مروری بر سامانه کارت های هوشمند

کد محصول T80

فایلWORD

۱۰۶ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱ مقدمه: ۱
۱-۱  پیش گفتار ۲
۱-۲     مثالی از کارت هوشمند  ۳
۱-۲-۱          اطلاعات شخصی  ۳
۱-۲-۲        مشخصات فردی  ۳
۱-۲-۳        ایمنی بیومتریک ۳
۱-۲-۴        ابر کلید ۴
۱-۲-۵        اطلاعات پزشکی ۴
.       ۱-۲-۶        پول الکترونیک ۴
۱-۲-۷        تراشه الکترونیکی  ۵
۱-۲-۸        پخش شخصی ۵
۱-۲-۹        انباره اطلاعات ۵
۱-۲-۱۰      بلیط الکترونیکی ۵
۱-۳     مزایای کارت هوشمند ۶
۱-۴    کاربرد های کارت هوشمند ۷
۱-۴-۱  کاربردهای شناسایی۷
۱-۴-۲ کاربردهای مالی  ۷
۱-۴-۳ کاربرد های نگهداری اطلاعات  ۷
۲  انواع کارت ها۸
۲ -۱ پیش گفتار ۹
۲-۲ کارت های حافظه ۱۳.
۲-۳ کارت های دارای پردازشگر۱۵
۲-۴ کارت های حافظه بدون تماس  ۱۶
۲-۵ کارت های دارای پردازشگر با رابط دوگانه۱۸
۲-۶ reader ها چگونه کار می کنند   ۱۹
۳ بررسی ساختار و انواع کارت هوشمند   ۲۰
۳-۱ کارت های دارای ریز پردازنده مدار مجتمع. ۲۱
۳-۲ سیستم عامل ها   ۲۳
۳-۳ برنامه نویسی  ۲۴
۳-۳-۱ برنامه نویسی جاوا کارت ۲۷
۳-۴ امنیت ۲۸
۳-۵ کارت های هوشمند چند منظوره  ۳۰
۳-۶ لیست قیمت ها ۳۲
۴  تکنولوژی جاوا کارت ۳۵
۴-۱ پیش گفتار۳۶
۴-۲ تبدیل کلاس های جاوا   ۳۷
۴-۳ نصب Development binaries  ۳۸
۴-۴ نصب Ant  ۳۹
۴-۵ برنامه های نمونه و Demonstrationها۴۰
۴-۶ مقدمات ساخت demo 44
۴-۷ اجرای Demonstration ها  ۴۶
۴-۸ اجرای اپلت‌ها در محیط شبیه سازی شده کارت ۵۳
۴-۹ اجرای ابزار Java card WDE55
۴-۱۰ راه‌اندازی مبدل۵۶
۴-۱۱ تبدیل نام فایل و مسیر۵۹
۴-۱۲ بارگیری فایلهای Export  ۶۰
۴-۱۳ تأئید فایلهای CAP و Export  ۶۱
۴-۱۴ ایجاد فایل CAP از فایل Java Card Assembly66
۴-۱۵ ایجاد یک نمایش متنی برای CAP File67
۴-۱۶ اجرای C – Language Java Card RE  ۶۸
۴-۱۷ محدودیتهای Reference implementation71
۴-۱۸ کار کردن با فایلهای EEPROM Image72
۴-۱۹ اجرای scriptgen 74
۴-۲۰ دانلود فایل CAPو ایجاد اپلت ها  ۷۶
۴-۲۱ ایجاد یک نمونه از Applet  ۷۶
۴-۲۲ پروتکل APDU installer  ۷۷
۴-۲۳ پاک کردن اپلت ها و پکیج ها۸۵
۴-۲۴  محدودیت های installer 89
۴-۲۵ اجرای APDUtool 90
۵  نتیجه‌ گیری و پیشنهادها  ۹۵
فهرست منابع ۹۷

فهرست شکلها

شکل ‏۲ ۱: شمای داخلی کارت هوشمند ۱۰
شکل ۲-۲                    طبقه بندی کارت ها۱۲
شکل ۲-۳                   ساختار کارت حافظه ۱۳
شکل ۲-۴                  قسمتهای مختلف محل تماس کارت هوشمند با کارت خوان ۱۶
شکل ۲-۵                  کارت غیر تماسی ۱۷
شکل ۲-۶                  کارت هوشمند ترکیبی ۱۸
شکل ۲-۷                  کارت خوان ۱۹

شکل ۳-۱                 ساختار کارت هوشمند پروسسوری  ۲۲
شکل ۳-۲                ارتباط ماژول ها در کارت هوشمند با واسطه تماسی ۲۳

شکل ۴-۱               محیط اجرایی جاوا کارت ۳۷
شکل ۴-۲              کاربرد فایل export 61
شکل ۴-۳             verifying a cap file  ۶۳
شکل ۴-۴            verifying an export file 64
شکل ۴-۵            verifying binary with export file 65
شکل ۴-۶            اجزای Installer   ۷۴
شکل ۴-۷           Installer APDU transmission sequence 77

فهرست جدولها

جدول ‏۳ ۱: card prices  ۳۱
جدول ۳-۲                card reader prices 34
جدول ۴-۱               فایل های Ant  ۴۰
جدول ۴-۲              ساختار دایرکتوری و برنامه های نمونه ۴۱
جدول ۴-۳             گزینه های ساخت sample 44
جدول ۴-۴             گزینه های ابزار Java Card WDE 55
جدول ۴-۵             آرگومان های خط دستور مبدل۵۷
جدول ۴-۶             گزینه های خط دستور مبدل ۵۷
جدول ۴-۷             گزینه های خط دستور exp2text 61
جدول ۴-۸             آرگومان های دستور verifycap 63
جدول ۴-۹             آرگومان دستور verifyexp 64
جدول ۴-۱۰           گزینه‌های خط دستور برای ابزار بازبینی off – card 66
جدول ۴-۱۱           گزینه‌های خط دستور capgen 67
جدول ۴-۱۲           مکان و نام cref 68
جدول ۴-۱۳           گزینه‌های دستورات خطی محیط اجرا ۶۹
جدول ۴-۱۴          گزینه های دستور scriptgen 75
جدول ۴-۱۵           ۷۵
جدول ۴-۱۶          پیغام های خطای Installer 77
جدول ۴-۱۷          ۸۵
جدول ۴-۱۸          ۸۶
جدول ۴-۱۹          جواب های Installer به ترمینال ۸۷
جدول ۴-۲۰          دستورات مورد استفاده برای apdutool 90
جدول ۴-۲۱          دستورات فایل script  ۹۳
جدول ۴-۲۲