آموزش طراحی سیستم انبار تحت وب

کد محصول T34

فایلWORD

۹۰ صفحه

۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه  ۱
معرفی سیستم انبار  ۱
آماده سازی محیط توسعه. ۱
قابلیت های سیستم ۲
فاز تشریح  ۲
۱. Introduction
۱.۱ Purpose 3
۱.۲ Scope   ۳
۱.۳ Definitions, Acronyms, and Abbreviations     ۳
۲. Positioning     ۳
۲.۱ Business Opportunity       ۴
۲.۲ Problem Statement    ۴
۲.۳ Product Position Statement 4
۳. Stakeholder and User Descriptions  ۴
۳.۱ Market Demographics   ۴
۳.۲ Stakeholder Summary 5
۳.۳ User Summary 5
۳.۴ User Environment 5
۳.۵ Stakeholder Profiles 5
۳.۶ Key Stakeholder or User Needs 7
ویژ گی های محصول  ۶
ریسک ۶

فصل دوم
فازساخت  construction ۷
UML چیست ؟   ۷
دیاگرام UML   ۸
Use Case.  ۸
class diagram ۱۲
object  diagrams  ۱۳
state chart diagram   ۱۴
چرا نمودارهای حالت مهم هستند؟  ۱۴
Static Structure   ۱۵
sequence diagram   ۲۳
پیامها   ۲۳
activitydiagram diagrams:  ۲۵
تصمیمات  ۲۶
نمودار همکاری  ۲۸
نمودار جزء  ۲۸
deployment diagram ۲۸
دیاگرام بسته   ۲۹
یادداشتها ۳۰
چرا این همه نمودارهای مختلف؟   ۳۰
Collaboration diagram. ۳۱

فصل سوم
الگوریتم ۳۲
مراحل پنج گانه  ۳۳
مرحله مقداردهی اولیه  ۳۳
مرحله ورودی   ۳۳
مرحله پردازش ۳۴
مرحله خروجی ۳۴
مرحله پاکسازی  ( Cleanup ) ۳۵
پالایش یک طرفه   ۳۶

فصل چهارم
پیاده سازی ۳۷
دیاگرام های موجود برای سیستم انبار ۴۰
کد های مربوط به فرم اصلی ۴۸
منوی فایل ۴۹
گزینه کالاها ی موجو د در انبار. ۴۹
کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده   ۵۳
کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده  ۶۱
کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو ۶۶
منوی گزارش ۶۷
منوی ویرایش   ۶۷
منوی ثبت نام  ۷۳
کدهای مربوط به فرم ثبت نام    ۷۴
کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها  ۷۶
کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها    ۷۶
کدهای نمایش جستجو   ۷۷

فصل پنجم
Web saite ۸۰
ورود به سیستم    ۸۰
صفحه اصلی. ۸۱
کالاهای موجود در انبار ۸۱
کالاهای خارج شده    ۸۲
منابع    ۸۳

فهرست اشکال ،جداول ونمودارها
نمودارها:
use case diagram  ۱۱
class diagram ۱۳
Object  diagrams ۱۳
Sequnce diagram ۲۵
.activitydiagram  ۲۵
۲۶ Component diagram

جداول:
۳۷  Product name نام کالا:
جدول نوع کالا  product type ۳۸
جدول ظرفیت   product size ۳۸
جدول کالاهایی که وارد می شوند:give   ۳۹
جدول کالاهایی که خارج می شوند: take ۳۹
جدول کالاهای موجود در انبار:  product ۳۹
جدول کاربران سیستم ۴۰
دیاگرام کالاهای وارد شده مربوط به جدول  give ۴۰
دیاگرام کالاهای خارج شده مربوط به جدول Take ۴۱
دیگرام کالاهای موجود در انبار مربوط به جدول   produ ۴۱

اشکال:
فرم ورود به سیستم شکل(۱)  ۴۵
منوی فایل شکل(۲)   ۴۵
منوی ویرایش شکل(۳)   ۴۶
منوی گزارش شکل(۴)  ۴۶
منوی ثبت نام شکل(۵)  ۴۶
گزینه کالاها ی موجو د در انبار شکل(۶)   ۵۰
نمایش کالاهای موجوددرانبارشکل( ۷)  ۵۱
گزارش موجودی انبار شکل(۸)  ۵۲
کالاهای وارد شده شکل (۹)  ۵۷
پیغام حذف شکل(۱۰) ۵۸
نمایش کالاهای وارد شده شکل (۱۲) ۵۸
گزارش کالاهای وارد شده شکل (۱۳) ۵۹
گزینه کالاهای خارج شده شکل (۱۴) ۶۰
گزینه جستجو شکل (۱۵) ۶۵
نمایش جستجو شکل (۱۶) ۶۵
منوی ویرایش شکل (۱۷)  ۶۸
منوی ثبت نام شکل (۱۸) ۷۴

چکیده

امروزه با وجودی که پیشرفت علم ، هنوز هستند سازمان  هایی هستند که  به دلیل عدم توجه لازم ، مشکلاتی جدی برای خویش بوجود می آورند . نیمی از این بی توجهی ناشی از عدم فعالیت  افراد است . اینکه این عدم فعالیت از کجا ناشی می شود بستگی به دلایلی دارد که دلایل آن در این مقطع برای ما مهم نیست و فقط باید در صدد کاهش بروز مشکلات برآییم . بنابراین طرحی را پیشنهاد کردیم که هدف آن افزایش سطح آگاهی عمومی افراد جامعه نسبت به خطراتی است که جامعه را تهدید می کند . هر چند که مدت زمان طولانی ایی برای  تکمیل این طرح لازم است اما از نظر ما عنوان کردن آن و انجام قسمتی از آن هم جزئی از هدف اصلی است . در این پایانامه به تعریف طرح اولیه ، مدل تحلیل و طراحی و پیاده سازی این طرح پرداخته شده است . این سامانه سیستمی است برای ذخیره قطعات کامپیوتری ،و به روز کردن آن، که تمامی سازمان به آن احتیاج دارند. در آن از  مفاهیم مربوط به طبقه بندی اطلاعات استفاده کردیم ، اما در سیستم فعلی طبقه بندی به صورت خودکار انجام نمی شود . در تحلیل و طراحی ، دیاگرام های مربوط به پروسه مهندسی نرم افزار و مهندسی نیازمندیها را بدست آورده ایم و در مرحله پیاده سازی از چهارچوب .NET استفاده کرده ایم .
نکته قابل توجه اینکه همیشه جا برای بهتر شدن و با کیفیت تر شدن وجود دارد و تعریف این طرح و پیاده سازی آن نیز از این قضیه مستثنی نیست . بنابراین برآن شدیم تا پژوهش و کار تحقیقاتی ایی در زمینه بهبود بخشی این طرح انجام دهیم که حاصل این تحقیق و پژوهش کمک می کند تا در کارهای آتی ایی که بر روی این طرح انجام خواهد شد ، به نتایج رضایت بخش و بهتری برسیم . در این راستا تحقیقاتی در زمینه طبقه بندی اطلاعات متنی و روشهای یادگیری ماشینی به منظور اعمال طبقه بندی اتوماتیک متن در کارهای آتی ، انجام دادیم .