پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM41- بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی

کد محصول DM41

فایلWORD

95 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب

چکیده... 1
فصل اول: مقدمه... 2
فصل دوم: بررسی منابع. 5
1-2- منشا و اهلی.. 5
2-2- نژادها. 5
3-2-اهداف پرورش کبوتر..... 7
1-3-2- مصرف گوشت جوجه کبوتر..... 7
2-3-2- تامین کود مزارع...... 8
3-3-2- نامه رسانی...... 8
4-3-2- مسابقه و سرگرمی.... 8
4-2- پرورش و نگهداری...... 9
5-2- محاسن پرورش کبوتر... 10
6-2- تغذیه کبوتر.. 11
1-6-2- تغذیه کبوتر بالغ 11
2-6-2- تغذیه جوجه کبوتر.... 12
7-2- شیر کبوتر... 13
8-2- گوشت کبوتر 15
9-2- نحوه برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی و اثر عوامل محیطی..... 19
10-2- همبستگی... 20
1-10-2- تعریف همبستگی فنوتیپی و ژنتیکی بین دو صفت..... 20
11-2- رگرسیون ( وایازی ).. 21
12-2- وراثت پذیری.... 21
13-2- عوامل موثر بر ضریب وراثت پذیری.. 22
1-13-2- آمیزش مناسب ترین افراد با یکدیگر. 23
2-13-2- همبستگی ژنوتیپی و محیطی... 23
14-2- روشهای تخمین وراثت پذیری صفات... 23
15-2- روشهای برآورد وراثت پذیری به مفهوم خاص..... 24
1-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق پاسخ به عمل انتخاب. 24
2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از روابط خویشاوندی 25
1-2-15-2-  برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون و همبستگی. 25
1-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به یک والد 25
2-1-2-15-2- برآورد وراثت پذیری از طریق رگرسیون به میانگین والدین...... 26
2-2-15-2- برآورد وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس.... 27
16-2- تعاریف دیگر وراثت پذیری با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون. 28
17-2- وراثت پذیری صفات مختلف در کبوتر. 28
18-2- روابط ژنوتیپی بین ویژگی های رشد و تولید مثل در کبوترها. 30
19-2- انتخاب...... 31
1-19-2- انتخاب داخل نژادی. 31
20-2- سیستم های آمیزشی.... 33
1-20-2- سیستم های آمیزشی بر اساس شجره حیوانات.... 33
1-1-20-2- آمیزش خویشاوندی..... 33
2-1-20-2- آمیزش غیرخویشاوندی 33
21-2- اثر آمیزش خویشاوندی و غیر خویشاوندی در پرورش کبوتر. 33
22-2- پرورش و اصلاح نژاد کبوتر...... 34
23-2- فاکتورهایی که بر کیفیت و کمیت وزن و رشد جوجه کبوتر تاثیر دارند... 34
1-23-2- وزن جوجه کبوتر... 34
2-23-2- میزان و الگوی رشد 35
فصل سوم: مواد و روشها..... 37
1-3- محل اجرای طرح. 37
2-3- کبوتران مورد استفاده در طرح...... 37
3-3- نحوه اجرای طرح. 38
4-3- جمع آوری اطلاعات.....  39
5-3- روش آماری 39
فصل چهارم : نتایج...... 41
1-4- تابعیت و وراثت پذیری نتاج از والدین.... 41
1-1-4- تابعیت وزن نتاج از میانگین والدین و برآورد وراثت پذیری. 41
2-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد نر و برآورد وراثت پذیری.... 41
3-1-4- تابعیت وزن نتاج از والد ماده  و برآورد وراثت پذیری 42
2-4- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان. 44
1-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری..... 44
2-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت پذیری..... 46
3-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآورد وراثت پذیری..... 48
4-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآورد وراثت پذیری..... 49
5-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری...... 50
6-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری...... 51
7-2-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 53
فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث...... 62
1-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از میانگین والدین به تفکیک جنس 62
2-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد نر به تفکیک جنس.. 62
3-1-5- برآورد وراثت پذیری وزن نتاج از والد ماده  به تفکیک جنس...... 63
2-5- همبستگی فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری صفات.... 64
1-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده و برآورد وراثت پذیری .... 64
2-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآورد وراثت...... 64
3-2-5- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن قطعات لاشه و برآورد وراثت.... 65
پیشنهادات..... 66
پیوست ها..... 67
فهرست منابع 79
چکیده انگلیسی..... 84

         
فهرست جداول

جدول 1-2- تجزیه شیمیایی کود کبوتر. 8
جدول 2-2- جیره پیشنهادی برای کبوتران پرورش دهنده جوجه..... 12
جدول 3-2- ماکرو و میکرو المانهای موجود در شیر کبوتر... 14
جدول 4-2- مقایسه بین کلسترول گوشت جوجه کبوتر با دیگر مواد پروتئینی... 16
جدول 5-2- آنالیز اجزای گوشت جوجه کبوتر 16
جدول 6-2- مقایسه بین گوشت جوجه کبوتر و دیگر حیوانات.. 16
جدول 7-2- قطعات لاشه جوجه کبوتر معمولی در سن یک ماهگی.. 17
جدول 8-2- درصد راندمان لاشه در کبوتران گوشتی نسبت به وزن زنده. 17
جدول 9-2-تاثیرات سن و جنس بر روی وزن بدن و قطعات لاشه در نژاد تگزان…. 18
جدول 10-2- ترکیبات گوشت جوجه کبوتر ایرانی و خارجی.. 19
جدول 11-2-.شباهت فنوتیپی بین خویشاوندان و برآورد وراثت پذیری.... 25
جدول 12-2- تجزیه و تحلیل واریانس فنوتیپی در خویشاوندان تنی و ناتنی..... 27
جدول 13-2- وراثت پذیری در مورد برخی صفات کبوتر..... 29
جدول 14-2- برآورد همبستگی ژنوتیپی در کبوتران.. ………… 30
جدول 15-2- مقایسه بین وزن تخم و وزن جوجه های بیرون آمده از تخم. 35
جدول 16-2- درصد رشد بین گونه های کبوتران در سنین مختلف.. 36
جدول 1-3- جیره مورد استفاده در آزمایش………………………………… 38
جدول 1-4- تابعیت نتاج ازمیانگین والدین در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…. 43
جدول 2-4- تابعیت نتاج ازوالد نردر سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری…… 43
جدول 3-4- تابعیت نتاج ازوالد ماده در سن 30 روزگی و برآورد وراثت پذیری….. 44
جدول4-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن زنده وبرآورد وراثت پذیری 55
جدول5-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن لاشه و برآوردوراثت پذیری 56
جدول6-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن سینه و برآوردوراثت پذیری 57
جدول7-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن پشت و برآوردوراثت پذیری 58
جدول8-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن ران و برآورد وراثت پذیری 59
جدول9-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن بال و برآورد وراثت پذیری 60
جدول10-4- همبستگی بین خویشاوندان برای صفت وزن احشاء خوراکی و برآورد وراثت پذیری 61

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1- برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین با استفاده از ضریب تابعیت... 67
نمودار شماره2- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد نر با استفاده از ضریب تابعیت 67
نمودار شماره 3- برآورد وراثت پذیری نتاج از والد ماده با استفاده از ضریب تابعیت... 68
نمودار شماره4- همبستگی بین نتاج با والدین برای صفت وزن زنده.... 68
نمودار شماره 5- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری برای صفت وزن زنده.... 69
نمودار شماره 6- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن زنده.... 69
نمودار شماره 7- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن لاشه... 70
نمودار شماره 8- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن لاشه... 70
نمودار شماره 9- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن سینه... 71
نمودار شماره 10- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن سینه. 71
نمودار شماره 11- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن پشت. 72
نمودار شماره 12- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن پشت. 72
نمودار شماره 13- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن ران.. 73
نمودار شماره 14- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن ران.. 73
نمودار شماره 15- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن بال... 74
نمودار شماره 16- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن بال... 74
نمودار شماره 17- همبستگی بین نتاج با خویشاوندان پدری و مادری  برای صفت وزن احشاء خوراکی75
نمودار شماره 18- همبستگی بین برادران و خواهران تنی برای صفت وزن احشاء خوراکی.. 75

 

فهرست اشکال

تصویر شماره 1- نژاد کبود 76
تصویر شماره 2-  نژاد تیزپر 76
تصویر شماره 3- نژاد کوهی 77
تصویر شماره 4- نژاد پروازی 77
تصویر شماره 5- لاشه جوجه کبوتر در سن 30 روزگی 78
تصویر شماره 6- قطعات لاشه 78

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید