آموزش پیاده سازی الگوریتم FLB Fast Load Balancing for Distributed- Memory Machines

کد محصول T131

فایلWORD

۱۰۰ صفحه

۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه 
۱-۱مفهوم گرید
۱-۲طبقه بندی گرید
۳-۱ ارزیابی گرید
۱-۴کاربردگرید
۱-۵ تعریف زمانبندی گرید
۱-۶ مروری بر تحقیقات گذشته
۱-۷ مفهوم اصطلاحات به کار برده شده
۱-۸ نمای کلیمقاله
فصل دوم:زمانبندی کارها در سیستم های توزیع شده
۲-۱ زمانبندی کلاستر و ویژگیهای آن
۲-۲ زمانبندی گرید و ویژگیهای آن
۳-۲ رده بندی الگوریتم های زمانبندی گرید
۲-۳-۱ زمانبندی محلی/سراسری
۲-۳-۲ زمانبندی ایستا/پویا
۲-۳-۳ زمانبندی بهینه/نزدیک به بهینه
۲-۳-۴ زمانبندی توزیع شده/مرکزی
۲-۳-۵ زمانبندی همکار و مستقل
۲-۳-۶ زمانبندی زمان کامپایل /اجرا
۲-۴-۱ رده بندی الگوریتم های زمانبندی از دیدگاهی دیگری
۲-۴-۲ اهداف زمانبندی
۲-۴-۳ زمانبندی وفقی
۲-۴-۴ رده بندی برنامه های کاربردی
۲-۴-۴-۱ کارهای وابسته
۲-۴-۴-۲ گراف کار
۲-۴-۵ وابستگی کارهای تشکیل دهنده برنامه کاربردی
۲-۴-۶ زمانبندی تحت قیود کیفیت سرویس
۲-۴-۷ راهکارهای مقابله با پویایی گرید
۲-۵ الگوریتم های زمانبندی کارهای مستقل
۲ -۵-۱ الگوریتم MET
۲-۵-۲ الگوریتم MCT
۲-۵-۳ الگوریتم Min-min
۲-۵-۴ الگوریتم Max-Min
۲ -۵-۵ الگوریتم Xsuffrage
۲ -۵-۶- الگوریتم GA .
۲-۵-۷- الگوریتم SA.
فصل سوم:الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه
۳-۱ مشکلات زمانبندی گراف برنامه
۳-۲ تکنیک¬های مهم زمان¬بندی گراف برنامه در سیستم¬های توزیع شده
۳-۲-۱- روش ابتکاری بر پایه لیست
۳-۲-۲- روش ابتکاری بر پایه تکثیر
۳-۲-۳- روش ابتکاری کلاسترینگ
۳-۳- دسته بندی الگوریتم¬های زمان¬بندی گراف برنامه در سیستم¬های توزیع شده
۳-۴- پارامترها و مفاهیم مورد استفاده در الگوریتم¬های زمان¬بندی گراف برنامه
۳-۵- الگوریتم¬های زمان¬بندی گراف برنامه با فرضیات محدودکننده
۳-۵-۱- الگوریتمی با زمان چند جمله¬ای برای گراف های درختی – الگوریتم HU
۳-۵-۲- الگوریتمی برای زمان¬بندی گراف برنامه با ساختار دلخواه در سیستمی با دو پردازنده
۳-۵-۳- الگوریتمی برای زمان¬بندی گراف بازه¬ای مرتب شده
۳-۶- الگوریتم¬های زمان¬بندی گراف برنامه در محیطهای همگن
۳-۶-۱- الگوریتم Sarkar
۳-۶-۲- الگوریتمHLFET
۳-۶-۳- الگوریتم ETF
۳-۶-۴- الگوریتم ISH
۳-۶-۵- الگوریتم FLB
۳-۶-۶- الگوریتم DSC
۳-۶-۷- الگوریتم CASS-II
۳-۶-۸- الگوریتم DCP
۳-۶-۹- الگوریتم MCP
۳-۶-۱۰- الگوریتم MD
۳-۶-۱۱- الگوریتم TDS
۳-۷- الگوریتم¬های زمان¬بندی گراف برنامه در محیطهای ناهمگن
۳-۷-۱- الگوریتم HEFT
۳-۷-۲- الگوریتم CPOP
۳-۷-۳- الگوریتم LMT
۳-۷-۴- الگوریتمTANH
فصل چهارم :الگوریتم FLB
۱-۴ ویژگیهای الگوریتم
۴-۲ اصطلاحات به کار برده شده
۴-۳ الگوریتم
۴-۴ پیچیدگی الگوریتم
۴-۵ کارایی الگوریتم
فصل پنجم: شبیه سازی گرید
۵-۱ ابزار شبیه سازی
۵-۱-۱- optosim
۵-۱-۲ SimGrid
۵-۱-۳- Gridsim
کارهای انجام شده
پیشنهادات
مراجع
فهرست اشکال
شکل ۱-۲ ساختار کلاستر
شکل ۲-۲ ساختار زمانبند گرید
شکل ۲-۳-۲ رده بندی الگوریتم های ایستا
شکل ۲-۴ رده بندی برنامه های کاربردی
شکل ۲-۵-۶کلاس بندی برنامه های کاربردی
شکل ۳-۲-۳ گراف نمونه با هزینه محاسباتی و ارتباطی
شکل ۳-۳ دسته بندی الگوریتم های گراف برنامه
شکل ۳-۴ گراف کارها
شکل ۳-۵-۳ گراف بازه ای مرتب شده با هزینه محاسباتی یکسان
شکل ۳-۵-۳ مقایسه الگوریتم های زمانبندی گراف برنامه در محیطهای همگن
شکل ۴-۱ گراف کار
شکل ۵-۲ ساختار Gridsim