اطلاعیه

ساختار فولادهای دریایی

کد محصول MV4

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول           ۸

مقدمه    ۸

فصل دوم           ۲

انواع فولاد دریایی           ۲

۲-۱ فولاد با مقاومت معمولی        ۲

۲-۲ فولاد با مقاومت بیشتر           ۷

۲-۳ فولاد خاص            ۸

۲ -۳-۱ فولاد مقاوم در مقابل خراشیدگی  ۸

۲-۳ -۲ فولاد مقاوم در برابر خوردگی      ۹

۲ -۳-۳ فولاد ریخته‌گری شده و فولاد آهنگری شده          ۹

۲-۳-۴ فولاد با طاقت بالا در درجه حرارت پایین   ۱۰

۲-۴ فولاد زنگ‌نزن        ۱۱

۲-۴-۱ فولادهای زنگ‌نزن داپلکس (۵۴۷-۵۵۰)    ۱۲

۲-۴-۲ کاربرد فولاد ضد زنگ داپلکس در صنایع کشتی‌سازی        ۱۷

۲-۴-۳ کاربرد فولاد داپلکس در صنایع فراساحل   ۱۸

۲-۴-۴ آلیاژهای گرید ۳۰۴ و ۳۱۶           ۱۸

۲-۴-۵ کاربرد گریدهای ۳۰۴ و ۳۱۶ در صنایع دریایی       ۱۹

فصل سوم          ۲۱

روش‌های تولید   ۲۱

۳-۱ مقدمه         ۲۱

۳-۲ شناساندن صنعت نورد          ۲۱

۳-۲-۱ شناساندن قفسههای نورد   ۲۱

۳-۲-۲ نوردهای فلز        ۲۳

۳-۲-۳ ریخته‌گری پیوسته شمش  ۲۵

۳-۲-۴ کورههای پیش گرم         ۲۷

۳-۲-۵ قفسههای پیش نورد          ۲۸

۳-۲-۶ قفسهی نورد تختال جهانی ۲۸

۳-۲-۷ قفسهی نورد تختال با خیز بلند        ۲۹

۳-۲-۸  نورد گرم پایانی  ۳۱

۳-۲-۹ اسید شویی          ۳۲

۳-۲-۱۰ نورد سرد          ۳۴

۳-۲-۱۱ عملیات حرارتی            ۳۶

۳-۳ روش‌های تولید ورق فولاد دریایی     ۳۶

۳-۴ فرآیند نورد ۳۷

۳-۴-۱ غلتک‌ها ۳۹

۳-۴-۲ روانکارها            ۳۹

۳-۴-۳ نیروهاى اصطکاکى نورد  ۴۰

۳-۴-۵  نیرو  و توان لازم براى نورد          ۴۰

۳-۴-۶ کاهش نیروى غلتک        ۴۱

۳-۵  نورد گرم   ۴۲

۳-۶ نورد سرد    ۴۴

۳-۷ انواع روش های نورد ورق     ۴۷

۳-۷-۱ نورد پوسته ای     ۴۷

۳-۷-۲ نورد تخت          ۴۷

۳-۸ عیوب ایجادى بر صفحات و ورق‌هاى نورد شده          ۴۸

فصل چهارم       ۵۰

تابکاری و دما در نورد گرم          ۵۰

۴-۱ مقدمه         ۵۰

۴-۲ تابکاری      ۵۱

۴-۳ بازیابی       ۵۲

۴-۴ تبلور مجدد ۵۳

۴-۵ رشد دانه     ۵۵

۴-۶ کار گرم     ۵۵

۴-۷ دما در نورد گرم      ۵۹

۴-۷-۱ افزایش دمای فلز در نورد گرم       ۶۰

۴-۷-۱-۱ افزایش دما به دلیل تغییر شکل   ۶۰

۴-۷-۱-۲ افزایش دما به دلیل اصطکاک    ۶۰

۴-۷-۱-۳ افزایش دما به دلیل اکسید شدن سطح فلز            ۶۰

۴-۷-۱-۴ افزایش دما به دلیل تغییر حالتهای متالورژیکی      ۶۰

۴-۷-۲ کاهش دمای قطعه‌کار در نورد گرم            ۶۱

۴-۷-۲-۱ انتقال حرارت به روش هدایت   ۶۱

۴-۷-۲-۲ انتقال حرارت به روش جابهجایی           ۶۱

۴-۷-۲-۳ انتقال حرارت به دلیل پاشش آب           ۶۱

۴-۷-۲-۴ انتقال حرارت به دلیل پوسته‌زدایی          ۶۲

فصل پنجم         ۶۳

مروری بر منابع علمی      ۶۳

۵-۱ رفتار دگرگونی فازی در اثر نورد بر روی فولاد‌های زنگ‌نزن آستنیتی شبه پایدار ۶۳

۵-۲ تاثیرنورد چند مرحله‌ای و آنیل بر ایجاد ساختار ریز دانه و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن ۳۰۴    ۶۷

۵-۳ بررسی پارمترهای دما وزمان در تبلور مجدد فولاد  ۳۱۶ زنگ‌نزن           ۷۳

فصل ششم         ۷۹

انواع خوردگی فولاد در آب دریا ۷۹

۶-۱ انواع خوردگی فولاد در آب دریا      ۷۹

۶-۱-۱ خوردگی موضعی            ۷۹

۶-۱-۲ خوردگی تنشی    ۸۰

۶-۱-۳ خوردگی گالوانیک         ۸۰

۶-۱-۴ خوردگی میکروبیولوژیکی            ۸۲

۶-۲ خوردگی فولاد زنگنزن آستنیتی        ۸۳

۶-۳ حفاظت کاتدی فولادهای زنگ‌نزن    ۸۵

فصل هفتم         ۸۷

نتیجه‌گیری         ۸۷

شکل ۲-۱ ریزساختار یک فولاد زنگ نزن داپلکس Mo-Plus7 (532950UNS)]6[        ۱۳

شکل ۲-۲ ریزساختار فولاد زنگ نزن داپلکس Mo-Plus7 (532950UNS). فاز خاکستری فریت و فاز سفید آستنیت می‌باشد]۶[.            ۱۴

شکل ۲-۳ دانه‌های فریت (F) و آستنیت (A) در فولاد زنگ‌نزن داپلکس ۲۲۰۵Al (531803UNS)]6[          ۱۵

شکل ۲-۴  منحنی‌های تنش-کرنش در دماهای مختلف برای فولاد زنگ نزن داپلکس ۲۲۰۵Al (531803UNS) ]6[ 15

شکل ۳-۱ نورد دو غلتکهی یک سویه]۸[  ۲۲

شکل ۳-۲ نورد دو غلتکهی دو سویه]۸[     ۲۲

شکل۳-۳  شمای عمومی قفسههای ۳ غلتکه]۸[       ۲۳

شکل ۳-۴ شمای عمومی قفسههای چهار غلتکه]۹[  ۲۴

شکل ۳-۵  شمای عمومی قفسههای خوشهای]۹[    ۲۴

شکل ۳-۷  نمونهای از غلتک نورد با ۳ شیار در کنارههای آن مربوط به قفسههای نورد تختال با خیز بلند]۱۲[    ۳۰

شکل ۳-۸  نمای شماتیکی از فرآیند‌های شکل‌دهی در نورد]۱۹[      ۳۸

شکل ۳-۹ تصویر شماتیکی از یک دستگاه نورد با چهار غلتک (دو غلتک نورد و دو غلتک پشتیبان) ]۸[          ۴۱

شکل ۳-۱۰ نورد گرم]۱۹[           ۴۲

شکل ۳ -۱۱ دستگاه نورد گرم]۱۹[           ۴۳

شکل ۳-۱۲  الف) نمای شماتیکی از نورد تخت، ب) نیروهای اصطکاکی وارد بر سطح نورد، ج) نیروی غلتک F و گشتاور اعمالی روی غلتک]۱۲[ ۴۸

شکل ۳-۱۳ نمای شماتیکی از عیوب معمول در نورد، الف) لبه‌های موجی شکل، ب)ترک در مرکز نوار،  ج) ترک‌های لبه‌ای،  د) پوست سوسماری شدن]۱۵[         ۴۹

شکل ۴-۱  تغییرات شماتیک ناشی از تابکاری فلزها در مراحل بازیابی، تبلور مجدد و رشد دانه]۵و۱۷[ ۵۲

شکل ۴-۲ منحنی تغییرات انجام متبلور مجدد نسب به زمان در یک دمای معین]۲۰[     ۵۴

شکل ۴-۳ منحنی تغییرات اندازه دانه نسبت به دمای کار گرم در ۴ مرحله نورد پیاپی]۱۸[        ۵۷

شکل ۵-۱ ریز ساختار میکروسکوپی نوری و الکترونی فولاد‌های ۳۰۴ الف و ج،۳۱۶ ب و د]۲۲[         ۶۴

شکل ۵-۲ الف و ج فولاد ۳۰۴ با درصد کرنش ۱۰ و۳۰ درصد، ب و د فولاد۳۱۶ با درصد کرنش ۱۰ و ۳۰ درصد]۲۲[  ۶۵

شکل ۵-۳ سختی فولاد ۳۰۴ در درصدهای کرنش نورد مختلف]۲۲[ ۶۵

شکل ۵-۴ سختی فولاد ۳۱۶ در درصدهای کرنش نورد مختلف]۲۲[ ۶۶

شکل۵-۵ طرح نمادینی از عملیات نورد سرد و آنیل (الف) دو مرحله‌ای و (ب) چهار مرحله‌ای، اعمال شده]۱۶[ ۶۹

شکل ۵-۶ تصاویر میکروسکوپ نوری از فولاد ۳۰۴ در شرایط مختلف]۱۷[   ۷۰

شکل ۵-۷ تغییرات سختی در مرحله‌ی نهایی نورد سرد و همچنین اثر دمای آنیل آنها، در فرآیند‌های دو و چهار مرحله‌ای]۲۲[     ۷۲

شکل ۵-۸ مقایسه‌ی تغییرات خواص کششی فولاد ۳۰۴ در حالت آنیل محلولی و پس از آنیل نمونه‌های حاصل از فرآیند‌های دو و چهار مرحله‌ای (نورد سرد شده در مرحله‌ی آخر) در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد]۲۲[  ۷۲

شکل ۵-۹ ریز ساختار نمونه اولیه که تحت ۳۲ درصد کار سرد قرار گرفته است]۵[.   ۷۴

شکل ۵-۱۰ نتایج سختی‌سنجی در دمای ثابت ۹۵۰ درجه سانتیگراد در زمان‌های مختلف]۱۴[  ۷۵

شکل ۵-۱۱ ریز ساختار نمونه در دمای ۹۵۰  درجه سانتیگراد و در زمان‌های الف)۲ دقیقه، ب)۵ دقیقه، ج)۱۰ دقیقه، د)۱۵دقیقه قرار گرفته است]۲۰[. ۷۶

شکل ۵-۱۲ ریز‌ساختار نمونه که به مدت ۱۰ دقیقه  و در دما‌های الف)۹۵۰ درجه سانتیگراد، ب)۹۰۰ درجه سانتیگراد ، ج)۸۵۰‌‌درجه سانتیگراد ، د)۸۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفته است]۲۰[.     ۷۷

شکل ۵-۱۳ نتایج دانه‌بندی در دماهای مختلف و زمان ثابت ۱۰ دقیقه]۱۴[      ۷۷

شکل ۶-۱خوردگی شیاری در یک خنک کننده دریایی، این خوردگی نهایتاً منجر به نشتی شده است]۲۳[.       ۸۰

شکل۶-۲ موقعیت شیر چدنی نسبت به خنک‌کننده دریایی از جنس فولاد زنگ نزن سوپرداپلکس]۲۴[ ۸۱

شکل ۶-۳ خوردگی گالوانیکی شدید شیر پروانه‌ای چدنی به خاطر تماس با خنک کننده نجیب]۲۴[    ۸۲

شکل ۶-۴ خوردگی بین ‌دانه‌ای آلیاژ ۳۰۴ تابکاری شده وقتی در محلول جوشان نیتریک- دی‌کرومات قرار گیرد]۲[.     ۸۳

شکل ۶-۵  اثرهای محلول استراوس بر قطعه‌ای فولادی از نوع ۳۰۴ بوده که ۴۵ ساعت در آن قرار گرفته است و ۱۵۰ ساعت در دماهای مختلف حساس شده است. (الف –  ۴۸۰ درجه سانتیگراد، ب – درجه سانتیگراد ۵۶۵ درجه سانتیگراد ، ج –  ۶۵۰ درجه سانتیگراد ، د – ۷۳۰ درجه سانتیگراد ، ه – ۸۱۵ درجه سانتیگراد ، و –  ۹۰۰ درجه سانتیگراد) ]۲۵[      ۸۴

شکل ۶-۶ خوردگی بین ‌دانه‌ ای فولادهای زنگ نزن آستنیتی]۲۵[    ۸۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.