مقایسه‌ ی خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

کد محصول AD39

تعداد صفحات: ۲۴۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول: زندگینامه سه شاعر ۱
-ابونواس ۲
-منوچهری ۶
-حافظ ۸
-پی نوشت فصل اول ۱۲
فصل دوم: باده و اساطیر مربوط به پیدایش آن ۱۳
-باده در لغت ۱۴
-اساطیر مربوط به پیدایش باده ۱۵
-پی نوشت فصل دوم ۲۶
فصل سوم: پیشینه ی خمریه سرایی در میان اعراب و ایرانیان ۲۷
-تعریف خمریات ۲۸
-خمر در شعر جاهلی ۲۸
شاعران جاهلی که به شراب نوشیدن تفاخر می کردند ۲۸
شاعران جاهلی که تا حدودی شراب را وصف می کردند ۳۰
-خمریات در دوره اسلامی(زمان پیامبر و خلفای راشدین) ۳۵
-خمریات در دوره اموی ۳۶
-وصف باده در اوستا ۳۷
-خمریات در ایران بعد از اسلام ۳۹
-خمریات غیر عرفانی ۴۰
-خمریات عرفانی ۴۳
-مناسبت اصطلاحات خمری با حالت بیخودی، فناورسیدن به وحدت ۴۴
-مناسبت اصطلاحات خمری با پخته شدن عارف ۴۶
-مناسبت اصطلاحات خمری با فقر ۴۶
-مناسبت اصطلاحات خمری با افشای راز ۴۷
-مناسبت اصطلاحات خمری با عقل ستیزی ۴۸
-مناسبت اصطلاحات خمری با غم زدایی ۴۹
-مناسبت اصطلاحات خمری در مبارزه با ریا کاری ۴۹
-پی نوست فصل سوم ۵۱
فصل چهارم: ریخت و شکل خمریات ابونراس، منوچهری و حافظ ۵۴
-شکل خمریات ابونراس ۵۵
-گرد کردن معانی خمری در یک قصیده واحد ۵۵
-ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی قصاید ۵۷
-عمیق کردن معانی خمری ۵۷
-مبارزه با سنت های جاهلی اعراب ۵۹
-داستان پردازی خمری ۶۱
-غالب بودن صورت بر محتوا ۶۲
-بکار بردن لغات فارسی ۶۴
-بیان عقاید شعوبی ۶۵
-خمریات منوچهری ۶۶
-ارتباط معنایی یا وحدت فنی در محور عمودی شعر ۶۷
-داستان پردازی ۶۸
-دوری و بیزاری منوچهری از سنت های جاهلی ۷۰
-غالب بودن صورت بر محتوا ۷۰
-خمریات حافظ ۷۱
-پی نوشت فصل چهارم ۷۲
فصل پنجم: مقایسه مضامین خمری ابونواس، منوچهری و حافظ ۷۳
-وصف شراب ۷۴
-اسامی مشترک ۷۴
-اسامی غیر مشترک ۷۸
-نام هایی که ابونواس برای شراب آورده است ۷۸
-نام هایی که منوچهری برای شراب آورده است ۹۳
-نام هایی که حافظ برای شراب آورده است ۹۴
-وصف کیفیت و چگونه نوشیدن شراب ۹۹
-وصف قدمت شراب ۹۹
-وصف رنگ شراب ۱۰۱
-بوی شراب ۱۰۳
-وصف مزه شراب ۱۰۵
-روشنی شراب ۱۰۷
-تشبیه شراب به آفتاب ۱۰۸
-تشبیه شراب به چراغ ۱۰۹
-تشبیه شراب به آتش ۱۰۹
-تشبیه شراب به شمشیر ۱۰۹
-تشبیه شراب به صبح ۱۱۰
-شراب خام یا پخته ۱۱۱
-حباب های شراب ۱۱۲
-وصف شراب صاف ۱۱۳
-تشبیه شراب به اشک ۱۱۴
-تشبیه شراب به جان ۱۱۴
-شرایط و چگونگی نوشیدن شراب ۱۱۶
-شراب خواری در شب و صبح ۱۱۷
-نوشیدن شراب در فصل بهار ۱۱۹
-شراب نوشیدن در جشن ها واعیاد ۱۲۱
– واکنش حکومت ها به شراب نوشی ۱۲۴
-جرعه افشاندن بر خاک ۱۲۸
-به یاد کسی شراب نوشیدن ۱۳۱
-بانگ نوشانوش ۱۳۲
-نوشیدن سه جام پیاپی ۱۳۴
-نوشیدن چهار جام بر اساس چهار طبع ۱۳۴
-رطل گران گرفتن ۱۳۵
-وصف تاثیر بر نوشنده ۱۳۷
-شراب باعث زدودن غم از نوشنده میشود ۱۳۷
-شراب قدرت تشخیص نیروی عقل نوشنده را زایل میکند ۱۳۸
-شراب به نوشنده شادی می بخشد ۱۳۹
-شراب به جان قوت و نیرو می بخشد ۱۳۹
-شراب به نوشنده شجاعت می‌بخشد ۱۴۰
-شراب باعث آشکار شدن اسرار نوشنده میشود ۱۴۰
-شراب باعث دوری از بخل میشود ۱۴۰
-شراب باعث بی خوابی میشود ۱۴۱
-در صورت شراب خوردن زیاد انسان قادر به راه رفتن نیست و باید برای حرکت بر روی شکم بخزد ۱۴۱
-شراب باعث ضعف و سردرد میشود ۱۴۲
-شراب باعث میشود نوشنده عرق کرده و چشم ها و گونه هایش به سرخی گرایند ۱۴۳
-شراب باعث عبوس شدن نوشنده میشود ۱۴۴
-وصف آلات شراب نوشی ۱۴۵
-نام آلات پرورش و نوشیدن شراب ۱۴۶
-نام های همسان ۱۴۶
-نام های غیر همسان ۱۴۸
-توجه به اساطیر در مورد آفرینش جام ها ۱۵۲
-وصف ظروف با اشکال مختلف ۱۵۳
-مانند کردن ظروف شراب به پرندگان ۱۵۴
-جام های منقش ۱۵۴
-مانند کردن ظرف شراب به چراغ ۱۵۵
-مانند کردن ظرف شراب به خوشه پروین ۱۵۶
-مانند کردن ظرف شراب به نمازگزار ۱۵۶
-وصف خم شراب ۱۵۹
-وصف مجلس شراب ۱۶۱
-وصف ساقی ۱۶۲
-نحوه آرایش ساقی ۱۶۳
-لذت بردن از چشم ساقی ۱۶۸
-لذت بردن از لب های ساقی ۱۶۸
-لذت بردن از گونه های ساقی ۱۶۹
-لذت بردن از آب دهان ساقی ۱۷۰
-پیر می فروش ۱۷۱
-تشخیص ۱۷۴
-لذت بردن همه حواس ۱۷۴
-لذت گرایی ۱۷۵
-امیدواری به بخشش خداوند ۱۷۶
-گوش ندادن به نصیحت ناصحان ۱۷۶
-دفن شدن در زیر تاک انگور و یا شسته شدن با باده ۱۷۷
-استفاده از طنز برای رسوایی زاهدان ۱۷۸
-مبارزه با رذیلت های اخلاقی ۱۷۹
-تاثیر فلسفه و عفان بر خمریات ابونواس و حافظ ۱۸۱
-فرجامین سخن ۱۸۴
-همانندی ها از لحاظ توصیفات ۱۸۶
-همانندی ها از لحاظ فکری ۱۸۸
-تفاوت ها از جهت توصیفات ۱۸۸
-تفاوت ها از جهت فکری ۱۸۸
-پی نوشت فصل پنجم ۱۹۰
-کتابنامه ۱۹۲
-پیوست شماره ۱ ۱۹۸
-پیوست شماره ۲ ۲۴۶