مروری بر امنیت و خصوصی سازی RFID

کد محصول T69

فایلWORD

۱۰۳ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 مقدمه
فصل اول: بررسی نرم افزاری سیستم RFID و عملکرد EPC در آن
مشخصات سامانه RFID
۱-۱- انواع برچسب ها
۲-۱- بررسی دستگاه خواننده
۳-۱- میان افزار
۴-۱- مشاهدات یک دستگاه خواننده
۵-۱- فیلتر کردن رویداد
۶-۱- معرفی EPC
۷-۱- سرویس نامگذاری اشیا
۸-۱- بررسی عملکرد زنجیره EPC

فصل دوم : بررسی سخت افزاری سیستم های RFID ، فرکانس ها و استانداردهای موجود
اصول فناوری RFID
۱-۲- انواع RFID از نظر محدوده فرکانس
۲-۲- پیوستگی قیاسی
۳-۲- دامنه های فرکانسی
۴-۲- استانداردهای RFID

فصل سوم : چالش های تکنیکی و استراتژی های پیش روی سیستم های RFID
چااش های تکنیکی و استراتژی ها
۱- ۳- هزینه RIFD
۲- ۳- استانداردهای RFID
۳- ۳- انتخاب برچسب و خواننده
۴- ۳- مدیریت داده ها
۵- ۳- یکپارچه سازی سیستم
۶- ۳- امنیت

فصل چهارم : بررسی روشهای پیاده سازی امنیت و خصوصی ساری در سیستم های RFID
روشهای امنیتی
۱- ۴ – برچسب مسدود کننده
۲- ۴- استفاده از ابزار پراکسی
۳- ۴- مدل حفاظتی کانال جهت مخالف
۴- ۴- استفاده از دیودهای سنسوری حساس در برچسب
۵- ۴- ماشین لباسشوئی هوشمند
۶- ۴- روش سخت افزاری
۶- ۴- روش حذفی
منابع و ماخذ

 فهرست شکلها

شکل ۱-۱- برچسب ها و خواننده در سیستمRFID
شکل ۲-۱- اجزای سیستم RFID
شکل ۳-۱- اجزای میان افزار RFID
شکل ۴-۱- اجزای فیلتر کردن رویداد
شکل ۵-۱- ساختار کد الکترونیکی
شکل ۱-۲- نمایش چگونگی تداخل فرکانس برچسب و خواننده
شکل ۲-۲- تعدیل کننده بار در برچسب
شکل ۳-۲- اصل عملی یک فرستنده در خمش ذرا ت هسته ای
شکل ۱-۴- نمایش خواننده بدون حضور محافظ
شکل ۲-۴- نمایش خواننده در حضور محافظ
شکل ۳-۴- محدوده های زمان بندی محافظ
شکل ۴-۴- رابطه بین ACL و سرعت محافظ
شکل ۵-۴- رمزگذاری مجدد برچسب
شکل ۶-۴- قرار دادن برچسب در حالت خواب
شکل ۷-۴- پوشاندن پاسخ برچسب
شکل ۸-۴- آزاد سازی برچسب
شکل ۹-۴- چگونگی حل تصادم توسط خواننده
شکل ۱۰-۴- مرحله شناسایی برچسب
شکل ۱۱-۴- استفاده از دو آنتن برای حفاظت از برچسب
شکل ۱۲-۴- شناسایی برچسب بدون اعتبار سنجی
شکل ۱۳-۴- شناسایی برچسب همراه با اعتبارسنجی

فهرست جدولها

جدول ۱- مقایسه روش های مختلف شناسایی خودکار
جدول ۱-۱- میانگین موجودی قفسه ها در فروشگاه
جدول ۲-۱- میانگین تعداد مشاهدات فروشگاه ها
جدول ۳-۱- مقایسه شبکه جهانی EPC و WEB
جدول ۱-۲- فرکانس های استاندارد به کار رفته در RFID
جدول ۲-۲- مقایسه دو استاندارد ISO و EPC
جدول ۱-۳- چالش ها و استراتژی ها
جدول ۱-۴- بررسی انواع روش های حفاظت ازبرچسب