بررسی فرایند تکرار در زبان فارسی در چارچوب نظریه بهینگی

کد محصول AD64

تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول : کلیاتطرح تحقیق ۱
مقدمه ۲
۱-۱ بیان مسئله ۳
۱-۲ پرسش تحقیق ۳
۱-۳ فرضیه تحقیق  ۳
۱-۴اهمیت و اهداف تحقیق  ۴
۱-۵ ضرورت تحقیق ۴
۱-۶روش تحقیق  ۴

فصل دوم : پیشینه مطالعات ۵
۲-۱مقدمه ۶
۲-۲ `پیشینه مطالعات ۶
۲ـ ۳ـ  پژوهش های غیر ایرانی  ۶
۲ـ۲ـ۱ـ۱ ویلبر (۱۹۷۳) ۶
۲ـ۲ـ۱ـ۲ مکارتی و پرینس (۱۹۸۶) ۷
۲ـ۲ـ۱ـ۲ اینکلاس و زول (۲۰۰۵) ۸
۲ـ۲ـ۲ پژوهش های ایرانی ۱۰
۲ـ۲ـ۲ـ۱ دبیر مقدم (۱۳۷۹)  ۱۰
۲ـ۲ـ۲ـ۲ راسخ مهند (۱۳۸۳)  ۱۰
۲ـ۲ـ۲ـ۳ کریمی دوستان(۱۳۸۳) ۱۱
۲ـ۲ـ۲ـ۴ میر دهقان (۱۳۸۳)   ۱۱
۲ـ۲ـ۲ـ۵ بی جن خان (۱۳۸۴) ۱۲
۲ـ۲ـ۲ـ۶ واحدی لنگرودی و یوسفی راد (۱۳۸۳) ۱۲
۲ـ۲ـ۲ـ۷ ویدا شقاقی (۱۳۷۹) ۱۲
۲ـ۲ـ۲ـ۸ ویدا شقاقی (۱۳۸۶)  ۱۶
۲ـ۲ـ۲ـ۹ مشیری (۱۳۷۹) ۲۰
۲ـ۲ـ۲ـ۱۰ کلباسی (۱۳۸۰) ۲۳
۲ـ۲ـ۲ـ۱۱ الماسی زفره(۱۳۸۹) ۲۵
۲ـ۲ـ۲ـ۱۲شجاعی (۱۳۸۹) ۲۵
۲ـ۲ـ۲ـ۱۳ غنی آبادی (۲۰۰۵) ۲۶
۲ـ۳ خلاصه ۲۷

فصل سوم : مبانی نظری تحقیق
۳-۱ مقدمه ۲۹
۳- ۲`نظریه بهینگی ۲۹
۳ـ ۳ـ  ساز و کارهای نظری  ۳۰
۳ـ ۳ـ۱  تابلو ۳۰
۳ـ۲ تاریخچه نظری بهینگی ۳۲
۳ـ۳ انگاره واج شناسی بهینگی ۳۳
۳ـ۴ محدودیت های حاکم در نظریه بهینگی ۳۴
۳ـ۴ـ۱ محدودیت پایایی  ۳۴
۳ـ۴ـ۲ محدودیت نشانداری  ۳۵
۳ـ۴ـ۲ـ۱ محدودیت نشانداری محل تولید  ۳۸
۳ـ۴ـ۲ـ۲  محدودیت نشانداری شیوه تولید   ۳۸
۳ـ۴ـ۲ـ۳ محدودیت نشانداری واکداری ۳۹
۳ـ۴ـ۲ـ۴ محدودیت نشانداری واکه ها ۳۹
۳ـ۴ـ۲ـ۵ نمونه دیگری از محدودیت نشانداری ۴۰
۳ـ۵ محدودیت های حاکم بر فرایند تکرار ۴۲
۳ـ۵ـ۱ محدودیت همسانی  ۴۳
۳ـ۵ـ۱ـ۱  محدودیت MAX-BR   ۴۴
۳ـ۵ـ۱ـ۲ محدودیت DEP-BR ۴۶
۳ـ۵ـ۱ـ۳ محدودیت IDENT- BR ۴۷
۳ـ۵ـ ۴ محدودیت هجای سنگین ۴۸
۳ـ۵ـ۵ محدودیت چینش  ۴۹
۳ـ۶ خلاصه ۵۰

فصل چهارم : مبانی نظری تحقیق
۴ـ۱ مقدمه ۵۲
۴ـ۲ تکرار در زبان فارسی ۵۲
۴ـ۲ـ۱ محدودیت های حاکم بر فرایند تکرار  ۵۳
۴ـ۲ـ۱ ـ۱ محدودیت نشانداری  ۵۳
۴ـ۲ـ۱ـ۲ محدودیت های پایایی  ۵۴
۴ـ۲ـ۱ـ۳  محدودیت همسانی   ۵۵
۴ـ۲ـ۲ رتبه بندی محدودیت ها ۵۶
۴ـ۳ تحلیل داد ه ها ۵۶
۴ـ۳ـ۱فرآیند تکرار نا افزوده ۵۶
۴ـ۳ـ۲ فرایند تکرار  کامل افزوده ۵۹
۴ـ۳ـ۲ـ۱ تکرار کامل افزوده میانی ۵۹
۴ـ۳ـ۲ـ۲ تکرار کامل افزوده پایانی ۶۳
۴ـ۳ـ۳ فرایند تکرار  ناقص ۶۵
۴ـ۳ـ۳ـ۱ تکرار نا ناقص پیشوندی ۶۵
۴ـ۴ جمع بندی ۷۷

فصل پنجم : نتیجه گیری
۵ـ۱ مقدمه ۷۹
۵ـ۲ نتایج به دست آمده از تحلیل فرایند تکرار در زبان فارسی ۷۹
منابع ۸۳
واژه نامه  ۸۷