اطلاعیه

درآمدی بر مرکز داده DATA CENTER

  کد محصول T2

فایلWORD

۱۶۰ صفحه 

۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

            مقدمه    ۱

            فصل اول:کاستن فاصله بین دولت وشهروند            ۳

۱-۱      کاستن فاصله بین دولت و شهروند                                                                                                 ۳

۱-۲      معماری کلان دولت الکترونیک              ۴

۱-۳      نقش شبکه در ارتقاء سطح کارآیی دولت و شهروندان۵

۱-۴      شبکه ملی پر سرعت        ۶

۱-۵      تاثیر شبکه بر فعالیت های تجاری  ۷

۱-۶      تاثیر شبکه بر آموزش وسطح سلامت جامعه           ۸

۱-۷      دولت ها و شبکه پرسرعت           ۱۲

۱-۸      نمونه های واقعی از سیاست گذاری دولت ها          ۱۲

۱-۹      جهت گیری دولت ها به ایجاد دولت الکترونیک    ۱۴

۱-۱۰    تعاریف و فرضیات دولت الکترونیک        ۱۶

۱-۱۱    ارائه سرویس های شروند گرا       ۱۷

۱-۱۲    عوامل موفقیت دولت ها در پیاده سازی دولت الکترونیکی    ۱۹

۱-۱۳    اولویت ها در تحقق فاز دوم دولت الکترونیکی       ۲۳

            ۱-۱۳-۱    طراحی سازمانی         ۲۴

            ۱-۱۳-۲    آموزش و مهارت        ۲۴

            ۱-۱۳-۳    محرمانه بودن اطلاعات و امنیت            ۲۵

            ۱-۱۳-۴    پورتال دولت  ۲۵

۱-۱۴    سازمان های مجازی متصل به هم  ۲۸

۱-۱۵    مزایای خاصیت تلفیق فرآیندهای چند سازمان در یک سازمان مجازی           ۲۹

۱-۱۶    تاثیر شبکه بر معماری های قدیمی ۳۱

۱-۱۷    چند ویژگی مهم در مدل جدید مدیریت مراکز کامپیوتینگ ۳۴

۱-۱۸    محورهای مدیریت IT در سطح کلان در مدل قدیمی          ۳۵

۱-۱۹    مدیریت IT و ارتباط آن با مدیریت کار    ۳۵

۱-۲۰    جایگاه استاندارد در مدیریت جدید زیرساخت های IT       ۴۴

۱-۲۱    روش بررسی وضعیت موجود       ۴۷

۱-۲۲    ارتباط Sarbanes-Oxley با معماری کلان        ۴۸

۱-۲۳    مدل CMM      ۴۹

۱-۲۴    مدل ISO 15504        ۵۰

۱-۲۵    مدل CoBIT    ۵۱

۱-۲۶    مدل های تعریف و تحلیل هدف   ۵۲

            فصل دوم:مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده     ۵۳

۲-۱      مرکز داده چیست؟          ۵۳

۲-۲      تعاریف مختلف مرکز داده           ۵۴

۲-۳      مقدمه ای بر ایجاد مراکز داده       ۵۶

۲-۴      نیاز به مرکز داده و خواص قابل توجه آن از نظر فنی           ۶۶

۲-۵      انقلاب بعدی در IT چیست؟        ۶۸

۲-۶      ساختار مراکز داده          ۷۰

۲-۷      درک پیچیدگی              ۷۳

۲-۸      Utility Computing پاسخ سئوال است          ۷۴

۲-۹      مجازی سازی گام اول است         ۷۵

۲-۱۰    ملاحضات فنی در طراحی مراکز داده       ۷۶

۲-۱۱    مدل فنی استاندارد  مرکز داده       ۸۰

۲-۱۲    تصویر کلان از مرکز داده            ۸۱

۲-۱۳    طرح تجاری مرکز داده   ۸۲

۲-۱۴    آشنایی با مفاهیم جدید در حوزه مراکز داده          ۸۵

            ۲-۱۴-۱   Utility Computing  یا    On-Demand 85

۲-۱۵    Organic ITو سیستم های خودگردان    ۸۷

۲-۱۶    مجازی سازی     ۹۹

            ۲-۱۶-۱   مجازی سازی روی سرویس دهنده ها     ۱۰۶

            ۲-۱۶-۲   مجازی سازی از طریق کلاسترینگ برروی سرویس دهنده ها       ۱۰۶

                           ۲-۱۶-۲-۱  کمی بیشتر درباره Grid    ۱۰۸

            ۲ -۱۶-۳   مجازی سازی در منابع ذخیره سازی      ۱۰۹

                           ۲-۱۶-۳-۱   مجازی سازی در سطح بلاک        ۱۱۰

                           ۲-۱۶-۳-۲   مجازی سازی در سطح فایل           ۱۱۰

۲-۱۷    مدل جدید کار برایSSP ها       ۱۱۰

۲-۱۸    مجازی سازی در سطح شبکه       ۱۱۲

۲-۱۹    مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی          ۱۱۲

۲-۲۰    مدیریت مرکز داده          ۱۱۴

۲-۲۱    خدمات وب       ۱۱۷

۲-۲۲    تفاوت RDMA با TOE          ۱۱۷

۲-۲۳    تاریخچه ی خدمات مبتنی بر وب ۱۱۹

۲-۲۴    شرکت های برتر و فناوری مناسب            ۱۲۳

            فصل سوم : شرایط محیطی           ۱۲۶

            شرایط محیطی    ۱۲۶

            فصل چهارم : آشنایی عمیق تر با طراحی ومعماری مراکز داده          ۱۳۱

۴-۱      مرکز داده به عنوان انباره ی داده   ۱۳۱

۴-۲      مرکز داده به عنوان LOB           ۱۳۱

۴-۳      مرکز داده به عنوان مرکز گواهی هویت     ۱۳۲

۴-۴      مراکز طلاعات در آمریکا                                    ۱۳۲

۴-۵      برون سپاری و مراکز داده            ۱۳۴

۴-۶      مشخصات یک Data Center  ۱۳۵

            ۴-۶-۱  در اختیار داشتن اتصالات مختلف به اینترنت از طریق ISP و ICPهای مختلف          ۱۳۵

            ۴-۶-۲   وجود سیستم قدرت پشتیبان         ۱۳۵

            ۴-۶-۳   وجود سرورهای متعدد    ۱۳۵

            ۴-۶-۴    مشخصات فیزیکی        ۱۳۶

۴-۷      نحوه در اختیار گرفتن یک سرور وب       ۱۳۶

۴-۸      معیارهای طراحی مراکز داده        ۱۳۷

۴-۹      ساختار و اجزاء   ۱۳۸

            ۴-۹-۱   لایه Aggregation   ۱۳۹

            ۴-۹-۲   لایه Front- End      ۱۳۹

            ۴-۹-۳   لایه برنامه‌های کاربردی Application            ۱۴۰

            ۴-۹-۴   لایهBack-End          ۱۴۰

            ۴-۹-۵   لایه ذخیره سازی Storage       ۱۴۱

            ۴-۹-۶   لایه انتقال         ۱۴۱

۴-۱۰    سرورها درData Center        ۱۴۱

            ۴-۱۰-۱    Intranet server farm

۱۴۲

            ۴-۱۰-۲ Internet server farm        ۱۴۲

            ۴-۱۰-۳    Extranet server farm   ۱۴۲

۴-۱۱    Data Center های توزیع شده ۱۴۲

۴-۱۲    سرویس‌های Data Center      ۱۴۳

            ۴-۱۲- ۱   سرویس‌های زیرساخت           ۱۴۳

                         ۴-۱۲- ۱-  ۱   سرویس‌های لایه ۱ یا سرویس‌های شهری   ۱۴۳

                         ۴-۱۲- ۱-  ۲   سرویس های لایه ۲                     ۱۴۴

                         ۴-۱۲- ۱-۳     سرویس های لایه ۳         ۱۴۴

            ۴-۱۲- ۲    سرویس های هوشمند شبکه‌ای

۱۴۴

            ۴-۱۲- ۳     سرویس‌های Server Farm           ۱۴۵

            ۴-۱۲- ۴     سوئیچینگ محتوا (Content Switching)             ۱۴۵

            ۴ -۱۲- ۵   سرویس Caching              ۱۴۵

            ۴ -۱۲- ۶   SSL Termination         ۱۴۶

            ۴-۱۲- ۷    Content Transformation       ۱۴۶

            ۴-۱۲- ۸    سرویس های ذخیره سازها      ۱۴۶

            ۴-۱۲- ۹    سرویس های امنیتی    ۱۴۷

            ۴-۱۲- ۱۰  ‌لیست های کنترلی دسترسی (Access Control Lists (ACL))      ۱۴۷

            ۴-۱۲- ۱۱  Firewall ها           ۱۴۷

            ۴-۱۲- ۱۲   سرویس‌های مدیریتی            ۱۴۸

            فصل پنجم : راه اندازی مرکز داده در ایران            ۱۴۹

۵-۱      راه اندازی مرکز داده در ایران      ۱۴۹

۵-۲      ضرورت راه‌اندازی Data Center در ایران         ۱۴۹

۵-۳      مزایای راه‌اندازی Data Center در ایران            ۱۴۹

۵-۴      مزایای در اختیار داشتن Data Center در آینده  ۱۵۲

۵-۵      بررسی موانع مرکز داده ها در ایران           ۱۵۳

            ۵-۵-۱   موانع سخت افزاری        ۱۵۳

            ۵-۵-۲   موانع نرم افزاری            ۱۵۳

۵-۶      ضوابط صدور مجوز ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی           ۱۵۶

            ۵-۶-۱    تعاریف           ۱۵۶

            ۵-۶-۲    مقررات مربوط به واگذاری مجوز مجتمع اینترنتی ۱۵۵

            ۵-۶-۳    مدارک لازم جهت ایجاد مجتمع خدمات اینترنت به بخش خصوصی IDC 156

پیش گفتار

با شروع هزاره سوم،بسیاری از محققان و اندیشمندان به نقش بارز فناوری اطلاعات در توسعه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جوامع اذعان دارند.ایشان با توجه به تحولات شگرف در فناوری ارتباطات در دهه ۹۰ میلادی اعتقاد به نقش مهم فناوری اطلاعات به عنوان منبع تحولات بنیادین در قرن بیست و یکم در جهان دارند.امروز باور جهانی به نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش مشکلات فقر،نابرابری،بی سوادی،بهداشت و غیره اعتقاد دارد.در این راستا این فناوری         می تواند بخشی از استراتژی ملی توسعه در هر کشور قلمداد شود.

در حال حاضر با توسعه شبکه های ارتباطی اینترنت و رشد نمایی وب سایت ها،امکان ایجاد ارتباط میان پایگاه های داده ای و اطلاعاتی فراهم شده و موجب ایجاد جریان بی سابقه اطلاعات شده است.در این راستا بسیاری از سازمان ها و نهادهای بین المللی به تحقیق و ایجاد مراکز داده دست     زده اند.با ایجاد این مراکز امکان به اشتراک گذاری مجموعه منابع داده بصورت یکپارچه و پویا به عموم فراهم می شود.ارائه خدمات اطلاع رسانی،تجزیه و تحلیل داده ها ودر نهایت نمایه سازی آنها در محیط ایمن از جمله اهداف اولیه این مراکز می باشد.در ایران نیز طی دو سال گذشته ضمن توجه به اهمیت مراکز داده سعی بر شناخت،طراحی وایجاد چنین مراکزی در سطوح ملی و استانی شده است.برگزاری اولین همایش مراکز داده در سال ۱۳۸۳ در تهران را می توان به عنوان اولین قدم در آشنایی با فعالیت های مرتبط در این مقوله و هماهنگی مابین نهادها دانست.آنچه که مسلم است از نقش این مراکز در ایران و جهان طی دهه جاری میلادی به عنوان ” مراکز تولید ارزش ” برای همگان یاد   می شود.

از جمله موارد مهم دیگر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر کشور،نحوه تعامل دولت و شهروندان در عصر جدید می باشد.در این خصوص مفاهیمی چون دولت الکترونیکی مطرح می باشد که عمده بحث در این رابطه به چگونگی ارائه خدمات ملی به شهروندان به بهترین وجه ممکن         می باشد.بکارگیری دولت الکترونیک همانطور که سبب ارتقاء سطح خدمات می شود سبب ایجاد کارآیی بالاتر و ایجاد امکانات جدید همچون مشاوره الکترونیک،کنترل الکترونیک و مشارکت عمومی خواهد بود.لزوم شکل گیری دولت الکترونیکی منوط به شناخت دولت مردان از معماری کلان فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی آن نظام است.

مقدمه

Data Center چیست ؟   تا قبل از دهه ۹۰ استفاده از اینترنت برای مردم عادی به سادگی امکان‌پذیر نبود، چرا که استفاده از امکانات اینترنت نیاز به دانش خاصی داشت. محیط خط فرمانی(Command Line) و ساختار غیر گرافیکی اینترنت سبب شده بود که کاربران عادی علاقه چندانی به استفاده از اینترنت نداشته باشند.    در اوایل دهه ۹۰، پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اینترنت (سال ۱۹۹۳ ) و پروتکل HTTP که به سادگی امکان به اشتراک گذاشتن مستندات در اینترنت را در اختیار کاربران قرار می‌داد، روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده شد. از سوی دیگر با اضافه شدن کاربران اینترنت، حجم مستندات نیز روز به روز افزایش یافت. مسلماً خطوط سابق اینترنتی و سرورهای موجود، توانایی جوابگویی به خیل عظیم کاربران را نداشتند. همچنین با زیاد شدن کاربران و بالا رفتن حجم مستندات، و نیز سادگی انتشار اطلاعات در اینترنت، مفاهیم تجاری نیز وارد عرصه اینترنت شدند. شرکت‌های تجاری نیاز به سرورهایی داشتند که این امکان را به آنها بدهد که به سادگی و با سرعت بتوانند اطلاعات خود را در اختیار مشتریان و کاربران خود قرار دهند.

بالطبع این امکان وجود نداشت که هر شرکت یا سازمانی که قصد راه‌اندازی سایت‌های اینترنتی را دارد، خود راساً اقدام به راه‌اندازی سرور خود کند، چرا که با وجود کاربران زیاد این سایت‌ها و حجم بالای ترافیک، نیاز به اتصال‌هایی با سرعت‌های بسیار بالا وجود داشت که مسلما حتی در صورتی که این امکان از لحاظ عملی وجود داشته باشد، هزینه بالایی را می‌طلبید. راه‌حلی که برای این مشکل به نظر رسید، راه‌اندازی مراکز خاصی تحت عنوان Data Center یا مراکز داده‌ای بود. Center Data ها با در اختیار داشتن اتصالات پرسرعته‌ای به اینترنت، و همچنین در اختیار داشتن سرورهای قوی و متعدد، امکان راه‌اندازی سرورهای وب را برای عموم مردم ممکن ساختند.  شرکت‌های تجاری و مردم می‌توانستند با اجاره کردن فضای محدودی در این سرورها، سایت‌های وب خود را معرض دید عموم قرار دهند. برخی شرکت‌های بزرگ نیز با توجه به نیاز خود، اقدام به اجاره کردن یک سرور در مرکز داده‌ای می‌کردند و آن را از راه دور با ابزارهای خاص کنترل می‌کردند.  اکنون با توجه به رشد سریع اینترنت، روز به روز به تعداد Data Center ها اضافه می‌شود به طوری که در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفته این مراکز وجود دارند.

تمرکز این مراکز بخصوص در کشور امریکا بسیار زیاد است. دلیل آن ارزان بودن نرخ اتصال به اینترنت و همچنین در دسترس بودن سرعت‌های بالا می‌باشد.   برخی از این  Data Center از طریق خطوط مختلف فیبرنوری، پهنای باندی بیش از Gbps4  را در اختیار دارند و تعداد سرورهای این Data Center معمولا بیش از ۱۰۰۰ است که بر اساس مشخصات به متقاضیان اجاره داده می‌شود. پارامترهای زیادی در قیمت اجاره ماهانه یک سرور تاثیرگذار است که می‌توان به سرعت CPU، مقدار حافظه RAM و اندازه Hard Disk ، حداکثر ترافیکی که ماهانه در اختیار هر سرور قرار می‌گیرد، سیستم عامل سرور و همچنین سابقه مرکز داده‌ای بستگی دارد.امروزه با رشد نیازهای کاربران به سرویس‌های مختلف، مراکز داده جهت در بر گرفتن تجهیزات، اطلاعات و برنامه‌های کاربردی حساس در فضایی کاملاً مطمئن و دارای قابلیت گسترش طراحی شده‌اند. برطبق تعریف ارایه شده ازجانب Renewable Energy Policy، مراکز داده متشکل از اجزای ضروری زیر ساختی هستند که کار پشتیبانی از اینترنت و تجارت‌الکترونیکی و بخش‌های ارتباطات الکترونیکی را به عهده دارند و در نتیجه تمامی سرویس‌های ارایه شده در آن‌ها باید دقیق، مطابق برنامه و بدون کوچکترین وقفه‌ای عمل نمایند. به طور کلی مراکز داده به عنوان مکانی جهت فراهم آوردن موارد زیر تعریف می‌شوند: ذخیره سازی، مدیریت، پردازش و تبادل اطلاعات دیجیتال و همچنین فراهم آوردن سرویس‌های کاربردی یا مدیریت جهت پردازش‌های اطلاعاتی.

فهرست منابع

 1. computer world-us rabert l.mitchell
 2. datacenter:security technology,march 2003
 3. www.oisco.com
 4. datacenter:security server from,morch 2004
 5. datacenter infrastructure overview,morch 2004
 6. www.dcmsi.com
 7. www.hotbot.com/datacenterbook/article/dc.city
 8. https://shabakeh-mag.com
 9. www.eci.ir
 10. مرکز داده،تالیف گروه آشنا،تیرماه ۸۴
 11. مجله فناوری وتوسعه،خرداد ۸۴
 12. مجله علم الکترونیک وکامپیوتر،فروردین،اردیبهشت و دی ۸۲
 13. ماهنامه شبکه،دی ۸۳

مجله گزارش کامپیوتر،شماره ۱۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.