ارائه الگوریتمی برای تضمین Fairness در شبکه های P2P

کد محصول T103

فایلWORD

۴۵ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱. مقدمه
۱-۱. معرفی شبکه¬های P2P
۲-۱. اهداف 
۳-۱. طبقه بندی شبکه های کامپیوتری
۴-۱. طبقه بندی کاربردهای P2P
۵-۱. انواع شبکه¬های P2P
۶-۱. به اشتراک¬گذاری فایل¬ها
۷-۱. مشکلات BitTorrent

۲. Fairness چیست؟
۱-۲. Freeriding و Freerider 
۲-۲. عواقب Freeriding و تاثیر آن بر سیستم

۳. راهکارهای موجود برای مقابله با Free-riding 
۱-۳. Tit for Tat
۲-۳. UDB (upload/download balance)
۳-۳. Utility base (scheme base)
۴-۳. GC (global contribution)
۴. راهکار پیشنهادی
۱-۴. قوانین و اصول Fairness
۲-۴. روند کار Simulator
۵. نتیجه گیری و پیشنهادات
۶. منابع و مواخذ
۷. ضمائم