طراحی و پیاده سازی یک سیستم E-test

کد محصول T101

فایلWORD

۸۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل یکم –  نگاه کلی به سیستم های مدیریت آزمون آنلاین۳
۱-۱-  سیستم هایOTMS  و ویژگی آنها‏ ۳
۱-۲- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه۴
۱-۳- مشخصات اولیه سیستم۵
فصل دوم- بانک اطلاعاتی۷
۲-۱- MYSQL 7
    ۲-۱-۱- انتخاب پایگاه داده و برتری های MYSQL  ۷
    ۲-۱-۲- رقبای اصلی MYSQL  ۹
۲-۲- طراحی بانک اطلاعاتی آزمون ۱۱
فصل سوم- زبان برنامه نویسی PHP.17
۳-۱- PHP17
     ۳-۱-۱- بررسی قابلیت های PHP18
     ۳-۱-۲- مقایسه  PHP با سایر زبان ها۱۹
     ۳-۱-۳- معایب PHP23
۳-۲- Form Validation
 ۲۶
۳-۳- استفاده از Sessionها……
 ۲۷

فصل چهارم- آشنائی با سیستم مورد نظر
۴-۱- روند کلی برگزاری آزمون
۴-۲- آموزش گام به گام کار با سیستم
    ۴-۲-۱- بخش مدیریت(مدیر سیستم
    ۴-۲-۲- بخش مدیریت(مربی
    ۴-۲-۳- بخش داوطلبان۳۴

 

 فهرست شکلها

شکل ۲-۲- جداول بانک اطلاعاتی و روابط بین آنها  . ۱۱
شکل ۳-۲- Form Validation 27
شکل ۳-۳- استفاده از Sessionها‏ ۳۲
شکل ۴-۲- بخش مدیریت۳۶
شکل ۴-۲-۱- آزمون های موجود۳۷
شکل ۴-۲-۲- بخش مدیریت(مربی۳۸
شکل ۴-۲-۲- افزودن آزمون۳۹
شکل ۴-۲-۲- افزودن سوالات۴۰
شکل ۴-۲-۳-بخش داوطلبان۴۱
شکل ۴-۲-۳- مشخصات آزمون۴۲
شکل ۴-۲- ۳- آغاز آزمون۴۳
شکل ۴-۲-۳- نتایج آزمون۴۴

 
فهرست جدولها

جدول۱-۲- شروع به کار و موانع موجود بر سر راه۵