بررسی اثر گیاه جوزبویا و گیاه خرزهره برروی ترس و اضطراب موش

کد محصول PZ56

تعداد صفحات: ۱۴۹ صفحه  فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱-۱-۱-تعریف ترس:
۱-۱-۲-تاریخچه ترس :
۱-۱-۳-نواحی مغزی درگیر در فرایند ترس:
۱-۱-۳-۱-سیستم لیمبیک(Limbic system)
۱-۱-۳-۲-هیپوتالاموس(Hypothalamus) : یک قرار گاه عمده کنترل برای سیستم لیمبیک
۱-۱-۳-۳-سپتوم (Septum)
۱-۱-۳-۴-آمیگدال(Amygdala)
۱-۱-۳- ۵ اثرات تحریک آمیگدال:
۱-۱-۳-۶-  ناحیه خاکستری دور قنات سیلویوس( PAG):
۱-۱-۳-۷-اتصالات بین آمیگدال و PAG:
۱-۱-۳-۸ ناحیه تگمنتوم شکمی(VTA):
۱-۱-۳-۹- هیپوکامپ(Hippocampus)
۱-۲-نوروترانسمیترهای دخیل در  فرایند ترس و اضطراب
۱-۲-۱-سروتونین(Serotonin):
۱-۲-۲-گابا(GABA):
۱-۲-۳-گلوتامات (Glutamate):
۱-۲-۴-نورآدرنالین(Noradrenaline):
۱-۲-۵- دوپامین(Dopamine):
۱-۲-۶-هورمون آزاد کننده کورتیکو تروپین(CRH)
۱-۲-۷-کوله سیستو کینین (CCK)
۱-۲-۸- استیل کولین(Acetylcholine) :
۱-۲-۹- ملاتونین(Melatonine) :
۱-۲-۱۰ اپیوئید ها(Opioides) :
۱-۳- آزمون و روش اندازه گیری ترس و اضطراب:
۱-۳-۱-Elevated plus-maze(EPM) test
۱-۴-مشخصات سیستماتیکی گیاه جوزبویا
۱-۴-۱- مشخصات خانواده
۱-۴-۲-مشخصات گیاه جوزبویا
۱-۴-۳-تاریخچه:
۱-۴-۴- قسمتهای مورد استفاده از گیاه:
۱-۴-۵- استفاده جوز در داروشناسی :
۱-۴-۶- سم شناسی :
۱-۴-۷- ترکیب شیمیایی گیاه جوز بویا
۱-۴-۸- متابولیسم :
۱-۴-۹- تاثیرات کلینیکی گیاه جوز بویا  بر روی بدن
۱-۴-۱۰- تحقیقات جدید
۱-۴-مشخصات سیستماتیکی گیاه خرزهره
۱-۴-۲- مشخصات خانواده
۱-۴-۲-مشخصات گیاه خرزهره
۱-۴-۳- ترکیب شیمیایی گیاه خرزهره
۱-۴-۴- خواص دارویی در طب سنتی
۱-۴-۵- تاثیرات کلینیکی گیاه خرزهره بر روی بدن
۱-۴-۶- تحقیقات جدید

مواد و روشها
۲-۱-حیوان آزمایشگاهی
۲-۲ وسایل و ابزارهای آزمایشگاهی مورد نیاز جهت انجام آزمایش
۲-۳-مواد و داروهای مورد نیاز
۲-۴- گیاهان
۲-۵- روش عصاره گیری
۲-۵-۱- عصاره گیری به روش خیساندن الکلی
۲-۵-۲-تعیین درصد رطوبت عصاره های جوز و خرزهره
۲-۶-گروه های مورد آزمایش
۲-۷- روش انجام پژوهش
۲-۷-۱-روش جراحی حیوان
۲-۷-۲- روش قرار دادن کانول راهنما در بطن  مغز
۲-۷-۳- روش تزریق ماده شیمیایی پنتیلن تترازول (PTZ) به داخل ناحیه صفاق
۲-۷-۴- روش تزریق دارو به داخل ناحیه بطن مغز
۲-۸- روش ارزیابی ترس
۲-۹- شاخصهای مورد سنجش
۲-۱۰- تایید کانول گذاری
۲-۱۰-۱- کارهای بافت شناسی
۲-۱۰-۲- آزمون Locomotion
۲-۱۱- آزمون آماری
۳-۱-نتایج مربوط به گیاه جوز بویا:
۳-۲-نتایج مربوط به گیاه خرزهره :

۴-۱-بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه جوزبویا :
۴-۲-بحث و نتیجه گیری مربوط به گیاه خرزهره :
پیشنهادات: