پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM41- بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

کد محصول DM41

فایلWORD

95 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکیده... 1
فصل اول: مقدمه... 2
فصل دوم: بررسی منابع. 5
1-2- منشا و اهلی.. 5
2-2- نژادها. 5
3-2-اهداف پرورش کبوتر..... 7
1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر..... 7
2-3-2- تامین کود مزارع...... 8
3-3-2- نامه رسانی...... 8
4-3-2- مسابقه و سرگرمی.... 8
4-2- پرورش و نگهداری...... 9
5-2- محاسن پرورش کبوتر... 10
6-2- تغذیه کبوتر.. 11
1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ 11
2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر.... 12
7-2- شیر کبوتر... 13
8-2- گوشت کبوتر 15
9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی..... 19
10-2- همبستگی... 20
1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت..... 20
11-2- رگرسیون ( وایازی ).. 21
12-2- وراثت پذیری.... 21
13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری.. 22
1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر. 23
2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی... 23
14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات... 23
15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص..... 24
1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب. 24
2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی 25
1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی. 25
1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد 25
2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین...... 26
2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس.... 27
16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون. 28
17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر. 28
18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها. 30
19-2- انتخاب...... 31
1-19-2- انتخاب داخل نژادی. 31
20-2- سیستم های آمیزشی.... 33
1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات.... 33
1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی..... 33
2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی 33
21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر. 33
22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر...... 34
23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند... 34
1-23-2- وزن جوجه کبوتر... 34
2-23-2- میزان و الگوی رشد 35
فصل سوم: مواد و روشها..... 37
1-3- محل اجرای طرح. 37
2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح...... 37
3-3- نحوه اجرای طرح. 38
4-3- جمع آوری اطلاعات.....  39
5-3- روش آماری 39
فصل چهارم : نتایج...... 41
1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین.... 41
1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری. 41
2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری.... 41
3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری 42
2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان. 44
1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری..... 44
2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری..... 46
3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری..... 48
4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری..... 49
5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری...... 50
6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری...... 51
7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 53
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث...... 62
1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس 62
2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس.. 62
3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس...... 63
2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات.... 64
1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری .... 64
2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت...... 64
3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت.... 65
پیشنهادات..... 66
پیوست ها..... 67
فهرست منابع 79
چکیده انگلیسی..... 84

         
فهرست جداول

جدول 1-2- تجزیه شیمیایی کود کبوتر. 8
جدول 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه..... 12
جدول 3-2- ماکرو و میکرو المانهای موجود در شیر کبوتر... 14
جدول 4-2- مقایسه بین کلسترول گوشت جوجه کبوتر با دیگر مواد پروتئینی... 16
جدول 5-2- آنالیز اجزای گوشت جوجه کبوتر 16
جدول 6-2- مقایسه بین گوشت جوجه کبوتر و دیگر حیوانات.. 16
جدول 7-2- قطعات لاشه جوجه کبوتر معمولی در سن یک ماهگی.. 17
جدول 8-2- درصد راندمان لاشه در کبوتران گوشتی نسبت به وزن زنده. 17
جدول 9-2-تاثیرات سن و جنس بر روی وزن بدن و قطعات لاشه در نژاد تگزان…. 18
جدول 10-2- ترکیبات گوشت جوجه کبوتر ایرانی و خارجی.. 19
جدول 11-2-.شباهت فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری.... 25
جدول 12-2- تجزیه و تحلیل واریانس فنوتیپی در خویشاوندان تنی و ناتنی..... 27
جدول 13-2- وراثت پذیری در مورد برخی صفات کبوتر..... 29
جدول 14-2- برآورد همبستگی ژنوتیپی در کبوتران.. ………… 30
جدول 15-2- مقایسه بین وزن تخم و وزن جوجه های بیرون آمده از تخم. 35
جدول 16-2- درصد رشد بین گونه های کبوتران در سنین مختلف.. 36
جدول 1-3- جیره مورد استفاده در آزمایش………………………………… 38
جدول 1-4- تابعیت نتاج ازمیانگین والدین در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…. 43
جدول 2-4- تابعیت نتاج ازوالد نردر سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…… 43
جدول 3-4- تابعیت نتاج ازوالد ماده در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری….. 44
جدول4-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده وبرآورد وراثت پذیری 55
جدول5-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآوردوراثت پذیری 56
جدول6-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآوردوراثت پذیری 57
جدول7-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآوردوراثت پذیری 58
جدول8-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری 59
جدول9-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری 60
جدول10-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 61

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین با استفاده از ضریب تابعیت... 67
نمودار شماره2- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد نر با استفاده از ضریب تابعیت 67
نمودار شماره 3- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد ماده با استفاده از ضریب تابعیت... 68
نمودار شماره4- همبستگی بین نتاج با والدین برای صفت وزن زنده.... 68
نمودار شماره 5- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده.... 69
نمودار شماره 6- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن زنده.... 69
نمودار شماره 7- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن لاشه... 70
نمودار شماره 8- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن لاشه... 70
نمودار شماره 9- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن سینه... 71
نمودار شماره 10- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن سینه. 71
نمودار شماره 11- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن پشت. 72
نمودار شماره 12- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن پشت. 72
نمودار شماره 13- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن ران.. 73
نمودار شماره 14- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن ران.. 73
نمودار شماره 15- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن بال... 74
نمودار شماره 16- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن بال... 74
نمودار شماره 17- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن احشاء خوراکی75
نمودار شماره 18- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن احشاء خوراکی.. 75

 

فهرست اشکال

تصویر شماره 1- نژاد کبود 76
تصویر شماره 2-  نژاد تیزپر 76
تصویر شماره 3- نژاد کوهی 77
تصویر شماره 4- نژاد پروازی 77
تصویر شماره 5- لاشه جوجه کبوتر در سن 30 روزگی 78
تصویر شماره 6- قطعات لاشه 78

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید