تاثیر عوامل آنتی اکسیدان بر ریزنشت تاجی دندانهای قدامی غیر زنده سفید شده

کد محصول PZ62

تعداد صفحات: ۱۶۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده فارسی  ۱
مقدمه ۳
فصل اول : کلیات و مروری بر مقالات
بلیچینگ : ۷
ریزنشت ۲۵
کامپوزیت ۳۳
گلاس ینومر ۴۲
چسب  عاجی ۴۷
آنتی‌اکسیدان‌ها ۵۳
معرفی ساختار شیمیایی مواد دست ساز و جدید مطالعه فعلی ۵۹
مرروی بر مقالات ۶۲
اهداف و فرضیات : ۸۶

فصل دوم : مواد و روشها
مواد مصرفی  ۸۹
روش اجرای طرح ۹۷
دستگاه الکتروشیمیایی ۱۰۶

فصل سوم:  یافته‌ها
یافته‌ها ۱۱۳

فصل چهارم : بحث
بحث : ۱۳۸

فصل پنجم : نتیجه‌گیری
نتیجه گیری: ۱۴۷
منابع ۱۴۹
چکیده انگلیسی ۱۵۹

فهرست تصاویر
تصویر۱-۲: فایل  ۹۳
تصویر۲-۲: اسیدفسفریک۳۷% ۹۳
تصویر۳-۲: گلاس ینومر- کاربامایدپراکساید۱۰% ۹۳
تصویر۴-۲: کامپازیتZ100 ۹۳
تصویر۵-۲: ادهزیوسینگل باند  ۹۳
تصویر۶-۲: ورقه اتیلن ونیل استات جهت ساخت تری شفاف ۹۳
تصاویر۷-۲: نمونه های قرار گرفته در داخل مولدی از جنس ماده قالب گیری
سیلیکون تراکمی ۹۵
تصویر ۸-۲ : دستگاه وکیوم ۹۵
تصویر ۹-۲ : ۷۰ عدد دندان سنترال ماگزیلا ۹۶
تصویر ۱۰-۲ : تصویر میکروسکوپی از گلاس‌ینومر قرار گرفته در مدخل کانال  ۹۶
تصاویر۱۱-۲ : تعدادی از نمونه‌های قرار گرفته در داخل آب مقطر و تری شفاف آنها ۹۶
تصاویر ۱۲-۲ : تری شفاف حاوی ماده بلیچینگ ۱۰۰
تصویر ۱۳-۲ : بزاق مصنوعی   ۱۰۱
تصویر ۱۴-۲ : دستگاه لایت کیور (OPTILUX 405) ۱۰۱
تصویر ۱۵-۲ : کنترلهای منفی (راست) و کنترلهای مثبت (چپ) ۱۰۱
تصاویر ۱۶-۲ : دستگاه انکوباتور ۱۰۱
تصویر  ۱۷-۲: دستگاه  ترموسایکل ۱۰۲
تصویر ۱۸-۲ : تعدادی از نمونه‌ها که توسط موم چسب و لاک ناخن سیل شدند ۱۰۲
تصویر ۱۹-۲ : جایگذاری سیم در داخل کانال دندانها ۱۰۲
تصاویر ۲۰-۲ : نمونه‌های قرار گرفته در دستکاه الکتروشیمیایی ۱۰۴
تصویر ۲۱-۲ : نمونه‌های مغروق شده در فوشین بازی  ۱۰۵
تصویر ۲۲-۲ : دستگاه برش نمونه‌ها ۱۰۵
تصویر ۲۳-۲ :  تعدادی از نمونه‌های برش خورده   ۱۰۵
تصویر۲۴-۲ : یک نمونه مانت شده در آکریل  ۱۰۵
تصویر ۲۵-۲: یک نمونه برش خورده ۱۰۵
تصویر ۲۶-۲ : استریومیکروسکوپ ۱۰۵
تصاویر ۲۷-۲ : دستگاه الکتروشیمیایی ۱۱۲
تصویر ۱-۳:  چگونگی رتبه بندی ریزنشت ۱۱۸
تصویر ۲-۳: نمای میکروسکوپی از درجه ریزنشت صفر در گروه۳ ۱۳۵
تصویر ۳-۳: نمای میکروسکوپی از درجه ریزنشت ۱ در گروه۴ ۱۳۵
تصویر ۴-۳ : نمای میکروسکوپی از درجه ریزنشت ۲ در گروه ۳ ۱۳۶
تصویر ۵-۳ : نمای میکروسکوپی از درجه ریزنشت ۳ در گروه ۵ ۱۳۶

فهرست نمودار
نمودار ۱- ۳ :  نمودار ریزنشت الکتروشیمیایی در طی چهل روز متوالی ۱۱۵

فهرست جداول
جدول ۱-۱ : دسته‌بندی ادهزیوها ۵۲
جدول ۱-۳: آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۱۱۴
جدول ۲-۳: داده های ریزنشت الکتروشیمیایی در هر گروه آزمایشی به تفکیک نمونه ها ۱۱۶
جدول ۳-۳: توصیف و آنالیز اطلاعات ریزنشت به روش الکتروشیمیایی ۱۱۶
جول۴-۳: آزمون Newman Keuls برای مقایسات چندگانه بین گروههای آزمای ۱۱۷
جدول ۵-۳: تفسیر آزمون Newman Keuls  “سنجش الکتروشیمیایی” ۱۱۸
جدول۶-۳: درصد و تعداد نمونه ها در هر رتبه از نفوذ رنگ در گروههای آزمایشی ۱۱۹
جدول۷-۳ : مقادیر میانگین رتبه ای نفوذ رنگ و نتیجه آزمون کروسکال والیس در گروههای آزمایشی ۱۲۰
جدول ۸-۳ : آنالیزهای آماری- نفوذ رنگ ۱۲۱
جداول۹-۳:  مقایسات دو به دو آزمون من ویتنی در روش نفوذ رنگ سنجش ریزنشت
جدول ۱۰-۳: ارتباط بین ارزیابی های ریزنشت  به روش الکتروشیمیایی و نفوذ رنگ ۱۳۳
جدول ۱۱-۳ :  نتیجه آزمون اسپیرمن درکل گروهها ۱۳۴