تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری در شرکت ماشین دارو + فایلهای در قالب excel

کد محصول PZ15

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

-مقدمه در باره کارخانه ماشین دارو
۱- مقدمه در باره MSA
۲- ۱اهداف تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری خطی
۲- روال انجام MSA طبق نظر ساپکو
۳-ابزار اندازه گیری انتخابی و علت انتخاب آن
۴- تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری با مشخصه کمی:
۱-۴ ) تمایل
۶- توانایی اندازه گیری ابزار
۱-۶) تجزیه و تحلیل شاخص های ثبات وcg & cgk در مورد کولیس Q-1
۲-۶) تجزیه و تحلیل شاخص های ثبات وcg & cgk در مورد کولیس Q-2
۷- ثبات
۱ -۷) تجزیه و تحلیل های مربوط به نمودار X & R در مورد کولیس Q-1
۲ -۷) تجزیه و تحلیل های مربوط به نمودار X & R در مورد میکرومترMIC – 1
۳ -۷) تجزیه و تحلیل های مربوط به نمودار X & R در مورد کولیس Q-2
۴-۷)جاری کردن نمودارX & R
۸- تکرار پذیری
۱۰- تکثیر پذیری
۱۱- شاخص R&R
۱۲- نوسان های قطعه به قطعه یا PV
۱۳- قدرت تفکیک سیستم اندازه گیری
۱-۱۳) خطی بودن
۲-۱۳) نتایج بدست آمده از جدول محاسبات مربوط به Q-1
۳-۱۳) نتایج بدست آمده از جدول محاسبات مربوط به Q-2
۱۴- اندازه گیری قابلیت بازرسی داده های وصفی
۱۵- نتیجه گیری