بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری

کد محصول T74

فایلWORD

تعداد صفحات :   ۲۵۰ 

۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

-۱۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

  ‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

  ‫۶-۱-۱ ‪  Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g

‫۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

‫۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

  ‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

  ‫. ۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

۱-۴-۱ ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

۳-۴-۱ ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

۴-۴-۱ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

۵-۴-۱ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

۵-۱ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

۱-۵-۱معماری سرویس دهنده:

۲-۵-۱معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

۱-۲: کدام ابزار

۲-۲: سازنده انبار اوراکل یا OWB

۱-۲-۲: تنظیم سازنده انبار

۲-۲-۲: مشتری سازنده انبار اراکل

۳-۲-۲: اهداف و منابع داده ها:

۴-۲-۲: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

۵-۲-۲: ایجاد ابعاد

۶-۲-۲: ایجاد یک مکعب

۷-۲-۲: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

۸-۲-۲: تایید طرح

۹-۲-۲: ایجاد طرح

عنوان                                                                                                                                                                      صفحه

۱۰-۲-۲: استقرار طرح

۳-۲: کاشف اراکل

۱-۳-۲: چرا Discoverer؟

۲-۳-۲: تنظیم محیط

۳-۳-۲: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

۴-۲: گزارشات اراکل ۱۰g

۱-۴-۲: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

۲-۴-۲: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

۳-۴-۲:انتشار گزارش

۵-۲: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

۱-۳: بررسی بیشتر

۱-۱-۳: اینترنت و اینترانت

۲-۱-۳: نرم افزار اراکل برای انبار داده

۲-۳: سرور کاربردی اراکل۱۰g

۱-۲-۳: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

۲-۲-۳: پرتال AS Oracle

۱-۳-۳: Discoverer

۲-۳-۳:انتشار یک پورت لت

۳-۳-۳: ایجاد گزارش استاتیک

۴-۳: خصوصی سازی اراکل

۵-۳: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

۱-۴: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

۱-۱-۴: کاربردهای OLAP

۲-۱-۴: ROLAP و MOLAP

۳-۱-۴: اراکل OLAP

۲-۴: معماری اراکل OLAP

۳-۴: فضاهای کاری آنالیزی

۱-۳-۴: مدل چند بعدی

۲-۳-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی

۱-۴-۴: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

عنوان                                                                                                                                                                     صفحه

۲-۴-۴:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

۵-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی

۱-۵-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

۲-۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی

۳-۵-۴: ایجاد یک طرح تجمعی

۴-۵-۴: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

۶-۴: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

۱-۶-۴: DML OLAP

۲-۶-۴: بسته DBMS-AW

۳-۶-۴: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

۴-۶-۴: OLAP API و اجزاء BI

۷-۴: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

۵.۱: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

۵.۲. :روش های داده کاوی اوراکل

۵.۲.۱ : قوانین پیوستگی

۵.۲.۲ : گروهبندی

۵.۲.۳ : استخراج ویژگی

۵.۲.۴ : طبقه بندی

۵.۲.۵ : بازگشت

۵.۲.۶ : استاندارد PMML

۵.۳.۱ : فرمت داده

۲-۳-۵ آماده سازی داده

۴-۵: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

۱-۴-۵: نصب و پیکربندی

۲-۴-۵: روند آنالیز داده کاوی

۳-۴-۵: مثالی با استفاده از جاوا API

۴-۴-۵: مثال استفاده از روال های PL/SQL

۵-۵: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

۱-۶: مقدمه

۲-۶: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

۱-۲-۶: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

عنوان                                                                                                                                                 صفحه

۲-۲-۶: نقش بهترین تجربیات عملکردی

۳-۶: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل ۱۰g با ویژگی  قابلیت دسترسی بالا

۴-۶: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

۱-۴-۶: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

۲-۴-۶: ذخیره سازی مطمئن

۳-۴-۶: آشکار سازی و نمایش خط:

۴-۴-۶: مدیریت منابع

۵-۶: حفاظت در برابر فقدان داده

۱-۵-۶: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

۲-۵-۶: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

۳-۵-۶: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

۴-۵-۶: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

۵-۵-۶: حفاظت متا داده

۶-۶: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

۱-۶-۶: پیکربندی مجدد نمونه پویا

۲-۶-۶: حفظ آنلاین

۳-۶-۶: تعریف مجدد آنلاین:

۴-۶-۶: ارتقاء درجه

۷-۶: مدیریت طول عمر اطلاعات

۸-۶: خلاصه:

 ضمیمه

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                                           صفحه

شکل ۱-۲: سازنده انبار- مراحل تنظیم یا به راه اندازی

شکل ۲-۲: میز فرمان مشتری OWB

شکل ۳-۲: سازنده انبار- ایجاد یک مدول

شکل ۴-۲: سازنده انبار- ایجاد یک منبع پایگاه داده اراکل

شکل ۵-۲: سازنده انبار- اهداف و منابع داده های تعریف شده

شکل ۶-۲: سازنده انبار- ورود جدول

شکل ۷-۲: سازنده انبار- به طور دستی جدول را تعریف کنید

شکل ۸-۲: سازنده انبار- سلسله مراتب بعد

شکل ۹-۲: سازنده انبار- ایجاد مکعب

شکل ۱۰-۲: ویرایش گر نقشه

شکل ۱۱-۲: ویرایشگر نقشه کشی همراه با اتصالات

شکل ۱۲-۲: جستجوی کلید محصول

شکل ۱۳-۲: فیلترسازی داده های منبع

شکل ۱۴-۲: تایید طرح

شکل ۱۵-۲: ایجاد طرح

شکل ۱۶-۲: رمز ایجاد شده توسط سازنده انبار اراکل

شکل ۱۷-۲: مدیر استقرار

شکل ۱۸-۲: مدیریت استقرار- گزارش پیش استقراری

شکل ۱۹-۲: بخش مدیر کار،اهداف OWB استقرار یافته را نشان می دهد

شکل ۲۰-۲: وضعیت مدیر استقرار (Deployment Manager)

شکل ۲۱-۲: پیکربندی طرح فیزیکی

شکل ۲۲-۲: Discoverer و Oracle Portal

شکل ۲۳-۲: Viewer Discoverer- اجرای پرس و جوی ما

شکل ۲۴-۲: Viewer Discoverer- فهرست فروش کشور Category sales by Country

شکل ۲۵-۲- Viewer Discoverer

شکل ۲۶-۲: Viewer Discoverer-Drill Drown

شکل ۲۷-۲: Administrator Discoverer- ایجاد یک EUL

شکل ۲۸-۲: Administrator Discoverer- انتخاب شِما

شکل ۲۹-۲: Administrator Discoverer- انتخاب جدول و دیدگاه ها

شکل ۳۰-۲: Administrator Discoverer- اتصالات خودکار

شکل ۳۱-۲: مدیر- نامگذاری ناحیه تجاری

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

شکل ۳۲-۲: Administrator Discoverer- فهرست کار

شکل ۳۳-۲: Administrator Discoverer- تنظیم ناحیه تجاری

شکل ۳۴-۲: Administrator Discoverer- تغییر جزئیات آیتم

شکل ۳۵-۲: Administrator Discoverer- ایجاد یک آیتم محاسبه شده

شکل ۳۶-۲: Administrator Discoverer= تعریف اتصال

شکل ۳۷-۲: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- تعریف سلسله مراتب

شکل ۳۸-۲: Administrator Discoverer- کلاس آیتم

شکل ۳۹-۲: Administrator Discoverer (مدیر کاشف)- خلاصه سازی

شکل ۴۰-۲: Administrator Discoverer- تجدید خلاصه

شکل ۴۱-۲: Administrator Discoverer- ویزارد خلاصه

شکل ۴۲-۲: مدیر- اجازه دسترسی به ناحیه تجاری

شکل ۴۳-۲: مدیر کاشف (administrator Discoverer)- ناحیه تجاری

شکل ۴۴-۲: Plus Discoverer- فهرستی از پایگاه داده ها برای اتصال

شکل ۴۵-۲: Plus Discoverer – استفاده از کتاب کاری

شکل ۴۶-۲: Plus Discoverer- انتخاب داده برای نمایش

شکل ۴۷-۲: Plus Discoverer- آرایش جدول

شکل ۴۸-۲: Plus Discoverer- گزینه های پرس و جو

شکل ۴۹-۲: Plus Discoverer- عنوان های فرمت

شکل ۵۰-۲: Plus Discoverer- انواع داده ها

شکل ۵۱-۲: Plus Discoverer- تعریف کل ها

شکل ۵۲-۲Plus  Discoverer- گزارش

شکل ۵۳-۲: Plus  Discoverer- بازرس SQL

شکل ۵۴-۲: Plus Discoverer- Drill up/down  داده

شکل ۵۵-۲: Plus Discoverer- گزارش در سطح ماهانه

شکل ۵۶-۲: Plus Discoverer ویزارد نمودار

شکل ۵۷-۲: Plus Discoverer- نمودار فروش های سالانه

شکل ۵۸-۲: Plus Discoverer- انتخاب داده های خاص

شکل ۵۹-۲: Plus Discoverer- گزارش با استفاده از شرایط

شکل ۶۰-۲: گزارشات اراکل- انتخاب وسیله گزارش

شکل ۶۱-۲: انتخاب شیوه گزارش و عنوان

شکل ۶۲-۲: گزارشات اراکل- انتخاب منبع داده ها

شکل ۶۳-۲: گزارشات راکل- مشخص سازی پرس و جو SQL

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل ۶۴-۲: گزارشات اراکل- استفاده از سازنده پرس و جو

شکل ۶۵-۲: گزارشات اراکل- ستون ها برای نمایش

شکل ۶۶-۲: گزارشات اراکل- محاسبه کل ها

شکل ۶۷-۲: گزارشات اراکل- مشخص سازی عرض های ستون

شکل ۶۸-۲: گزارشات اراکل- گزارش نهایی

شکل ۶۹-۲: گزارشات اراکل- گزارش ماتریس

شکل ۷۰-۲: گزارشات اراکل- گزارش شرطی

شکل ۱-۳: sign in شدن به پرتال Oracle AS

شکل ۲-۳: پرتال Oracle AS- نمایش استاندارد

شکل ۳-۳: یک  نگاه کلی به پرتال  Oracle AS

شکل ۴-۳: ایجاد یک صفحه وب EASYDW در پرتال AS  Oracle

شکل ۵-۳: پرتال EASYDW

شکل ۶-۳: مدیریت سرور کاربردی اراکل ۱۰g

شکل ۷-۳: ایجاد یک اتصال عمومی

شکل ۸-۳: مشخص سازی جزئیات پورت لت

شکل ۹-۳: استفاده از نوارها برای آغازیک گزارش استاتیک

شکل ۱-۴: معماری پایگاه داده اراکل ۱۰g OLAP

شکل ۲-۴: پایه سطح در برابر جدول بعد والدینی- فرزندی

شکل ۳-۴:نسخه مفهومی متغیر

شکل ۴-۴: ابعاد در مدیرکاری اراکل

شکل ۵-۴: ویرایش گزینه های OLAP برای یک بعد

شکل ۶-۴: متاداده CWM برای بعد

شکل ۷-۴: ایجاد معکب در مدیرکاری اراکل

شکل ۸-۴: اضافه شدن ابعاد به مکعب

شکل ۹-۴: یک واحد اندازه گیری را به مکعب اضافه کنید

شکل ۱۰-۴: تعریف تجمعات برای مکعب

شکل ۱۱-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل ۱۲-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی- دیدگاه هدف

شکل ۱۳-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی- نام گذاری فضای کاری آنالیزی

شکل ۱۴-۴: انتخاب مکعب برای فضای کاری آنالیزی

شکل ۱۵-۴: انتخاب گزینه های ساخت برای فضای کاری آنالیزی

شکل ۱۶-۴: گزینه های ذخیره سازی پیشرفته و نامگذاری

عنوان                                                                                                                                                                            صفحه

شکل ۱۷-۴: اسکریپت ایجاد فضای کاری آنالیزی را در یک فایل ذخیره سازید

شکل ۱۸-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل ۱۹-۴: فضای کاری آنالیزی در دیدگاه کاتالوگ OLAP

شکل ۲۰-۴: ایجاد یک بعد مرکب

شکل ۲۱-۴: اضافه کردن ابعاد به یک ترکیب

شکل ۲۲-۴: مشخص سازی ترتیب ابعاد در یک ترکیب

شکل ۲۳-۴: مشخص سازی اندازه های segment وترتیب بعد

شکل ۲۴-۴: فضای کاری آنالیزی- منوی راست کلیک

شکل ۲۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب مکعب ها

شکل ۲۶-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی- انتخاب ابعاد

شکل ۲۷-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی در پیشرفت

شکل ۲۸-۴: ویزارد طرح تجمعی- انتخاب اندازه تجمع

شکل ۲۹-۴: انتخاب سطوح برای تجمع

شکل ۳۰-۴: مرور طرح تجمعی

شکل ۳۱-۴: دسترسی به فضای کاری آنالیزی

شکل ۳۲-۴: کاربرگ OLAP در مدیر فضای کاری اوراکل

شکل ۵.۱ : قوانین پیوستگی

شکل ۵.۲ : گروه بندی

شکل ۵.۳ : طبقه بندی

شکل ۵.۴ : ماتریس اختلال

شکل ۵.۵ : استفاده از آنالیز ارتقاء برای اعلان های هدفمند

شکل۵.۶ : درخت تصمیم گیری شبکه تطبیقی Bayes

شکل ۵.۷ : فرمت های جدول برای داده کاوی

شکل ۱-۶: ویژگی های قابلیت دسترسی بالای پایگاه داده اوراکل ۱۰g

شکل ۲-۶: پیکربندی گارد داده

شکل ۳-۶: صفحه مدیریت کنترل شبکه

شکل ۴-۶: تنظیم پیکربندی گارد داده

شکل ۵-۶: اضافه کردن یک پایگاه داده ی جانشین

شکل ۶-۶: انتخاب نوع back up

شکل ۷-۶: مشخص سازی گزینه های پشتیبانی

شکل ۸-۶: مشخص سازی Oracle Home برای جانشین

شکل ۹-۶: مشخص سازی موقعیت های فایل جانشین

عنوان                                                                                                                                                                              صفحه

شکل ۱۰-۶: مشخص نمودن پیکربندی جانشین

شکل ۱۱-۶: فرایند ایجاد جانشین

شکل ۱۲-۶: پیکربندی گارد داده

شکل ۱۳-۶: نمایش عملکرد گارد داده

شکل ۱۴-۶: عملکرد switchover

شکل ۱۵-۶: switchover کامل

شکل ۱۶-۶: ساختار با حداکثر قابلیت دسترسی

شکل ۱۷-۶: سیاست های مدیریت ذخیره سازی برطبق رده داده ها

 ‫۱.۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی:

‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮایاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروی ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎری راﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد  ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

 ۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ:

‫اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎری از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی از ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ، ﺳﺎدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. در اﻳـﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪﺳﺎزی اﻧﺒﺎر داده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.

۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار:

‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ درزﻣﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﻮد ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ می شدند؟

 ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺟـﻮد و ﻫـﻢ ﺧﺮﻳـﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﺖ . اﻣـﺮوزه ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺷﺒﻜﻪ ای را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی اﻳﻨﺘﻞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻬﺎی ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ذﺧﻴـﺮه ﺳﺎزی را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ؟

‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ادﻏﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ‫ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ی وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‫ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ و اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.

  ‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ، اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷـﻮﻧﺪ . ﺣﺬف داده ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺷـﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ و دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن اﻳـﻦ ﻣـﻮارد و ﺑـﺎ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮد .

‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی :

ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﻛﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوزﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻛﺎری )ﺗﺠﺎری( ﺑﻪ ﻃﺮف وب ﭘﻴﺶ رﻓﺘـﻪ اﻧﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮورﮔﺮ وب و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮا ه را ﻣـﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاری وﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی دﺳﻚ ﺗﺎپ ﺧﺎص را ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺧﻮدﻛﺎر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺑـﺴﻴﺎری از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﻳـﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ۴۲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪfronts ‪ storeﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ‪ back-officeﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺮت، ﺻـﻮرت  ‫ﺣﺴﺎب ، و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ.

  ‫۶-۱-۱ ‪  Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g:

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد.ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺷـﺒﻜﻪ اوراﻛـﻞ ﻳـﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ  ۱۰gﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮدی اوراﻛﻞ ‪ ۱۰gوﻣﺪﻳﺮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ اوراﻛـﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ،ﻣﺨﺎزن ﻣﺮﻛﺰی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮد.اﺻﻄﻼح ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ در اراﺋﻪ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﻜﺎری دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ دارﻧﺪ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺒﻜﻪ روﺷﻲ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺳـﺘﻔﺎده و ﻛـﺎرآﻳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﺳﺖ . ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﺠـﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﻳـﺎ ﻛـﺪام ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ درﺧﻮاﺳـﺖ داده ﺷـﺪه را ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮد ﻧﻴﺎز در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ آﻣﺪه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ وآﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.ﻳﻜـﻲ از اﺟﺮاﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ،ﭘﺮوژه ‪SETI@homeاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮای ﻫﻮش ﻣﺎورا اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ۱۹۹۱ درداﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻛﻠﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ.ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳـﻴﮕﻨﺎل رادﻳـﻮﻳﻲ از ﺗﻠـﺴﻜﻮپ رادﻳـﻮﻳﻲ ‪ Arecibonvدر ‪Puerto Rico ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻤﻲ از زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻫـﺮ روزه داده ﻫـﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﭘـﺮدازش ﻛﻨﻨـﺪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ از داوﻃﻠﺒـﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد زﻣﺎن ﺑﻴﻜﺎری ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۵ ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻧﻔـﺮ از ۶۲۲ ﻛﺸﻮر ﻧﺮم اﻓﺰاری را داﻧﻠﻮد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻴﻜﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﺷﺎن در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﭼﻴﺰی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی را در زﻣﺎﻧﻬﺎی ‪     off-peakﭘﻴﻚ ﺧﺎﻣﻮﺷـﻲ  ﭘﺎک ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﺮدازش ﺑﺮای ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ای ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎﻳﻲ را ﻫـﻢ در ﺳـﺨﺖ اﻓﺰار و ﻫﻢ در ﻧﺮم اﻓﺰار داده اﺳﺖ . ‪ Blade farms ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎﻳﻲ از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﭘﺮ ﺳـﺮﻋﺖ اﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺷﺒﻜﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺧﻮﺷـﻪ ای اوراﻛـﻞ   RACﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘﺎﻳـﻪ ای ﺑـﺮای ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻜﻮﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ارزان ﻗﻴﻤﺖ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺬﻳﺮی اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑـﺮای ﻧﻴﺎزﻫـﺎی اوﻟﻴـﻪ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻓﻘـﻂ ﻣﻘـﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﻨﻴﺪ ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨﺪه ﻫﺎی اﺿـﺎﻓﻲ ﺑـﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ را وﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻤﻲ را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨـﺪ. وﻗﺘـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎر ﺑﺮای ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳـﺪ ﻣﺘﻌـﺎدل ‫ﻣﻲ ﺷﻮد . اﮔﺮ ﻧﻮدی در ﮔﺮوه(ﻛﻼﺳﺘﺮ) دﭼﺎر ﺧﺮاﺑﻲ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ از ‫ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎری ﻧﻮد ﺧﺮاب اﺳﺖ ،ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .

درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی اﻣﺮوزی ﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﻲ و ﻫﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ  ﺧﺎرﺟﻲ دارﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎدر آﻳﻨﺪه ﺷﺒﻜﻪ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻤـﺎم ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﻫـﺎ را ﺧﺮﻳـﺪاری ﻛﻨﻨﺪ . در ﻣﺮﻛﺰ داده ﻫﺎ در آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮای آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

 ‫۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ ؟ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ،ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣـﺎوی داده ﻫﺎ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ، ﻣﺮﻛﺐ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺪی ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

‫آﻳﺎ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرﻳﺘﺎن زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .؟ ﻳﺎ آﻳـﺎ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ۲ ﻛـﺎرﺑﺮ وارد ﺟﻠـﺴﻪ ای ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻓـﺮوش ﻣـﺎه ﻣـﺎرس ۵۰۰ ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر اﺳـﺖ و دﻳﮕﺮی ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ ۵۲۴ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛـﻪ داده ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﺮای

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮوش در ﻫﺮ ﮔﺰارش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ زﻣﺎن زﻳﺎدی را ﺑﺮای ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻋﻠـﺖ آن و اﺻـﻼح اﻳـﻦ ‫ﻣﺸﻜﻞ ﺻﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ.

آﻳﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﺮای ﻳﻚ وﻇﻴﻔﻪ دارد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮرت ﺑﺮداری ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﺻﺮف ﺳﺎﺧﺖ آن ﻛﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ داده ﻫﺎ را از ﻫﺮ دو روی اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎ ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﮔﺰارﺷﻲ آﻧﻬﺎ را ادﻏﺎم ﻛﻨﻴﺪ ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد ؟آﻳـﺎ ﻧﻴـﺎز اﺳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺮای ﭘﺮس و ﺟﻮی آن ﻻﻳﻦ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ای  ‫ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﻨﻴﺪ.‫آﻳﺎ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺖ دارﻳﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎﻳﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ را ﻗـﺎدر ﻫـﺴﺘﻴﺪ آن ﻻﻳـﻦ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ؟آﻳﺎ ﺳﻄﺢ درﺳﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت را ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎی ﺗـﺎرﻳﺨﻲ را ذﺧﻴـﺮه ﻛـﺮده اﻳﺪ؟ آﻳﺎ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ را ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠـﺪد از ﺳـﺎﺧﺘﺎر‫ ﮔﺰارش ﻧﻴﺮوی ﻓﺮوش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻨﻴﺪ؟ اﻧﺒﺎر داده ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺸﻜﻼت ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

‫۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ:

‫در دﻫﻪ ۱۹۷۰ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺠﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت روزﻣﺮه ﻣـﺸﺎﻏﻞ را ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ روی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﺠﺎرﺗﻬـﺎی ﺑـﺰرگ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻋﻬﺪه ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزاﻧﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی آﻧﻬـﺎ ،و ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ ﺑـﺮای ﺑـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺮار دادن داده ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﻮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﺧﺘﺮاع دﻳﺴﻜﻬﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی، داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﺪ ﻛﻪ داده ﻫﺎ را ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻳﺎ در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺮد. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺧﻴﻠﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﺎﻳﺪ درک ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎ در دﻳﺴﻚ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ داده ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻫﺪاﻳﺖ ﺷـﻮﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزان ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی از ‪ Cobolﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﮔﺰارﺷﻬﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔـﺰارش ﺟﺪﻳﺪ روزﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺮد. ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ روی ﺑﺮﮔﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﭼﺎپ و ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ دﺳـﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛـﺎﻓﻲ وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴـﺸﻪ اﻧﺒﺎﺷـﺘﮕﻲ ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی وﺟﻮد داﺷﺖ .وﻗﺘﻲ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ﭘﺮدازﺷـﮕر ﺗﺮاﻛﻨﺸﻲ آن ﻻﻳﻦ ‪(OLTP) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۱۹۷۰ و اواﻳﻞ ۱۹۸۰ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻫﺎی ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ۱۱-‪ Digital’s PDPو ۷۸۰/۱۱ ‪VAX ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار را ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردﻧﺪ . داده ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ‪CODAYSLذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ،ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﻜﻞ و ﺑﺮای درک و ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ ای ﺗﻤـﺎم اﻳﻨﻬـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮﻛﺮد . در ﺳﺎل ۱۹۷۹ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ اوﻟﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ راﺑﻄﻪ ای ﻣﻮﺟﻮد از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑـﺎ ﻣـﺪل ‫راﺑﻄﻪ ای ،داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺘﻮن و ردﻳﻒ در ﺟﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺠﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﻪ روﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ، ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺎره ﻣﺸﺘﺮی ﻳﺎ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﻚ داﻧﺸﺠﻮ در ﺟﺪوﻟﻬﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻄﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺷـﺪﻧﺪ.ﻓﻬﻤﻴـﺪن ﻣـﺪل راﺑﻄﻪ ای آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑﻮد واز زﺑﺎن ‪ SQLﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ داده ﻫﺎی زﻳﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ذﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه اﻧـﺪ.. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺑـﻮد . ﭘـﺲ از آﻣـﺎده ﺳﺎزی اوﻟﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎی راﺑﻄﻪ ای ﻣﺎﻧﻨـﺪ ‫ﭘﺮس و ﺟﻮی وﻳﮋه ،ﮔﺰارش و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻛﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ‪PCﻣﺤﺎﺳﺒﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه/ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘـﻴﺶ رﻓﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی اوراﻛﻞ در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻣﺠﺒـﻮر

ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺮم اﻓﺰاری را ﺧﺮﻳﺪاری ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوراﻛﻞ ،‪ PeopleSoftو ‪SAPرا ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎی راﺑﻄﻪ ای در دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ ،ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی‪ OLTPﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﺮدن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠـﻲ ﺗﺠـﺎرت ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪﻧﺪ.اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫﺎﺷـﺎﻣﻞ سیستم هایی مانند پردازشگر دستو،ورود دستور، انبار،دفتر کل عمومی و حسابداری بود.

‫‪OLTPﺑﻄﻮراﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو وﺿﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ رادرﻳﻚ زﻣـﺎن درﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ راﻳـﺞ اراﺋـﻪ ﻣـﻲ دﻫﻨﺪ.در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺑﺮدی ﺻﻮرت ﺑﺮداری،ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد داردﺗﺎاﻗﻼم ﺟﺪﻳﺪ راﺑـﻪ اﻧﺒـﺎر وارد ﻛﻨـﺪواﻗﻼم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه راﺣﺬف ﻛﻨﺪو ﻣﻘﺪارﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺗﻌـﺎدل ﻣﻮﺟـﻮدراﺣﻔﻆ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺪودی از ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻌﻌﻴﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼـﻪ ﺗﻌـﺪاداز ﻣﺤـﺼﻮل ۲۲۲-‫۹۵-۱۱۱ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻛﺪام ﺗﺎرﻳﺦ دﺳﺘﻮر ﺷﻤﺎره ۴۵۳۲۱ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،آﺳـﺎن اﺳـﺖ. درﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه داده راﺑﻄﻪ ای ﺑﺮروی ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮای ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ‪ OLTPﺗﻤﺮﻛـز ‫ﻛﺮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﻲ ‪ TCP-Cﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.

  ‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده:

وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ‪ OLTPﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ داده ﻫﺎ را ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﺪ، ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻔـﺴﻴﺮآن ﭼﺎﻟﺶ اﻳﺠﺎد ﺷﺪ . در اواﺧﺮ دﻫﻪ ۱۹۸۰ و اواﻳﻞ دﻫﻪ۱۹۹۰ در ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮای ﺑﻴﻨﺶ ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑـﺎزارﺗﺠﺎرت اوﻟﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺰرگ (اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻞ اﻳﻨﻤﻮن ،ﭘﺪر ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎ ﻧﻬـﺎده ﺷـﺪ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت از ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺠـﺎری روزﻣـﺮه ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ‫ﻓﺮاﻫﻢ آوردن دﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻤﻜﺎری ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺠﺎرت را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در دﻳﺪن ﻣﺎوراء ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺮوزه ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و دﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗـﺮی از ﺗﺠـﺎرت دارﻧـﺪ. ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﺑﺮ روی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮ دارد . ﻳـﺎ در ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در ﻓﺮوﺷﻬﺎی ﺟﺰﺋﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮوﺷﻬﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ دﻗﺖ دارد.ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ دﻗـﺖ دراﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﺷﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﭼﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت را ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﻮد.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﻴﻞ ،داده در اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارد ﺗﺎ ﺑﺮای دوره ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ‫۵ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎل ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮﻧﺪ. ‫اﻧﺒﺎر داده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎوراء در داده ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ،ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن داده ﻫﺎ اﺳﺖ . وﻗﺘﻲ داده ﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ ﺑﺎرﮔـﺬاری ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ روی ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺗﺼﻤﻴﻢ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﻛﻨﻨـﺪه اوراﻛﻞ ، ﭘﺮس و ﺟﻮی ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ، ﻧﻤﻮدار ﮔﻴﺮی، ﮔﺮاف ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﺎی ﮔﺰارش دﻫـﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد اوراﻛـﻞ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺘﻲ ،ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﻴﺘﻲ۱ و ﻣـﺸﺎﻫﺪات ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮای ﭘﺮس و ﺟﻮ دارد .ﻧﺮم اﻓﺰار ‪OLAPﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﻳﻚ روش ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ از ﺑـﺎﻻ ﺑـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎ ﻣﻜﺮرا ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮﺳـﻴﺪن ﺳﻮاﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻣﻲ ﺷﻮد داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻮد اﻣﺴﺎل ﭼﻘﺪر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ای ﻧﻴـﺎز دارد ﻛﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل را در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪاﻧﻨﺪ. اﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺮس و ﺟﻮی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ‫از اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮ ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮوش اﻳـﻦ ﻣـﺎه را ﺑـﺎ ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺖ ‫اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻨﺪ.ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ او ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻔﺼﻠﺘﺮی در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮﺳﺪ ﺗـﺎ ﻓـﺮوش را در ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﺎی ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﺪام ﻳﻚ ﭘﺮ ﺑﺎزده ﺗﺮ و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﭘﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد.

 اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺘﻔﺎوت دارد :

‫ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی داده ﺑﺮای ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧـﺪ .اﻃﻼﻋﺎت اﻏﻠﺐ از دﻳﮕﺮ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮدن داده ﻫﺎ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻳـﺎ دﻗـﺖ در اﻟﮕﻮﻫـﺎ و ‫روﻧﺪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ‪ OLTP ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزی ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬـا  (E-R)ﺑـﺮای ﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻳﻚ ﺟﺪول ﻣﻲ ﺷﻮد،و ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و رواﺑﻂ ﺑﺎ ‫اﺗﺼﺎل ﻛﻠﻴﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﻛﻠﻴﺪ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در زﻣﺎن اﺟﺮا اراﺋﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺘﻌﺎرف اﺟﺮای ﺑﻬﻴﻨﻪ ای را ﺑﺮای ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻫـﺎی ‪ OLTPﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ آورد از ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎﻻی ﺗﺮاﻛﻨﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ دادن داده ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻳﻚ ﺟﺪول و ﺣﺬف اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﺷـﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از داده ﻫﺎ ،از ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی و ﺛﺒﺎت ﺣﻔﻆ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻣﺘﻌـﺎرف ﺳـﺎزی داده ﻫﺎ ،ﺑﻌﻀﻲ اﻓﺰوﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺟﺮا ﺑﻪ روز ﺷﺪه اﻧﺪ . دوﺑﺎره ﻣﻌﺮﻓـﻲ شوند. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎرداده ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮس وﺟﻮ از داده ﻫﺎﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺪﻳﺪ داده ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ . راﻟﻒ ﻛﻴﻤﺒﻞ  اوﻟﻴﻦ ﺳـﺨﻨﮕﻮی ﺻـﻨﻌﺘﻲ ﺑـﺮای ﻣـﺪل ﺳـﺎزی اﺑﻌـﺎد و ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه انبار داده ﺗﻮﻟﻜﻴﺖ  ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎره ای ، روش ﺟﺪﻳـﺪی ازﻃﺮاﺣـﻲ ﭘﺎﻳﮕـﺎه داده را ﺑـﺮای ﺗـﺴﻬﻴﻞ ﻛـﺮدن ‫ﭘﺮدازش‪ OLAPﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮد . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن اﺟﺮا ﺑﺮای ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده . ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺪﻟـﺴﺎزی اﺑﻌـﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻴﻮه اﺑﻌﺎدی ﺑﺮای ﻣﺪﻟـﺴﺎزی . داده ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺣﻘﻴﻘـﻲ وﺟـﺪوﻟﻬﺎی اﺑﻌـﺎدی ﺳـﺎزﻣﺎن دﻫـﻲ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ.دادﻫﺎ را در روﺷﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺑﺮان ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻛـﺎرﺑﺮان اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮوش ﺑﺼﻮرت ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪی ﺑـﺼﻮرت ﻓﺮوﺷـﮕﺎﻫﻲ و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوش ﺣﻘﺎﻳق(facts) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮوﺷﮕﺎه، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﺼﻞ اﺑﻌﺎد داده ﻫﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻲ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎدی ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزی  و ﻣﺠﻮد اﻓﺰوﻧﮕﻲ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ های بعد ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻳـﻚ ﻃﺮاﺣـﻲ ‫واﻗﻌﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻴﻢ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اوراﻛﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻃﺮﺣﻬﺎی اﺑﻌﺎدی ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺎدی را اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ .ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﺎره ای راﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺟﺪوﻟﻬﺎ و ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ، اﺑﻌﺎد را ﻫﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ تا ‫ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ﺷﻤﺎ در روﺷﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ.

در ادامه  طراحی یک انبار را بررسی می کنیم، پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح است  عبارتست از:

۱)هرگز از قبل یک پایگاه داده طراحی نکنید.

۲)یک پایگاه داده با سیستمی با نوع پردازش تراکنش طراحی کنید.

۳)یک سیستم پایگاه داده بسازید.

ﮔﺰﻳﻨﻪ آﺧﺮ را ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ، ﺑﻮﻳﮋه اﮔﺮ از آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎه اوراﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ، این موضوع  ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻲ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ‫داده ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﻲ را ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻳﻚ ﻣﺨﺰن ﺑﺪون داده راﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺳﺎزد ،ﭼﺮا؟ زﻳﺮا ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﻣﺘﻔﺎوت از آﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﺮوع اﺻﻠﻲ  را ﺧﻮاﻫﻴﺪ داﺷﺖ ، اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ‫ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ : ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺨﺰن را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ام . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ﭼﻴﺴﺖ ؟ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻧﻮع ﭘﺮدازش ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺪف ﻃﺮاح اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮاﻛﻨﺶ را ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺴﺎزد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺮاح ﺑﺎ اﻣﻴﺪواری ﻣﻲداﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ از داده ﭘﺮس و ﺟﻮ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ . ﻋﻤﺪﺗﺎَ ، ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﻓﻘﻂ رﻛﻮرد ﻫﺎی ﻓﺮدی ﺧﺎص ﺑﺮای ﺗﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ روز، ﻫﻔﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺎه ﺟﺎری اﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده اﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺮس و ﺟﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮد ،آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻧﻮاع ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎد داده ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺘﺪاول و ﻗﺪﻳﻤﻲ ‫ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه دﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺰن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و در ﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺰن ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن اﻃﻼﻋﺎت را ﺟﻤﻊ آوری ﻛﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ، زﻳﺮا ﻗﺒﻼ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻮرد ‫ﺑﺮﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻼس در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰی ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺨﺰن داده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدی وارد ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ، ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺰن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ، ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ در ﺳﻄﺢ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ ﻗﺮار دارد و در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻧﻮاع   ‫ﭘﺮس و ﺟﻮﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روی ﻣﺨﺰﻧﺘﺎ ن اﺟﺮا ﻛﻨﻴﺪ را ﻣﺤﺪود و ﻳﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺗﻠﻔﻨﻲ را در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اش ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ ،و در ﻋﻮض، ﻣﺠﻤﻮع آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﻃﻮل روز ﺻﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ . ﺳﭙﺲ ﻓﺮدی در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮد وﻗﺘﻲ ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺧﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺨﻔﻴﻒ دﻫﺪ . اﻛﻨﻮن اﮔﺮ ﻣﺨﺰن ، ﻫﺮ ﺷﻤﺎره ای ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻧﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ را ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺎدر اﺳﺖ دﻗﻴﻘﺎ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﮔﺮ در ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ . در ﻋﻮض اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻴﭻ داده ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪس ﻣﻴﺰد ﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ای دارد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪازد ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ

 ‫داده ﻛﺎﻓﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﻫﺰﻳﻨﻪ واﻗﻌﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻃﺮاﺣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ داده در ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻲ در ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻏﻠﺐ ، ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﻫﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺜﺎل ﺗﻠﻔﻦ ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﺷﺪ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺮاﺑﺎﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ، وﺳﻮﺳﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی داده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد . اداره ﻛﺮدن ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﺗﺮاﺑﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ رواﻟﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺎزدارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد . ﻫﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﻮد،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮس و ﺟﻮی آن ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ‫ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ارزان، ﺣﻔﻆ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدی از داده ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﺰﺋﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ و ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ  ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬﻢ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﻳﻚ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی را ﺑﭙﺬﻳﺮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺰن ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﺒﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ داده روی ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد . ﺑﺎ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﺣﺎﻓﻈﻪ ، ‫ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ذﺧﻴﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد

. ۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R) استفاده نکنید:

‫ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ از ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ . اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داده ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ، زﻳﺮاﺑﺴﻴﺎری از ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻣﺪل ﻣﺎ ﺟﺪوﻟﻬﺎﻳﻲ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﺷﻮﻧﺪ ، اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده اﻳﺪ اﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ ﺗﺮاﻛﻨﺶ آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﻳﺪ ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻧﻈﺮ ‫ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ،ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده از ﻫﻴﭻ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از ﻫﻤﺎن روش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ، اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ و ﻃﺮاﺣﺎن ﻣﺨﺰن ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﻣﺨﺰن راه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ، ﻣﻘﺎﻣﻬﺎی ﭘﻴﺸﺘﺎز در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻧﻨﺪ راﻟﻒ ﻛﻴﻤﺒﺎل از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪل       ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﻃﺮﻓﺪاری ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ روش ﺑﺮای ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده اﻳﺪه ال اﺳﺖ .ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ در ﺟﺮﺋﻴﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ، ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎ را درﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎن ﻧﺸﺎن دﻫﺪ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺰوﻧﮕﻲ را در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺬف ﻛﻨﺪ . ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻳﻚ دﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﻜﺴﺎن از ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ را در اﻣﺘﺪاد رواﺑﻄﺸﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻛﻨﺪ.درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ روش در ﭘﺮدازش ﺗﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ از ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﺮای ﻣﺨﺰن داده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ . اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﭘﺎﻳﮕﺎه داده  ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ : آﻳﺎ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ را دارد ؟ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮدار را ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ . اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه اش و ﺗﻐﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎری ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻃﻲ ‫ﻋﻤﺮش روی داده ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ روز ﻧﺒﻮده ،و اﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی دﻗﻴﻖ اﺳﺖ .

ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺎ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺮای ﻣﺨﺰن داده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ روش را ﺑﻪ روز ﻧﮕﻪ دارﻳﻢ و آن را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﻢ ﻣﺨﺰن داده ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ . ﻓﺎﻛﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺸﻲ در ﻳﻚ ﻃﺮح ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻋﺎدی ﮔﺮاﻳﺶ ‫دارد ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺨﺰن داده ، اﻏﻠﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح ﻏﻴﺮ ﻋﺎدی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ…