پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM7- تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

کد محصول DM7

فایلWORD

124 صفحه

17000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول
1-1مقدمه 2
1-2اهميت كشت سيب زميني 3
1-3 اهميت سيب زميني در ايران 4
1-4 منطقه مورد مطالعه 5
1-4-1 استان خراسان 5
1-4-2 استان سمنان 7

فصل دوم
2-1 سابقه تحقيقات در زمينه تبخير -تعرق 10
2-2 عوامل موثر بر تبخير و تعرق 18
2-2-1  عوامل هواشناسي 18
2-2-2  فاكتورهاي گياهي 18
2-2-3  شرايط محيطي و مديريتي 19
2-3 روش سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (  FAO ) 19
2-4  روش فائو – پنمن- مانتيس 20
2-4-1  تعيين گرماي نهان تبخير (  l  ) 21
2 -4-2 تعيين شيب منحني فشار بخار (D) 21
2-4-3  تعيين ضريب رطوبتي (g ) 22
2-4-4  تعيين فشار بخار اشباع (ea ) 22
2-4-5 تعيين فشار واقعي بخار (ed ) 22
2-4-6 تعيين مقدار تابش برون زميني(Ra ) 23
2-4-7  تعداد ساعات رو شنايي(N) 24
2-4-8 تابش خالص(Rn ) 24
2-4-9  شار گرما به داخل خاك(G) 25
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متري 25
2-5 لايسيمتر 25
2-6 تارخچه ساخت لايسيمتر 26
2-7 انواع لايسيمتر: 28
2-7-1 لايسيمتر زهكشدار 28
2-7-2  لايسيمتر وزني 29
2-7-2-1  لايسيمتر‌هاي وزني هيدروليك 30
2-11-2-2 ميكرو لايسيمتر‌هاي وزني  32
2-8 طبقه بندي لايسيمترها از نظر ساختماني 35
2-8-1 لايسيمترهاي با خاك دست نخورده 35
2-8-2 لايسيمتر‌هاي با خاك دست خورده 36
2-8-3 لايسيمترهاي قيفي ابر ماير  36

فصل سوم
3-1 محل انجام طرح 38
3-2 معرفي طرح و نحوه ساخت لايسيمتر 38
3-3 تهيه بستر و نحوه كشت 39
3-4 محاسبهَ ضريب گياهي 40
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخير-تعرق 42
3-6 پهنه بندي نياز آبي سيب زميني 43

فصل چهارم
4-1 بافت خاك 45
4-2 اندازه گيري پتانسيل آب در گياه 45
4-3 محاسبه ضريب گياهي (kc) سيب زميني 45
4-4 محاسبه تبخير ـ تعرق و تحليلهاي آماري 46
4-5 پهنه بندي نيازآبي گياه سيب زميني 46
4-6 بحث در مورد نتايج 47
4-7 نتيجه گيري 48
4-8 پيشنهادات 48
منابع و ماخذ 84

فهرست جداول
جدول1-1   ميزان سطح زير كشت و عملكرد كل سيب زميني در سطح جهان 4
جدول1-2    وضعيت توليد محصولات زراعي استان خراسان در سال زراعي 81-1380 5
جدول 1-3    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان خراسان 6
جدول 1-4    وضعيت توليد محصولات زراعي استان سمنان در سال زراعي 81-1380 7
جدول 1-5    محل و ميزان كشت گياه سيب زميني در استان سمنان 8
جدول 4-1   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در شاهرود 61
جدول 4-2    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بيرجند 62
جدول 4-3  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بشرويه 63
جدول 4-4   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سمنان 63
جدول 4-5    سالهاي آماري تبخير و تعرق  گياه مرجع در ايستگاه سينوپتيك بيرجند 64
جدول 4-6  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گرمسار 67
جدول 4-7   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در بجنورد 68
جدول 4-10   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سرخس 69
جدول 4-11    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در سبزوار 70
جدول 4-12 تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت جام 72
جدول 4-13  تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در تربت حيدريه 72
جدول 4-14    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در فردوس   74
جدول 4-15    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گلمكان 74
جدول 4-16    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در كاشمر 75
جدول 4-17   تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در مشهد 75
جدول 4-18    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در گناباد 77
جدول 4-19    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نيشابور 78
جدول 4-20    تبخير ـ تعرق محاسبه شده  گياه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتيس(ميليمتر بر روز) در نهبندان 78
جدول 4-22   ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان ) 79
جدول 4-23    ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان ) 79
جدول 4-24   ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف  ( استان سمنان ) 80
جدول 4-25  ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي متعارف ( استان خراسان ) 80
جدول 4-26 ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان سمنان ) 81
جدول 4-27    ميانگين تبخير و تعرق در سالهاي تر ( استان خراسان ) 81
جدول 4-28   ميانگين نياز آبي سيب زميني با احتمالات 25، 50 و 75 درصد خشكسالي 82
جدول 4-29   اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله ابتدايي رشد 82
جدول 4-30    اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله مياني رشد 82
جدول 4-31    اندازه گيري پتانسيل گياه درمرحله نهايي رشد 83

فهرست اشكال

شكل 1-1   نمودار توزيع ميزان توليد سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380 9
شكل 1-2    نمودار توزيع سطح سيب زميني استانها نسبت به كل كشور – سال زراعي 81-1380 9
شكل 4-1    تغييرات ضريب گياهي در طول دوره رشدگياه سيب زميني 49
شكل4-2   نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با 25 درصد احتمال (ميانگين سالهاي تر) 49
شكل 4-3    نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 25 درصد خشكسالي (سالهاي تر) 50
شكل 4-5   نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 25 درصد خشكسالي( سالهاي تر) 51
شكل 4-5   نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 25 درصد خشكسالي(سالهاي تر) 52
شكل 4-6   نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف) 53
شكل 4-7   نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف) 54
شكل 4- 8   نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 50 درصد خشكسالي (سالهاي متعارف) 55
شكل 4- 9  نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 50 درصد خشكسالي(سالهاي متعارف) 56
شكل 4-10  نياز آبي سيب زميني در ماه خرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك) 57
شكل 4- 11   نياز آبي سيب زميني در ماه تير با احتمال 75 درصد خشكسالي(سالهاي خشك) 58
شكل 4-12  نياز آبي سيب زميني در ماه مرداد با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك) 59
شكل 4- 13  نياز آبي سيب زميني در ماه شهريور با احتمال 75 درصد خشكسالي (سالهاي خشك) 60

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید