طراحی زبان های برنامه نویسی

کد محصول T121

فایلWORD

۴۷ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
۲-۱۱-۱ ساختار ذخیره ای تصاویر وب
۳-۱۱-۱ دستورات لازم برای قرار دادن تصاویر در صفحه وب
۱۲-۱ طبقه بندی اطلاعات با استفاده از لیست ها
۱۳-۱-استفاده از جدول برای سازماندهی اطلاعات
۱-۱۳-۱- طرز تعریف جداول به کمک HTML
۱۴-۱- کنترل ظاهر صفحات وب
۱۵-۱- خلق پرسشنامه برای ایجاد روابط متقابل با کاربران
۱-۱۵-۱- قراردادن ورودی متن (TEXT FIELD )در پرسشنامه
۲-۱۵-۱-افزودن ورودی متن چند خطی در پرسشنامه
۳-۱۵-۱-افزودن دکمه های فشار به پرسشنامه
۴-۱۵-۱-قرار دادن مربعهای گزینه در پرسشنامه
۵-۱۵-۱-افزودن رمز عبور به پرسشنامه
۶-۱۵-۱-قرار دادن لیست های باز شونده در پرسشنامه
فصل دوم : DHTML
۱-۲-DHTML چیست ؟
۲-۲-شیوه نامه های آبشاری
۱-۲-۲-انواع شیوه های نامه ها
۲-۲-۲-ترکیب تکنیک های شیوه نامه
۳-۲-۲-شیوه های مخصوص متن
۴-۲-۲-ویژگیهای مربوط به حاشیه ها و تنظیم جایگذاری متون
۵-۲-۲-روش استفاده از ویژگیهای مربوط به حواشی و مکان متنها
۶-۲-۲-رنگ متن و زمینه آن
۷-۲-۲-مثالی از تعیین رنگ ها
۸-۲-۲-سازمان بندی شیوه ها
۹-۲-۲-گروه بندی در شیوه ها
۱۰-۲-۲-کلاس بندی شیوه ها
۳-۲-حوادث در HTML دینامیک
۱-۳-۲-شیء EVENT
۲-۳-۲-حوادث سند
۳-۳-۲-حوادث فرمها
۴-۳-۲-حادثه مخصوص شیء IMAGE