مروری بر مفهوم شبکه های سنسوری

کد محصول T36

فایلWORD

۷۵ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

خلاصه
مقدمه
) کاربردهای شبکه های سنسوری
کاربرد نظامی
) کاربرد های محیطی
کاربردهای سلامت
) کاربری های خانگی
سایر کاربرد های تجاری
عوامل تاثیر گذاری طرح شبکه سنسوری
Fault tolerance
Scalability
هزینه های تولید
) محدودیتهای سخت افزاری
) توپولوژی شبکه های سنسوری
فاز deployment , per-deployment
فاز post-deployment
) فاز re-deployment گره های اضافی
) محیط
) رسانه انتقال
مصرف انرژی
communication( ارتباط )
پردازش داده
چالشهای تحقیقی عمومی
) Paradigm shifts (شیفت های نمونه
resource constraints (محدودیت های منابع)*
*) پیشبینی ناپذیری (unpredictability)
چگالی / وزن زیاد (High density/scale)
) زمان بلادرنگ (Real Time)
) امنیت (Security)
) چالش های تحقیقاتی شبکه:
تاریخچه تحقیقات در شبکه های سنسوری :
تحقیقات اولیه در شبکه های سنسوری نظامی :
) طرح شبکه های سنسوری توزیع شده در دایره پروژه های تحقیقاتی پیشرفته پدافند
) شبکه های سنسوری نظامی در دهه ۱۹۸۰ و۱۹۹۰
تحقیقات شبکه های سنسوری در قرن ۲۱ ام :
روند های تکنولوژی :
کاربرد های جدید :
) مسائل سخت و چالش های تکنیکی :
۹.۱ ) Ad-hoc network discovery
۹.۲ ) network control and routing
۹.۳ ) collaborative signal and information processing
۹.۴ ) Tasking and querying
امنیت
۱۰ ) برخی از نتایج اخیر:
۱۰.۱ ) الگوریتم های محلی شده و انتشار جهت دار (localized algorithms and directed diffusion) :
۱۰.۲ ) ردیابی توزیع شده در شبکه های بی سیمی ad-hoc :
۱۰.۳ ) دسته بندی توزیع شده در شبکه های سنسوری استفاده کننده Agent های متحرک :
۱۱ ) معماری ارتباطات شبکه سنسوری
لایهApplication
۱۱.۱.۱ ) sensor management protocol
۱۱.۱.۲ ) task assignment and data advertisement protocol
۱۱.۱.۳ ) Sensor query and data dissemination protocol
۱۱.۱.۴ ) موضوعات تحقیقی باز
۱۱.۲ ) لایه انتقال
۱۱.۲.۱ ) چالشها برای تکنولوژی لایه انتقال در شبکه های سنسوری :
۱۱.۲.۲ ) موضوعات تحقیقی باز
۱۱.۳ ) لایه شبکه (network layer)
۱۱.۳.۱ ) مسیر یابی :
۱۱.۳.۱.۱ ) پروتکلهای مسیریابی ad-hoc :
۱۱.۳.۱.۲ ) انتخاب مسیر در شبکه های سنسوری :
۱۱.۳.۲ ) Multicast و Anycast :
۱۱.۳.۳ ) چالشها برای تکنولوژیهای مسیریابی در شبکه های سنسوری :
۱۱.۳.۴  ) موضوعات تحقیقی باز
۱۱.۴ ) Data link layer
۱۱.۴.۱ ) Medium access control (کنترل رسانه دسترسی)
۱۱.۴.۱.۱ ) طبقه بندی پروتکل های MAC :
۱۱.۴.۱.۲ ) چالش ها برای تکنولوژی MAC در شبکه های سنسوری :
۱۱.۴.۲ ) حالات ذخیره توان از عملگر (Power saving modes of operation)
۱۱.۴.۳ ) کنترل خطا (Error control)
۱۱.۴.۴ ) موضوعات باز تحقیقی
۱۱.۵ ) لایه فیزیکی
۱۲ ) Multilayer issues :
۱۲.۱ ) Power Management :
۱۲.۲ ) کنترل توپولوژی :
۱۲.۳ ) Real-Time :
۱۳ ) نتیجه گیری