مروری بر مدیریت بهره وری فراگیر در صنعت IT

کد محصول T51

فایلWORD

۱۰۲ صفحه

۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه ۱
۱-۱ ارایه دیدگاه های مختلف ۱
۱-۲ تاریخچه بهره وری ۱
۱-۳ بهره وری چیست  ۲
۱-۴ مرکز بهره وری ژاپن  ۳
۱-۵ خلاصه ای از تاریخچه سازمان های بهره وری در جهان و سازمان بهره وری آسیایی ۳
۱-۶ تحلیل اندیشه بهره وری  ۵
۱-۷ اهمیت بهره وری  ۷

فصل دوم : زمینه و بستر اجرایی مدیریت بهره وری  ۹
۲-۱ بهره وری چه نیست ۹
۲-۲ بهره وری چه هست  ۹
۲-۳  شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها  ۱۰
۲-۴ تعریف بهره وری  ۱۲
۲-۵ دیدگاه های مختلف درباره بهره وری  ۱۳
۲-۵-۱ تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی  ۱۳
۲-۵-۲ بهره وری از دیدگاه ژاپنی  ۱۳
۲-۵-۳ رویکرد اقتصادی بهره وری  ۱۴
۲-۶ برخی سو برداشت ها در باره مفهوم بهره وری  ۱۴
۲-۷ سطوح بهره وری  ۱۵
۲-۷-۱ بهره وری فردی  ۱۵
۲-۷-۲ بهره وری در خانه  ۱۵
۲-۷-۳ بهره وری در سازمان  ۱۵
۲-۷-۴ بهره وری در سطح ملی  ۱۶
۲-۸ تاثیر به کارگیری رایانه بر بهره وری نیروی انسانی در بخش اداری صنعت  ۱۶
۲-۹ بررسی تاثیر به کارگیری اتوماسیون اداری بر بهره وری منابع انسانی  ۱۸
۲-۱۰ مدل سنجش بهره وری (اثر بخشی و کارایی) در بخش خدمات دولتی ایران   ۱۹
۲-۱۱ بررسی عوامل موثر بر افزایش بهره وری (مطالعه موردی : بانک سامان)  ۲۱
۲-۱۲ مدل ساختاری بهبود بهره وری کارکنان تولیدی  ۲۲
۲-۱۳ بررسی رابطه بین مدیریت تنوع و بهره وری نیروی انسانی ۲۳
۲-۱۴ آموزش و پرورش  ۲۵
۲-۱۵ عوامل موثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی ۲۶
۲-۱۶ برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ۲۸

فصل سوم : فعالیت های انجام شده در مدیریت بهره وری ۳۰
۳-۱ بررسی راهکارهای بهره وری مصرف انرژی درصنعت لبنیات ایران (مطالعه موردی
کارخانه لبنیات مغان) ۳۰
۳-۲ مدل ارزیابی بهره وری سازمان ها به کمک تحلیل پوششی داده ای دو طبقه ای ۳۱
۳-۳ بررسی رابطه بین موضع کنترل، جوسازمانی و بهره وری کارکنان در اداره
کل امور مالیاتی استان تهران ۳۲

فصل چهارم : ارایه روش ابتکاری در مدیریت بهره وری فراگیر ۳۵
۴-۱ فرضیه های پژوهش ۳۶
۴-۲ روش شناسی پژوهش ۳۶
۴-۳ ابزار جمع آوری داده ها ۳۷
۴-۴ پایایی و روایی ابزار ۳۷
۴-۵ یافته های پژوهش ۳۷
۴-۶ بحث و نتیجه گیری ۴۵

فصل پنجم : نتیجه گیری ۴۸
۵-۱ چشم انداز بهره وری فراگیر  ۴۸
۵-۲ مرحله سنجش و اندازه گیری  ۴۸
۵-۳ مفهوم و تعریف کارکردی و عملیاتی مدیرت بهره وری فراگیر  ۴۸
۵-۴ خصوصیات منحصر به فرد مدیریت بهره وری فراگیر  ۴۹
۵-۴-۱ قابل استفاده در سطوح خرد- کلان سازمان  ۴۹
۵-۴-۲ جامعیت  ۴۹
۵-۴-۳ در دسترس بودن نرم افزار  ۴۹
۵-۴-۴ همسویی با مدیریت بهره وری ۵۰
۵-۴-۵ زمان اجرا  ۵۰
۵-۴-۶ ارتباط سود دهی  ۵۰
۴-۵ استراتژی استفاده از نظام مدیریت بهره وری فراگیر  ۵۰
۵-۵-۱ سطح اول  ۵۰
۵-۵-۲ سطح دوم  ۵۱
۵-۵-۳ سطح سوم  ۵۱
۵-۵-۴ سطح چهارم  ۵۱
۵-۶ توان مدیریت جامع بهره وری فراگیر  ۵۱
۵-۷ تعریف مدیریت بهره وری فراگیر  ۵۳
۵-۸ مدیریت بهره وری فراگیر به مثابه  یک صندلی سه پایه  ۵۴
۵-۹ مدیریت بهره وری فراگیر: اتحاد سه بعد رقابت پذیری  ۵۴
۵-۱۰عوامل موثر بر بهره وری  ۵۵
۵-۱۱ منافع بهره وری  ۶۸
۵-۱۲  موانع بهبود بهره وری  ۶۹
۵-۱۳ راه های بهبود بهره وری ۷۰
۵-۱۴ برنامه ریزی برای بهبود بهره وری ۷۲
۵-۱۴-۱ تجزیه و تحلیل موقعیت  ۷۲
۵-۱۴-۲ طراحی برنامه های بهبود در بهره وری ۷۳
۵-۱۴-۳ آگاهی از میزان و اهمیت بهره وری  ۷۳
۵-۱۴-۴ اجرای برنامه های بهبود ۷۳
۵-۱۵ ساختار اساسی افزایش بهره وری  ۷۴
۵-۱۶ برنامه های بهبود بهره وری (PIP ) ۷۵
۵-۱۷ زمان بکارگیری برنامه های بهبود  ۷۵
۵-۱۸ عناصر اصلی برنامه های بهبود بهره وری  ۷۵
۵-۱۹ چهارده دستور العمل برای بهبود بهره وری  ۷۶
۵-۲۰ سه استراتژی عمده برای بهبود بهره وری  ۷۷
فهرست منابع ۷۸
چکیده به انگلیسی ۸۱