پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

T21 -درآمدی بر پردازش تصوير ديجيتال

کد محصول T21

فایلWORD

186 صفحه

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 فصل اول:
مقدمه اي بر پردازش تصوير ديجيتال
 1-1 : مقدمه
 1-2 : مراحل اساسي پردازش تصوير
شكل 1-1 : مراحل اساسي پردازش تصوير ديجيتال
   1-3 : يك مدل ساده تصوير 
  4-1: تشخيص صورت 
1-5 : تشخيص و تعبير

فصل دوم :
بررسي دقيق تر برخي از روش هاي معرفي شده توسط ساير محققين در زمينه تشخيص صورت
2-1 : تشخيص صورت در تصاوير رنگي با استفاده از فيلتر پوست
  1-1-2: چكيده
 2-1-2 : فيلتر پوست 
شكل2-1: تصوير اصلي RGB
شكل2-2: نقشه بافت
شكل2-3: تصوير رنگمايه
شكل2-4: تصوير اشباع
شكل2-5: نقشه پوست
2-1-3  :  تشخيص صورت در نواحي پوست 
شكل2-6: ادغام  نقشه پوست با تصوير خاكستري
شكل 2-7: تصوير مثبت برچسب گذاري شده
شكل2-8: تصوير منفي
شكل 2-9: نتيجه نهايي
2-2 : الگوريتم تشخيص صورت بر مبناي مكان يابي ويژگي هاي صورت
مقدمه

2-2-1 : چكيده 
2-2-2 : الگوريتم تشخيص صورت 
شكل2-10: الگوريتم تشخيص صورت بر مبناي مكان يابي ويژگي هاي صورت
 2-2-3 : جبران سازي نور و تشخيص رنگ و تن پوست
شكل2-11 : (الف) تصوير با تن زرد؛ (ب) تصوير جبران سازي شده اثر نور؛
2-2-4 : مكان يابي ويژگي هاي مربوط به صورت 
شكل 2-12 : پياده سازي مكان يابي چشم براي دو نمونه
شكل2-13 : پياده سازي مكان يابي دهان براي دو نمونه
شكل2-14 : مرز صورت و مثلث دهان- چشم
5-2-2 : نتايج 
2-3: یک متد آماری برای تشخیص اجسام سه بعدی
مقدمه
2-3-1 : چکیده
2-3-2 : تشخیص بر مبنای ظاهر
شكل2-15 : نمونه هاي آموزشي جهت
شكل 2-16 : نمونه هاي آموزشي جهت
2-3-3 : قانون تصمیم آماری
2-3-3-1 : احتمال بر اساس نتایج آماری 
2-3-3-2 : تجزیۀ ظاهر به فضا،فراوانی و جهت
2-3-3-3 : نمایش نمونه ها با زیر مجموعۀ ضریب موج
2-3-3-4 : فرم نهایی تشخیص دهنده
2-3-4 :  جمع آوری آمار 
2-3-5 : کاربرد تشخص دهنده ها
2-3-6 : صحت تشخیص صورت با چرخش خارج از محدوده    
شكل 2-17 : نمونه هايي از نتايج
2-4 : تشخیص صورت با استفاده از روش مسافت هاسدورف 
مقدمه: 
2-4-1 :  چکیده
2-4-2 : تشخیص جسم با روش هاسدورف
2-4-2-1 : تعریف
2-4-2-2 : تشخیص بر پایۀ مدل
2-4-3 : توضیح سیستم
شكل 2-18 : ويرايش تصوير
2-4-3-1 : دوره تشخیص 
2-4-3-2 : پالایش
شكل 2-19 : گامهاي قطعه بندي و موضعي كردن در تشخيص صورت. بالا: دوره تشخيص با مدل 
صورت؛ پايين: پالايش اوليه با مدل چشم.
2-4-3-3 : انتخاب مدل
2-4-4 : صحت
2-4-5 :  نتایج
2-5 : مدل ژنتيك بهينه سازي مكان يابي چهره به روش هاسدورف بر پايه مسافت
2-5-1 : مقدمه 
2-5-2 : چكيده 
2-5-3 :  تشخيص صورت با روش  هاسدورف بر پايه مسافت 
شكل 2-21 : پروسه پيدا كردن صورت
2-5-4 : مدل ژنتيك 
-5-24-1 : كد هاي مدل  
2-5-4-2 : توابع تناسب 
2-5-4-3 : پارامتر هاي مورد نياز 
شكل 2-23 : عملگر تقاطع براي مدل دو بعدي
2-5-4-4 : مقداردهي اوليه 
2-5-5 : نتايج آزمايشات 
شكل 2-24 : نمونه هايي براي مقداردهي تصادفي الگوريتم ژنتيك
شكل 2-25 : نمونه هايي براي مقداردهي الگوريتم ژنتيك به روش لبه متوسط
شكل 2-26 : نمونه هايي براي مقداردهي الگوريتم ژنتيك به روش دستي
شكل 2-27 : مدل حاصله
2-5-6 : نتيجه گيري

فصل سوم :
تشخيص صورت بر مبناي رنگ پوست
3-1 : استفاده از رنگ به عنوان ابزار پردازش تصاوير رنگي 
3-1-1 : مباني رنگ 
3-2 : تشخيص پوست
3-3 : مدل هاي رنگ 
3-3-1 : مدل رنگ RGB 
شكل 3-1: مكعب رنگي RGB ، نقاط در طول قطر اصلي، مقادير خاكستري از سياه در مبدأ تا سفيد 
در نقطه (1 , 1 ,1) دارند
3-3-2 : مدل رنگ CMY  
3-3-3 : مدل رنگ YIQ 
3-3-4 : مدل رنگ HSI 
شكل 3-2 : (الف) مثلث رنگي HSI ، (ب) هرم گونه رنگي HSI
3-3-5 : مدل رنگ  YCbCr     
شكل 3-3 : مكعب رنگ YCbCr
3-3-5-1: تبديلات بين RGB   و YCbCr 
شكل3-4 ارتباط بين مكعب رنگ RGB  و مكعب رنگ YCbCr  را نشان مي دهد. اين شكل نشان مي 
دهد كه رنگ هاي متعددي از RGB، رنگ YUV  مشابهي را نشان مي دهند. 
شكل 3-4 : مكعب رنگ RGB در مكعب رنگ YCbCr: فضاي YCbCr   بزرگتر از RGB به نظر مي رسد، اما 
در حقيقت، 75 در صد از ارزش هايش كمربندي شده اند، آن هم بدين علت است كه تمام نمايشگرها RGB هستند، در 
نتيجه هر ارزش غير معتبر RGB نمي تواند استفاده شود.
3-3-6 : مدل هاي رنگ ديگر 
3-3-7 : نتيجه گيري از فضاهاي رنگ 
3-4 : ساختن مدل براي پوست

فصل چهارم : 
شناسايي صورت در يك پايگاه داده اختياري
4-1 : شناسائي صورت
 4-1-1 : مقدمه 
4-1-2 : تاريخچه 
4-1-3 : روش هاي برجسته 
principle component analysis : 1-3-1-4  
: 2-3-1-4  Linear discriminant analysis 
شكل 4-1 : نمونه هايي از شش كلاس در LDA
-3-1-43:  Elastic Bunch Graph Matching 
شكل 4-2 : Elastic Bunch Graph Matching
 4-1-4 : ارزيابي دولت ايالات متحده امريكا
4-1-5 : نظر اجمالي به استاندارد ها
:6-1-4 نتيجه گيري
4-2 : قرارداد فرت  برای الگوریتم شناسایی صورت  
4-2-1 : مقدمه
4-2-2 : چکیده
4-2-3 : تست سپتامبر 96 فرت
شكل 4-3 :مثال هايي از پروسه هاي مختلف پراب ها. المثني   و   در طول يك سال گرفته شده ولي 
المثني   و  حداقل به فاصله يك سال گرفته شده اند.
4-2-4 : مدل تحقیق
4-2-5 : نتایج تحقیق
4-2-6 : نتیجه گیری

فصل پنجم : 
روش انجام كار
5-1 : مقدمه
5-2 : مدل کردن رنگ پوست 
شكل 5-1: نقاب عمومي  
شكل5-2 : نقاب حاصله
شکل 5-3 توزیع گاوسی را بر روی پایگاه داده استفاده شده در برنامۀ ما را نشان می دهد.
شکل 5-3 : توزیع گاوسی
5-3 : جداسازی پوست
شكل 5-4 : (الف): تصوير رنگي اصلي. (ب) تصوير احتمالي پوست
شكل 5-5 : حاصله از آستانه گيري
شگل 5-6 : نمونه اي از اجراي روش فوق
5-4 : نواحی پوست 
شكل 5-7 : (الف) نواحي قسمت بندي شده . (ب) ناحيه احتمالي صورت
5-4-1 : یافتن تعداد سوراخ های یک ناحیه 
5-4-2 : مرکز حجم 
5-4-3 : جهت
5-4-4 : عرض و ارتفاع ناحیه
5-4-5 : نسبت ناحیه 
5-4-6 : الگوی صورت
شكل 5-8 : نمونه انتخابي
5-5 : تطبیق الگو
شکل 5-9 )الف) ناحيه احتمالي صورت. (ب) ناحيه بدون سوراخ. (ج)نتيجه ادغام تصوير مقياس 
خاكستري با (ب)
شکل 5-10: (الف) الگوي اصلي. (ب) الگوي تغيير سايز يافته
شکل 5-11 : (الف) الگوي دوران داده شده. (ب) تصوير حاصل از حذف نواحی اضافی در لبه های 
(الف)
شکل 5-12 : تصویر در مقیاس خاکستری هم سایز با تصویر اصلی شامل الگوی ویرایش یافته
شكل 5-13 : نمونه اي از روند كار
5-6 راهکارهای پیشرفت این پروژه:
5-7 نتايج  :

فهرست منابع

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید