پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

T22 -شبکه هاب ادهاک متحرک

کد محصول T22

فایلWORD

283 صفحه

28000 تومان

فهرست

مقدمه
فصل يکم: آشنایي با شبكه‎هاي بي سيم
1-1- تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي 
1-2-  عوامل مقايسه شبكه‎هاي بي سيم و كابلي 
1-2-1- نصب و راه اندازي 
1-2-2- هزينه 
1-2-3- قابليت اطمينان
1-2-4- كارائي
1-2-5- امنيت 
1-3- انواع شبكه هاي بي سيم
1-3-1- WLANS(Wireless Local Area Networks)
1-3-2- WPANS(Wireless Personal Area Networks )
1-3-3- WMANS(Wireless Metropolitan Area Networks)
1-3-4- WWANS(Wireless Wide Area Networks)
1-4- امنيت در شبكه‎هاي بي سيم 
1-4-1-WEP(Wired Equivalent Privacy) 
1-4-2- SSID (Service Set Identifier)
1-4-3- MAC (Media Access Control) 
1-5- بلوتوث

فصل دوم: مسيريابي
  2-1- مفاهيم اوليه مسيريابي
2-1-1-  مسيرياب  
  2-1-2- پروتكل‌هاي انتقال
2-1-2-2- پروتكل EGRP 
  2-1-2-3- پروتكل OSPF 
  2-1-2-4-  مقایسه پروتكل   OSPFدر مسيريابي دروني و پروتكل  OSPF با  RIP
   2-1-2-5-  مقايسه پروتكل  OSPF با  RIP
  2-1-2-6-  پروتكل BGP:  پروتكل مسيريابي بروني   
 2-1-3- مسيريابي چيست؟ 
2-1-3-1-  مسيريابي مستقيم 
2-1-3-2- پروتكل تبديل آدرس ( ARP)
2-1-3-3-   مسيريابي غيرمستقيم
2-1-4- انواع مسيرياب‎ها
2-1-4-1- مسيرياب‎هاي ايستا
2-1-4-2- برخي اصطلاحات کليدي در مسيريابي
2-2-  روش‎هاي هدايت بسته‌هاي اطلاعاتي در شبكه‌هاي كامپيوتري 
2-2-1-  خصوصيات روش VC 
2-2-2-خصوصيات روش ديتاگرام
2-3-   انواع الگوريتم‎هاي مسيريابي
  2-3-1-   الگوريتم  ايستا
2-3-2- الگوريتم پويا
 2-3-3-   آشنائی با پروتکل‎های روتينگ :
  2-3-4-   پروتکل‎های روتينگ پويا 
  2-3-5-   مسیریابی بر اساس پارامترهای خاص
   2-3-6- روش ارسال سيل‌آسا  (Flooding Algorithm)
2-3-7-  الگوريتم‎هاي LS 
2-3-9-  الگوريتم‎هاي DV  يا بردار فاصله
2-3-10-   مسيريابي سلسله‌مراتبي   
 2-4-   مسيريابي در اينترنت

فصل سوم :کیفیت سرویس
 3-1-  تعریف کیفیت سرویس 
1-3-1-   تعریف کیفیت سرویس دریک سیستم ارتباط  تلفنی
 1-3-2- تعریف Jitter  
   1-3-3-   کیفیت سرویس در شبکه‎های IP   
 1-3-4-   کیفیت سرویس یک ارتباط E2E
 3-1-5-  کدک‎ها ی درنظر گرفته  شده برای Solution  Surpass IP Trucking :     
3-1-6- تعریف  تاخیر 
   3-1-7- Jitter در IP:
   3-1-8-  تلف بسته :
3-1-9-  نیروی کار مهندسی اینترنت :   :
3-1-10- چرا  کیفیت سرویس  ؟
3-1-11-  روش‎های اصلی برای اجرای کیفیت سرویس در TCP/IP :
3-2- امنیت در شبکه های بی‎سیم
 3-2-1-  استاندارد شبکه های محلی بی سیم
  3-2-2- شبکه‌های بی‌سیم و انواع WWAN, WLAN, WPAN
  3-2-2-1-  منشأ ضعف امنیتی در شبکه‌های بی‌سیم و خطرات معمول
3-2-2-2- مشخصات و خصوصیات WLAN
3-2-3- توپولوژی های 11/802
 3-2-4-  جايگاه 802.11 در مقايسه با ساير پروتكل‌ها
3-2-5- عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم
 3-2-6- امنیت و پروتکل WEP
 3-2-7-  قابلیت‌ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11 
 3-2-8-  ضعف‌های اولیه‌ی امنیتی WEP
3-2-9- ويژگی‌های سيگنال‌های طيف گسترده
3-2-10-  سيگنال‌های طيف گسترده با توالی مستقيم
3-2-11- مدولاسيون فاز 
  3-2-12-  مقایسه مدل‎های 802.11 
3-3-  معرفی شبکه بلوتوس 
 3-4- پیکربندی بیسیم (wireless)

فصل چهارم – پروتکل‎های مسیریابی
4-1-Table driven  Pro active - :
4-1-1- DSDV: 
4-1-2-  WRP   : 
3-1-3- CSGR     :
4-1-4-  STAR   :
4-2-On demand Reactive - :
4-2-1-   SSR   : 
4-2-2- DSR  :
4-2-3- TORA  :
4-2-4-AODV   :
4-2-5- RDMAR     :
4-3-Hybrid (Pro-active / Reactive)   :
4-3-1-ZRP    :
4-4-  پروتکل مسیریابیAd-hoc On-demand Distance Vector(AODV):
4-4-1-کشف مسیر:
 4-4-2- فرآیند نگهداری مسیر :
4-4-3- خصوصيات شبکه‎هاي اقتضايي
4-4-4-کاربردهاي شبکه‎هاي اقتضايي
4-4-5-  لزوم امنيت در شبکه‎هاي اقتضايي
4-4-6- انواع حملات بر روي شبکه‎هاي اقتضايي
4-6- ARAN(Authenticated Routing for Ad-hoc Networks)
4-7-  ARIADNE(A Secure On-demand Routing Protocol)  
4-8-TESLA (Timed Efficient Stream Loss-Tolerant Authentication) 
4-9- SMR(Split Multipath Routing)
4-10-ELMAR(Efficient Local-Multipath Adaptive Routing)    
4-11-    SELMAR(Secure Efficient Local-Multipath Adaptive Routing)
4-12- SELMAR(Route Discovery (Route Request))
4-13- SEAD(Secure Efficient Ad-hoc Distance-vector)
4-14- (Link State Routing (LSRو Distance Vector Routing (DVR)  :
4-15-Recomputed routing و  On-demand routing   
4-16-  Periodical updatedو  Event-driven  updates
4-17-Flat structure  و hierarchical structure :
4-18- Decentralized computation  و distributed-computation
4-19- Source routing  و Hop-by-Hop routing
4-20- Single path  و multi path
4-21-مقایسه پروتکل‎ها
4-22- دسته‎بندی دیگری از پروتکل‎ها :
4-23- Flat routing protocols    
4-23-1-Zrp
4-23-2-OLSR 
4-23-3- FSR :
4-23-6-LANMAR :
4-23-7LAR (Location Aided Routing)-
4-23-8- DREAM  :
4-23-9- CAMP:
4-23-10- MAODV (Multi-cast Operation of Ad-hoc On-demand
4-23-10-  AMRIS( a Multicast Protocol for Ad hoc Wireless Networks)
4-23-11-  AM-Route = Ah hoc Multicast Routing Protocols  
4-23-12-ODMRP :
4-23-13- MCEDAR 
4-24-  ارائه‌ی سرویس مدیریت زمانی جهت بهبود عمل‌کرد شبکه‌های بی‌سیم ادهاک

فصل پنجم: کیفیت سرویس
5-1- پارامترهای کیفیت سرویس در شبکه های ادهاک :
5-2-1- Dynamically varying network topology
5-2-2-Imprecise State Information(اطلاعات حالت مبهم)
5-2-3- هماهنگی مرکزی فقدان 
5-2-4- Error Prone Shared Radio Channel 
5-2-5- Hidden Terminal Problem
5-3- طرح هایی برای حمایت از کیفیت سرویس
5-3-1- رزرو منابع در حالات Hard State vs. Soft State :
5-3-2- شیوه State full vs. Stateless
5-3-3- روش Hard QOS vs. Soft  QOS
5-4- دسته بندی راه‎حل‎های کیفیت سرویس( (QOS :
5-4-1- روش‎های Coupled vs. Decoupled QOS: 
5-4-2- روش‎های Independent vs. Dependent QOS:
5-4-3- Table Driven – On Demand – Hybrid QOS Approach 
5-4-4- Layer-Wise Classification Of Existing QOS Solution
5-5-پروتکل‎های مسیریابی کیفیت سرویس:
5-5-1- پروتکل‎های مسیریابی Ticket-Based،  کیفیت سرویس:
5-5-2-پروتکل‎های مسیریابی کیفیت سرویس بر مبنای پیشگویی مسیر(Predictive Location Based QOS Routing Protocol  )
5-5-3-پروتکل‎های مسیریابی کیفیت سرویس راه اندازی بر مبنای توزیع شده( Trigger based Distributed QOS Routing Protocol )
5-5-5- پروتکل‎ مسیریابی پهنای باند
5-5-6-مکانیزم مسیریابی حالت انتظار(Standby Routing Mechanism)
5-5-7-پروتکل‎های مسیریابی On-Demand QOS 
5-5-8-پروتکل‎ مسیریابی On-demand Link State Multi-Path QOS

فصل ششم: پیاده سازی
6-1- بررسی یک مثال ابتدایی در NS
6-2-   DSDV: Destination Sequenced Distance Vector  
6-3- TCL Script:
6-4-  پیاده‎سازی  DSDV در NS2
6-5-  آنالیز نتایج شبیه سازی :
DSR: Dynamic Source Routing 6-6-  
6-7- پیاده سازی پروتکل DSR توسط NS2
6-8- پروتکلAODV :
6-8- پیاده سازی پروتکل مسیریابی AODV توسط NS2
6-9-   Temporally Ordered Routing Algorithm = TORA
6-10- پیاده سازی پروتکل TORA توسط NS2
 ساختار شبکه
معماری
مدیریت
کاربردها
عملکرد
شبکه ی رادیویی چند گانه
تکنیک های رادیویی
پروتکل ها
نتیجه گیری:

منابع
پیوست 1
Mobile IP  :
پیوست 2
شبکه های بیسیم مش 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید