پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM7- تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

کد محصول DM7

فایلWORD

124 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول
1-1مقدمه 2
1-2اهميت كشت سيب زميني 3
1-3 اهميت سيب زميني در ايران 4
1-4 منطقه مورد مطالعه 5
1-4-1 استان خراسان 5
1-4-2 استان سمنان 7

فصل دوم
2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق 10
2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق 18
2-2-1  عوامل هواشناسي 18
2-2-2  فاكتورهاي گياهي 18
2-2-3  شرايط محيطي و مديريتي 19
2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (  FAO ) 19
2-4  روش فائو – پنمن- مانتيس 20
2-4-1  تعيين گرماي نهان تبخير (  l  ) 21
2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار (D) 21
2-4-3  تعيين ضريب رطوبتي (g ) 22
2-4-4  تعيين فشار بخار اشباع (ea ) 22
2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (ed ) 22
2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra ) 23
2-4-7  تعداد ساعات رو شنايي(N) 24
2-4-8 تابش خالص(Rn ) 24
2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G) 25
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري 25
2-5 لايسيمتر 25
2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر 26
2-7 انواع لايسيمتر: 28
2-7-1 لايسيمتر زهكشدار 28
2-7-2  لايسيمتر وزني 29
2-7-2-1  لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك 30
2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني  32
2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني 35
2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده 35
2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده 36
2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير  36

فصل سوم
3-1 محل انجام طرح 38
3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر 38
3-3 تهيه بستر و نحوه كشت 39
3-4 محاسبهَ ضريب گياهي 40
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق 42
3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني 43

فصل چهارم
4-1 بافت خاك 45
4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه 45
4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني 45
4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري 46
4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني 46
4-6 بحث در مورد نتايج 47
4-7 نتيجه گيري 48
4-8 پيشنهادات 48
منابع و ماخذ 84

فهرست جداول
جدول1-1   ميزان سطح زير كشت و عملكرد كل سيب زميني در سطح جهان 4
جدول1-2    وضعيت توليد محصولات زراعي استان خراسان در سال زراعي 81-1380 5
جدول 1-3    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان خراسان 6
جدول 1-4    وضعيت توليد محصولات زراعي استان سمنان در سال زراعي 81-1380 7
جدول 1-5    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان سمنان 8
جدول 4-1   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در شاهرود 61
جدول 4-2    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بيرجند 62
جدول 4-3  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بشرويه 63
جدول 4-4   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سمنان 63
جدول 4-5    سالهاي آماري تبخير و تعرق  گياه مرجع در ايستگاه سينوپتيك بيرجند 64
جدول 4-6  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گرمسار 67
جدول 4-7   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بجنورد 68
جدول 4-10   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سرخس 69
جدول 4-11    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سبزوار 70
جدول 4-12 تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت جام 72
جدول 4-13  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت حيدريه 72
جدول 4-14    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در فردوس   74
جدول 4-15    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گلمكان 74
جدول 4-16    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در كاشمر 75
جدول 4-17   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در مشهد 75
جدول 4-18    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گناباد 77
جدول 4-19    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نيشابور 78
جدول 4-20    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نهبندان 78
جدول 4-22   ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان ) 79
جدول 4-23    ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان ) 79
جدول 4-24   ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف  ( استان سمنان ) 80
جدول 4-25  ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان خراسان ) 80
جدول 4-26 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان ) 81
جدول 4-27    ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان ) 81
جدول 4-28   ميانگين نياز آبي سيب زميني با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالي 82
جدول 4-29   اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله ابتدايي رشد 82
جدول 4-30    اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله مياني رشد 82
جدول 4-31    اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله نهايي رشد 83

فهرست اشكال

شكل 1-1   نمودار توزيع ميزان توليد سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380 9
شكل 1-2    نمودار توزيع سطح سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380 9
شكل 4-1    تغييرات ضريب گياهي در طول دوره رشدگياه سيب زميني 49
شكل4-2   نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (ميانگين سالهاي تر) 49
شكل 4-3    نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 25 درصد خشكسالي (سالهاي تر) 50
شكل 4-5   نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالي( سالهاي تر) 51
شكل 4-5   نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 25 درصد خشكسالي(سالهاي تر) 52
شكل 4-6   نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف) 53
شكل 4-7   نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف) 54
شكل 4- 8   نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف) 55
شكل 4- 9  نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 50 درصد خشكسالي(سالهاي متعارف) 56
شكل 4-10  نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك) 57
شكل 4- 11   نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 75 درصد خشكسالي(سالهاي خشك) 58
شكل 4-12  نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك) 59
شكل 4- 13  نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك) 60

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید