مروری بر کاربرد داده کاوی

کد محصول T38

فایلWORD

۸۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ای بر داده‌کاوی ۱
فصل اول ۳
۱-۱ مسئله اصلی تحقیق ۳
۱-۲ تشریح و بیان موضوع ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۵
۱-۴ اهداف اساسی انجام تحقیق ۵

فصل دوم ۶
۲-۱ چه چیزی سبب پیدایش داده کاوی شده است؟ ۶
۲-۲ مراحل کشف دانش ۸
۲-۳ جایگاه داده کاوی در میان علوم مختلف ۱۲
۲-۴ داده کاوی چه کارهایی نمی تواند انجام دهد؟ ۱۴
۲-۵ داده کاوی و انبار داده ها ۱۴
۲-۶ داده کاوی و OLAP 16
۲-۷ کاربرد یادگیری ماشین و آمار در داده کاوی ۱۷
۲-۸ توصیف داده ها در داده کاوی ۱۷
۲-۸-۱ خلاصه سازی و به تصویر در آوردن داده ها ۱۷
۲-۸-۲ خوشه بندی ۱۸
۲-۸-۳ تحلیل لینک ۱۹

فصل سوم ۲۰
۳-۱ مدل های پیش بینی داده ها ۲۰
۳-۱-۱ Classification 20
۳-۱-۲ Regression 20
۳-۱-۳ Time Series 21
۳-۲ مدل ها و الگوریتم های داده کاوی ۲۱
۳-۲-۱ شبکه های عصبی ۲۱
۳-۲-۲ Decision Trees 25
۳-۲-۳ Multivariate Adaptive Regression Splines(MARS) 27
۳-۲-۴ Induction Rule 28
۳-۲-۵ (MBR) Earest Neibour and Memory-Based Reansoning -K 29
۳-۲-۶ رگرسیون منطقی ۳۰
۳-۲-۷ تحلیل تفکیکی ۳۱
۳-۲-۸ مدل افزودنی کلی (GAM) 31
۳-۲-۹ Boosting 32

فصل چهارم ۳۳
۴-۱ سلسله مراتب انتخابها ۳۳
۴-۲ نگاه عمیق تر به شبکه عصبی ۴۵
۴-۳ آشنایی با الگوریتم ژنتیک ۵۵
۴-۴ کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها و موسسات دانشگاهی ۷۳
۴-۵ فرآیند تصمیم گیری و سیاستگذاری کلان ۸۷
نتیجه گیری
فهرست منابع و مراجع

فهرست تصاویر
شکل ۲-۱ : داده کاوی به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش ۶
شکل ۲-۲ : سیر تکاملی صنعت پایگاه داده ۹
شکل ۲-۳ : معماری یک نمونه سیستم داده کاوی ۱۰
شکل ۲-۴ : داده ها از انباره داه ها استخراج می گردند ۱۶
شکل ۲-۵ : داده ها از چند پایگاه داده استخراج شده اند ۱۵
شکل ۳-۱: شبکه عصبی با یک لایه نهان ۲۲
شکل ۳-۲ : Wx,y وزن یال بین X و Y است ۲۳
شکل ۳-۳ : درخت تصمیم گیری ۲۵
شکل ۳-۴ : محدوده همسایگی (بیستر همسایه ها در دسته X قرار گرفته اند) ۲۹
شکل ۴-۱: فرایند عملیاتی ۵۶
شکل۴-۲ : مورچگان بین منبع غذا و لانه یک مسیر را حفظ می کنند ۵۸
شکل ۴-۳: مسیر مورچگان ۵۸
شکل ۳-۳: مسیر یاب ۵۹
شکل ۳-۴: میزبانان ۵۹
شکل ۳-۵: تست انطباق ۶۰
شکل۳-۶: اتصال ۶۱
شکل۳-۶: بهینه محلی و بهینه کلی ۶۵

فهرست جداول
جدول ۱- کاربردهای داده کاوی در کتابخانه ها ۸۲
جدول ۲- کاربردهای داده کاوی در موسسات دانشگاهی ۸۴