اطلاعیه

بررسی کشت ارقام سیب زمینی

کد محصول DM88

تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱ـ۱ـ مشخصات گیاهشناسی سیب زمینی
۱-۲- منشاء سیب زمینی
۱-۳- تاریخچه کشت سیب زمینی در جهان و ایران
۱-۴- اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی سیب زمینی
جدول ۱-۱- مواد غذایی موجود در سیب زمینی ( گرم ماده غذایی در ۱۰۰ گرم غده )
جدول ۱-۲- املاح معدنی و ویتامین های موجود در سیب زمینی ( میلی گرم در ۱۰۰ گرم غده )
۱-۵- ارقام سیب زمینی
۱-۵-۱- ارقام سیب زمینی و سطح زیر کشت آنها در استان کرمان
۱-۶- مهمترین مناطق تولید کننده سیب زمینی در ایران
۱-۷- بیماری های سیب زمینی
۱-۷-۱- تا ریخچه بیماری های ویروسی سیب زمینی در جهان
۱-۷-۲- تا ریخچه بیماری های ویروسی سیب زمینی درایران
۱- ۸- کنترل بیماری های ویروسی سیب زمینی
۱-۸-۱-  حذف ویروس از محصول سیب زمینی
۱-۱-۸-۱-۱- ترموتراپی یا گرمادرمانی
۱-۱-۸-۱-۲- کشت مریستم
۱-۸-۲- برنامه های گواهی بذر
۱-۸-۳- استفاده از ارقام مقاوم
۱-۸-۴- مبارزه با ناقلین
۱-۸-۴-۱- مبارزه شیمیایی
۱-۸-۴-۲- مبارزه مکانیکی

۲-۱- تاریخچه شناسایی و پراکنش جغرافیایی ویروس A سیب زمینی
۲-۲- مشخصات PVA
۲-۳- رابطه سرولوژیکی PVA با ویروس های دیگر
۲-۴- علایم آلودگی سیب زمینی به PVA
۲-۴-۱- علایم روی برگ ها
۲-۴-۲- علایم روی غده ها
۲-۵- سینرژیسم PVA با سایر ویروس ها
۲-۶- خصوصیات فیزیکی و فیزیکوشیمیایی PVA
۲-۷- میزبان های افتراقی PVA
۲-۷-۱- جنس  Physalis
۲-۷-۲- دو رگه ( A6 hybrid )Aquila
۲-۷-۳- Solanum demissum SdA
۲-۸- دامنه میزبانی PVA
۲-۹- روش های انتقال PVA
۲-۹-۱- انتقال مکانیکی
۲-۹-۲- انتقال توسط بذر
۲-۹-۳- انتقال توسط سس
۲-۹-۴- انتقال توسط غده
۲-۹-۵- انتقال توسط شته
۲-۱۰- جدایه های PVA
۲-۱۱- خالص سازی PVA
۲-۱۲- تهیه آنتی سرم چندهمسانه ای علیه PVA
۲-۱۳- روش های کنترل PVA
۲-۱۳-۱- مبارزه با ناقل
۲-۱۳-۲- استفاده از ارقام مقاوم

۳-۱- نمونه برداری از مزارع سیب زمینی استان کرمان
جدول ۳-۱- مناطق و تعداد مزارع نمونه برداری شده در استان کرمان ( ۱۳۸۳-۱۳۸۱ )
۳-۲- تعیین پراکنش ویروس های مخرب سیب زمینی در استان کرمان
۳-۳- آزمون ( Double Antibody Sandwich-ELISA ) DAS-ELISA
۳-۴- بافرهای مورد استفاده در آزمون DAS-ELISA
۳-۴-۱- بافر کربنات پوششی۶/۹PH ( Carbonate coating buffer )
۳-۴-۲- بافر فسفات سیلین ۴/۷ PH  یا  ( Phosphate Buffer Saline ) PBS
۳-۴-۳- بافر شستشو ( PBS-Tween )
۳-۴-۴- بافر عصاره گیری یا بافر نمونه ( Sample Extraction Buffer )
۳-۴-۵- بافر الحاق یا اتصال ( Conjugate buffer )
۳-۴-۶- بافر زمینه ۸/۹ PH ( Substrate buffer )
۳-۵- آزمون سرولوژیکی TBIA ( Tissue Blot Immuno Assay )
۳-۶- بافرهای مورد استفاده در آزمون TBIA
۳-۶-۱- بافر blocking ( blocking buffer )
۳-۶-۲- بافر زمینه ۵/۹ PH ( Substrate buffer )
۳-۸-۱- بافر تریس سیلین یا TBS ( Tris Buffer Saline )
۳-۸-۲- بافر شستشو ( TBS-T )
۳-۸-۳- بافر blocking
۳-۸-۴- محلول سوبستریت
۳-۹- تکثیر PVA روی گیاهان تکثیری مناسب
۳-۹-۱- بافر فسفات ۰۱/۰ مولار ۷ PH
۳-۱۰- تعیین دامنه میزبانی PVA
۳-۱۰-۱- روش تهیه بافرفسفات- گلایسین ۲/۹ PH
۳-۱۱- انتقال PVA با شته
۳-۱۲- تعیین وزن مولکولی زیرواحدهای پوشش پروتئینی PVA
۳-۱۲-۱- مواد لازم برای تهیه ژل پایین
۳-۱۲-۲- مواد لازم برای تهیه ژل بالا
۳-۱۲-۳- مواد لازم برای تهیه محلول های پایه SDS-PAGE
۳-۱۲-۴- روش و مواد لازم برای تهیه محلول رنگ آمیزی SDS-PAGE
۳-۱۲-۵- مواد لازم برای تهیه محلول های رنگبری SDS-PAGE
۳-۱۳- خالص سازی PVA
۳-۱۳-۱- تهیه بافرفسفات ۵/۰ مولار ۷PH
۳-۱۴- تعیین غلظت آموده خالص شده PVA
۳-۱۵- تهیه آنتی سرم چندهمسانه ای برضد PVA
۳-۱۶- خالص سازی آنتی سرم ( Cross-absorption )
۳-۱۷- تعیین عیار آنتی سرم تهیه شده بر ضد PVA
۳-۱۸- مـــــواد و بافـــــــرهای مـــــــورد استفــــــاده در آزمون الیزای غیر مستقیم ( Indirect ELISA )
۳-۱۸-۱- بافر پوششی ۶/۹ PH ( Carbonate coating buffer )
۳-۱۸-۲- بافر فسفات سیلین x 10 ، ۴/۷ PH ( 10 x PBS )
۳-۱۸-۳- بافر شستشو ( PBS-T )
۵/۰ گرم                          پودر NIDO milk
۳-۱۸-۵- بافر زمینه آلکالین فسفاتاز(( Alkalin Phosphatase Substrate Buffer

۴-۱- تعیین پراکنش ویروس های مخرب سیب زمینی دراستان کرمان
۴-۲- انتقال PVA با شته
۴-۳- آزمون سرولوژیکی TBIA
۴-۴- آزمون سرولوژیکی ایمنی سنجی نقطه ای ( DIBA )
۴-۵- تعیین دامنه میزبانی
۴-۵- الکتروفورز پوشش پروتئینی PVA
۴-۶- خالص سازی PVA
۴-۷- تعیین غلظت آموده خالص شده PVA
۴-۸- تهیه آنتی سرم بر ضد PVA
۴-۹- خالص سازی آنتی سرم
۴-۱۰- تعیین عیار آنتی سرم PVA
منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.