معماری Grid Computing

کد محصول T139

فایلWORD

۸۰ صفحه

۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
فصل یکم – Grid Computing چیست ؟
فصل دوم – مزیت های Grid Computing 
۲-۱- استفاده مؤثر از منابع
۲-۲- قابلیت محاسبه موازی
۲-۳- منابع مجازی و سازمان های مجازی
۲-۴- دسترسی به منابع اضافه
۲-۵- متعادل سازی استفاده از منابع
۲-۶- قابلیت اطمینان
۲-۷- مدیریت
فصل سوم- مفاهیم و معماری
۳-۱- سازمان های مجازی و Grid
۳-۱-۱- چالش های تکنیکی در به اشتراک گذاشتن
۳-۱-۲-سیر تکامل تکنولوژی Grid
۳-۲- معماری Gri
۳-۲-۱- Fabric : رابط هایی برای کنترل های محلی
۳-۲-۲- Connectivity : برقراری ارتباط ساده و امن
۳-۲-۳ Resource : به اشتراک گذاشتن یک منبع
۳-۲-۴- Collective : هماهنگی چندین منبع
۳-۲-۵- Application
۳-۳- پیاده سازی معماری Grid
۳-۳-۱-Globus Toolkit v2.0
۳-۳-۱-۱- Fabric
۳-۳-۱-۲- Connectivity
۳-۳-۱-۳- Resource
۳-۳-۱-۴- Collective
۳-۳-۲- Open Grid Services Architecture
فصل چهارم – مدلی برای برنامه نویسی 
۴-۱ تعریف محیط و هدف
۴-۲- المان ها
۴-۲-۱- کار
۴-۲-۲- قسمت کردن
۴-۲-۳- ریزکار
۴-۲-۴- منبع محاسباتی
۴-۲-۵- زمانبند
۴-۲-۶- ذخیره کننده
۴-۳- مدل برنامه نویسی ، به صورت شبه کد
۴-۳-۱ – طرف منابع محاسباتی
۴-۳-۲- طرف زمانبند
۴-۳-۳- تقسیم کننده
۴-۴- فلوچارت و کمی از جزئیات برنامه نویسی
۴-۴-۱- فلوچارت طرف زمانبند
۴-۴-۲- فلوچارت طرف منبع محاسباتی
۴-۵- روشی برای تقسیم کردن در مسائل Back-track
۴-۵-۱- ساختمان داده ی گره
۴-۵-۲- درخت خاکستری
۴-۵-۳- قطع کردن درخت
۴-۵-۴ زمانبندی
۴-۵-۵- نکات تکمیلی
فهرست شکلها
شکل ۱-۱ – مراحل مجازی سازی
شکل ۲-۱- Grid منبع نامتجانس و از نظر جغرافیایی از هم جدا را مجازی سازی می کند
شکل ۲-۲- کارها به جاهایی که بار کمتری دارند برده می شوند
شکل ۲-۳- پیکر بندی Grid در مواقع بحرانی
شکل ۲-۴- مدیران می توانند سیاست های خاصی را تنظیم کنند
شکل ۳-۱- یک سازمان مجازی
شکل ۳-۲- سیر تکامل تکنولوژی Grid
شکل ۳-۳- لایه های معماری Grid
شکل ۳-۴- مثالی از مکانیزم Globus Toolkit
شکل ۴-۱-المان های سیستم
شکل ۴-۲- قسمت های مختلف سیستم
شکل ۴-۳ – قسمتی از فلوچارت طرف زمانبند
شکل ۴-۴- فلوچارت طرف زمانبند
شکل ۴-۵- طرف منبع محاسباتی
شکل ۴-۶- درخت متقارن و منابع متقارن
شکل ۴-۷- درخت متقارن و منابع نامتقارن
شکل ۴-۸- درخت نامتقارن و منابع متقارن
شکل ۴-۹- درخت نامتقارن و منابع نامتقارن
شکل ۴-۱۰- مراحل زمانبندی
شکل ۴-۱۱ مراحل زمانبندی
مراجع و منابع