طراحی سایت با flash و frent page

کد محصول T99

فایلWORD

۲۸۷ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه         ۱

فصل اول :  ایجادعناصر گرافیکی اولیه موردنیازجهت تولید انیمیشن  ۳

فصل دوم : اعمال تکنیکهای پیشرفته ترسیم درFlash     ۲۸

فصل سوم : استفاده ازکتابخانه برای تولید اجزای موردنظر    ۴۱

فصل چهارم : متحرک سازی درFlash       ۷۹

فصل پنجم : طراحی صفحات وب با Frontpage2000    ۱۵۳

فصل ششم : تقسیم صفحه به قاب های مجزا     ۱۸۲

فصل هفتم : استفاده ازگرافیک        ۱۹۱

فصل هشتم : متحرک سازی یک صفحه وب     ۲۰۵

فصل نهم : انتشارونگهدا ری ازوب      ۲۱۴

فصل دهم : وب تان رابه روزنگه دارید      ۲۲۲

منابع ومأخذ          ۲۸۲