بررسی اثر دگزا متازون بر حافظه با و بدون فعالیت گیرنده های گابا A- بخش قاعده ای – جانبی آمیگدال در موش بزرگ آزمایشگاهی

کد محصول PZ65

تعداد صفحات: ۱۳۱ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

فهرست

مقدمه            ۱
فصل اول: کلیات و مروری بر مطالعات دیگران
یادگیری و حافظه       ۵
تقسیم بندی حافظه
حافظه کوتاه مدت        ۵
حافظه میان مدت        ۶
حافظه طولانی مدت       ۷

حافظه غیر اخباری           ۷
حافظه تسهیلی           ۷
حافظه مربوط به مهارتها        ۸
حافظه مربوط به یادگیریهای شرطی      ۸
حافظه مربوط به یادگیریهای غیرشرطی            ۹
حافظه اخباری             ۹
حافظه رویدادی         ۱۰
حافظه معنایی       ۱۰
مکانیسم های شکل گیری انواع حافظه      ۱۰
مکانیسم شکل گیری حافظه کوتاه مدت        ۱۰

  مکانیسم شکل گیری حافظه طولانی مدت         ۱۲
نقش قسمتهای مختلف مغز در فرایند حافظه             ۱۴
آمیگدال               ۱۶
آورانها و وابرانهای آمیگدال            ۱۸
مرفولوژی بخش قاعده ای-جانبی آمیگدال       ۱۹
فیزیولوژی بخش قاعده ای-جانبی آمیگدال           ۲۱
آمیگدال و فرآیند یادگیری و حافظه         ۲۱
نقش استرس و هورمونهای استرس بر فرآیند حافظه
استرس چیست           ۲۴
انواع استرس           ۲۵
استرس حاد           ۲۵
استرس منفی             ۲۵
استرس مثبت           ۲۵
استرس مزمن         ۲۵
استرس و محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال         ۲۶
استرس و مراکز مختلف مغزی           ۲۷
استرس و هیپوکامپ     ۲۷
استرس و آمیگدال          ۲۷
هورمونهای استرس       ۲۸
سیستمهای نوروترانسمیتری موثر بر حافظه
سیستم کولینرژیک            ۳۳
سیستم گلوتاماترژیک          ۳۳
سیستم دوپامینرژیک          ۳۳
سیستم هیستامینرژیک         ۳۳
سیستم سرتونرژیک       ۳۴
سیستم آدرنرژیک     ۳۴
سیستم گاباارژیک              ۳۴
گیرنده GABA-A             ۳۶
آگونیستها آنتاگونیستهای  گابا A-     ۳۷
بنزودیازپین ها           ۳۸
بیکوکولین             ۳۸
موسیمول        ۳۹
نقش GABA-Aدر فرآیند حافظه        ۴۰

فصل دوم: مواد و روشها
حیوانات آزمایشگاهی         ۴۳
دستگاه ها           ۴۳
ابزار          ۴۷
مواد و داروها         ۴۷
آماده سازی داروها        ۴۸
جراحی و کانول گذاری          ۴۸
تزریق درون مغزی            ۵۱
روش یادگیری اجتنابی غیر فعال         ۵۱
آموزش        ۵۲
آزمون       ۵۳
آزمایشها و تیمارها         ۵۴
تایید محل کانول گذاری     ۵۵
تجزیه و تحلیل آماری        ۵۵

فصل سوم: نتایج و نمودارها
ارزیابی اثر تزریق بعد از آموزش دگزامتازون بر به یاد آوری حافظه اجتنابی غیر فعال              ۵۶
بررسی اثر تزریق بعد از آموزش دگزامتازونmg/kg1/0       ۵۶
بررسی اثر تزریق بعد از آموزش دگزامتازونmg/kg3/0        ۵۸
بررسی اثر تزریق بعد از آموزش دگزامتازونmg/kg9/0        ۶۰
بررسی اثر تزریق بعد از آموزش دگزامتازون بر به یادآوری حافظه با آزمون ANOVA          ۶۲
ارزیابی اثر تزریق بعداز آموزش موسیمول درون BLA بر به یاد آوری حافظه                      ۶۵
ارزیابی اثر تزریق بعداز آموزش توام دگزامتازون و موسیمول بر به یادآوری حافظه                 ۶۷
ارزیابی اثر تزریق بعداز آموزش موسیمول/ دگزامتازون با اثر موسیمول/ حامل دارو بر به یادآور-
ی حافظه در آزمون آنالیز واریانس دو طرفه      ۷۰
ارزیابی اثر تزریق بعداز آموزش بیکوکولین درون BLA بر به یاد آوری حافظه                     ۷۳
ارزیابی اثر تزریق بعداز آموزش توام دگزامتازون و بیکوکولین بر به یادآوری حافظه                ۷۵
ارزیابی اثر تزریق بعداز آموزش بیکوکولین/ دگزامتازون با اثر بیکوکولین/ حامل دارو بر بیادآور-
ی حافظه در آزمون آنالیز واریانس دو طرفه          ۷۸

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری           ۸۱
بررسی اثر تزریق بعداز آموزش دگزامتازون بر حافظه       ۸۱
بررسی اثر تزریق بعد از آموزش موسیمول و بیکوکولین درون BLA بر حافظه     ۵۸
بررسی اثر توام دگزامتازون و گیرنده های GABA-A بر به یادآوری حافظه در BLA       ۸۸
پیشنهادات       ۹۲
منابع فارسی            ۹۳
منابع انگلیسی          ۹۴
چکیده انگلیسی             ۱۱۶