تحلیل گفتمان انتقادی در داستان‌های کوتاه فارسی دهه‌ی ۱۳۳۰ شمسی

کد محصول AD50

تعداد صفحات: ۱۴۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
درآمد   ۳
فصل اول
شناخت زبان وزبانشناسی
خلاصه ی فصل  ۵
بخش اول:از شناخت شناسی تا چرخش  زبانی ۶
هامبرماس و چرخش زبانی ۱۰
بخش دوم:آلتوسر و زندان زبان ۱۱
سیاست و زبان ۱۳
خلاصه و نتیجه گیری ۱۶

فصل دوم
گفتمان
خلاصه ی فصل ۱۸
بخش اول :پایگاه های نظری زبانشناسی صورتگرا و نقش گرا  ۱۹
نظریّه ی کنش گفتار و گفتمان ۲۰
رویکرد تعاملی جامعه شناسی زبان و تحلیل گفتمان  ۲۲
بخش دوم:فوگو و گفتمان ۲۳
نظم گفتمان از دیدگاه فوگو ۲۵
شرح و توضیح گفتمان ۲۹
انواع صورتهای گفتمانی در آرای فوگو ۳۱
حقیقت و قدرت در گفتمان فوگو ۳۲
خلاصه ونتیجه گیری ۳۴

 فصل سوم
تحلیل گفتمان
خلاصه ی فصل ۳۶
بخش اول:مکاتب گوناگون تحلیل گفتمان ۳۷
طرح پیشنهاد‌های فرکلاف برای تحلیل گفتمان ۴۲
تفسیر زمینه‌ی متن ۵۳
بخش دوم:زبانشناسی متن ۵۵
تحلیل گفتمان در اسلام و ایران ۵۵
ضرورت رویکرد به تحلیل گفتمان انتقادی ۵۸
بخش سوم:معرفی رویکردهای تحلیل گفتمان انتقادی ۶۲
تحلیل گفتمان انتقادی از نظر فرکلاف   ۶۲
تحلیل گفتمان انتقادی از نظر تئون وندایک ۶۳
خلاصه ونتیجه گیری ۶۵

فصل چهارم
ایران معاصر دهه ی سی
بخش اول : جبهه‌ی ملی دکتر مصدق  ۶۸
بخش دوم : نظام سیاسی در حال دگرگونی از پادشاهی ضعیف به پادشاهی نظامی ۶۹
بخش سوم : نخست وزیری مصدق ۷۳
بخش چهارم : تثبیت قدرت  ۷۵

فصل پنجم
تحلیل چند داستان کوتاه دهه ی سی
بخش اول:داستان کوتاه و نویسندگان دهه‌ی سی  ۸۰
چراغ آخر از صادق چوبک  ۸۳
ظهر گرم تیر از ابراهیم گلستان ۹۷
وسواس از بهرام صادقی ۱۰۲
مرغ انجیر از غلامحسین ساعدی ۱۰۷
فردا در راه است از بهرام صادقی ۱۱۲
بخش دوم:نقد و تحلیل داستانهای کوتاه دهه ی سی ۱۲۱
نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۴۱
فهرست منابع ۱۴۳
خلاصه ی انگلیسی ۱۴۵

چکیده :
تحلیل گفتمان رویکردی از زبانشناسی است که کارکرد زبان را در جامعه و سیاست بررسی می‌کند. و تحلیلگر زبانشناسی انتقادی خود را موظّف می‌داند که پرده از صورت ظاهر متون زبانی با کمک فنون موجود در این رویکرد بردارد. تحقیق حاضر با هدف آشنایی با ذهن و زبان نویسندگان این دوره و تحلیل و بررسی و نقد داستانهای کوتاه این دوره با روش توصیفی و تحلیلی و با تکنیک نوین تحلیل گفتمان انتقادی انجام پذیرفته است و نتیجه‌ای که می‌توان به دست داد اینست که تمامی متون و داستانها و اخبار جامعه در بستری بوجود می‌آیند که آن بستر همان واقعیت جامعه و شرایط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن جامعه است و بنابراین با توجه به افکار و ذهنیّات یک جامعه است که باید متون آن جامعه و آن دوره را مورد بررسی قرار داد.