اطلاعیه

بررسی مسائل اساسی ایمنی و بهداشت حرفه ای در شرکت ایران خودرو

کد محصول PZ59

تعداد صفحات: ۳۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

مقدمه    ۱

تاریخچه شرکت ایران¬خودرو    ۳

طرح شماتیک ایران خودرو         ۴

روند تولید در شرکت ایران خودرو           ۵

عوامل فیزیکی زیان¬آور محیط کار         ۲۰

بهداشت حرفه¬ای          ۲۱

فیزیو¬لوژی حرفه¬ای (شغلی      ۲۲

طب حرفه¬ای یا پاتولوژی شغلی  ۲۲

مهندسی بهداشت ¬حرفه¬ای ( Occupational hygienist        ۲۲

اهداف کلی بهداشت حرفه¬ای    ۲۳

برنامه¬های کلی و اجرایی بهداشت حرفه¬ای در کارخانجات        ۲۶

وظایف متخصصین بهداشت حرفه¬ای      ۲۶

صدا      ۲۷

انواع صوت        ۲۷

اثرات صدا بر انسان         ۲۸

بیماری¬ها و عوارض ناشی از کار گوش   ۲۹

اثر سرو¬صدا روی کارگران        ۳۰

روش¬های اندازه¬گیری و ارزیابی صدا   ۳۱

وسایل اندازه¬گیری       ۳۳

اندازه¬گیری صدا به منظور آنالیز فرکانس            ۳۳

کنترل صدا  (noise  control    ۳۴

انواع جاذب¬های صوتی ۳۶

عوامل موثر در افت انتقال دیوار¬ها.          ۳۸

ارتعاش..            ۴۴

ارتعاش انسانی…..         ۴۵

انواع ارتعاش انسانی…..  ۴۵

اثرات ارتعاش.    ۴۶

اثرات ارتعاش تمام بدن.  ۴۷

راه¬های پیشگیری از بیماری¬ها و عوارض ناشی از ارتعاش….      ۴۸

پرتو¬ها…        ۴۹

ضایعات چشمی ناشی از پرتو مادون قرمز…          ۵۰

تدابیر احتیاطی در برابر تشعشات جوشکاری           ۵۱

روشنایی            ۵۲

تعاریف و اصطلاحات روشنائی…..          ۵۳

منابع نوری…    ۵۳

شدت روشنائی (Illumination) 54

درخشندگی (Luminance)….. ۵۴

تباین  (Contrast)….    ۵۵

واحد کمیت¬های اندازه¬گیری روشنائی..            ۵۵

عوامل موثر در میزان روشنایی فضای محیط کار.     ۵۵

ویژگی لامپ¬ها و ضریب بهره نوری…..            ۵۷

ویژگی¬های نور مطلوب و اثرات آن        ۵۷

اهمیت روشنایی در کارگاه¬ها    ۵۸

اثرات روشنایی…..        ۵۹

عوارض روشنائی نامناسب….      ۶۱

ویژگی¬های روشنائی رضایت¬بخش.     ۶۲

نکات مهم در طراحی روشنایی مصنوعی…..         ۶۳

اصول روشنایی مناسب در محیط کار..       ۶۳

وسایل اندازه¬گیری روشنایی..    ۶۴

پیشنهادات جهت بهبود میزان روشنایی       ۶۸

استانداردهای ملی و بین¬المللی….          ۷۰

گرما و سرما..     ۷۵

دمای هوا (دمای خشک)…..       ۷۵

دمای تر  Wet Bulb Temperature….           ۷۶

دمای تابشی Radiant Temperature…           ۷۷

رطوبت نسبی  Relative Humidity….. ۷۸

رطوبت¬سنج چرخان Whirling Hygrometer…..      ۷۸

رطوبت¬سنج مکشی ( نوع آسمن ) Assman Hygrometer .    ۷۹

نقطه شنبم…     ۷۹

تبادل حرارت بدن با محیط..         ۷۹

راه¬های تبادل حرارت بین بدن و محیط    ۸۰

اختلالات ناشی از کار در سرما….           ۸۱

عوامل شیمیایی زیان¬آور محیط کار…..  ۸۳

آلاینده¬های شیمیایی و تقسیم¬بندی آنها…..      ۸۵

تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر اساس حالت فیزیکی….          ۸۵

تقسیم¬بندی آلاینده¬ها بر پایه اثر¬های فیزیولوژیک        ۸۷

راه¬های ورود مواد شیمیایی به بدن…..    ۸۸

راه¬های دفع مواد شیمیایی…     ۸۹

نکاتی در خصوص حد استاندارد مواد شیمیایی…  ۹۰

استانداردها و واحدها…. ۹۰

نحوه تعیین استاندارد¬ها  ۹۲

استراتژی¬های نمونه¬برداری از آلاینده¬های هوا…..      ۹۳

مدت نمونه برداری باید چه مقدار باشد؟….           ۹۴

چند نمونه مورد نیاز است؟..         ۹۵

نمونه¬برداری باید در چه مرحله¬ای از فعالیت¬های شغلی انجام شود؟…   ۹۵

نمونه¬برداری آنی ( Spot Sampling )…         ۹۶

نمونه¬برداری مداوم ( Continious Sampling )…        ۹۶

روش¬های استاندارد نمونه¬برداری ازآلاینده¬های هوا با توجه  به نوع آلاینده.        ۹۷

ظرف نمونه¬برداری ( Sampler).         ۹۷

دستگاه¬های مکنده هوا (Air Aspirator Device)        ۹۷

وسایل اندازه¬گیری حجم و شدت جریان( Volume , Air Flow Meter Devices).      ۱۰۰

سم شناسی صنعتی….    ۱۰۰

سم.      ۱۰۰

مسمومیت….     ۱۰۰

مسمومیت حاد (Acute intoxication ) 101

مسمومیت مزمن (Chronic intoxication)..      ۱۰۱

سموم عصبی ( Neurotoxins). 101

سم¬شناسی شغلی..        ۱۰۳

سرنوشت فلزات در بدن   ۱۰۵

جذب…           ۱۰۵

توزیع…           ۱۰۵

تجمع…           ۱۰۶

دفع…..            ۱۰۶

آثار سمی فلزات در اعضای مختلف بدن….          ۱۰۶

سرطان¬زایی فلزات در بدن…    ۱۱۰

درمان مسمومیت با فلزات…        ۱۱۱

سم¬شناسی برخی از فلزات..       ۱۱۲

سم شناسی گازها..         ۱۲۱

خواص و اثرات گازها….           ۱۲۱

گازهای خفقان¬آور ساده           ۱۲۱

گازهای خفقان آور شیمیایی.       ۱۲۲

گاز¬های محرک…..    ۱۲۴

مواد شیمیایی آلی سمی …..       ۱۲۷

آفت‌کشها….    ۱۲۷

تاریخچه استفاده از آفت‌کش‌ها….          ۱۲۷

انواع آفت‌کش‌ها…        ۱۲۸

تاثیر ترکیبات آلی سمی بر روی محیط زیست….  ۱۲۹

حلال¬های آلی ۱۲۹

مواجهه..            ۱۳۰

برآورد میزان مواجهه با حلال از طریق پرسش¬نامه…..      ۱۳۴

مشکل حلال¬های ترکیبی….     ۱۳۴

توزیع و ترانسفورماسیون ( تغییر )  ۱۳۵

حفاظت از کارگران        ۱۳۶

اثر روی سیستم عصبی.    ۱۳۷

سیستم اعصاب مرکزی.   ۱۳۹

ناتوانی عصبی – روانی..  ۱۴۲

تستهای عصبی- رفتاری   ۱۴۳

سایر تست ها.     ۱۴۴

اثر حلال ها روی کلیه ها…..      ۱۴۸

اثر روی کبد..    ۱۵۱

عوارض پوستی ناشی از حلال¬ها…        ۱۵۵

عوارض تولید مثلی ناشی از حلال¬ها….  ۱۵۵

سرطان زایی..     ۱۵۶

ارزیابی بالینی     ۱۵۶

اقدامات کنترلی جهت پیشگیری از عوارض ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی..          ۱۶۰

عوامل ارگونومیکی زیان¬آور محیط کار.  ۱۶۳

چکیده..            ۱۶۴

تعاریف ارگونومی…      ۱۶۶

تاریخچه ارگونومی.        ۱۶۸

شاخه¬های دانش ارگونومی….  ۱۶۹

روانشناسی مهندسی….   ۱۶۹

فیزیولوژی کار   ۱۶۹

بیومکانیک شغلی..          ۱۶۹

آنتروپومتری..     ۱۷۰

چگونگی اجرای ارگونومی….    ۱۷۲

طراحی یک پست کار…            ۱۷۳

وضعیت بدنی کارگر (ایستاده ، نشسته)       ۱۷۴

شکل¬های مختلف کار ماهیچه¬ای..       ۱۷۶

روش صحیح بلند کردن بار..        ۱۷۸

نیروی انسانی و ویژگی های محیط کار.     ۱۷۸

ارگونومی و محیط کار..  ۱۸۱

اصول ارگونومی در صنعت….     ۱۸۱

فاکتورهای استرس در محیط¬¬های کار..            ۱۸۲

جنبه‌های اقتصادی ارگونومی        ۱۸۲

انواع خستگی.    ۱۸۳

استرس سازمانی…         ۱۸۳

دلایل استرس‌های کاری  ۱۸۳

اثرات اضطراب در محیط کار.     ۱۸۵

نقش تکنولوژی در محیط کار و زندگی.    ۱۸۶

بهداشت محیط کار         ۱۸۷

اهمیت آموزش…..        ۱۸۹

نقش فرهنگ.     ۱۹۰

ویژگی¬های محیط کار خوب.    ۱۹۱

ارگونومی ، روشی علمی  ۱۹۴

محیط¬های باز یا بسته؟.. ۱۹۶

حضور فناوری اطلاعات در محیط کار..    ۱۹۹

نقش مدیریت در کاهش یا افزایش خطاها و اشتباهات انسانی در محل کار چیست ؟.  ۲۰۱

نتیجه گیری و پیشنهادات….        ۲۰۲

ایمنی و عوامل مکانیکی زیان¬آور در محیط کار…           ۲۰۴

مخاطرات ابزار¬ها و ماشین¬آلات….     ۲۰۵

ایمنی کار با اره رومیزی ( Table saw)…

۲۰۶

ماشین سنگ¬زنی و دستورات ایمنی مربوط به آن. ۲۰۷

ماشین صفحه تراش…..  ۲۰۸

فرآیند صفحه¬تراشی…..           ۲۰۹

حمل و نقل ، جرثقیل و تجهیزات بالا¬بر  ۲۱۰

لوازم بالابرها : (زنجیر، مانع، طناب، قفل و زنجیر…)..        ۲۱۱

دستور العمل های ایمنی در کار با لیفتراک.           ۲۱۳

چه خطرات ایمنی و بهداشتی یک فرد جوشکار را تهدید می¬کند؟…..       ۲۱۷

آیا جوشکاری در درازمدت اثرات سوئی بر روی سلامتی جوشکار دارد؟…..           ۲۱۹

چه اقدامات پیشگیرانه¬ای را می¬توان انجام داد؟….         ۲۲۰

ایمنی نردبان.      ۲۲۱

نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای و ایمنی محیط کار….   ۲۲۳

اهمیت نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه¬ای  ۲۲۳

نقش مدیریت در توسعه بهداشت حرفه ای و ایمنی….        ۲۲۴

خط¬مش گذاری….     ۲۲۴

آیین‌نامه‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش¬ سوزی‌ در کارگاه‌ها…..         ۲۲۶

فصل‌ اول‌ – وسایل‌ پیشگیری‌ و مبارزه‌ با آتش‌ سوزی‌..         ۲۲۶

ذخیره‌ آب‌….   ۲۲۷

لوله‌ها و شلنگ¬های‌ آب‌ آتش¬¬نشانی. ۲۲۷

استعمال‌ آب‌..     ۲۲۸

دستگاه‌های‌ ثابت‌ آب¬¬پاش‌ خودکار و انواع‌ دیگر آن‌      ۲۲۹

خاموش¬¬کننده‌های‌ دستی‌ و چرخ¬¬دار…..     ۲۲۹

فصل‌ دوم‌ – وسایل‌ اعلام‌ خطر و تمرین‌های‌ مربوط‌ به‌ اطفاء حریق‌….          ۲۳۲

تمرین‌های‌ تخلیه‌ ساختمان‌ در کلیه‌ کارگاه‌ها…..   ۲۳۳

تمرین‌های‌ مبارزه‌ با حریق‌…       ۲۳۳

شرکت‌ کارکنان‌ در مبارزه‌ با حریق‌           ۲۳۳

فصل‌ سوم‌- انبار¬کردن‌ و نگاهداری‌ مواد قابل‌ انفجار و مایعات قابل‌ اشتعال‌.. ۲۳۵

مواد قابل‌ انفجار….        ۲۳۵

مایعات‌ قابل‌ اشتعال‌…..   ۲۳۵

گازهای‌ فشرده‌…..         ۲۳۶

ذغال‌ سنگ‌ – سلولویید و سایر اجسام‌ جامد شدید الاشتعال‌  ۲۳۷

مواد بسته¬¬بندی‌ شده‌….          ۲۳۸

استعمال‌ دخانیات‌.           ۲۳۸

فصل‌ چهارم‌ – از بین¬ بردن‌ فضولات‌ و جمع¬ آوری‌ فضولات‌..     ۲۳۹

از بین‌ بردن‌ فضولات‌…. ۲۳۹

سوزاندن‌ فضولات‌..         ۲۴۰

فصل‌ پنجم‌ – جلوگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از صاعقه‌ ۲۴۱

اتصال‌ زمین‌ در ساختمان‌…..       ۲۴۲

برق¬¬گیر و منضمات‌ آن‌..         ۲۴۲

صاعقه‌ شکن‌..    ۲۴۳

بهبود عملکرد زیست محیطی در شرکت ایران خودرو..        ۲۴۴

عوامل بیولوژیکی زیان¬آور محیط کار….           ۲۵۱

آنتی¬ژن..         ۲۵۲

موجودات اتوتروف.        ۲۵۲

آندوتوکسین..    ۲۵۳

موجودات هوازی اختیاری….      ۲۵۳

باکتری گرم¬مثبت..       ۲۵۳

باکتری گرم¬منفی..       ۲۵۳

مایکوتوکسین     ۲۵۳

ارگانیسم¬های انگلی      ۲۵۳

ارگانیسم¬های ساپروفیت            ۲۵۳

باکتری¬ها        ۲۵۴

کلیفرم¬ها         ۲۵۷

لژیونلاپنوموفیلا…..        ۲۵۷

قارچ ها..           ۲۵۸

ویروس¬ها        ۲۵۹

عوامل روانی زیان¬آور محیط کار….      ۲۶۰

عوامل مرتبط با کار         ۲۶۱

تعارض گرایشی – اجتنابی…      ۲۶۴

تعارض گرایشی – گرایشی…     ۲۶۴

تعارض اجتنابی – اجتنابی….      ۲۶۴

تکنیک¬های مقابله با استرس.     ۲۶۵

بهداشت روانی درمحیط کار..       ۲۶۷

بهداشت روانی چیست؟.  ۲۶۷

چرا صحبت کردن در رابطه با بهداشت روانی مهم است؟…..          ۲۶۸

چرا به برنامه¬های بهداشت روانی و شغلی نیازمندیم؟…     ۲۷۰

ما با چه محدودیت¬هایی روبرو هستیم؟.   ۲۷۱

برنامه¬های کاربردی پیشنهادی برای دستیابی به بهداشت روانی شغلی.          ۲۷۳

مدیریت خستگی و استرس درمحیط کار…..         ۲۷۳

حقایقی در مورد استرس  ۲۷۵

عوامل ایجاد استرس….. ۲۷۵

چه چیزی استرس مضر را ایجاد می¬کند؟….       ۲۷۶

نشانه¬های استرس..        ۲۷۷

پیشگیری از استرس…..  ۲۷۸

مسئولیت مدیریت استرس….       ۲۸۰

وسایل حفاظت فردی…. ۲۸۱

بهداشت محیط…..         ۳۰۶

مسمومیت غذایی چیست؟…        ۳۰۷

غذاهای آلوده.    ۳۰۷

مسمومیت باکتریایی….  ۳۰۷

سالمونلا.           ۳۰۸

اسکریچا¬کولی.            ۳۰۸

کلسترودیوم بوتولینوم (بوتولیسم). ۳۰۹

کامپیلوباکتر جیجونی (کامپیلوباکتریوسیس)           ۳۰۹

لیستریا مونوسیتوژن (لیستریوسیس)…        ۳۱۰

توکسوپلاسما گوندی (توکسوپلاسموسیس)..         ۳۱۰

تریچینلا اسپیرالیس (تریچینوسیس)…       ۳۱۱

راه¬های پیشگیری..        ۳۱۱

MSDS(  Material Safety Data Sheets)….           ۳۱۳

مشخصات کارت¬های  MSDS….         ۳۱۴

مسئولیت¬های توزیع¬کننده یا تحویل¬دهنده ماده شیمیایى…       ۳۱۸

مسئولیتهای کارفرمایان.    ۳۱۹

گزارش کار…. ۳۲۱

منابع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.