اطلاعیه

کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیک

کد محصول T12

تعداد صفحات : ۱۰۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

شرح پروژه:

فهرست مطالب

فصل اول :مقدمه ۶

فصل دوم: بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی      ۹

۲-۱  مقدمه        ۹

۲-۲  تعریف فشار خون   ۱۱

۲-۳ انواع فشار خون        ۱۳

۲-۳-۱ علائم     ۱۳

۲-۳-۲  تشخیص            ۱۳

۲-۳-۳  درمان    ۱۳

۲-۴ افزایش فشار خون    ۱۶

۲-۴-۱  شکل فشار خون بدخیم یا تشدید شده        ۱۷

۲-۵  عوارض ناشی از فشار خون بالا         ۱۸

۲-۵-۱  نارسایی قلبی      ۱۸

۲-۵-۲  نارسایی کلیه      ۱۸

۲-۵-۳  ضعف بینایی      ۱۹

۲-۵-۴  سکته مغزی        ۱۹

۲-۵-۵  حمله گذرای ایسکمی     ۱۹

۲-۵-۶  فراموشی            ۲۰

۲-۵-۷  بیماری عروق قلبی          ۲۰

۲-۵-۸   سکته (حمله) قلبی          ۲۰

۲-۵-۹  بیماری عروق محیطی      ۲۱

۲-۶  شیوه های درمان فشار خون بالا         ۲۱

۲-۷  برخی داروهای پایین آورنده فشار خون         ۲۲

فصل سوم :استفاده از الگوریتم ژنتیک در تنظیم پارامترهای کنترلر PID        ۲۳

۳-۱ مقدمه         ۲۴

۳-۲ کنترلر PID            ۲۴

۳-۲-۱ مقدمه     ۲۴

۳-۲-۲ اجزای کنترلر      ۲۵

۳-۲-۳ PID پیوسته        ۲۶

۳-۲-۴ بهینه سازی کنترلر            ۲۷

۳-۲-۵ مشخصات کنترلر های تناسبی-مشتق گیر-انتگرالگیر            ۲۷

۳-۲-۶ مثالی از تنظیم پارامترهای کنترلر PID        ۲۸

۳-۲-۶-۱ کنترل تناسبی  ۳۰

۳-۲-۶-۲ کنترل تناسبی – مشتق گیر        ۳۰

۳-۲-۶-۳ کنترل تناسبی – انتگرالی          ۳۱

۳-۲-۶-۴ اعمال کنترلر PID       ۳۲

۳-۳  الگوریتم ژنتیک     ۳۳

۳-۳-۱  مقدمه    ۳۳

۳-۳-۲  تاریخچه الگوریتم ژنتیک            ۳۴

۳-۳-۳ زمینه های بیولوژیکی        ۳۵

۳-۳-۴- فضای جستجو   ۳۶

۳-۳-۵ مفاهیم اولیه در الگوریتم ژنتیک     ۳۷

۳-۳-۵-۱ اصول پایه       ۳۷

۳-۳-۵-۲ شمای کلی الگوریتم ژنتیک      ۳۷

۳-۳-۵-۳ کد کردن       ۳۸

۳-۳-۵-۴ کروموزوم       ۳۸

۳-۳-۵-۵ جمعیت          ۳۹

۳-۳-۵-۶  مقدار برازندگی          ۳۹

۳-۳-۵-۷ عملگر برش    ۴۰

۳-۳-۵-۸ عملگر جهش  ۴۲

۳-۳-۶  مراحل اجرای الگوریتم ژنتیک     ۴۴

۳-۳-۷ همگرایی الگوریتم ژنتیک            ۴۹

۳-۳-۸  شاخص های عملکرد      ۵۰

۳-۳-۸-۱ معیارITAE      ۵۰

۳-۳-۸-۲ معیار IAE       ۵۰

۳-۳-۸-۳ معیار ISE        ۵۰

۳-۳-۸-۴ معیار MSE     ۵۱

۳-۴ تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک      ۵۱

۳-۴-۱ تاریخچه ۵۱

۳-۴-۲ نحوه تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک      ۵۲

۳-۵ مدل سازی ریاضی سیستم تنظیم فشار خون     ۵۳

۳-۵-۱ مقدمه     ۵۳

۳-۵-۲ مدل های دینامیکی توسعه داده شده           ۵۴

۳-۵-۲-۱ مدل اول          ۵۴

۳-۵-۲-۲ مدل دوم         ۵۵

۳-۵-۲-۳ مدل سوم : ( مدل دینامیکی سیستم فشارخون در پاسخ به داروی کاهنده فشارخون تری متافان کامیسیلات )     ۵۶

۳-۵-۲-۴ مدل چهارم     ۵۸

۳-۶ پیاده سازی سیستم تحویل دارو برای تنضیم فشارخون   ۵۹

فصل چهارم : الگوریتمهای هم تکاملی هم کارانه   ۶۲

۴-۱  مقدمه        ۶۲

۴-۱-۱  مفهوم هم تکاملی در طبیعت         ۶۲

۴-۱-۲ الگوریتم های هم تکاملی ( CEAs)            ۶۳

۴-۲  تاریخچه    ۶۴

۴-۳  چرا از الگوریتمهای هم تکاملی استفاده می کنیم؟       ۶۵

۴-۳-۱ فضای جستجوی بزرگ یا نامحدود            ۶۶

۴-۳-۲ عدم وجود یا مشکل بودن بیان ریاضی معیار مطلق برای ارزیابی افراد  ۶۶

۴-۳-۳ ساختارهای پیچیده و یا خاص       ۶۷

۴-۴  معایب هم تکاملی   ۶۹

۴-۵  طبقه بندی الگوریتم های هم تکاملی ۷۰

۴-۵-۱ ارزیابی   ۷۱

۴-۵-۱-۱ کیفیت و چگونگی Payoff     ۷۳

۴-۵-۱-۲  روش های اختصاص برازندگی ۷۳

۴-۵-۱-۳ روش های تعامل بین افراد         ۷۴

۴-۵-۱-۴  تنظیم زمان به هنگام سازی       ۷۵

۴-۵-۲  نحوه نمایش       ۷۶

۴-۵-۲-۱  تجزیه مسأله به اجزای کوچکتر ۷۶

۴-۵-۲-۲  توپولوژی فضایی        ۷۶

۴-۵-۲-۳ ساختار جمعیت           ۷۶

۴-۶  چهارچوب کلی الگوریتم هم تکاملی همکارانه          ۷۷

۴-۷  مقاوم بودن در الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه     ۷۷

۴-۸  تئوری بازیها و تحلیل الگوریتم هم تکاملی همکارانه بر اساس مفاهیم تئوری بازی تکاملی            ۷۹

۴-۹  زمینه های کاربرد الگوریتم های هم تکاملی   ۸۲

فصل پنجم : شبیه سازی ها و نتایج            ۸۵

۵-۱ مقدمه         ۸۶

۵-۲ کنترل بهینه فشارخون حین عمل جراحی توسط الگوریتم ژنتیک            ۸۶

۵-۲-۱ شبیه سازی سیستم کنترل اتوماتیک فشارخون با کنترلر PID والگوریتم ژنتیک            ۸۶

۵-۲-۱-۱ انتخاب مدل ریاضی     ۸۶

۵-۲-۱-۲ انتخاب کنترلر ۸۷

۵-۲-۱-۳ انتخاب تابع برازندگی برای الگوریتم ژنتیک       ۸۸

۵-۲-۱-۴ اعمال کنترلر و عمل کردن الگوریتم ژنتیک        ۸۹

۵-۲-۲ نتایج شبیه سازی  ۹۱

۵-۲-۳ پاسخ های حاصل از اجرای برنامه شبیه سازی شده   ۹۲

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات       ۹۵

۶-۱ نتیجه گیری ۹۶

۶-۲ پیشنهادات   ۹۶

مراجع   ۹۷

فصل اول :مقدمه

امروزه کنترل اتوماتیک ، نقش مهمی در پزشکی مدرن ایفا می نماید . از کاربردهای کنترل در پزشکی ، سیستم های تزریق انسولین[۱،۲] ، کنترل تنفس[۳،۴] ، قلب مصنوعی[۵،۶] و کنترل اندام های مصنوعی[۷] را میتوان نام برد.

از دیگر کاربردهای مهم و حیاتی کنترل در پزشکی ، کنترل فشار خون است . بطور ساده می توان گفت ، فشار خون متناسب با برون ده قلبی و مقاومت رگ ها است ، لذا برای کاهش فشار خون در فشار خون بالا می توان ، برون ده قلبی و یا مقاومت رگی را کاهش داد.[۸] روش معمول برای کاهش فشار خون ، کم کردن مقاومت رگی ، از طریق تزریق داروهای بازکننده رگ است .

داروی کاهنده فشار خون مورد استفاده در این پایان نامه ، داروی سدیم نیترو پروساید  است که از طریق مهار پیام عصبی از گره های سمپاتیک و پاراسمپاتیک فشارخون را کاهش می دهد . [۹،۱۰]

می توان گفت ، یکی از مهمترین عوامل در عمل جراحی کنترل فشارخون است .[۱۱] زیرا در این حالت افزایش فشارخون ممکن است ، به خونریزی شدید و حتی مرگ بیمار منجر گردد . به طور کلی ،    می توان کنترل فشار خون در عمل جراحی را به دو دسته کلی کنترل فشار در حین عمل جراحی و بعد از عمل جراحی تقسیم بندی نمود .

کنترل فشار خون بعد از عمل جراحی ، معمولاً در بیماران قلبی که عمل بای پس عروق کرونری  داشته اند انجام می گیرد ،[۱۲،۱۳] زیرا در این بیماران خطر افزایش فشار خون وجود دارد .کنترل فشار خون در حین عمل جراحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، از دلایل آن می توان به کاهش خون ریزی داخلی ، آشکارسازی جزئیات ساختارهای آناتومی بدن که ممکن است توسط خونریزی محو شده باشند و همچنین تسریع و تسهیل در عمل جراحی ، اشاره کرد .[۱۴]

محققین زیادی در رابطه با کنترل فشار خون به تحقیق پرداخته اند . در اواخر دهه ۱٩٧٠ سیستم های کنترل فشارخون گسترش زیادی یافتند . شپارد  [۱۵] یک کنترل کننده PID را برای کنترل فشار خون بکار برد ، ولی این کنترل کننده نتوانست نسبت به اختلافات جزئی پاسخ به داروهای هایپوتنسیو عملکرد خوبی داشته باشد . استفاده از کنترل تطبیقی توسط ویدرو  [۱۶] ، آنسپارگر  و همکارانش[۱۷] بررسی شد ، ولی این روش نیز نسبت به اغتشاشهای موجود ، کارایی خوبی نداشت . کویوو  [۱۸]، سیستم کنترل فشار خونی را در یک سطح پایین نگه می داشت ولی محدوده فشارخونی که می تواست به عنوان مرجع در نظر گرفته شود ، کم بود . فوکوی  و ماسوزاوا  [۱۹] از منطق فازی برای کنترل فشار خون استفاده کردند ، بطوریکه فشار خون را در یک سطح بالا ، برای بعضی کاربردهای پزشکی ، کنترل می نمودند ولی نوسانات به سادگی در پاسخ ظاهر می شدند ، زیرا وجود زمان مرده در پاسخ را در مرحله طراحی در نظر نگرفته بودند .[۴۷]

الگوریتم ژنتیک ، یک روش بهینه سازی تصادفی است که ایده اولیه آن از مکانیسم انتخاب طبیعی و ژنتیک تکاملی گرفته شده است ،[۲۰]  این روش بهینه سازی با روش جستجوی موازی از مؤثرترین روش های بهینه سازی است .

در این پروژه ، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه  ، کنترل کننده PID بهینه برای کنترل فشارخون حین عمل جراحی طراحی گردیده است . با استفاده از این روش ، می توان سطح فشار خون را در سطح دلخواه با خطای حالت ماندگار صفر تنظیم نمود .

در فصل دوم این پایان نامه ، در رابطه با فشار خون و روش های درمان پزشکی آن صحبت خواهد شد . فصل سوم به بررسی کنترلر PID و الگوریتم ژنتیک و مدل های ریاضی موجود برای سیستم فشارخون و همچنین تنظیم پارامترهای کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک ، اختصاص داده می شود . در فصل  چهارم الگوریتم های هم تکاملی هم کارانه و استفاده از آن ها برای تنظیم پارامترهای کنترلر PID مورد بحث قرار خواهد گرفت .  در فصل پنجم نتایج به دست آمده از شبیه سازی سیستم فشار خون و طراحی کنترلر آن مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت در فصل ششم ، نتایج بدست آمده از این تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارائه خواهد گردید .

 فصل دوم: بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی

۲-۱  مقدمه

در فصل قبل اهمیت ویژه کنترل اتوماتیک فشارخون در حین عمل جراحی و همچنین تحقیقاتی را که در این رابطه محققین زیادی انجام داده اند اشاره شد ، حال می خواهیم در مورد بیماری فشار خون مفصل تر بحث کنیم .

دستگاه قلب و عروق بدن انسان از یک پمپ با عنوان قلب و کیلومتر ها راه ارتباطی بین اعضا سراسر بدن با عنوان عروق تشکیل شده است.[۲۵]

خون تصفیه شده توسط یک رگ بزرگ با عنوان آئورت از قلب خارج می شود، در مسیر خود به قسمت های کوچکتر تقسیم شده و پس از چندین تقسیم سر انجام به مویرگ های کوچکی تبدیل می شود که به خاطر داشتن منافذ ریز در مسیر خود، کار تبادل مواد و انرژی را با بافت ها انجام می دهند.

این مویرگ های کوچک خود مجددا بزرگ و بزرگتر شده و سرانجام از به هم پیوستن همه ی آنها دو سیاهرگ فوقانی و تحتانی بزرگ بوجود آمده که خون را به قلب وارد می کنند. این خون توسط شریان ریوی به ریه ها برده شده و پس از تصفیه مجددا به قلب بر می گردد تا همان طور که در ابتدا گفته شد توسط شریان آئورت از قلب خارج گردد.

به طور تقریبی کل خونی که در دستگاه قلب و عروق جریان دارد، چیزی حدود ۵ لیتر است و تمام این ۵ لیتر در طول یک دقیقه به قلب وارد شده و از آن خارج می شود. برای آنکه خون بتواند در بدن و در درون رگ ها گردش داشته باشد لازم است که همواره دارای فشار باشد، این فشار را قلب تامین می کند، یعنی با استفاده از قدرت عضلانی خود باز و بسته شده و خون را به گردش در می آورد.

در انتهای هر بار باز شدن، چیزی حدود ۱۰۰ میلی لیتر خون در قلب وجود دارد که وقتی بسته می شود حدود ۸۰-۷۰ درصد آن وارد ابتدای آئورت می کند. وقتی این خون وارد ابتدای آئورت، می شود، فشاری ایجاد می کند که به آن فشار ماکزیمم گفته می شود، حالا قلب شروع به باز شدن می کند تا خون را از ریه ها و همچنین از قسمت های مختلف بدن وارد خود کند. اکنون دریچه ای که در ابتدای آئورت وجود دارد بسته می شود و خون راهی ندارد جز اینکه در مسیر آئورت به راه خود ادامه دهد. خونی که وارد ابتدای آئورت شده بود و فشار ماکزیمم را ایجاد می کرد اکنون به تدریج کم می شود و بدنبال آن طبیعی است که فشار آن هم کم شود اما این فشار به صفر نمی رسد زیرا در مسیر تخلیه آئورت زمانی می رسد که قلب پر شده و مجددا می خواهد خون خود را تخلیه کند. فشار درون شریان آئورت، قبل از باز شدن مجدد دریچه، فشار مینیمم نامیده می شود. از آنجایی که دیواره ی عروق بزرگ و از جمله آئورت خاصیت الاستیسیته دارند ، این فشار ها در مسیر رگ های بزرگ بدن قابل انتقال و همچنین قابل اندازه گیری هستند. . فشار خون سرخرگ ها بوسیله میزان تلاش قلب و سلامتی عروقی خونی مشخص می شود. فشار خون بالا یا هیپرتاسیون  زمانی رخ می دهد که این فشار افزایش یابد.

با توجه به آنچه گفته شد فشار خون در قسمت های مختلف بدن، قابل اندازه گیری است اما بر اساس تجربه بهترین محل اندازه گیری فشار خون، قسمت فوقانی ساعد است.

برای اندازه گیری هر چیزی واحدی وجود دارد و واحد اندازه گیری فشار خون یا در واقع واحد اندازه گیری فشاری که در ابتدای آئورت وجود دارد میلی متر جیوه است که البته در محاوره و در گفتگو های میان پزشک و بیمار بخاطر سهولت از واحد بزرگ تر یعنی سانتی متر جیوه استفاده می شود.

۲-۲  تعریف فشار خون

فشار خون از نظر همودینامیک عبارتست از  نیرویی که خون بر دیواره رگ هایی که در آن جریان دارد وارد می کند. ازدیاد فشار خون از افزایش برون ده قلبی با بالا رفتن مقاومت عروقی و یا هر دو ناشی می شوند. مطالعات مختلف نشان داده که در تمام سطوح فشار خون، خطر مرگ و میر در اثر بیماری های قلبی عروقی متناسب با بالا رفتن میزان فشار خون افزایش می یابد. در واقع نمی توان مرز مشخصی را به عنوان مرز فشار خون طبیعی و فشار خون بالا تعریف کرد، چون فشار خون متغیری است که به صورت پیوسته در جامعه توزیع شده و معیار مشخصی برای طبیعی و یا غیر طبیعی بودن آن وجود ندارد. در واقع فشار خون بالا سطحی از فشار خون است که در آن فواید درمان، بیش از خطر های عدم درمان باشد. فشار خون طبیعی بر اساس فشار سیستولی پایین تر از ۱۲۰mmHg و برای فشار خون دیاستولی پایین تر از ۸۰mmHg است و فشار خون دیاستولی ۸۰ تا ۹۰ و سیستولی ۱۲۰ تا ۱۳۹ به عنوان پره هایپرتانسیون شناخته می شود. شیوع فشار خون بالا در جوامع گوناگون متفاوت بوده و از حدود ۱۰ تا ۶۰ درصد متغیر می باشد. هر چه فشار خون بیشتر باشد، خطر بیماری های قلبی عروقی بیشتر و امید به زندگی کمتر خواهند بود.

فشار خون بالا زمانی ایجاد می شود، که فشار خون در دیواره ی رگ ها بیش از حد معمول بالا رود. این وضعیت بسیار خطرناک است، زیرا گاهی اوقات تاثیرات مخرب آن در مرور زمان افزایش می یابد و حتی ممکن است تا زمانی که به بالاترین حد ممکن نرسیده باشد، مشخص نشود، این مسئله باعث شده است که گاهی از فشار خون به “کشنده آرام” هم یاد کنند. مخالف آن یعنی فشار خون پایین زمانی اتفاق می افتد که فشاری که خون را در رگ ها به سمت قلب و مغز و سایر اعضا داخلی بدن می رساند، بسیار کم شود که باعث سر گیجه و منگی می شود.

فشار خون طبیعی اغلب متغیر است. میزان فشار خون از فردی به فرد دیگر تغییر کرده و در هر فرد طی روز به طور طبیعی بر اساس کار قلب بالا یا پایین می رود. با افزایش سن فشار خون به آرامی بالا می رود. در یک فرد جوان طبیعی، متوسط فشار خون حدود ۸۰/۱۲۰ است. به طور ایده آل فشار خون باید زیر ۸۵/۱۴۰ باشد. اگر فشار خون به طور مداوم از این میزان بالاتر رفت و مثلا به ۹۰/۱۶۶ رسید، نیازمند درمان است. برای اندازه گیری فشار خون، دو عدد باید مورد توجه قرار بگیرد: عدد سیستولی (انقباض قلب) و عدد دیاستولی(انبساط قلب)..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.