مروری بر کاربردهای الگوریتم ژنتیک

کد محصول T24

فایلWORD

۱۲۷ صفحه

۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول –  مقدمه
۱-۱-    مقدمه

فصل دوم –  مقدمه ای بر الگوریتم ژنتیک
۲-۱- مقدمه
۲-۲- پیشینه
۲-۳- اصطلاحات زیستی
۲-۴- تشریح کلی الگوریتم ژنتیک
۲-۵- حل مسأله با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲-۶- اجزای الگوریتم ژنتیک
۲-۶-۱- جمعیت
۲-۶-۲- کدگذاری
۲-۶-۲-۱-     کدگذاری دودویی
۲-۶-۲-۲-      کدگذاری مقادیر
۲-۶-۲-۳-      کدگذاری درختی
۲-۶-۳- عملگرهای الگوریتم ژنتیک
۲-۶-۳-۱-       fitness (برازش)
۲-۶-۳-۲-      selection  (انتخاب)
۲-۶-۳-۳-   crossover    (ترکیب)
۲-۶-۳-۴-  mutation     (جهش)
۲-۷- مفاهیم تکمیلی
۲-۷-۱- برتری ها و ضعف های الگوریتم ژنتیک
۲-۷-۲- نکات مهم در الگوریتم های ژنتیک
۲-۷-۳- نتیجه گیری

فصل سوم – کاهش اثرات زیست محیطی آلاینده های Cox، NOx و SOx در کوره ها………..
۳-۱- مقدمه
۳-۲- احتراق
۳-۲-۱- روش محاسبه ترکیبات تعادلی با استفاده از ثابت تعادل
۳-۲-۲- روش محاسبه دمای آدیاباتیک شعله
۳-۲-۳- انتخاب سیستم شیمیایی
۳-۲-۴- تأثیر دمای هوا و میزان هوای اضافی بر تولید محصولات
۳-۳- بهینه سازی
۳-۳-۱- روش های حل مسائل بهینه سازی
۳-۳-۲- روش تابع پنالتی
۳-۳-۳- الگوریتم حل تابع پنالتی

۳-۴- برنامه ی کامپیوتری و مراحل آن
۳-۵- تشکیل تابع هدف
۳-۶- تشکیل مدل مسئله بهینه سازی
۳-۷- روش حل

فصل چهارم – توضیحاتی در رابطه با gatool نرم افزار مطلب
۴-۱- gatool
۴-۲- تنظیم گزینه ها برای الگوریتم ژنتیک
۴-۳- Plot Options
۴-۴- Population Options
۴-۵- Fitness Scaling Options
۴-۶- Selection Options
۴-۷- Reproduction Options
۴-۸- Mutation Options
۴-۹- Crossover Options
۴-۱۰- Migration Options
۴-۱۱- Output Function Options
۴-۱۲- Stopping Criteria Options
۴-۱۳- Hybrid Function Options
۴-۱۴- Vectorize Options

فصل پنجم – نتایج
۵-۱- نتایج حاصل از تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک
۵-۲- نتیجه گیری
فهرست مراجع

فهرست شکل

۲-۱- مراحل الگوریتم ژنتیک
۲-۲- مثالی از کروموزوم ها به روش کدگذاری دودویی
۲-۳- مثالی از کروموزوم ها با استفاده از روش کدگذاری مقادیر
۲-۴-  انتخاب چرخ رولت
۲-۵-  ترکیب تک نقطه ای
۲-۶-  ترکیب دو نقطه ای
۲-۷-  ترکیب یکنواخت
۲-۸-  وارونه سازی بیت
۲-۹-  تغییر ترتیب قرارگیری
۲-۱۰-  تغییر مقدار
۳-۱- نمای برنامه ی کامپیوتری
۳-۲- عملیات برازش برای تولید NO در مقایسه با نتایج اصلی در احتراق گازوئیل
۴-۱-  نمای gatool نرم افزار مطلب
۵-۱- نمای gatool ، Cox برای گاز طبیعی
۵-۲- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای گاز طبیعی
۵-۳- نمای gatool ، NOx برای گاز طبیعی
۵-۴- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای گاز طبیعی
۵-۵- نمای gatool ، Cox + NOx برای گاز طبیعی
۵-۶- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOxبرای گاز طبیعی
۵-۷- نمای gatool ، Cox برای گازوئیل
۵-۸- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای گازوئیل
۵-۹- نمای gatool ، NOx برای گازوئیل
۵-۱۰- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای گازوئیل
۵-۱۱- نمای gatool ، Sox برای گازوئیل
۵-۱۲- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Sox برای گازوئیل
۵-۱۳-  نمای gatool ، Cox + NOx برای گازوئیل
۵-۱۴- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx برای گازوئیل
۵-۱۵- نمای gatool ، Cox+NOx+Sox برای گازوئیل
۵-۱۶- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx وSOx برای گازوئیل
۵-۱۷- نمای gatool ، Cox برای نفت کوره
۵-۱۸- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی Cox برای نفت کوره
۵-۱۹- نمای gatool ، NOx برای نفت کوره
۵-۲۰- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی NOx برای نفت کوره
۵-۲۱- نمای gatool ، Sox برای نفت کوره
۵-۲۲- نمودارهای Best fitness و Best individual آلاینده ی SOx برای نفت کوره
۵-۲۳- نمای gatool ، Cox + NOx برای نفت کوره
۵-۲۴- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های Cox و NOx برای نفت کوره
۵-۲۵- نمای gatool ، COx+NOx+SOx برای نفت کوره
۵-۲۶- نمودارهای Best fitness و Best individual مجموع آلاینده های COx و NOx و SOx برای نفت کوره

فهرست جدول

۳-۱- تغییر نرخ تولید (mole/hr) NO در اثر تغییر دمای هوا و درصد هوای اضافی
۳-۲- تشکیل تابع هدف برای گاز طبیعی
۳-۳- تشکیل تابع هدف برای گازوئیل
۳-۴- تشکیل تابع هدف برای نفت کوره
۵-۱- مقایسه نتایج تابع پنالتی و الگوریتم ژنتیک