پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MV4- ساختار فولادهای دریایی

کد محصول MV4

فایلWORD

100 صفحه

35000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول           8

مقدمه    8

فصل دوم           2

انواع فولاد دریایی           2

2-1 فولاد با مقاومت معمولی        2

2-2 فولاد با مقاومت بیشتر           7

2-3 فولاد خاص            8

2 -3-1 فولاد مقاوم در مقابل خراشیدگی  8

2-3 -2 فولاد مقاوم در برابر خوردگی      9

2 -3-3 فولاد ریخته‌گری شده و فولاد آهنگری شده          9

2-3-4 فولاد با طاقت بالا در درجه حرارت پایین   10

2-4 فولاد زنگ‌نزن        11

2-4-1 فولادهای زنگ‌نزن داپلکس (547-550)    12

2-4-2 كاربرد فولاد ضد زنگ داپلكس در صنايع كشتي‌سازي        17

2-4-3 كاربرد فولاد داپلكس در صنايع فراساحل   18

2-4-4 آلياژهاي گريد 304 و 316           18

2-4-5 كاربرد گريدهاي 304 و 316 در صنايع دريايي       19

فصل سوم          21

روش‌های تولید   21

3-1 مقدمه         21

3-2 شناساندن صنعت نورد          21

3-2-1 شناساندن قفسههای نورد   21

3-2-2 نوردهای فلز        23

3-2-3 ریخته‌گری پیوسته شمش  25

3-2-4 کورههای پیش گرم         27

3-2-5 قفسههای پیش نورد          28

3-2-6 قفسهی نورد تختال جهانی 28

3-2-7 قفسهی نورد تختال با خیز بلند        29

3-2-8  نورد گرم پایانی  31

3-2-9 اسید شویی          32

3-2-10 نورد سرد          34

3-2-11 عملیات حرارتی            36

3-3 روش‌هاي توليد ورق فولاد دريايي     36

3-4 فرآیند نورد 37

3-4-1 غلتك‌ها 39

3-4-2 روانكارها            39

3-4-3 نيروهاى اصطكاكى نورد  40

3-4-5  نيرو  و توان لازم براى نورد          40

3-4-6 كاهش نيروى غلتك        41

3-5  نورد گرم   42

3-6 نورد سرد    44

3-7 انواع روش هاي نورد ورق     47

3-7-1 نورد پوسته ای     47

3-7-2 نورد تخت          47

3-8 عيوب ايجادى بر صفحات و ورق‌هاى نورد شده          48

فصل چهارم       50

تابکاری و دما در نورد گرم          50

4-1 مقدمه         50

4-2 تابکاری      51

4-3 بازیابی       52

4-4 تبلور مجدد 53

4-5 رشد دانه     55

4-6 کار گرم     55

4-7 دما در نورد گرم      59

4-7-1 افزایش دمای فلز در نورد گرم       60

4-7-1-1 افزایش دما به دلیل تغییر شکل   60

4-7-1-2 افزایش دما به دلیل اصطکاک    60

4-7-1-3 افزایش دما به دلیل اکسید شدن سطح فلز            60

4-7-1-4 افزایش دما به دلیل تغییر حالتهای متالورژیکی      60

4-7-2 کاهش دمای قطعه‌کار در نورد گرم            61

4-7-2-1 انتقال حرارت به روش هدایت   61

4-7-2-2 انتقال حرارت به روش جابهجایی           61

4-7-2-3 انتقال حرارت به دلیل پاشش آب           61

4-7-2-4 انتقال حرارت به دلیل پوسته‌زدایی          62

فصل پنجم         63

مروری بر منابع علمی      63

5-1 رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولاد‌های زنگ‌نزن آستنیتی شبه پایدار 63

5-2 تاثیرنورد چند مرحله‌ای و آنیل بر ایجاد ساختار ریز دانه و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن 304    67

5-3 بررسی پارمترهای دما وزمان در تبلور مجدد فولاد  316 زنگ‌نزن           73

فصل ششم         79

انواع خوردگی فولاد در آب دریا 79

6-1 انواع خوردگی فولاد در آب دریا      79

6-1-1 خوردگی موضعی            79

6-1-2 خوردگی تنشی    80

6-1-3 خوردگی گالوانیک         80

6-1-4 خوردگی میکروبیولوژیکی            82

6-2 خوردگی فولاد زنگنزن آستنیتی        83

6-3 حفاظت کاتدی فولادهای زنگ‌نزن    85

فصل هفتم         87

نتیجه‌گیری         87

 

شکل 2-1 ریزساختار یک فولاد زنگ نزن داپلکس Mo-Plus7 (532950UNS)]6[        13

شکل 2-2 ریزساختار فولاد زنگ نزن داپلکس Mo-Plus7 (532950UNS). فاز خاکستری فریت و فاز سفید آستنیت می‌باشد]6[.            14

شکل 2-3 دانه‌های فریت (F) و آستنیت (A) در فولاد زنگ‌نزن داپلکس 2205Al (531803UNS)]6[          15

شکل 2-4  منحنی‌های تنش-کرنش در دماهای مختلف برای فولاد زنگ نزن داپلکس 2205Al (531803UNS) ]6[ 15

شکل 3-1 نورد دو غلتکهی یک سویه]8[  22

شکل 3-2 نورد دو غلتکهی دو سویه]8[     22

شکل3-3  شمای عمومی قفسههای 3 غلتکه]8[       23

شکل 3-4 شمای عمومی قفسههای چهار غلتکه]9[  24

شکل 3-5  شمای عمومی قفسههای خوشهای]9[    24

شکل 3-7  نمونهای از غلتک نورد با 3 شیار در کنارههای آن مربوط به قفسههای نورد تختال با خیز بلند]12[    30

شکل 3-8  نمای شماتیکی از فرآیند‌های شکل‌دهی در نورد]19[      38

شکل 3-9 تصویر شماتیکی از یک دستگاه نورد با چهار غلتک (دو غلتک نورد و دو غلتک پشتیبان) ]8[          41

شکل 3-10 نورد گرم]19[           42

شکل 3 -11 دستگاه نورد گرم]19[           43

شکل 3-12  الف) نمای شماتیکی از نورد تخت، ب) نیروهای اصطکاکی وارد بر سطح نورد، ج) نیروی غلتک F و گشتاور اعمالی روی غلتک]12[ 48

شکل 3-13 نمای شماتیکی از عیوب معمول در نورد، الف) لبه‌های موجی شکل، ب)ترک در مرکز نوار،  ج) ترک‌های لبه‌ای،  د) پوست سوسماری شدن]15[         49

شکل 4-1  تغییرات شماتیک ناشی از تابکاری فلزها در مراحل بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه]5و17[ 52

شکل 4-2 منحنی تغییرات انجام متبلور مجدد نسب به زمان در یک دمای معین]20[     54

شکل 4-3 منحنی تغییرات اندازه دانه نسبت به دمای کار گرم در 4 مرحله نورد پیاپی]18[        57

شکل 5-1 ریز ساختار میکروسکوپی نوری و الکترونی فولاد‌های 304 الف و ج،316 ب و د]22[         64

شکل 5-2 الف و ج فولاد 304 با درصد کرنش 10 و30 درصد، ب و د فولاد316 با درصد کرنش 10 و 30 درصد]22[  65

شکل 5-3 سختی فولاد 304 در درصدهای کرنش نورد مختلف]22[ 65

شکل 5-4 سختی فولاد 316 در درصدهای کرنش نورد مختلف]22[ 66

شکل5-5 طرح نمادینی از عملیات نورد سرد و آنیل (الف) دو مرحله‌ای و (ب) چهار مرحله‌ای، اعمال شده]16[ 69

شکل 5-6 تصاویر میکروسکوپ نوری از فولاد 304 در شرایط مختلف]17[   70

شکل 5-7 تغییرات سختی در مرحله‌ی نهایی نورد سرد و همچنین اثر دمای آنیل آنها، در فرآیند‌های دو و چهار مرحله‌ای]22[     72

شکل 5-8 مقایسه‌ی تغییرات خواص کششی فولاد 304 در حالت آنیل محلولی و پس از آنیل نمونه‌های حاصل از فرآیند‌های دو و چهار مرحله‌ای (نورد سرد شده در مرحله‌ی آخر) در دمای 800 درجه سانتیگراد]22[  72

شکل 5-9 ریز ساختار نمونه اولیه که تحت 32 درصد کار سرد قرار گرفته است]5[.   74

شکل 5-10 نتایج سختی‌سنجی در دمای ثابت 950 درجه سانتیگراد در زمان‌های مختلف]14[  75

شکل 5-11 ریز ساختار نمونه در دمای 950  درجه سانتیگراد و در زمان‌های الف)2 دقیقه، ب)5 دقیقه، ج)10 دقیقه، د)15دقیقه قرار گرفته است]20[. 76

شکل 5-12 ریز‌ساختار نمونه که به مدت 10 دقیقه  و در دما‌های الف)950 درجه سانتیگراد، ب)900 درجه سانتیگراد ، ج)850‌‌درجه سانتیگراد ، د)800 درجه سانتیگراد قرار گرفته است]20[.     77

شکل 5-13 نتایج دانه‌بندی در دماهای مختلف و زمان ثابت 10 دقیقه]14[      77

شکل 6-1خوردگی شیاری در یک خنک کننده دریایی، این خوردگی نهایتاً منجر به نشتی شده است]23[.       80

شکل6-2 موقعیت شیر چدنی نسبت به خنک‌کننده دریایی از جنس فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس]24[ 81

شکل 6-3 خوردگی گالوانیکی شدید شیر پروانه‌ای چدنی به خاطر تماس با خنک کننده نجیب]24[    82

شکل 6-4 خوردگی بین ‌دانه‌ای آلیاژ 304 تابکاری شده وقتی در محلول جوشان نیتریک- دی‌کرومات قرار گیرد]2[.     83

شکل 6-5  اثرهای محلول استراوس بر قطعه‌ای فولادی از نوع 304 بوده که 45 ساعت در آن قرار گرفته است و 150 ساعت در دماهای مختلف حساس شده است. (الف -  480 درجه سانتیگراد، ب - درجه سانتیگراد 565 درجه سانتیگراد ، ج -  650 درجه سانتیگراد ، د – 730 درجه سانتیگراد ، ه – 815 درجه سانتیگراد ، و -  900 درجه سانتیگراد) ]25[      84

شکل 6-6 خوردگی بین ‌دانه‌ ای فولادهای زنگ نزن آستنیتی]25[    85

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید