آتاماتون سلولی،آتاماتون یادگیرو کاربرد آنها

کد محصول T66

فایلWORD

۱۴۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

۱- مقدمه 
۱-۱-مقدمه
۲- آتاماتون سلولی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- تاریخچه آتاماتون سلولی
۲-۳- ساده ترین آتاماتون سلولی
۲-۴- آتاماتون سلولی معکوس پذیر
۲-۵- آتاماتون سلولی Totalistic
۲-۶- استفاده از آتاماتون سلولی در علوم پنهان شناسی
۲-۷- آتاماتونهای وابسته
۲-۸- آتاماتون سلولی در طبیعت
۲-۹- خلاصه
۳-آتاماتون یادگیر
۳-۱- مقدمه
۳-۲-محیط
۳-۲-۱-تعریف محیط از دیدگاه منطقی
۳-۲-۱-۱- موجودیتهای محیط منطقی
۳-۲-۲- رده بندی محیط از دیدگاه خروجی آن
۳-۳- آتاماتون
۳-۳-۱- چگونگی عملکرد آتاماتون
۳-۳-۲- رده بندی آتاماتون بر اساس تابع گذار و تابع خروجی
۳-۳-۲-۱- آتاماتون قطعی
۳-۳-۲-۲- آتاماتون تصادفی
۳-۳-۲-۳- مثالی از آتاماتون قطعی
۳-۴- اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون
۳-۵- آتاماتون با ساختار ثابت و آتاماتون باساختار متغیر
۳-۵-۱- آتاماتون یادگیر با ساختار ثابت
۳-۵-۱-۱- آتاماتون یادگیر دو حالته (L2,2)
۳-۵-۱-۲- آتاماتون حافظه دار – با دو عمل Testline))
۳-۵-۱-۳- آتاماتون حافظه دار-با بیش از دو عمل Testline))
۳-۶- خلاصه
۴-تعریف مدل مخفی مارکوف
۴-۱- مقدمه
۴-۲- تعریف مدل مخفی مارکوف
۴-۳- فرضیات در تئوری HMM
۴-۴- سه مسأله مبنایی در HMM:
۴-۴-۱ مساله تخمین و الگوریتم مورد استفاده
۴-۴-۲- مسأله رمزگشایی و الگوریتم Viterbi:
۴-۴-۳- مسأله یادگیری
۴-۵- معیار Maximum Likelihood (ML):
۴-۵-۱- روش Baum-Welch
۴-۵-۲- روش Gradient base
۴-۵-۲-۱- گذارهای احتمالاتی در Gradient
۴-۶- احتمال مشاهدات در Gradient
۴-۶-۱- معیار Maximum Mutual Information (MMI)
۴-۷- خلاصه
۵- حل مسائل تناظر گرافها و آتاماتون های یادگیر
۵-۱- مقدمه
۵-۲- استفاده‌ از آتاماتون یادگیر برای تناظر بین دو گراف
۵-۲-۱- ساختن گراف‌های تصادفی
۵-۲-۲- آتاماتون یادگیر و تناظر دو گراف
۵-۲-۲-۱- استفاده‌ از اتصال‌های مشابه Tsetline
به عنوان آتاماتون مهاجرت اشیاء
۵-۳- نتایج شبیه‌سازی‌های مختلف برای آتاماتون Tsetline
۵-۴- خلاصه
۶- نمونه برنامه های کاربردی شبیه ساز آتاماتون های سلولی
۶-۱- مقدمه
۶-۲- برنامه pattern matching
۶-۲-۱- ارائه source code برای  برنامه pattern matching
۶-۳- برنامه پیاده سازی game of life توسط conway
۶-۳-۱- ارائه source code برای برنامه conway
۶-۴- برنامه شبیه سازی آتاماتون سلولی
۶-۴-۱- ارائه source code برای برنامه midi sampler
۶-۵- پیاده سازی conway بصورت trap door
۶-۵-۱- ارائه source code برای trap door
۶-۶- پیاده سازی conway بصورت population
۶-۶-۱- ارائه source code برنامه population
۶-۷- پیاده سازی یک نمونه آتاماتون سلولی خاص یک بعدی و دو حالته
۶-۷-۱- ارائه source code برای آتاماتونی یک بعدی و دو حالته
۶-۸- برنامه تجسم و creatur sampler
۶-۸-۱- ارائه source code برای برنامه creatur sampler
۶-۹- پیاده سازی دو بعدی Conway
۶-۹-۱- ارائه  source code
۶-۱۰- پیاده سازی یک آتاماتون سلولی دو حالته و دو بعدی عمومی
۶-۱۰-۱ ارائه  source code
۶-۱۱- برنامه شکار رنگهای Dave
۶-۱۱-۱ ارائه source code برنامه dave
۶-۱۲ خلاصه
ضمیمه
قسمت اول
قسمت دوم
قسمت سوم
قسمت چهارم
منابع