پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

DM4- مقاله فرايند توليد شكر از نيشكر و ضايعات ناشي از دكستران

کد محصول DM4

فایلWORD

98 صفحه

19000 تومان

فهرست مطالب


مقدمه و هدف
1-  كليات
1-1-  توليد شكر و نيشكر در جهان ...9
1-2- توليد شكر و نيشكر در ايران ....10
1-2-1-  نيشكر كاري در ايران 10
1-2-2-  توليد شكر نيشكري در ايران ...11
1-3-  نيشكر كاري در خوزستان ..12
1-4-  كشت و صنعت كارون 14
2- تركيب شيميايي نيشكر
2-1-  مواد آلي غير از ساكاروز ..19
2-2-  اسيد هاي آلي ..20
2-3-  تركيبات غير آلي ...20
2-4-  تركيبات ازت دار ..20

3-  فرايند توليد شكر از نيشكر 
مقدمه
3-1-  برداشت نيشكر ....21
3-1-1-  مواد زائد همراه ني ....23
3-2-  آماده سازي ني .24-25
3-2-1-  شستشوي ني ..25
3-2-2-  خرد كردن ني .25
3-3-  عصاره گيري ..26
3-4- زلال كردن.26
3-5- صافي هاي خلاء..27
3-6- تبخير كننده ها27
3-7- تبلور ..27
3-8- سانتريفوژ .27

4- تركيبات شربت نيشكر ..28
4-1- پلي ساكاريدها ....28
4-1-1- لوان .29
4-1-2- پكتين ...29
4-1-3- سلولزان 29
4-1-4 نشاسته ...29
4-1-5- دكستران ...31
4-1-5-1- مشخصات فيزيكي شيميايي دكستران...31
4-1-5-2- توليد دكستران...33

5 مشخصات جنس لوكونوستوك ...34

6 ميكربهاي موجود در كارخانه قند ....35
6-1- ميكروارگانيسم هاي نيشكر ..35
6-2- سالم سازي آسياب ها ....37

7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران....38

8-  پلي ساكاريدهاي نيشكر....39
8-1- صمغ درني ترش..41
8-2- پلي ساكاريدهاي بخش تصفيه .44

9- ضايعات ناشي از دكستران ..45
9-1- ضايعات نامعلوم ..45
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند ..46
9-3- مشكلات ناشي از دكستران در تصفيه و توليد شكر خام ..46
9-3-1 اثر بر شربت زلال كنندها .46
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن .47
9-3-3- اثر دكستران بر نارواني ..47
9-4- اثر بر بلورهاي ساكاروز49
9-4-1- اثر بر سرعت رشد بلورها ..49
9-4-2 اثر بر شكل بلورها ....49
9-5- اثر بر ظرفيت كارخانه .53
9-6- اثر بر خلوص ملاس نهايي ...54

مواد و روشها 
2-1- اثر روش هاي برداشت بر روي سرعت تشكيل دكستران .54
2-1-1- نمونه برداري ....55
2-1-2- آزمايشهاي مربوط به ني ...55
2-1-2-1- تعيين ماده خشك ...56
2-1-2-2- تعيين درصد قند (پلاريمتري)..56
2-1-2-3- درجه خلوص ...57
2-1-2-4- تعيين قند معكوس ..57
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران ...58
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت ..64
2-3- اثر دكستران بر انحراف پلاريزاسيون 65
2-4- اثر استات سرب بر حذف دكستران ....65
2-5- اثر فرمالين ...66
2-6- روش هاي آماري ...66
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس .66
2-6-2- رگرسيون 66
نتايج و بحث
3-1- آزمايشهاي نيشكر ..67
3-1-1- آزمايش قند ..67
3-1-2- آزمايش درجه خلوص ..67
3-1-3- آزمايش PH 68
3-1-4- آزمايش نسبت كيفيت راندمان توليد و شكرخام 69
3-1-5- آزمايش دكستران ...69
3-1-6- آزمايش قند معكوس ..69
3-2- آزمايشهاي شربت 74
3-2-1- آزمايشهاي قند معكوس....74
3-2-1- آزمايش دكستران ..74
3-3- آزمايش اثر دكستران بر انحراف پلايمتري .80
3-4- آزمايش اثر فرمالين ..82
3-5- آزمايش اثر استات سرب بر حذف دكستران ..83
4-  ضميمه ...84
5-  منابع مورد استفاده ..92

فهرست جداول

1-    ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام 8
2-    توليد قند و شكر از چغندر و نيشكر در جهان ...9
3-    صورت عملكردبهره برداري كارخانه هاي نيشكري..13
4-    واريته هاي تجاري نيشكر كارون .14
5-    تركيبات شيميايي نيشكر ...19
6-    مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم ، ترشيده ، خشك، برگ سبز سرني و برگهاي خشك....23
7-    مواد تشكيل دهنده شربت 28
8-    پلي ساكاريدهاي موجود در نيشكر ..30
9-    گروه هاي مختلف دكستران بر اساس پيوندهاي موجود ...32
10-    تجزيه پلي ساكاريدهاي جدا شده از ملاس و شربت مخلوط....40
11-    مقايسه تركيبات صمغ جدا شده از ني تازه و كهنه ....41
12-    اثر زمان نگهداري ني سبز و سوخته بر ميزان صمغ ..42
13-    ميزان صمغ در ني هاي خرد شده و خرد نشده در اثر نگهداري 43
14-    درصد افزايش صمغ شربت در خلال نگهداري نيشكر ....43
15-    ميزان دكستران و ضايعات قندي در شكر خام 45
16-    منحني استاندارد دكستران ....64
17-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف ني ....76
18-    جداول تجزيه واريانس صفات مختلف در شربت ....79
19-    جداول تجزيه واريانس مربوط به اثر غلظت هاي مختلف فرمالين...82

فهرست شكلها

1-    اثر دكستران و نشاسته بر نارواني....48
2-    اثر دكستران بر افزايش نارواني 48
3-    بلور طبيعي ساكاروز و محورهاي كريستالوگرافي....52
4-    مقايسه اثر رافينوز و دكستران بر بلور ساكاروز ..52
5-    اثر غلظت هاي متفاوت دكستران بر بلور ساكاروز..53
6-    تغييرات درصد قند در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني 72
7-    تغييرات درجه خلوص در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 72
8-    تغييرات PH در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ..74
9-    تغييرات نسبت كيفيت خام در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني.64 
10-    تغييرات شكر خام در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني.... 65 
11-    تغييرات بازه توليد در ني هاي سبز ، سوخته و برداشت ماشيني ...65  
12-    تغييرات دكستران در ني هاي سبز، سوخته و برداشت ماشيني .73
13-    تغييرات قند معكوس در ني هاي سبز ،سوخته و برداشت ماشيني 73
14-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C50ْ..77
15-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C60ْ..77
16-    تغييرات قند معكوس در شربت با PH هاي مختلف در دماي C70ْ..78
17-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 50ْ ....78
18-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 60ْ ....79
19-    تغييرات دكستران شربت با PH هاي مختلف در دماي C 70ْ ....79
20-    رگرسيون بين دكستران و درصد قند ... 81
21-    رگرسيون بين دكستران و انحراف پلاريمتري . 81

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید