پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

MV4- ساختار فولادهای دریایی

کد محصول MV4

فایلWORD

100 صفحه

35000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول           8

مقدمه    8

فصل دوم           2

انواع فولاد دریایی           2

2-1 فولاد با مقاومت معمولی        2

2-2 فولاد با مقاومت بیشتر           7

2-3 فولاد خاص            8

2 -3-1 فولاد مقاوم در مقابل خراشیدگی  8

2-3 -2 فولاد مقاوم در برابر خوردگی      9

2 -3-3 فولاد ریخته‌گری شده و فولاد آهنگری شده          9

2-3-4 فولاد با طاقت بالا در درجه حرارت پایین   10

2-4 فولاد زنگ‌نزن        11

2-4-1 فولادهای زنگ‌نزن داپلکس (547-550)    12

2-4-2 كاربرد فولاد ضد زنگ داپلكس در صنايع كشتي‌سازي        17

2-4-3 كاربرد فولاد داپلكس در صنايع فراساحل   18

2-4-4 آلياژهاي گريد 304 و 316           18

2-4-5 كاربرد گريدهاي 304 و 316 در صنايع دريايي       19

فصل سوم          21

روش‌های تولید   21

3-1 مقدمه         21

3-2 شناساندن صنعت نورد          21

3-2-1 شناساندن قفسههای نورد   21

3-2-2 نوردهای فلز        23

3-2-3 ریخته‌گری پیوسته شمش  25

3-2-4 کورههای پیش گرم         27

3-2-5 قفسههای پیش نورد          28

3-2-6 قفسهی نورد تختال جهانی 28

3-2-7 قفسهی نورد تختال با خیز بلند        29

3-2-8  نورد گرم پایانی  31

3-2-9 اسید شویی          32

3-2-10 نورد سرد          34

3-2-11 عملیات حرارتی            36

3-3 روش‌هاي توليد ورق فولاد دريايي     36

3-4 فرآیند نورد 37

3-4-1 غلتك‌ها 39

3-4-2 روانكارها            39

3-4-3 نيروهاى اصطكاكى نورد  40

3-4-5  نيرو  و توان لازم براى نورد          40

3-4-6 كاهش نيروى غلتك        41

3-5  نورد گرم   42

3-6 نورد سرد    44

3-7 انواع روش هاي نورد ورق     47

3-7-1 نورد پوسته ای     47

3-7-2 نورد تخت          47

3-8 عيوب ايجادى بر صفحات و ورق‌هاى نورد شده          48

فصل چهارم       50

تابکاری و دما در نورد گرم          50

4-1 مقدمه         50

4-2 تابکاری      51

4-3 بازیابی       52

4-4 تبلور مجدد 53

4-5 رشد دانه     55

4-6 کار گرم     55

4-7 دما در نورد گرم      59

4-7-1 افزایش دمای فلز در نورد گرم       60

4-7-1-1 افزایش دما به دلیل تغییر شکل   60

4-7-1-2 افزایش دما به دلیل اصطکاک    60

4-7-1-3 افزایش دما به دلیل اکسید شدن سطح فلز            60

4-7-1-4 افزایش دما به دلیل تغییر حالتهای متالورژیکی      60

4-7-2 کاهش دمای قطعه‌کار در نورد گرم            61

4-7-2-1 انتقال حرارت به روش هدایت   61

4-7-2-2 انتقال حرارت به روش جابهجایی           61

4-7-2-3 انتقال حرارت به دلیل پاشش آب           61

4-7-2-4 انتقال حرارت به دلیل پوسته‌زدایی          62

فصل پنجم         63

مروری بر منابع علمی      63

5-1 رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولاد‌های زنگ‌نزن آستنیتی شبه پایدار 63

5-2 تاثیرنورد چند مرحله‌ای و آنیل بر ایجاد ساختار ریز دانه و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن 304    67

5-3 بررسی پارمترهای دما وزمان در تبلور مجدد فولاد  316 زنگ‌نزن           73

فصل ششم         79

انواع خوردگی فولاد در آب دریا 79

6-1 انواع خوردگی فولاد در آب دریا      79

6-1-1 خوردگی موضعی            79

6-1-2 خوردگی تنشی    80

6-1-3 خوردگی گالوانیک         80

6-1-4 خوردگی میکروبیولوژیکی            82

6-2 خوردگی فولاد زنگنزن آستنیتی        83

6-3 حفاظت کاتدی فولادهای زنگ‌نزن    85

فصل هفتم         87

نتیجه‌گیری         87

 

شکل 2-1 ریزساختار یک فولاد زنگ نزن داپلکس Mo-Plus7 (532950UNS)]6[        13

شکل 2-2 ریزساختار فولاد زنگ نزن داپلکس Mo-Plus7 (532950UNS). فاز خاکستری فریت و فاز سفید آستنیت می‌باشد]6[.            14

شکل 2-3 دانه‌های فریت (F) و آستنیت (A) در فولاد زنگ‌نزن داپلکس 2205Al (531803UNS)]6[          15

شکل 2-4  منحنی‌های تنش-کرنش در دماهای مختلف برای فولاد زنگ نزن داپلکس 2205Al (531803UNS) ]6[ 15

شکل 3-1 نورد دو غلتکهی یک سویه]8[  22

شکل 3-2 نورد دو غلتکهی دو سویه]8[     22

شکل3-3  شمای عمومی قفسههای 3 غلتکه]8[       23

شکل 3-4 شمای عمومی قفسههای چهار غلتکه]9[  24

شکل 3-5  شمای عمومی قفسههای خوشهای]9[    24

شکل 3-7  نمونهای از غلتک نورد با 3 شیار در کنارههای آن مربوط به قفسههای نورد تختال با خیز بلند]12[    30

شکل 3-8  نمای شماتیکی از فرآیند‌های شکل‌دهی در نورد]19[      38

شکل 3-9 تصویر شماتیکی از یک دستگاه نورد با چهار غلتک (دو غلتک نورد و دو غلتک پشتیبان) ]8[          41

شکل 3-10 نورد گرم]19[           42

شکل 3 -11 دستگاه نورد گرم]19[           43

شکل 3-12  الف) نمای شماتیکی از نورد تخت، ب) نیروهای اصطکاکی وارد بر سطح نورد، ج) نیروی غلتک F و گشتاور اعمالی روی غلتک]12[ 48

شکل 3-13 نمای شماتیکی از عیوب معمول در نورد، الف) لبه‌های موجی شکل، ب)ترک در مرکز نوار،  ج) ترک‌های لبه‌ای،  د) پوست سوسماری شدن]15[         49

شکل 4-1  تغییرات شماتیک ناشی از تابکاری فلزها در مراحل بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه]5و17[ 52

شکل 4-2 منحنی تغییرات انجام متبلور مجدد نسب به زمان در یک دمای معین]20[     54

شکل 4-3 منحنی تغییرات اندازه دانه نسبت به دمای کار گرم در 4 مرحله نورد پیاپی]18[        57

شکل 5-1 ریز ساختار میکروسکوپی نوری و الکترونی فولاد‌های 304 الف و ج،316 ب و د]22[         64

شکل 5-2 الف و ج فولاد 304 با درصد کرنش 10 و30 درصد، ب و د فولاد316 با درصد کرنش 10 و 30 درصد]22[  65

شکل 5-3 سختی فولاد 304 در درصدهای کرنش نورد مختلف]22[ 65

شکل 5-4 سختی فولاد 316 در درصدهای کرنش نورد مختلف]22[ 66

شکل5-5 طرح نمادینی از عملیات نورد سرد و آنیل (الف) دو مرحله‌ای و (ب) چهار مرحله‌ای، اعمال شده]16[ 69

شکل 5-6 تصاویر میکروسکوپ نوری از فولاد 304 در شرایط مختلف]17[   70

شکل 5-7 تغییرات سختی در مرحله‌ی نهایی نورد سرد و همچنین اثر دمای آنیل آنها، در فرآیند‌های دو و چهار مرحله‌ای]22[     72

شکل 5-8 مقایسه‌ی تغییرات خواص کششی فولاد 304 در حالت آنیل محلولی و پس از آنیل نمونه‌های حاصل از فرآیند‌های دو و چهار مرحله‌ای (نورد سرد شده در مرحله‌ی آخر) در دمای 800 درجه سانتیگراد]22[  72

شکل 5-9 ریز ساختار نمونه اولیه که تحت 32 درصد کار سرد قرار گرفته است]5[.   74

شکل 5-10 نتایج سختی‌سنجی در دمای ثابت 950 درجه سانتیگراد در زمان‌های مختلف]14[  75

شکل 5-11 ریز ساختار نمونه در دمای 950  درجه سانتیگراد و در زمان‌های الف)2 دقیقه، ب)5 دقیقه، ج)10 دقیقه، د)15دقیقه قرار گرفته است]20[. 76

شکل 5-12 ریز‌ساختار نمونه که به مدت 10 دقیقه  و در دما‌های الف)950 درجه سانتیگراد، ب)900 درجه سانتیگراد ، ج)850‌‌درجه سانتیگراد ، د)800 درجه سانتیگراد قرار گرفته است]20[.     77

شکل 5-13 نتایج دانه‌بندی در دماهای مختلف و زمان ثابت 10 دقیقه]14[      77

شکل 6-1خوردگی شیاری در یک خنک کننده دریایی، این خوردگی نهایتاً منجر به نشتی شده است]23[.       80

شکل6-2 موقعیت شیر چدنی نسبت به خنک‌کننده دریایی از جنس فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس]24[ 81

شکل 6-3 خوردگی گالوانیکی شدید شیر پروانه‌ای چدنی به خاطر تماس با خنک کننده نجیب]24[    82

شکل 6-4 خوردگی بین ‌دانه‌ای آلیاژ 304 تابکاری شده وقتی در محلول جوشان نیتریک- دی‌کرومات قرار گیرد]2[.     83

شکل 6-5  اثرهای محلول استراوس بر قطعه‌ای فولادی از نوع 304 بوده که 45 ساعت در آن قرار گرفته است و 150 ساعت در دماهای مختلف حساس شده است. (الف -  480 درجه سانتیگراد، ب - درجه سانتیگراد 565 درجه سانتیگراد ، ج -  650 درجه سانتیگراد ، د – 730 درجه سانتیگراد ، ه – 815 درجه سانتیگراد ، و -  900 درجه سانتیگراد) ]25[      84

شکل 6-6 خوردگی بین ‌دانه‌ ای فولادهای زنگ نزن آستنیتی]25[    85

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید