حل مسائل np با محاسبات مولکولی

کد محصول T146

فایلWORD

۱۴۷ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
۱- مفاهیم اولیه
۱-۱ گراف
۱-۲ پیچیدگی زمانی الگوریتم ها
۱-۳ نمونه هایی از مسائل سخت
۲ محاسبات مولکولی
۲-۱ شروع محاسبات مولکولی
۲-۲ مبانی زیست مولکولی
۲-۳ عملیات روی DNA
۲-۴ الگوریتم های مولکولی
۲-۵ یافتن مسیر همیلتونی در گراف جهت دار
۳ مدل های محاسباتی مولکولی
۳-۱ مدل ادلمن – لیپتون
۳-۲ مدل مولکولی استیکر
۳-۳ الگوریتم مولکولی و مدل محاسباتی
۴ الگوریتم های مولکولی مسائل ترکیباتی گراف
۴-۱ مسیر همیلتونی در گراف جهت دار
۴-۲ کلیک ماکزیمم
۴-۳ رنگ آمیزی گراف
۴-۴ مجموعه احاطه گر
۴-۵ زیرگراف های القایی
۴-۶ انتخاب وزن دار
۴-۷ درخت های فراگیر و اشتاینر
۴-۸ کلیک گراف
۴-۹ مسیر و دور همیلتونی
۴-۱۰ مجموعه های مستقل
۵ الگوریتم های مولکولی مسائل ترکیباتی غیرگراف
۵-۱ درستی عبارات منطقی
۵-۲ پوشش مجموعه ای
۵-۳ الگوریتم مولکولی مجموع زیر مجموعه ها
۵-۴ تقسیم مجموعه
۵-۵ مسئله n- وزیر
۶ نتیجه گیری
مراجع و منابع
واژنامه انگلیسی به فارسی
واژه نامه فارسی به انگلیسی

لیست اشکال
۱-۱ (الف) گراف غیرجهت دار ، (ب) گراف جهت دار
۱-۲ گراف G و زیرگراف H از آن
۱-۳ یک گراف نمونه
۱-۴ نمونه ای از یک گراف ناهمبند
۱-۵ (الف) گراف G با ۴ رأس ، (ب) ۴- کلیک گراف G
۱-۶ (الف) گراف G با ۷ رأس ، (ب) درخت فراگیر گراف G
۱-۷ (الف) یک گراف نمونه ، (ب) مسیر اول ، (پ) مسیر دوم ، (ت) نمایش سمبولیک مسیر
۲-۱ بازهای نیتروژن دار حلقوی و پیوند هیدروژنی بین آنها
۲-۲  مولکول DNA دو رشته ای
۲-۳   همانند سازی یک رشته DNA
۲-۴  نمایی از هیبریداسیون و دی نیچراسیون یک رشته DNA
۲-۵  اتصال دو رشته DNA با آنزیم لیگاس
۲-۶  چند نوع آنزیم برش
۲-۷  نمایی از تشخیص رشته های DNA بر اساس طول
۲-۸   نمایی از طویل سازی یک رشته DNA
۲-۹  نمایی از ازدیاد رشته DNA
۲-۱۰  رشته های DNA تشکیل شده در لوله آزمایش A
۲-۱۱  نمایی از ژل الکتروفورز در تشخیص رشته های DNA
۲-۱۲  گراف جهت دار مورد استفاده در آزمایش ادلمن
۲-۱۳  مراحل ساخت رشته ها در الگوریتم ادلمن
۴-۱ الگوریتم مسیر همیلتونی
۴-۲  (الف) نمونه گراف G ، (ب) گراف مکمل G
۴-۳  الگوریتم کلیک ماکزیمم
۴-۴  گراف مربوط به عبارت منطقی نمونه
۴-۵  یک نمونه گراف که با سه رنگ R ، G و B رنگ آمیزی شده است
۴-۶  الگوریتم رنگ آمیزی گراف
۴-۷ نمونه گراف برای مجموعه احاطه گر
۴-۸  الگوریتم مجموعه احاطه گر
۴-۹  گراف نمونه برای مسائل استیکر
۴-۱۰  الگوریتم زیرگراف القایی یالی
۴-۱۱  الگوریتم تولید زیرگراف های القایی رأسی
۴-۱۲  الگوریتم انتخاب وزن دار
۴-۱۳  الگوریتم تولید رخت های فراگیر گراف
۴-۱۴ درخت های فراگیر گراف نمونه
۴-۱۵ الگوریتم تولید درخت های اشتاینر گراف
۴-۱۶ (الف) گراف G ، (ب) یک ۴- کلیک از گراف G
۴-۱۷ الگوریتم کلیک ماکزیمم
۴-۱۸ الگوریتم مسیر هامیلتونی در مدل استیکر
۴-۱۹ الگوریتم دور هامیلتونی در مدل استیکر
۴-۲۰ الگوریتم مجموعه های مستقل
۵-۱  گراف متناظر با عبارت منطقی
۵-۲  الگوریتم SAT
۵-۳ الگوریتم پوشش مجموعه ای
۵-۴ گراف روش لیپتون متناظر با حالات مختلف مجموعه G
۵-۵ الگوریتم تولید رشته های اولیه
۵-۶ الگوریتم تولید مقادیر اولیه اعضای زیرمجموعه ها
۵-۷ الگوریتم جمع
۵-۸ الگوریتم ساخت رشته مربوط به عدد b
۵-۹ الگوریتم مقایسه گر بیتی
۵-۱۰ الگوریتم مقایسه گر
۵-۱۱ الگوریتم مجموع زیرمجموعه ها
۵-۱۲ الگوریتم تقسیم مجموعه
۵-۱۳ ترتیب شماره گذاری قطرهای شطرنج ،(الف) قطر اصلی ،(ب) قطر فرعی
۵-۱۴ ترتیب شماره گذاری شطرنج ۴× ۴ ،(الف) قطر اصلی ،(ب) قطر فرعی
۵-۱۵ گراف تشکیل رشته های مربوط به شطرنج ۴ × ۴
۵-۱۶ الگوریتم n – وزیر

لیست جداول
۴-۱   رشته های مربوط به موقعیت ها و مقادیر صفر
۴-۲  رشته های نمونه
۴-۳  ورودی اولیه به ازای گراف نمونه
۴-۴  رشته های مربوط به زیرگراف های یالی گراف نمونه
۴-۵  رشته های مربوط به زیرگراف های رأسی گراف نمونه
۴-۶ مراحل اجرای الگوریتم انتخاب وزن دار بر روی چند رشته نمونه
۴-۷ رشته های مربوط به درخت های فراگیر گراف نمونه
۴-۸ رشته های تولید شده توسط الگوریتم مسیر هامیلتونی
۵-۱ رشته های مربوط به مثال
۵-۲  رشته های مربوط به ستون ها ، قطرهای اصل و قطرهای فرعی
۵-۳  رشته های مربوط به وجود وزیر در سطر اول و سطر دوم
۵-۴ ترکیب رشته های سطر اول و سطر دوم