مروری بر تکنولوژی بلوتوث (bluetooth)

کد محصول T151

فایلWORD

۱۱۰ صفحه

۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

پیشگفتار ۳
بخش تاریخچه ومعرفی
تاریخچه BLUETOOTH ۵
نام BLUETOOTH ۶
علت BLUETOOTH ۶
فن آوری های رقیب ۸
ساختار سیستم رادیویی BLUETOOTH  : ۹
فصل اول: بررسی ساختار پروتکلی BLUETOOTH
۱-۱ ساختار پروتکلی BLUETOOTH   ۱۳
۱-۱-۱- پروتکلهای انتقال ۱۵
۱-۱-۲- پروتکلهای میانی ۱۸
۱-۱-۳- برنامه های کاربردی ۲۱

فصل دوم: توصیف کلی شکل بسته ها و نحوه کنترل خطا
مشخصه های باند پایه ۲۴
توصیف کلی ۲۴
توصیف کلی بخش RF ۲۶
کانال فیزیکی ۲۸
ارتباطات فیزیکی ۲۸
بسته ها ۲۹
کد دسترسی ۳۰
انواع کدهای دسترسی ۳۱
کلمه همزمانی ۳۲
دنباله ۳۳
انواع بسته ها ۳۶
تشکیلات محموله ۴۶
دامنه صوتی ۴۶
دامنه داده ها ۴۶
تصحیح خطا ۵۲
جداسازی در نحوه ارسال مجدد ۵۶
بسته هایBROADCAST ۵۸
آزمایش خطا ۵۹

فصل۳:بررسی وتحلیل بلوک های مختلف فرستنده وگیرنده BLUETOOTH
معماری گیرنده  ۶۴
معماری فرستنده  ۶۹
معماری تولیدکننده کلاک CLOCK GENERATOR  ۷۱
نوسان ساز کنترل شده با ولتاژVCO   ۷۳
ترکیب کننده فرکانسی SYNTHESIZER  ۷۷

فصل ۴:مدلهای کاربردیBLUETOOTH
۴-۱- کامپیوتر بی سیم ۸۷
۴-۲-ULTIMATE HEADSET ۸۷
۴-۳- تلفن سه کاره ۸۷
۴-۴- انتقال داده و فایل ۸۸
۴-۵- پل اینترنت ۸۸

فصل۵:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری  ۹۰
۵-۲-پیشنهادات ۹۲
ضمائم  ۹۳
واژگان اختصاری  ۹۹
واژه نامه فارسی به ا نگلیسی  ۱۰۲
منابع ومراجع ۱۰۶