تصمیم گیری شهری 93
مشارکت در آبادانی شهر 94
مشارکت در تامین ایمنی شهر 95
مشارکت در بهبود و محیط شهری 95
1- 8- 26- مدیریت محله ای 96
1- 8- 27- توسعه محله ای 99
1- 8- 28- هویت بخشی 102
1- 8- 29- برنامه ریزی شهری 102
1- 8- 30- شهرگرایی 103
1- 8- 31- شهرنشینی 103
1- 8- 32- کلان شهر 103
1- 8- 33- جهانی شدن 106
1- 8- 34- جهانی شدن و شهر 110
1- 8- 35- مکان یابی 114
1- 9- نقش خانه های فرهنگ در ارتقاء و توسعه شهرگرایی(فرهنگ شهری) 115
الف)کارکرد فرهنگی 116
ب)کارکرد آموزشی 119
ج)کارکرد اجتماعی 121
د)اثرات اقتصادی 123
ه)توسعه بینش سیاسی محله 123

فصل دوم : کلیاتی پیرامون خانه های فرهنگ شهر مشهد 145
مقدمه 146
2-1- خانه های فرهنگ محله 148
2- 1- 1- تعریف خانه های فرهنگ محله 148
2- 1- 2- اهداف خانه های فرهنگ محله 149
2- 1- 3- تعریف جایگاه های سازمانی خانه های فرهنگ 150
مدیر خانه فرهنگ محله 150
معاون خانه فرهنگ محله 150
کارشناسان فرهنگی خانه فرهنگ محله 150
خدمه 150
2- 1- 4- شرایط و وظایف عوامل خانه های فرهنگ محله 151
شرایط عمومی دست اندرکاران خانه های فرهنگ محله 151
شرایط و وظایف مدیران 151
شرایط اختصاصی مدیران خانه های فرهنگ محله 151
شرح وظایف مدیران خانه های فرهنگ محله 152
شرایط و وظایف معاونین 155
شرایط اختصاصی معاونین 155
شرح وظایف معاونین 155
شرایط و وظایف کارشناسان فرهنگی 156
ویژگیهای کارشناس فرهنگی 157
شیوه جذب کارشناس فرهنگی 158
وظایف کارشناس فرهنگی 158
شرایط و وظایف خدمه 159
شرایط خدمه 159
شرح وظایف خدمه 160
شرایط و وظایف مربیان 160
شرایط انتخاب مربیان 160
شرح وظایف مربیان 162
2- 2- تاریخچه شکل گیری خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 162
2- 3- فلسفه و اهداف شکل گیری خانه های فرهنگ محله شهر 163
2- 3- 1- اهداف سازمان فرهنگی و تفریحی 163
2- 3- 2- اهداف کلی خانه های فرهنگ محله 164
2- 3- 3- اهداف اجرایی خانه های فرهنگ محله 165
2- 4- فعالیت های عمده خانه های فرهنگ 166
2- 4- 1- قالب فعالیتهای خانه های فرهنگ 167
2- 4- 2- نمودار ارکان خانه های فرهنگ محله 168
2- 4- 3- فعالیت اداری- آموزشی خانه های فرهنگ محله 169
2- 4- 3- 1- شرایط ثبت نام و برگزاری برنامه ها 169
مقررات مربوط به حضور در برنامه ها 169
ثبت نام و برگزاری برنامه ها 169
2- 4- 3- 2- فضاسازی خانه های فرهنگ محله 170
2- 4- 3- 3- پشتیبان 172
2- 4- 3- 4- زمان فعالیتهای خانه های فرهنگ محله 173
2- 4- 3- 5- تخلفات 174
2- 4- 3- 6- فرایند اخذ اعتبار جهت طرح ها و برنامه های پیشنهادی خانه های فرهنگ محله 175
2- 4- 3- 7- آموزش 176
ضوابط حاکم به فعالیتهای آموزش شهروندی 176
ضوابط حاکم بر فعالیتهای آموزش تخصصی 177
ضوابط حاکم بر فعالیتهای آموزش عمومی 178
شهریه کلاسهای آموزشی 178
2- 4- 3- 8- نظارت و ارزیابی 180
2- 4- 4- فعالیت اجتماعی خانه های فرهنگ محله 180
2- 4- 5- فعالیت پژوهشی خانه های فرهنگ محله 182
اعضای تیم پژوهشی 182
وظایف تیم پژوهشی 184
فضای کاری تیم پژوهشی 185
2- 4- 6- فعالیت فرهنگی خانه های فرهنگ محله 186
2- 5- جایگاه خانه های فرهنگ در معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد 187
2- 5- 1- شهرداری ها و ضرورت توجه به فعالیت های فرهنگی در جامعه ما 188
2- 5- 2- نمودار ساختار سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد 194
2- 5- 3- وظایف سازمان فرهنگی و تفریحی 195
2- 6- نقش خانه های فرهنگ در ارتقا و توسعه شهرگرایی(فرهنگ شهری) 197
2- 6- 1- تجهیزات فرهنگی یا اجتماعی- فرهنگی در شهر 197
2- 6- 2- تجهیزات اوقات فراغت در فضای شهری 199
2- 6- 3- رویکردهای نوین در عرصه فعالیتهای مراکز فرهنگی 199
2- 6- 3- 1- مهندسی نظام آموزشی 200
2- 6- 3- 2- مدیریت مالی نظام آموزشی 201
2- 6- 3- 3- تدوین نظام جامع حمایتی ـ مشارکتی 201
2- 6- 3- 4- تعاملات فرهنگسرا و خانه فرهنگ محله و ترسیم نقش مکملی فرهنگسرا و خانه فرهنگ محله 201
2- 6- 3- 5- مخاطب بالقوه 202
2- 6- 3- 6- بومی کردن برنامه ها 202
2- 6- 3- 7- افزایش کارآیی 202
2- 6- 3- 8- نظارت و ارزیابی محسوس و نامحسوس 203

فصل سوم : شناخت وضع موجود و تجزیه و تحلیل 204
3- 1- انواع خانه های فرهنگ 205
3- 2- پراکندگی و سازمان فضایی خانه های فرهنگ محله 209
3- 3- تعاملات فضایی خانه های فرهنگ محله 212
3- 4- بررسی مدیریت خانه های فرهنگ (بررسی مشخصات فردی (مدیران و معاونین خانه های فرهنگ محله) 215
3- 5- بررسی و تجزیه تحلیل فعالیت های آموزشی در رشته های تخصصی خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 217
3- 6- بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت های عمومی خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 231
3- 7- بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت های فوق برنامه خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 243
3- 8- بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت های مشاوره خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 245
3- 9- بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیت های امکانات و مشخصات فیزیکی- کالبدی خانه های فرهنگ محله 250
3- 9- 1- مشخصات فیزیکی ـ کالبدی 250
وضعیت کالبدی خانه های فرهنگ 268
تقسیم بندی فضاهای مورد نیاز 268
الگوی پیشنهادی معماری خانه های فرهنگ محله 274
3- 9- 2- امکانات و خدمات موجود در خانه های فرهنگ محله 275
3- 10- نگرشی بر ساختار مناطق و محلات شهر مشهد 291
مقدمه 291
محله 1- 1 : 297
محله 2- 1 : 298
محله 3- 1 : 298
محله 4- 1 : 298
محله 5- 1 : 299
محله 6- 1 : 299
محله 7- 1 : 299
محله8 - 1 : 299
محله9- 1 : 300
محله10- 1 : 300
محله11- 1 : 300
محله 1- 2: 300
محله 2- 2 : 301
محله 3- 2 : 301
محله 4- 2 : 301
محله 5- 2 : 302
محله 6- 2 : 302
محله 7- 2 : 302
محله 8- 2 : 302
محله 9- 2 : 303
محله 10- 2 : 303
محله 11- 2 : 303
محله 12- 2 : 304
محله 13- 2 : 304
محله 14- 2 : 304
محله 15- 2 : 305
محله 16- 2 : 305
محله 17- 2 : 305
محله 1- 3 : 306
محله 2- 3 : 306
محله 3- 3 : 306
محله 4- 3 : 306
محله 5- 3 : 307
محله 6- 3 : 307
محله 7- 3 : 307
محله 8- 3 : 308
محله 9- 3 : 308
محله 10- 3 : 308
محله 11- 3 : 309
محله 12- 3 : 309
محله 1- 4 : 309
محله 2- 4 : 310
محله 3- 4 : 310
محله 4- 4 : 310
محله 5- 4 : 311
محله 6- 4 : 311
محله 1- 5 : 311
محله 2- 5 : 312
محله 3- 5 : 312
محله 4- 5 : 312
محله 1- 6 : 313
محله 2- 6 : 313
محله 3- 6 : 314
محله 4- 6 : 314
محله 5- 6 : 314
محله 6- 6 : 314
محله 7- 6 : 315
محله 1- 7 : 315
محله 2- 7 : 315
محله 3- 7 : 316
محله 4- 7 : 316
محله 5- 7 : 316
محله 6- 7 : 317
محله 7- 7 : 318
محله 8- 7 : 318
محله 9- 7 : 318
محله 10- 7 : 318
محله 1- 8 : 319
محله 2- 8 : 319
محله 3- 8 : 319
محله 4- 8 : 319
محله 5- 8 : 320
محله 6- 8 : 320
محله 1- 9 : 320
محله 2- 9 : 320
محله 3- 9 : 321
محله 4- 9 : 321
محله 5- 9 : 321
محله 6- 9 : 322
محله 7- 9 : 322
محله 8- 9 : 322
محله 9- 9 : 323
محله 10- 9 : 323
محله 11- 9 : 323
محله 12- 9 : 323
محله 13- 9 : 324
محله 1- 10 : 324
محله 2- 10 : 324
محله 3- 10 : 324
محله 4- 10 : 325
محله 5- 10 : 325
محله 6- 10 : 325
محله 7- 10 : 326
محله 8- 10 : 326
محله 9- 10 : 326
محله 10- 10: 326
محله 11- 10: 327
محله 1- 11: 327
محله 2- 11: 327
محله 3- 11: 327
محله 4- 11: 328
محله 5- 11: 328
محله 6- 11: 328
محله 7- 11: 329
محله 8- 11: 329
محله 1- 12: 329
محله 2- 12: 330
محله 1- ثامن: 330
محله 2- ثامن: 330
محله 3- ثامن: 330
محله 4- ثامن: 332
       3-11-  بررسی حوزه نفوذ خانه های فرهنگ محله به روش کمی....338
3- 12- سنجش نگرش از فعالیت های خانه های فرهنگ شهر مشهد 351
3- 12- 1- سنجش نگرش از کارآموزان 351
3- 13- تحلیل مدیریت و ساختار تشکیلاتی خانه های فرهنگ شهر مشهد 367
فصل چهارم : مکان یابی، پیشنهادات و راهکارهای اجرایی  365
4- 1- مکان یابی فضایی خانه های فرهنگ با استفاده از GIS 366
4-1-1- تئوری های رایج در مکان یابی 366
4-1-2- تئوری سیستمی 366
4-1-3- تئوری مکان مرکزی 367
4-1-4- فرایند تحلیل سلسله مراتبی 368
4-2- مدل های رایج در مکانیابی 369
4-2-1- مدل عملکرد بولین 369
4-2-2- مدل شاخص وزنی 374
4-2-3- مدل دسترسی 375
4-3- روش های مختلف وزن دهی 376
4-3-1- روش رتبه ای 376
4-3-2- روشهای نسبتی 378
4-3-3- روش مقایسه دوتایی 379
4-3-4- روش تحلیل توازن 380
4-3- 5 - روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 381
4-3-5-1- ایجاد ساختار سلسله مراتبی 382
4-3-5-2- مقایسه دوتایی معیار ها باهم 386
4-4- فرایند مکانیابی  خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 387
4- 5- جمع بندی و آزمون فرضیه ها 393
4- 6- ارائه پیشنهادات 399
       منابع .....411
 
نقشه 3- 1- پراکندگی فضایی مراکز فرهنگی- تفریحی شهرداری مشهد 211
نقشه 3-2- نسبت باسوادی در مناطق دوازده گانه شهر مشهد 330                                               نقشه  3-3- نسبت باسوادی درمحلات شهر مشهد  331
نقشه 3-4- نسبت شاغلان  در مناطق شهر مشهد  332                                                           نقشه 3-5- نسبت شاغلان در محلات شهر مشهد  333                                                          نقشه 3-6- تعیین حوزه نفوذ خانه های فرهنگ محله به روش کمی 344                                            
نقشه 4-1- امتیاز دسترسی نسبت به مراکز مذهبی، آموزشی، فرهنگی، فضای سبز و مراکز ثقل محلات شهر مشهد 390     
نقشه4-2- مکان یابی خانه های فرهنگ بر اساس مراکز ثقل 391                                                       
نقشه 4-3- مکان یابی خانه های فرهنگ محله شهر مشهد 392
شکل 1-1- مدلی از فرهنگ شهری با پارامترهای مربوطه 13
شکل 1-2- چارت سازمانی فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 29
شکل 3-1- عناصر مدیریت 368
شکل 3-2- چارت سازمانی خانه های فرهنگ محله 369
شکل 4-1- مدل عملکرد بولین 372

 

جدول 1- 1- تحولات جمعیتی شهر مشهد در طی سالهای 75- 1345 16
جدول 1- 2- نرخ رشد جمعیت شهر مشهد 16
جدول 1- 3- سرمشق (پارادایم) های اصلی در برنامه ریزی فرهنگی .......................75
جدول 3-1- همبستگی بین شاخصهای مختلف (متوسط کارآموزان، نمای درونی، فرحبخشی، مساحت) در خانه های فرهنگ محله-1384 229
جدول 3- 2- موقعیت مکانی خانه های فرهنگ محله و مطالعه (زمستان 1384) 251
جدول 3- 3- معماری بنای خانه های فرهنگ محله و مطالعه (زمستان 1384) 253
جدول 3- 4- قدمت بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) ...................260
جدول 3- 5- اسکلت و سازه بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384)...............................262
جدول 3- 6- مقاومت بنای مراکز فرهنگی در شهر مشهد (زمستان 1384) 259
جدول3- 7- نمای پیرامونی مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 261
جدول 3- 8- نمای درونی مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 263
جدول 3- 9- زیبا سازی بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 265
جدول 3- 10- مالکیت بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 267
جدول3-11- نوع فضاهای فرهنگی و سرانه و مساحت پیشنهادی و تعداد آن 273
جدول 3-12- ساختار اجتماعی- اقتصادی محلات شهر مشهد بر اساس سرشماری سال 1375 333
جدول 3- 13- وضعیت میزان استفاده کارآموزان از خدمات خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 352
جدول 3- 14- وضعیت نحوه آشنایی کارآموزان از خانه های فرهنگ محله زمستان1384 352
جدول 3-15- وضعیت ارزیابی کارآموزان از خانه های فرهنگ محله از  وضعیت فیزیکی و امکانات زمستان1384 353
جدول 3- 16- وضعیت ارزیابی کارآموزان از وضعیت مدیریت خانه های فرهنگ محله زمستان1384 353
جدول 3-17- وضعیت ارزیابی کارآموزان از طول دوره آموزش خانه های فرهنگ محله زمستان1384 354
جدول 3- 18- وضعیت ارزیابی کارآموزان از کیفیت دوره های آموزش خانه های فرهنگ محله -زمستان1384 354
جدول 3- 19- وضعیت ارزیابی کارآموزان از میزان شهریه خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 355
جدول 3-20- وضعیت ارزیابی کارآموزان از مربیان خانه های فرهنگ محله - زمستان1384 355
جدول 3- 21- نحوه ارزیابی کارآموزان از وضعیت کارکنان اداری خانه های فرهنگ - زمستان1384 356
جدول 3- 22- نحوه ارزیابی کارآموزان از وضعیت کارکنان خدماتی خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 356
جدول3- 23- وضعیت ارزیابی کارآموزان از دوره های آموزش تخصصی خانه های فرهنگ محله - زمستان1384 357
جدول 3- 24- وضعیت ارزیابی کارآموزان از نحوه دوره های آموزش عمومی خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 357
جدول 3- 25- وضعیت ارزیابی کارآموزان از نحوه دوره های مشاوره خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 358
 جدول 3- 26- وضعیت ارزیابی کارآموزان از دوره های فوق برنامه خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 358
 جدول 3- 27- وضعیت ارزیابی کارآموزان از نحوه دسترسی به خانه فرهنگ خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 359
 جدول 3- 28- وضعیت ارزیابی کارآموزان از میزان تاثیر برنامه ها خانه های فرهنگ محله - زمستان1384 359
 جدول 3- 29-  وضعیت ارزیابی کارآموزان از کیفیت برنامه های مورد نیاز خانه های فرهنگ محله - زمستان1384 360
 جدول 3-30- وضعیت ارزیابی کارآموزان از کیفیت نظرات فرهنگی خانه های فرهنگ محله - زمستان1384 360
 جدول 3-31- وضعیت ارزیابی کارآموزان از کیفیت نظرات آموزشی خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 361
جدول 3- 32-  نسبت جنسی کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 361جدول 3- 32-  نسبت جنسی کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 361
جدول 3-33- نسبت کارآموزان خانه های فرهنگ محله بر حسب مذهب - زمستان1384 361
جدول 3- 34- وضعیت بعد خانوار کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 362
جدول 3- 35- ساختار سنی کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 362
جدول 3- 36- وضعیت سواد کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 362
جدول 3-37- توزیع کارآموزان خانه های فرهنگ محله بر حسب محل سکونت - زمستان1384 363
جدول 3- 38- نسبت  استفاده از آموزشهای مختلف در خانه فرهنگ محله- زمستان1384 363
جدول 3- 39- نسبت جنسی سرپرست خانواده کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 364
جدول 3- 40- وضعیت  سواد والدین کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 364
جدول 3-41-  وضعیت میزان درآمد ماهیانه.... فرهنگ محله- زمستان1384 364
جدول 3-42- وضعیت اشتغال والدین کارآموزان  خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 365
جدول 3-43- وضعیت فعالیت کارآموزان خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 365
جدول3-44- مقایسه میانگین ارزیابی کارآموزان نسبت به 5 از خانه های فرهنگ محله به تفکیک خانه های فرهنگ محله- زمستان1384 365
جدول 4-1- مقیاس و 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودوئی معیارها 373
جدول 4-2- جدول مقیاس 9 کمیتی ساعتی برای مقایسه دودوئی گزینه ها 374
جدول 4- 3- وزن دهی به شاخص ها 385
جدول4- 4- مقیاس مقایسه دوتایی 386
جدول 4-5- ضرایب شاخص ها 388
 


نمودار 3- 1- نسبت انواع مراکز فرهنگی شهر مشهد (1384) 205
نمودار 3- 2- تعداد اعضای خانه های فرهنگ مطالعه به تفکیک جنسیت (زمستان 1384) 207
نمودار 3- 3- نسبت کارآموزان در رشته های تخصصی و عمومی مراکز فرهنگی (زمستان 1384) 208
نمودار 3- 4- نسبت جنسی کارآموزان (زمستان 1384) 209
نمودار 3- 5- میزان تحصیلات مدیران و معاونین خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 215
نمودار 3- 6- سنجش نگرش کارآموزان از وضعیت مدیریت خانه های فرهنگ محله 217
نمودار 3- 7- تعداد کل کلاس های تخصصی، خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 219
نمودار 3- 8- تعداد کارآموزان در رشته های تخصصی به تفکیک جنسیت (زمستان 1384) 219
نمودار3- 9- نسبت کارآموزان به تفکیک جنسیت در رشته های تخصصی(زمستان 1384) 220
نمودار 3- 10- نسبت تحصیلات کارآموزان در رشته های تخصصی(تابستان و زمستان 1384) 221
نمودار 3- 11- تعداد کل کارآموزان خانه های فرهنگ محله به تفکیک میزان تحصیلات(1384) 221
نمودار 3- 12- نسبت مربیان به کارآموزان به تفکیک خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 222
نمودار 3- 13- تعداد مربیان به تفکیک خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 224
نمودار 3- 14- مقایسه تعداد مربیان و کارآموزان در خانه های فرهنگ محله 225
نمودار 3- 15- نسبت مدرک تحصیلی مربیان تخصصی در خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 226
نمودار 3- 16- تعداد کل کارآموزان در رشته های تخصصی در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 226
نمودار 3- 17- مقایسه تعداد مربیان، کلاس وکارآموزان خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 227
نمودار 3- 18- نسبت کارآموزان رشته های تخصصی درخانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 228
نمودار 3- 19- نسبت کلاس رشته های تخصصی در خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 228
نمودار 3- 20- تعداد کارآموزان و جلسات رشته مشاوره (عمومی و خصوصی) در خانه های فرهنگ محله (زمستان 84) 232
نمودار 3- 21- تعداد کارآموزان و جلسات رشته آیین شهروندی در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 232
نمودار 3- 22- تعداد جلسات و کارآموزان رشته بهداشت در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 233
نمودار 3- 23- تعداد کارآموزان و جلسات رشته آب و فاضلاب در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 234
نمودار3- 24- تعداد کارآموزان و جلسات رشته آتش نشانی در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 236
نمودار3- 25- تعداد کارآموزان و جلسات رشته هشدارهای انتظامی در خانه های فرهنگ محله  (زمستان 1384) 236
نمودار 3- 26- تعداد کارآموزان و جلسات رشته تغذیه در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 237
نمودار3- 27- تعداد کارآموزان و جلسات رشته آیین شهروندی در خانه های فرهنگ (زمستان 1384) 238
نمودار 3- 28- تعداد کارآموزان و جلسات رشته گل و گیاه در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 238
نمودار3- 29- تعداد کارآموزان و جلسات رشته مهارت های زندگی در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 239
نمودار3- 30- تعداد کارآموزان و جلسات رشته بازیافت در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 239
نمودار 3- 31- نسبت کارآموزان رشته های عمومی در خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 240
نمودار 3- 32- نسبت جلسات رشته های عمومی در خانه های فرهنگ محله(زمستان 1384) 240
نمودار3- 33- نسبت کارآموزان در رشته های تخصصی و عمومی خانه های فرهنگ (زمستان 1384) 243
نمودار 3- 34- تعداد کل مراجعین به تفکیک خانه های فرهنگ محله و مشاوره(تابستان 1383) 245
نمودار3- 35- تعداد کل مراجعین برای مشاوره به تفکیک جلسات و خانه های فرهنگ محله (تابستان 1383) 246
نمودار 3- 36- تعداد کل مراجعین به تفکیک خانه های فرهنگ محله (تابستان 1383) 247
نمودار3- 37- نسبت مراجعین برای مشاوره به خانه های فرهنگ به تفکیک مشکل (تابستان 1383) 249
نمودار 3- 38- نسبت موقعیت مکانی خانه های فرهنگ محله و مطالعه (زمستان 1384) 252
نمودار 3- 39- نسبت انواع سبک های معماری بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 252
نمودار 3- 40- قدمت بنای مراکز فرهنگی در شهر مشهد (زمستان 1384) 254
نمودار 3- 41- نسبت اسکلت و سازه بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد(زمستان 1384) 256
نمودار 3- 42- نسبت مقاومت بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد(زمستان 1384) 258
نمودار 3- 43- نسبت نمای پیرامونی مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 260
نمودار 3- 44- نسبت نمای درونی مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 262
نمودار 3- 45- نسبت وضعیت زیبا سازی بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 264
نمودار 3- 46- نسبت مالکیت بنای مراکز فرهنگی شهر مشهد (زمستان 1384) 266
نمودار 3- 47- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 1 (زمستان 1384) 275
نمودار 3- 48- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 2 (زمستان 1384) 276
نمودار 3- 49- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 3 (زمستان 1384) 276
نمودار 3- 50- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 4 (زمستان 1384) 277
نمودار 3- 51- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 5 (زمستان 1384) 277
نمودار3- 52- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 6 (زمستان 1384) 278
نمودار 3- 53- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 7 (زمستان 1384) 278
نمودار 3- 54- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 8 (زمستان 1384) 278
نمودار 3- 55- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 9 (زمستان 1384) 279
نمودار 3- 56- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 10 (زمستان 1384) 279
نمودار 3- 57- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 11 (زمستان 1384) 280
نمودار 3- 58- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 12 (زمستان 1384) 281
نمودار 3- 59- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 13 (زمستان 1384) 281
نمودار 3- 60- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 14 (زمستان 1384) 282
نمودار 3- 61- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 15 (زمستان 1384) 282
نمودار 3- 62- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 17 (زمستان 1384) 283
نمودار 3- 63- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 18 (زمستان 1384) 283
نمودار 3- 64- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 19 (زمستان 1384) 284
نمودار 3- 65- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه فرهنگ محله 20 (زمستان 1384) 284
نمودار 3- 66- عمده امکانات و خدمات موجود در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 284
نمودار 3- 67- تعداد رایانه در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 285
نمودار 3- 68- تعداد کلاس در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 286
نمودار 3- 69- تعداد خط تلفن در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 287
نمودار 3- 70- تعداد خط اینترنت در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 288
نمودار 3- 71- تعداد نمابر در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 288
نمودار3- 72- تعداد چاپگر در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 289
نمودار 3- 73- نسبت مشکلات و کمبودهای موجود در خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 289
نمودار 3- 74- نسبت پسشنهادات ارائه شده توسط مسئولین خانه های فرهنگ محله (زمستان 1384) 291
نمودار شماره 3- 75- مدلهای مختلف روابط بین مکانیسمها (سطح واقعی، سطح بالفعل و سطح تجربی) 297

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

نظرات  

 
#1 الهه در تاریخ: چ 19 فروردين 1394 ، ساعت 01:01 ق ظ
با سلام
ببخشید من در مورد مکانیابی فرهنگسرا پروژه یا مقاله میخوام، میتونید کمکم کنید؟
نقل قول
 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید