اطلاعیه

فرایند تولید شکر از نیشکر و ضایعات ناشی از دکستران

کد محصول DM4

تعداد صفحات: ۹۸ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه و هدف
۱-  کلیات
۱-۱-  تولید شکر و نیشکر در جهان …۹
۱-۲- تولید شکر و نیشکر در ایران ….۱۰
۱-۲-۱-  نیشکر کاری در ایران ۱۰
۱-۲-۲-  تولید شکر نیشکری در ایران …۱۱
۱-۳-  نیشکر کاری در خوزستان ..۱۲
۱-۴-  کشت و صنعت کارون ۱۴
۲- ترکیب شیمیایی نیشکر
۲-۱-  مواد آلی غیر از ساکاروز ..۱۹
۲-۲-  اسید های آلی ..۲۰
۲-۳-  ترکیبات غیر آلی …۲۰
۲-۴-  ترکیبات ازت دار ..۲۰

۳-  فرایند تولید شکر از نیشکر
مقدمه
۳-۱-  برداشت نیشکر ….۲۱
۳-۱-۱-  مواد زائد همراه نی ….۲۳
۳-۲-  آماده سازی نی .۲۴-۲۵
۳-۲-۱-  شستشوی نی ..۲۵
۳-۲-۲-  خرد کردن نی .۲۵
۳-۳-  عصاره گیری ..۲۶
۳-۴- زلال کردن.۲۶
۳-۵- صافی های خلاء..۲۷
۳-۶- تبخیر کننده ها۲۷
۳-۷- تبلور ..۲۷
۳-۸- سانتریفوژ .۲۷

۴- ترکیبات شربت نیشکر ..۲۸
۴-۱- پلی ساکاریدها ….۲۸
۴-۱-۱- لوان .۲۹
۴-۱-۲- پکتین …۲۹
۴-۱-۳- سلولزان ۲۹
۴-۱-۴ نشاسته …۲۹
۴-۱-۵- دکستران …۳۱
۴-۱-۵-۱- مشخصات فیزیکی شیمیایی دکستران…۳۱
۴-۱-۵-۲- تولید دکستران…۳۳

۵ مشخصات جنس لوکونوستوک …۳۴

۶ میکربهای موجود در کارخانه قند ….۳۵
۶-۱- میکروارگانیسم های نیشکر ..۳۵
۶-۲- سالم سازی آسیاب ها ….۳۷

۷- روش های سریع اندازه گیری دکستران….۳۸

۸-  پلی ساکاریدهای نیشکر….۳۹
۸-۱- صمغ درنی ترش..۴۱
۸-۲- پلی ساکاریدهای بخش تصفیه .۴۴

۹- ضایعات ناشی از دکستران ..۴۵
۹-۱- ضایعات نامعلوم ..۴۵
۹-۲- تداخل در اندازه گیری درصد قند ..۴۶
۹-۳- مشکلات ناشی از دکستران در تصفیه و تولید شکر خام ..۴۶
۹-۳-۱ اثر بر شربت زلال کنندها .۴۶
۹-۳-۲- اثر دکستران بر صاف شدن .۴۷
۹-۳-۳- اثر دکستران بر ناروانی ..۴۷
۹-۴- اثر بر بلورهای ساکاروز۴۹
۹-۴-۱- اثر بر سرعت رشد بلورها ..۴۹
۹-۴-۲ اثر بر شکل بلورها ….۴۹
۹-۵- اثر بر ظرفیت کارخانه .۵۳
۹-۶- اثر بر خلوص ملاس نهایی …۵۴

مواد و روشها
۲-۱- اثر روش های برداشت بر روی سرعت تشکیل دکستران .۵۴
۲-۱-۱- نمونه برداری ….۵۵
۲-۱-۲- آزمایشهای مربوط به نی …۵۵
۲-۱-۲-۱- تعیین ماده خشک …۵۶
۲-۱-۲-۲- تعیین درصد قند (پلاریمتری)..۵۶
۲-۱-۲-۳- درجه خلوص …۵۷
۲-۱-۲-۴- تعیین قند معکوس ..۵۷
۲-۱-۲-۵- اندازه گیری دکستران …۵۸
۲-۲- آزمایشهای مربوط به شربت ..۶۴
۲-۳- اثر دکستران بر انحراف پلاریزاسیون ۶۵
۲-۴- اثر استات سرب بر حذف دکستران ….۶۵
۲-۵- اثر فرمالین …۶۶
۲-۶- روش های آماری …۶۶
۲-۶-۱- روش های تجزیه واریانس .۶۶
۲-۶-۲- رگرسیون ۶۶
نتایج و بحث
۳-۱- آزمایشهای نیشکر ..۶۷
۳-۱-۱- آزمایش قند ..۶۷
۳-۱-۲- آزمایش درجه خلوص ..۶۷
۳-۱-۳- آزمایش PH 68
۳-۱-۴- آزمایش نسبت کیفیت راندمان تولید و شکرخام ۶۹
۳-۱-۵- آزمایش دکستران …۶۹
۳-۱-۶- آزمایش قند معکوس ..۶۹
۳-۲- آزمایشهای شربت ۷۴
۳-۲-۱- آزمایشهای قند معکوس….۷۴
۳-۲-۱- آزمایش دکستران ..۷۴
۳-۳- آزمایش اثر دکستران بر انحراف پلایمتری .۸۰
۳-۴- آزمایش اثر فرمالین ..۸۲
۳-۵- آزمایش اثر استات سرب بر حذف دکستران ..۸۳
۴-  ضمیمه …۸۴
۵-  منابع مورد استفاده ..۹۲

فهرست جداول

۱-    ضایعات قندی بر اساس دکستران موجود در شکر خام ۸
۲-    تولید قند و شکر از چغندر و نیشکر در جهان …۹
۳-    صورت عملکردبهره برداری کارخانه های نیشکری..۱۳
۴-    واریته های تجاری نیشکر کارون .۱۴
۵-    ترکیبات شیمیایی نیشکر …۱۹
۶-    مقادیر ترکیبات مختلف در نی های سالم ، ترشیده ، خشک، برگ سبز سرنی و برگهای خشک….۲۳
۷-    مواد تشکیل دهنده شربت ۲۸
۸-    پلی ساکاریدهای موجود در نیشکر ..۳۰
۹-    گروه های مختلف دکستران بر اساس پیوندهای موجود …۳۲
۱۰-    تجزیه پلی ساکاریدهای جدا شده از ملاس و شربت مخلوط….۴۰
۱۱-    مقایسه ترکیبات صمغ جدا شده از نی تازه و کهنه ….۴۱
۱۲-    اثر زمان نگهداری نی سبز و سوخته بر میزان صمغ ..۴۲
۱۳-    میزان صمغ در نی های خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداری ۴۳
۱۴-    درصد افزایش صمغ شربت در خلال نگهداری نیشکر ….۴۳
۱۵-    میزان دکستران و ضایعات قندی در شکر خام ۴۵
۱۶-    منحنی استاندارد دکستران ….۶۴
۱۷-    جداول تجزیه واریانس صفات مختلف نی ….۷۶
۱۸-    جداول تجزیه واریانس صفات مختلف در شربت ….۷۹
۱۹-    جداول تجزیه واریانس مربوط به اثر غلظت های مختلف فرمالین…۸۲

فهرست شکلها

۱-    اثر دکستران و نشاسته بر ناروانی….۴۸
۲-    اثر دکستران بر افزایش ناروانی ۴۸
۳-    بلور طبیعی ساکاروز و محورهای کریستالوگرافی….۵۲
۴-    مقایسه اثر رافینوز و دکستران بر بلور ساکاروز ..۵۲
۵-    اثر غلظت های متفاوت دکستران بر بلور ساکاروز..۵۳
۶-    تغییرات درصد قند در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی ۷۲
۷-    تغییرات درجه خلوص در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی…. ۷۲
۸-    تغییرات PH در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی ..۷۴
۹-    تغییرات نسبت کیفیت خام در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی.۶۴
۱۰-    تغییرات شکر خام در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی…. ۶۵
۱۱-    تغییرات بازه تولید در نی های سبز ، سوخته و برداشت ماشینی …۶۵
۱۲-    تغییرات دکستران در نی های سبز، سوخته و برداشت ماشینی .۷۳
۱۳-    تغییرات قند معکوس در نی های سبز ،سوخته و برداشت ماشینی ۷۳
۱۴-    تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C50ْ..۷۷
۱۵-    تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C60ْ..۷۷
۱۶-    تغییرات قند معکوس در شربت با PH های مختلف در دمای C70ْ..۷۸
۱۷-    تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 50ْ ….۷۸
۱۸-    تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 60ْ ….۷۹
۱۹-    تغییرات دکستران شربت با PH های مختلف در دمای C 70ْ ….۷۹
۲۰-    رگرسیون بین دکستران و درصد قند … ۸۱
۲۱-    رگرسیون بین دکستران و انحراف پلاریمتری . ۸۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.