نقد و بررسی دیوان سید رضی

کد محصول AD47

تعداد صفحات: ۱۵۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

مقدمه
باب اول
اوضاع سیاسی، اجتماعی فرهنگی و ادبی دوران سید رضی
فصل اول: اوضاع سیاسی، اجتماعی و ادبی
بخش اول: اوضاع سیاسی
بخش دوم: اوضاع اجتماعی
بخش سوم: اوضاع فرهنگی و ادبی
الف: نقش آل بویه در نهضت فکری و ادبی قرن چهارم
ب: مظاهر فرهنگی و ادبی قرن چهارم
۱- شعر
۲- نثر
۳- نقد
۴- علم ولغت
فصل دوم: سید رضی شاعری از تبار علی(ع)
بخش اول: زندگینامه ی سید رضی
الف: ستاره ای از افق بغداد
ب: شجره نامه
۱- پدر( ابواحمد)
۲- مادر( شیرزنی از تبار ناصرللحق)
ج: روزگار وصل و غنچه های پیوند
د: غروبی نابهنگام
ه: ویژگیها و خصوصیات بارز اخلاقی رضی
بخش دوم: زندگی علمی، ادبی و اجتماعی سیدرضی
الف: اساتید و مشایخ رضی
ب: دانش آموختگان و تربیت یافتگان و روایت کنندگان مکتب رضی
ج: مجتمع علمی« دارالعلم» یا اولین دانشگاه علوم اسلامی
د: مناصب (نقابت، قضاوت، ریاست « امیرالحاج»
ه: تألیفات
۱- شعر( دیوان اشعار)
۲- سیره نویسی
۳- رسائل( مجموعه ی مکاتبات)
۴- نحو
۵- فقه
۶- تفسیر
الف: حقائق التأویل فی متشابه التنریل
ب: معانی القرآن
۷- بلاغت
الف: تلخیص البیان فی مجازات القرآن
ب: نهج البلاغه
ب۱: گردآورنده ی نهج البلاغه واقعاً کیست؟
ب۲: ادبیات نهج البلاغه
ب۳: پژوهش های دانشمندان در اقیانوس نهج البلاغه
باب دوم:
نقد و بررسی دیوان سیدرضی
فصل اول: دیوان رضی
الف: نسخه های دیوان در کتابخانه های ایران و جهان
ب: شروح یا نگاره هایی بر دیوان
ج: اغراض و موضوعات موجود در دیوان
فصل دوم: مدایح
الف: ممدوحان رضی
ب: ساختار قصیده های مدح
ج: مضامین و مفاهیم مدیحه های رضی
ج۱: شجاعت
ج۲: بخشش و بخشندگی
ج۳: خردورزی و نیک اندیشی( عصاره ی چهار خلیفه)
ج۴: مقام ومنزلت اجتماعی
ج۵: تبریک اعیاد و مناسبتها
ج۶: بلیغان در نگاه بلیغ
مدیحه های رضی در یک نگاه
فصل سوم: رثاء« سوگنامه»
الف: افرادی که شاعر در سوگ آنها مرثیه سرایی کرده است
ب: سوگنامه های حسینی و عاشورایی (۵ مرثیه با بررسی محتوایی آنها)
ج: غمنامه ی مادر و تجلیل از مقام و منزلت زن مسلمان
د: بررسی ساختار سوگنامه های رضی
هـ : مضامین و موضوعات سوگنامه ها
هـ ۱: سرانجام و سرنوشت انسان
هـ ۲: پدیده ی مرگ و تأثیر آن بر مرثیه های رضی
هـ ۳:بزرگداشت و بیان فضائل متوفی
هـ ۴: تسلیت و همدردی با بازماندگان متوفی
هـ ۵: اعلان جنگ با مرگ
هـ ۶: تجلی رثای دوران جاهلیت در سوگنامه های شاعر
و: نقد وبررسی سوگنامه های سید سوگوار
فصل چهارم: فخر و حماسه
الف: بررسی ساختار فخریات
ب: مضامین فخریه های رضی
ب۱:افتخار به اصل ونسب( شجره ی صلبیه)
ب۲: شاعری الگو در میدان اخلاق و عمل
ب۳: قله ی عظمت در کوهسار ادب
ج: ابعاد و ویژگی های فخریات رضی
د: مقایسه ای میان فخریه های رضی و مثنبی
فصل پنجم: غزلیات و حجازیات
ترانه های سرزمین یار( حجازیات)
الف: بررسی ساختارغزلیات
ب: مضامین وموضوعات غزلهای رضی
ج: ابعاد و ویژگی های غزلهای رضی
حجازیات یا ترانه های سرزمین یار:
الف: ساختار ترانه های سرزمین یار( غزلهای حجازی)
متن و ترجمه غزل« لیله السفح»
نقد وبررسی غزل« لیله السفح»
برگزیده غزل« یا ظبیه البان…»
ب: بررسی مکانهای سرزمین حجاز در حجازیات
ج: مضامین و موضوعات غزلهای حجازی
د: جایگاه حجازیات و تأثیرآن بر ادبیات عرب

فصل ششم: هجویات
الف: موضوعات و مضامین هجوهای رضی
۱) هجو اخلاقی
۲) هجو سیاسی
ب: نمونه هایی از هجویات رضی
فصل هفتم: پند و اندرز و حکمتها
الف: نمای کلی حکمتهای رضی
ب: نمونه هایی از سخنان حکیمانه ی رضی