مروری بر شبکه سازی در ویندوزNT

کد محصول T98

فایلWORD

۱۷۵ صفحه

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فـهرست مطالـب

مقدمه   ۱
فصل اول : 
آشنایی با ویژگی ویندوزNT  ۲

فصل دوم :
۱- نصب Windows NT :   ۴
۱-۲- انواع نصب NT :  ۵
۲-۲- مراحل چهارگانه نصب NT :   ۷
۳-۲- نصب ازطریقه شبکه :   ۲۰

فصل سوم : شبکه سازی در Windows NT 
۱-۳- اهداف :   ۲۴
۲-۳- معماری شبکه :   ۲۴
۳-۳- دسترسی به فایل ها و خدمات چاپی :   ۳۵
۴-۳- پردازش گسترده :  ۳۹
۵-۳- پروتکل های شبکه :   ۴۲
۶-۳- آشنایی با تنظیمات شبکه در NT  :  ۷۰
۷-۳- روش پیاده سازی شبکه نظیردر ویندوزNT :  ۷۳
۸-۳- مراحل راه اندازی شبکه نظیربه نظیر :   ۷۳
۹-۳- اشتراک منابع و کنترل آن :  ۷۵

فصل چهارم :
۱-۴- شناسایی اصول با کارت شبکه :  ۷۶
۲-۴- شناسایی اصول تنظیم شبکه :  ۸۰
۳-۴- شناسایی اصول نصب اجزای شبکه :   ۸۳

فصل پنجم :
۱-۵- خدمات شبکه :   ۸۴
۲-۵- شبکه :   ۸۴
۳-۵- (Dynamic Host  Configuration Protocol ) DHCP  :   ۸۶
۴-۵ –(Windows internet Naming Service) WINS :  ۱۰۷ 
۵-۵-  (Domain Name System) DNS:   ۱۲۲
۶-۵-  Computer Browser:   ۱۳۱

فصل ششم : اینترنت واینترانت ها 
۱-۶- اهداف :   ۱۳۷
۲-۶- مروری براینترنت و اینترانت :   ۱۳۷
۳-۶- برپایی سایت های اینترنت و اینترانت :   ۱۳۹
۴-۶- : Microsoft Internet Explorer   ۱۴۷
۵-۶- ایمن سازی سایت های اینترنت واینترانت :   ۱۵۱

فصل هفتم :
سرویس دهنده DNS  مایکروسافت :   ۱۵۵

فصل هشتم :
نرم افزارDNS  :   ۱۵۹
تماس اجرایی :   ۱۶۰
سرویس دهنده های نام :   ۱۶۱
نصب WINS :   ۱۶۶
تنظیم WINS  روی SERVER :   ۱۶۷
تست میزبان WINS :   ۱۶۸
تنظیم رکوردها :   ۱۶۹
شرکای کپی برداری WINS  :    ۱۶۹
منابع و مآخذ :   ۱۷۰