کنترل و هدایت از راه دور توسط SMS در سیستم موبایل

کد محصول T65

فایلWORD

۹۰ صفحه

۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

  فصل اول
مفاهیم مربوط به شبکه ها و اجزای آنها
مقدمه

۱ تاریخچه شبکه ۱
۱-۱ مدل های شبکه ۳
۱-۱-۱ مدل شبکه مبتنی بر سرویس دهنده ۴
۱-۱-۲ مدل سرویس دهنده/ سرویس گیرنده ۴
۱-۲ ریخت شناسی شبکه ۴
۱-۲-۱ توپولوژی حلقوی ۵
۱-۲-۲ توپولوژی اتوبوس ۵
۱-۲-۳ توپولوژی توری ۵
۱-۲-۴ توپولوژی درختی ۶
۱-۲-۵ توپولوژی ترکیبی ۶
۱-۳ پروتکل های شبکه ۶
۱-۴ مدل OSI(Open System Interconnection) ۸
۱-۵ مفاهیم مربوط به ارسال سیگنال و پهنای باند ۹
۱-۶ عملکرد یک شبکه Packet – swiching ۱۰

فصل دوم
شبکه های بی سیم با نگاهی به Wi-Fi-Bluetooths
مقدمه ۱۱
۲-۱مشخصات و خصوصیات WLAN ۱۲
۲-۲ همبندی های ۱۱، ۸۰۲ ۱۲
۲-۲-۱ همبندی IBSS ۱۲
۲-۲-۲ همبندی زیر ساختار در دوگونه ESS و BSS ۱۳
۲-۳ لایه فیزیکی  ۱۵
۲-۳-۱ دسترسی به رسانه ۱۵
۲-۳-۱-۱ روزنه های پنهان ۱۶
۲-۳-۲ پل ارتباطی ۱۷
۲-۴ خدمات توزیع ۱۷
۲-۵ ویژگی های سیگنال طیف گسترده  ۱۸
۲-۵-۱ سیگنال های طیف گسترده با جهش فرکانس  ۱۸
۲-۵-۱-۱ تکنیک FHSS(PN-Code: persuade Noise Code) ۱۹
۲-۵-۱-۲ تغییر فرکانس سیگنال های تسهیم شده به شکل شبه تصادفی  ۱۹
۲-۵-۲ سیگنال های طیف گسترده با توالی مستقیم ۱۹
۲-۵-۲-۱ مدولاسیون باز ۲۰
۲-۵-۲-۲ کدهای بارکر ۲۰
۲-۵-۳ استفاده مجدد از فرکانس ۲۰
۲-۵-۳-۱ سه کانال فرکانسی F1,F2,F3 ۲۰
۲-۵-۳-۲ طراحی شبکه سلولی ۲۰
۲-۵-۴ پدیده ی چند مسیری ۲۱
۲-۶-۱ مقایسه مدل های ۱۱، ۸۰۲ ۲۱
۲-۶-۱-۱ استاندارد ۱۱، b802 ۲۱
۲-۶-۱-۱-۱ اثرات فاصله  ۲۲
۲-۶-۱-۱-۲ پل مابین شبکه ای  ۲۲
۲-۶-۲ استاندارد ۱۱،a802 ۲۳
۲-۶-۲-۱ افزایش باند ۲۴
۲-۶-۲-۲ طیف فرکانس تمیزتر ۲۴
۲-۶-۲-۳ کانال های غیرپوشا ۲۵
۲-۶-۲-۴ همکاری wi-fi ۲۵
۲-۶-۳ ۸۰۲۱۱g یک استاندارد جدید ۲۵
۲-۷ معرفی شبکه های بلوتوس ۲۶
۲-۷-۱ مولفه های امنیتی در بلوتوس ۲۸

فصل سوم
امنیت در شبکه با نگرشی به شبکه بی سیم
مقدمه ۲۹
۳-۱ امنیت شبکه ۳۰
۳-۱-۱ اهمیت امنیت شبکه ۳۰
۳-۱-۲سابقه امنیت شبکه ۳۰
۳-۲ جرایم رایانه ای و اینترنتی ۳۱
۳-۲-۱ پیدایش جرایم رایانه ای  ۳۲
۳-۲-۲ قضیه ی رویس ۳۲
۳-۲-۳ تعریف جرایم رایانه ای ۳۳
۳-۲-۴ طبقه بندی جرائم رایانه ای  ۳۳
۳-۲-۴-۱ طبقه بندی OECDB ۳۴
۳-۲-۴-۲ طبقه بندی شورای اروپا ۳۴
۳-۲-۴-۳ طبقه بندی اینترپول ۳۵
۳-۲-۴-۴ طبقه بندی در کنوانسیون جرایم سایبرنتیک ۳۷
۳-۲-۵ شش نشانه از خرابکاری ۳۷
۳-۳ منشا ضعف امنیتی در شبکه های بیسیم و خطرات معمول ۳۸
۳-۳-۱ امنیت پروتکل WEP ۳۹
۳-۳-۲ قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد ۸۰۲.۱۱ ۳۹
۳-۳-۲-۱ Authentication ۴۰
۳-۳-۲-۲ Confidentiality ۴۰
۳-۳-۲-۳ Integrity ۴۰
۳-۳-۳ خدمات ایستگاهی  ۴۰
۳-۳-۳-۱ هویت سنجی ۴۰
۳-۳-۳-۱-۱ Authentication بدون رمزنگاری ۴۲
۳-۳-۳-۱-۲ Authentication با رمزنگاری RC4 ۴۲
۳-۳-۳-۲ اختفا اطلاعات ۴۳
۳-۳-۳-۳ حفظ صحت اطلاعات (Integrity) ۴۴
۳-۳-۴ ضعف های اولیه ی امنیتی WEP ۴۵
۳-۳-۴-۱ استفاده از کلیدهای ثابت WEP ۴۵
۳-۳-۴-۲ استفاده از CRC رمز نشده ۴۶
۳-۴ مولفه های امنیتی در بلوتوث ۴۷
۳-۴-۱ خطرات امنیتی ۴۷
۳-۴-۲ مقابله با خطرات ۴۸
۳-۴-۲-۱ اقدامات مدیریتی ۴۸
۳-۴-۲-۲ پیکربندی درست شبکه ۴۸
۳-۴-۲-۳ نظارت های اضافی بر شبکه ۴۹
۳-۵ Honeypot تدبیری نو برای مقابله با خرابکاران ۴۹
۳-۵-۱ تعریف Honeypot ۴۹
۳-۵-۲ تحوه ی تشخیص حمله و شروع عملکرد Honeypot ۴۹
۳-۵-۳ مزایای Honeypot ۴۹
۳-۵-۴ تقسیم بندی Honeypot از نظر کاربرد ۵۰
۳-۵-۴-۱ production Honeypot ۵۰
۳-۵-۴-۱-۱ prevention ۵۱
۳-۵-۴-۱-۲ Detection (کشف یا شناسایی) ۵۱
۳-۵-۴-۱-۳ Response (پاسخ) ۵۱
۳-۵-۴-۲ Research Honeypot ۵۲
۳-۵-۵ تقسیم بندی Honey pot از نظر تعامل با کاربر ۵۲
۳-۵-۵-۱ Low Interaction Honeypot ۵۲
۳-۵-۵-۲ Medium Interaction Honeypot ۵۳
۳-۵-۵-۳ High Interaction Honey pot ۵۳
۳-۵-۵-۳-۱ مزایای استفاده‌ازHigh Interaction Honey pot ۵۴
۳-۵-۵-۳-۲ معایب‌استفاده‌از High Interaction Honey pot ۵۴

فصل چهارم
مفهوم GPRS با رویکرد IT
۴-۱ ویژگی های GPRS ۵۵
۴-۱-۱ مواد لازم برای استفاده از GPRS ۵۶
۴-۱-۲ ویژگی های سیستم سوئیچینگ پکتی ۵۶
۴-۱-۳ کاربردهای GPRS ۵۸
۴-۱-۴ اطلاعات مبتنی و قابل مشاهده ۵۸
۴-۱-۴-۱ تصاویر ثابت ۵۹
۴-۱-۴-۲ تصاویر متحرک ۵۹
۴-۱-۵ مرورگر ۵۹
۴-۱-۵-۱ پوشه های اشتراکی یا کارهای گروهی ۵۹
۴-۱-۵-۲ ایمیل یا پست الکترونیکی ۵۹
۴-۱-۶ MMS ۶۰
۴-۱-۷ رتبه کاربرد محیط ۶۰
۴-۱-۸ کارایی GPRS ۶۰
۴-۲ مفهوم GSM ۶۱
۴-۲-۱ توانایی GSM ۶۲
۴-۲-۲ شبکه GSM ۶۲
۴-۲-۳ شبکه GSM ۶۲
۴-۲-۳-۱ سیستم سوئیچینگ  ۶۲
۴-۲-۳-۲ سیستم ایستگاه پایه  ۶۲
۴-۲-۴ سیستم پشتیبانی و عملیاتی  ۶۲

فصل پنجم
بررسی و مطالعه شبکه SMS و معرفی ابزاری برای کنترل توسط SMS
۵-۱ مطالعه نسل های مختلف موبایل ۶۳
۵-۱-۱ مزایا و معایب MTS ۶۳
۵-۱-۲ سیستم های سلولی و آنالوگ ۶۴
۵-۱-۳ مشکلات سیستم های ۱V ۶۵
۵-۱-۴ سیستم های نسل دوم ۲V ۶۵
۵-۱-۵ سیستم های نسل ۲.۵V ۶۵
۵-۲ معرفی شبکه SMS  و چگونگی انتقال SMS ۶۶
۵-۲-۱ تاریخچه ساختار سرویس پیغام کوتاه  ۶۶
۵-۲-۲ فوائد سرویس پیغام کوتاه ۶۶
۵-۲-۲-۱ Shart message Entities ۶۷
۵-۲-۲-۲ سرویس مرکزی پیغام کوتاه (sms c) ۶۷
۵-۲-۲-۳ Home Locatin Rigis – ثبات موقعیت دائم  ۶۸
۵-۲-۲-۴ ثبات موقعیت دائم (HLR)  ۶۸
۵-۲-۲-۵ مرکز سوئیچ موبایل ۶۸
۵-۲-۲-۶ بازدید کننده (VLR) ۶۸
۵-۲-۲-۷ محل اصل سیستم ۶۸
۵-۲-۲-۸) محل موبایل (MS) ۶۸
۵-۲-۳ اجزایی توزیع(مخابره) ۶۹
۵-۲-۳-۱ اجزای خدمات ۷۰
۵-۲-۳-۲ خدمات مشترکین ۷۰
۵-۲-۳-۳ خدمات اطلاعاتی موبایل  ۷۲
۵-۲-۳-۴ مدیریت و توجه به مشتری ۷۲
۵-۲-۴ مثال موبایل هایی که پیام کوتاه به آنها رسیده ۷۲
۵-۲-۵ مثال موبایلی که پیام کوتاه ارسال نموده است ۷۳
۵-۲-۶ ارائه مداری برای کنترل ابزار به کمک SMS در تلفن همراه ۷۵
نتیجه گیری ۷۸
پیوست ۸۰
منابع ۸۵

مقدمه:
استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد فراوانی کرده و سازمانها و موسسات اقدام به برپایی شبکه نموده اند. هر شبکه کامپیوتری باید با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان، طراحی و پیاده سازی گردد. در واقع شبکه های کامپیوتری زیر ساختهای لازم را برای به اشتراک گذاشتن منابع در سازمان فراهم می آورند؛ در صورتی که این زیرساختها به درستی طراحی نشوندع در طمان استفاده از شبکه مشکلات متفاوتی پیش امده و باید هزینه‌های زیادی به منظور نگهداری شبکه و تطبیق ان با خواسته های مورد نظر صرف شود.
در زمان طراحی یک شبکه سوالات متعددی مطرح می شود:
– برای طراحی یک شبکه باید از کجا شروع کرد؟
– چه پارامترهایی را براید در نظر گرفت؟
– هدف از برپاسازی شبکه چیست؟
– انتظار کاربران از شبکه چیست؟
– آیا شبکه موجود ارتقاء می یابد و یا یک شبکه از ابتدا طراحی می شود؟
– چه سرویس ها و خدماتی بر روی شبکه ارائه خواهد شد؟
به طور کلی قبل از طراحی فیزیکی یک شبکه کامپیوتری، ابتدا بید خواسته ها شناسایی و تحمل شون، مثلا در یک کتابخانه چرا قصد ایجاد یک شبکه را داریم و این شبکه باید چه سرویس ها و خدماتی را ارائه نمایند؛ برای تامین سرویس ها و خدمات مورد نظر اکثریت کاربران، چه اقداماتی باید انجام داد؛ مسائلی چون پروتکل مورد نظر برای استفاده از شبکه، سرعت شبکه و از همه مهمتر مسائل امنیتی شبکه، هر یک از اینها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. سعی شده است پس از ارائه تعاریف اولیه، مطالبی پیرامون کاربردهای عملی ان نیز ارائه شود تا در تصمیم گیری بهتر یاری کند