اطلاعیه

جداسازی و شناسایی باکتریهای مهارکننده رشد و تولید آفلاتوکسین درآسپرژیلوس پارازیتیکوس ازنمونه خاک مزارع پسته , ذرت

کد محصول DM85

۱۰۵ صفحه فایلWORD

تعداد صفحات: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات
۱-۱. مقدمه ۱
۱-۲. مروری بر مایکوتوکسین ها ۳
۱-۳. قارچ های مولد مایکوتوکسین ۳
۱-۴. آفلاتوکسین ها ۳
۱-۴-۱.مقدمه .۳
۱-۴-۲.قارچ های مولد و شرایط تولید .۴
۱-۴-۲-۱. مورفولوژی و صفات بیولوژیک آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس  ۴
۱-۴-۳. ساختمان شیمیایی آفلاتوکسین .۷
۱-۴-۴. خواص فیزیکی وشیمیایی آفلاتوکسین ۷
۱-۴-۵. مسیر بیوسنتز و ژن های دخیل در بیوسنتز آفلاتوکسین ۸
۱-۵. روش های آنالیز و سنجش آفلاتوکسین ۱۰
۱-۵-۱. روش کروماتوگرافی لایه نازک .۱۰
۱-۵-۲. روش کروماتوگرافی مایع با کارایی ۱۱
۱-۵-۳. روش الایزا ۱۱
۱-۶. کنترل زیستی  قارچ های  آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس ۱۱
۱-۶-۱. مقدمه .۱۱
۱-۶-۲. روشهای عملی مورد استفاده در کنترل زیستی میکروبی .۱۳
۱-۶-۳. مکانیسم های کنترل زیستی ۱۴
۱-۶-۴. کنترل زیستی قارچ تولید کننده آفلاتوکسین. .۱۹
۱-۶-۵. روشهای غربالگری باکتری های دارای فعالیت مهاری بر رشد آسپرژیلوس ۲۲
۱-۶-۶. روشهای تشخیص ملکولی باکتری های مهاری ۲۵
۱-۷. متابولیتهای باکتریایی .۲۶
۱-۷-۱. فاکتورهای موثر در تولید متابولیتهای باکتریایی ۲۶
۱-۷-۲. مکانیسم اثر متابولیتهای باکتریایی بر روی رشد آسپرژیلوس و تولید آفلاتوکسین ۲۷

فصل دوم –  مروری بر مطالعات انجام شده ۳۲

فصل سوم –  مواد و روشها. ۳۵
۳-۱. فهرست مواد شیمیایی و محیط های کشت ۳۵
۳-۱-۱. محیط های کشت .۳۵
۳-۱-۲. مواد شیمیایی ۳۵
۳-۲. جمع آوری نمونه های خاک ۳۶
۳-۲-۱. مناطق جغرافیایی .۳۶
۳-۲-۲. روش نمونه برداری خاک .۳۶
۳-۳. کشت اولیه نمونه های خاک برای جداسازی باکتری ها .۳۷
۳-۳-۱. مواد و وسایل مورد نیاز ۳۷
۳-۳-۲ محیط های کشت مورد نیاز .۳۷
۳-۳-۲-۱. محیط عصاره مخمر-گلوکز آگار ۳۷
۳-۳-۲-۲. محیط کینگ B. .۳۸
۳-۳-۲-۳. محیط سابورو دکستروز آگار .۳۹
۳-۳-۲-۴. محیط سیب زمینی- دکستروز آگار ۳۹
۳-۳-۳. روش کار ۴۰
۳-۳-۳-۱. نمونه خاک .۴۰
۳-۴. بررسی اولیه فعالیت مهاری باکتری ها بر روی آسپرژیلوس پارازیتیکوس ۲۹۹۹ ۴۰
۳-۴-۱. تهیه سوسپانسیون اسپور از قارچ آسپرژیلوس پارازیتیکوس ۴۰
۳-۴-۲. محیط سیب زمینی- دکستروز آگار .۴۱
۳-۵. تایید فعالیت مهاری باکتری ها بر روی آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL 2999  ۴۱
۳-۵-۱. تهیه سوپ حاوی متابولیت مهار کننده رشد و تولید آفلاتوکسین از محیط کشت باکتری ۴۱
۳-۵-۲. سنجش کیفی فعالیت مهاری باکتری ها بر روی آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL 2999  نورموتانت در محیط سیب زمینی دکستروز آگار در پلیتهای شش خانه ۴۲
۳-۵-۳. سنجش کمی فعالیت مهاری باکتری ها بر روی آسپرژیلوس پارازیتیکوس NRRL 2999  در محیط سیب زمینی دکستروز براث در ارلن ۴۳
۳-۵-۳-۱. تعیین وزن خشک قارچ. .۴۳
۳-۵-۳-۲. آنالیز کیفی آفلاتوکسین B1  با استفاده از کروماتوکرافی لایه نازک ..۴۴
۳-۵-۳-۳. آنالیز کمی آفلاتوکسین B1  با استفاده از کروماتوکرافی مایع با کارایی بالا .۴۴
۳-۶. شناسایی ملکولی باکتریهای مهار کننده رشد و تولید آفلاتوکسین در آسپرژیلوس پارازیتیکوس براساس الگوی    ۱۶s rRNA ۴۵
۳-۶-۱. شناسایی باکتریهایی گرم مثبت و گرم منفی .۴۵
۳-۶-۲. استخراج DNA .۴۵
۳-۶-۳. استخراج DNA باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی .۴۶
۳-۶-۳-۱. استخراج DNA باکتریهای گرم مثبت .۴۶
۳-۶-۳-۲. استخراج DNA باکتریها گرم منفی .۴۸
۳-۶-۴. الکتروفورز .۴۹
۳-۶-۴-۱. طرز تهیه ژل آگارز ۱%: .۵۰
۳-۶-۴-۲. طرز تهیه DNA Loading Buffer     ۵۱
۳-۶-۴-۳. روش انجام الکتروفورز .۵۱
۳-۶-۵.  طراحی پرایمر یونیورسال .۵۲
۳-۶-۵-۱.توالی پرایمر های استفاده شده .۵۵
۳-۶-۶. فرایند PCR .۵۵
۱-۶-۶-۳بهینه‌سازی PCR .۵۹
۳-۶-۷. تعیین توالی نوکلئوتیدی ۱۶s rRNA تکثیر شده ۶۰

فصل چهارم – نتایج ۶۳
۴-۱. جداسازی باکتری ها از نمونه های خاک مزارع   .۶۳
۴-۲. جداسازی و غربالگری باکتری های مهارکننده رشد و تولید آفلاتوکسین    ۶۴
۴-۳. شناسایی باکتری های مهارکننده رشد و تولید آفلاتوکسین .۷۴

فصل پنجم – بحث .۸۲
منابع و ماٌخذ ۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.