پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

DM4- پایان نامه فرايند توليد شكر از نيشكر و ضايعات ناشي از دكستران

کد محصول DM4

فایلWORD

98 صفحه

19000 تومان

فهرست مطالب


مقدمه و هدف
1-  كليات
1-1-  توليد شكر و نيشكر در جهان ...9
1-2- توليد شكر و نيشكر در ايران ....10
1-2-1-  نيشكر كاري در ايران 10
1-2-2-  توليد شكر نيشكري در ايران ...11
1-3-  نيشكر كاري در خوزستان ..12
1-4-  كشت و صنعت كارون 14
2- تركيب شيميايي نيشكر
2-1-  مواد آلي غير از ساكاروز ..19
2-2-  اسيد هاي آلي ..20
2-3-  تركيبات غير آلي ...20
2-4-  تركيبات ازت دار ..20

3-  فرايند توليد شكر از نيشكر 
مقدمه
3-1-  برداشت نيشكر ....21
3-1-1-  مواد زائد همراه ني ....23
3-2-  آماده سازي ني .24-25
3-2-1-  شستشوي ني ..25
3-2-2-  خرد كردن ني .25
3-3-  عصاره گيري ..26
3-4- زلال كردن.26
3-5- صافي هاي خلاء..27
3-6- تبخير كننده ها27
3-7- تبلور ..27
3-8- سانتريفوژ .27

4- تركيبات شربت نيشكر ..28
4-1- پلي ساكاريدها ....28
4-1-1- لوان .29
4-1-2- پكتين ...29
4-1-3- سلولزان 29
4-1-4 نشاسته ...29
4-1-5- دكستران ...31
4-1-5-1- مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران...31
4-1-5-2- توليد دكستران...33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك ...34

6 ميكربهاي موجود در كارخانه قند ....35
6-1- ميكروارگانيسم هاي نيشكر ..35
6-2- سالم سازي آسياب ها ....37

7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران....38

8-  پلي ساكاريدهاي نيشكر....39
8-1- صمغ درني ترش..41
8-2- پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه .44

9- ضايعات ناشي از دكستران ..45
9-1- ضايعات نامعلوم ..45
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند ..46
9-3- مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ..46
9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها .46
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن .47
9-3-3- اثر دكستران بر نارواني ..47
9-4- اثر بر بلورهاي ساكاروز49
9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ..49
9-4-2 اثر بر شكل بلورها ....49
9-5- اثر بر ظرفيت كارخانه .53
9-6- اثر بر خلوص ملاس نهايي ...54

مواد و روشها 
2-1- اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران .54
2-1-1- نمونه برداري ....55
2-1-2- آزمايشهاي مربوط به ني ...55
2-1-2-1- تعيين ماده خشك ...56
2-1-2-2- تعيين درصد قند (پلاريمتري)..56
2-1-2-3- درجه خلوص ...57
2-1-2-4- تعيين قند معكوس ..57
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران ...58
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت ..64
2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون 65
2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ....65
2-5- اثر فرمالين ...66
2-6- روش هاي آماري ...66
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس .66
2-6-2- رگرسيون 66
نتايج و بحث
3-1- آزمايشهاي نيشكر ..67
3-1-1- آزمايش قند ..67
3-1-2- آزمايش درجه خلوص ..67
3-1-3- آزمايش PH 68
3-1-4- آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام 69
3-1-5- آزمايش دكستران ...69
3-1-6- آزمايش قند معكوس ..69
3-2- آزمايشهاي شربت 74
3-2-1- آزمايشهاي قند معكوس....74
3-2-1- آزمايش دكستران ..74
3-3- آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري .80
3-4- آزمايش اثر فرمالين ..82
3-5- آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران ..83
4-  ضميمه ...84
5-  منابع مورد استفاده ..92

فهرست جداول

1-    ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام 8
2-    توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان ...9
3-    صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري..13
4-    واريته هاي تجاري نيشكر كارون .14
5-    تركيبات شيميايي نيشكر ...19
6-    مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك....23
7-    مواد تشكيل دهنده شربت 28
8-    پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر ..30
9-    گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ...32
10-    تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط....40
11-    مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه ....41
12-    اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ..42
13-    ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري 43
14-    درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر ....43
15-    ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام 45
16-    منحني استاندارد دكستران ....64
17-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني ....76
18-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت ....79
19-    جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين...82

فهرست شكلها

1-    اثر دكستران و نشاسته بر نارواني....48
2-    اثر دكستران بر افزايش نارواني 48
3-    بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي....52
4-    مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز ..52
5-    اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز..53
6-    تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني 72
7-    تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 72
8-    تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ..74
9-    تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني.64 
10-    تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 65 
11-    تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ...65  
12-    تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني .73
13-    تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني 73
14-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77
15-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77
16-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78
17-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ ....78
18-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ ....79
19-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ ....79
20-    رگرسيون بين دكستران و درصد قند ... 81
21-    رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري . 81

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید