نوآوری های مضمونی در شعر جوان دهه ی ۸۰ خراسان

کد محصول AD49

تعداد صفحات: ۱۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه ۱۱
فصل اول:کلیات ۱۷
۱-۱.جریان شناسی شعر امروز ایران ۱۷
۱-۲.تأملی کوتاه درباره ی «شعر جوان» ۲۲
۱-۳. نُه شاعر شاخص شعرجوان دهه ی هشتاد خراسان ۲۵
۱-۴.تعریف نوین مضمون و نوآوری های مضمونی ۳۷

فصل دوّم: نوآوری ها در مضامین اجتماعی ۴۱
۲-۱.وجه غالب اجتماعی مضمون ۴۱
۲-۲.«نفی جهان» ۴۲
۲ – ۲-۱. «نفی جهان»در شعر بروسان ۴۳
۲-۲-۲.«نفی جهان »در شعر کلاهی اهری  ۴۷
۲-۲-۳.«نفی جهان» در شعر چهکندی نژاد  ۵۲
۲-۲-۴.«نفی جهان» در شعر لگزیان ۵۳
۲-۲-۵.«نفی جهان» در شعر شاد ۵۵
۲-۲-۶.«نفی جهان» در شعر دلبری ۵۷
۲-۳.«تنهایی جمعی» ۵۸
۲-۳-۱.«تنهایی جمعی» در شعر بروسان ۵۹
۲-۳-۲.«تنهایی جمعی» در شعر کلاهی اهری ۶۰
۲-۳-۳.«تنهایی جمعی» در شعر صابری تولایی ۶۳
.۲-۳-۴.«تنهایی جمعی »در شعر چهکندی نژاد ۶۵
۲-۴.«فقدان،شهادت» ۶۶
۲-۴-۱.«فقدان، شهادت» در شعر بروسان ۶۶
۲-۴-۲.«فقدان ، شهادت» در شعر نوربخش ۷۰
۲-۴-۳.«فقدان، شهادت» درشعر کلاهی اهری ۷۲
۲-۴-۴.«فقدان، شهادت» در شعر بدیع ۷۴
۲-۴-۵.«فقدان، شهادت» در شعر شاد ۷۵
۲-۴-۶.«فقدان، شهادت» در شعر صابری تولایی ۷۶
۲-۵.«خفقان» ۷۷
۲-۵-۱.«خفقان» در شعر بروسان ۷۷
۲-۵-۲.«خفقان» در شعر بدیع ۸۱
۲-۵-۳.«خفقان» در شعر لگزیان ۸۳
۲-۵-۴.«خفقان» در شعر چهکندی نژاد ۸۴
۲-۶.سوء تفاهم عمیق شعر و جنگ! ۸۶
۲-۶-۱.«جنگ ستیزی» در شعر بروسان ۸۸
۲-۶-۲.«جنگ ستیزی» در شعر کلاهی ۹۲
۲-۶-۳.«جنگ ستیزی» در شعر چهکندی نژاد ۹۷
۲-۷.«زن ستایی» ۹۹
۲-۷-۱.«زن ستایی» در شعر بروسان ۹۹
۲-۷-۲.«زن ستایی» در شعربدیع ۱۰۰
۲-۷-۳.«زن ستایی »در شعر دلبری ۱۰۴
۲-۷-۴.«زن ستایی»در شعر لگزیان ۱۰۵
۲-۸.«زلزله» ۱۰۶
۲-۸-۱.«زلزله»در شعر کلاهی ۱۰۶
۲-۸-۲. «زلزله» در شعر بدیع ۱۰۸
۲-۹.«اعتراض» ۱۰۹
۲-۹-۱.«اعتراض» در شعر بروسان ۱۱۰
۲-۹-۲.اعتراض در شعر کلاهی ۱۱۱
۲-۹-۳.«اعتراض» در شعر سعید شاد ۱۱۳
۲-۹-۴.«اعتراض» در شعر چهکندی نژاد ۱۱۴

فصل سوم:نوآوری هادرمضامین غنایی ۱۱۶
۳-۱.ذهنیت غنایی ۱۱۶
۳-۲.«عشق» ۱۱۶
۳-۲-۱.«عشق» درشعر کلاهی ۱۱۷
۳-۲-۲.«عشق» در شعر بروسان ۱۲۷
۳-۲-۳.«عشق» در شعر نوربخش ۱۳۲
۳-۲-۴.«عشق»در شعر بدیع ۱۳۵
۳-۲-۵.«عشق »در شعرشاد ۱۴۰
۳-۲-۶.«عشق» در شعر چهکندی نژاد ۱۴۳
۳-۲-۷.«عشق» در شعر دلبری ۱۴۴
۳-۲-۸.«عشق» در شعر لگزیان ۱۴۷
۳-۳.«سوگ سرایی» ۱۴۸
۳-۳-۱.«سوگ» سرایی در شعر بروسان ۱۴۸
۳-۳-۲.«سوگ سرایی »در شعر کلاهی اهری ۱۵۱
۳-۳-۳.«سوگ سرایی» در شعر خسرو نور بخش ۱۵۶
۳-۳-۴.«سوگ سرایی» در شعر غلامحسین چهکندی نژاد ۱۵۷
۳-۴.«زیبایی » ۱۵۸
۳-۴-۱.«زیبایی» در شعر بروسان ۱۵۸
۳-۴-۲.«زیبایی» در شعر کلاهی ۱۵۹
۳-۴-۳.«زیبایی» در شعر دلبری ۱۶۰
۳-۴-۴.«زیبایی» در شعر بدیع ۱۶۱
۳-۴-۵. «زیبایی» در شعر سعید شاد ۱۶۳
۳-۴-۶.«زیبایی» در شعر چهکندی نژاد ۱۶۴
۳-۵. «غربت  » ۱۶۵
۳-۵-۱.«غربت »در شعر بروسان ۱۶۵
۳-۵-۲.«غربت »در شعر کلاهی ۱۶۷
۳-۵-۳.«غربت» در شعر نور بخش ۱۷۰
۳-۶. «یاس» ۱۷۲
۳-۶-۱.«یأس» در شعر صابری تولایی ۱۷۲
۳-۶-۲.«یأس» در شعر سعید شاد ۱۷۴
۳-۶-۳.« یأس» در شعر کلاهی ۱۷۵
۳-۶-۴.«یأس» در شعر دلبری ۱۷۷
نتیجه گیری: ۱۷۹
فهرست منابع ۱۸۲