اطلاعیه

رنگرزی الیاف پشم با رنگینه های گیاهی

کد محصول : NS11

متن کامل این مقاله موجود نیست

 فهرست مطالب

  تاریخچه رنگ
رنگرزی
الف : رنگرزی الیاف قبل از ریسیدن
ب : رنگرزی کلاف نخ
رنگرزان با تجربه میدانند که :
رنگرزی و آماده سازی وسایل
طرح رنگرزی الیاف پشتی با رنگینه های گیاهی
طبقه بندی الیاف
۱ ـ الیاف مصنوعی
۱ ـ ۱ ـ الیاف بازیافته :
الف : پروتئین بازیافته نظیر گازئین موجود در شیر
ب : سلولزی باز یافته نظیر ویسکوزریون
ج : استر سلولز نظیر استات
۲ ـ ۱ ـ الیاف سنتیک ( کاملاً مصنوعی )
الف : پلی آمیدها , نظیر نایلون , پرلون
ب :‌ پلی استرها , نظیر ترپلین , داکرون
ج : مشتقات پلی وینیل , نظیر پلی وینیل کلراید , پلی الکل
۲ ـ الیاف طبیعی
۱ ـ ۲ ـ الیاف گیاهی :
– الیاف دانه ای مانند پنبه
– الیاف ساقه ای مانند کتان , چتایی , کنف
– الیاف برگی مانند سیسال , مانبلا
– الیاف میوه ای مانند نارگیل
۲ ـ ۲ ـ الیاف معدنی :
۳ ـ ۲ ـ الیاف حیوانی
تعریف پشم
۱ ـ ۳ ـ خواص فیزیکی پشم
۲ ـ ۳ ـ خواص شیمیایی پشم
۱ ـ پشم ظریف مرینو اسپانیا
۲ ـ پشم متوسط از نژادهای انگلیس
۳ ـ پشم بلند از نژادهای کائسو لد و شیواتز
۴ ـ پشم بلند قالی
پشم قالی :
رنگرزی الیاف پشمی
۱ ـ رنگهای اسیدی
۲ ـ رنگهای دندانه ای
۳ ـ رنگهای کمپلکس
۴ ـ رنگهای راکتیو
۵ ـ رنگهای خمی
۶ ـ رنگهای کاتیو نیک
۱ ـ ۴ ـ رنگرزی پشم با مواد رنگرزی اسیدی
۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ اسیدی قوی
۱ ـ سولفات سدیم ۱۰ ـ ۵ درصد
۲ ـ اسید سولفوریک PH=2
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ اسیدی ضعیف یا میلینینگ
۱ ـ حمام رنگ به قرار زیر و در ۵ ـ ۵/۴ PH=آماده می شود
۲ ـ سولفات سدیم ۱۰ ـ ۵ درصد
۳ ـ اسید استیک ۵۰ درصد ۴ ـ ۵/۱ درصد
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ سوپر میلینینگ
سولفات سدیم ۱۰ – ۵ درصد
استات آمونیم ۶ – ۳ درصد
۲ ـ ۴ ـ رنگرزی پشم با رنگهای کرومی :
۱ ـ عمل دندانه پیش از رنگرزی
۲ ـ عمل دندانه رنگرزی تواماً
۳ ـ عمل دندانه پس از رنگرزی
۳ ـ ۴ ـ رنگرزی با رنگهای مثال کمپلکس :
۱ ـ متال کمپلکس ۱ : ۱ و متال کمپلکس ۱ : ۲
۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ  روش رنگرزی با رنگهای متال کمپلکس ۱ : ۱
۱ ـ رنگ x درصد
۲ ـ یولفات سدیم ۵ ـ ۱۰ درصد
۳ ـ یکنواخت کننده ۲ گرم در لیتر
۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ روش رنگرزی با رنگینه های متال کمپلکس ۲ : ۱
۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ روش رنگرزی با مواد رنگزای متال کمپلکس ۲ : ۱
۵ ـ رنگرزی پشم با رنگهای راکتیو  :
۶ – رنگرزی رنگهای خمی روی پشم :
۱ – رنگهای خمی نامحلول
۲ – رنگهای خمی محلول
۱ – ۶ – مواد رنگزای خمی نامحلول
رنگرزی پشم با مواد رنگزای خمی محلول
روش رنگرزی پشم با دندانه های گوناگون
دندانه کردن چیست ؟
دندانه ها به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
۱ ـ دندانه های معدنی
۲ ـ دندانه های نباتی
دندانه های معدنی :
دندانه های نباتی :
روش دندانه ای کردن پشم با دندانه های مختلف
دندانه ای کردن پشم با زاج سفید:
روش دندانه دادن پشم با بیکرومات دو پتاس
دندانه دادن پشم با سولفات دوفرو :
پشم را به دو روش با سولفات دوفرو دندانه می دهند.
روش دندانه دادن پیش از رنگ
روش دندانه دادن پشم با سولفات دوکوئیور:
روش دندانه دادن پشم با قلع :
۱ ) دندانه پیش از رنگ :
۲ ) دندانه پس از رنگ :
۳ ) دندانه و رنگ با هم :
فصل دوم
مواد رنگزا به دو دسته تقسیم می شوند
الف : مواد رنگزای طبیعی
ب : مواد رنگزای شیمیایی
رنگینه های طبیعی خود نیز به سه قسمت تقسیم می شوند .
۱ – رنگینه های نباتی
۲ – رنگینه های حیوانی
۳ – رنگینه های معدنی
مواد رنگزای نباتی
– رنگی که از گل گیاه اخذ می گردد مانند گل انار , اسپرک , شب بو
– رنگی که از شاخه و ساقه گیاه اخذ می گردد مانند چنار , گیلاس ( تنه درخت )
– رنگی که از برگ گیاه اخذ می گردد مانند برگ مو, برگ چنار , برگهای جوان گل داودی
– رنگی که از ریشه گیاه اخذ می گردد مانند ریشه گل ختمی , روناس
– رنگی که از پوست ساقه گیاه اخذ می گردد مانند انار
– رنگی که از میوه گیاه اخذ می گردد مانند میر تیلوی ( خالو دشت گیلان )
– رنگی که از پوست میوه گیاه اخذ می گردد مانند پوست پیاز , پوست گردو , پوست انار , پوست فندق , پوست پسته
مواد رنگزای حیوانی :
مواد رنگزای معدنی :
اسپرک زرد طبیعی

رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه زاج سفید
رنگرزی پشم با اسپرک ودندانه کروم
رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه های آهن , مس و قلع
پوست انار ـ زرد طبیعی
بـرگ مـو
بـرگ چنـار
بقم بنفش – رنگ طبیعی مشکی
موارد استفاده بقم در سایر الیاف نساجی
ثبات رنگهای بدست آمده از بقم بنفش
رنگرزی پشم به وسیله بقم
طریقه بدست آوردن رنگ مشکی
کاربرد بقم بنفش و اسپرک برای بدست آوردن رنگ
رنگرزی پشم باد ندانه های زاج سفید و بقم بنفش
برکنو – ( مندارچه )
آماده کردن رنگ :
رنگرزی :
برگ درخت تبریزی
آماده کردن رنگ :
رنگرزی لیموئی :
رنگرزی رنگ قهوه ای روشن :
بلـوط سیـاه
( برای رنگرزی الیاف پشم , ابریشم و پنبه )
رنگرزی رنگ نخودی :
پوست گردو – رنگ قهوه ای طبیعی
۱ – دندانه زاج سفی دبا ۳ درصد اسید اگزالیک , رنگ نارنجی تیره
۲ – بیکرومات پتاسیم با ۳ درصد اسید اگزالیک , رنگ قهوه ای روشن
۳ – سولفات مس با ۳ درصد اسید اگزالیک رنگ قهوه ای متوسط
۴ – کلرواستانو با ۳ درصد اسید اگزالیک رنگ نارنجی تیره
۵ – سولفات آهن با ۳ درصد اسید اگزالیک , رنگ خاکستری تا مشکی
توت دارای رنگهای مختلف
پیـاز
آماده کردن رنگ :
رنگرزی رنگ نارنجی سیر :
رنگرزی رنگ مسی :
تمشـک
آماده کردن رنگ :
رنگرزی الیاف پشمی:
رنگرزی الیاف ابریشمی :
رونـاس
روش آماده سازی ریشه روناس :
روش تهیه گل روناس ( گرد روناس ) :
رنگرزی پشم با روناس :
۱ – روش رنگدانه قبل از رنگ
۲ – روش دندانه و رنگ همزمان
۳ – روش دندانه بعد از رنگ
رنگرزی پشم با روناس و دندانه بیکرومات :
شیوه رنگرزی پشم بار وناس و دندانه زاج سفید :
رنگبندی رنگهای بدست آمده در رنگرزی روناس
رنگرزی روناس بوسیله دوغ
رنگرزی روناس با دندانه قلع
قرمز دانه _ رنگ قرمز طبیعی
۱_ کرم ورمیلو :
۲_ قرمز دانه لهستانی :
۳_ قرمز دانه هندی :
۴_ قرمز دانه مکزیکی :
۱_ قرمز دانه گرد :   ۲_ قرمز دانه خمیر :  طرز تهیه خمیر قرمز دانه بدینگونه است که :  الف_ آزمایشات شیمیایی مثلاً تاثیر اسیدها که رنگ آن را زرد می کند و رسوبی نیز به جای می گذارد .  ب_ آزمایش فیزیکی و آن حل نمودن رنگ در آب است به دفعات و دور نمودن محلول قرمز تا آنجا که قرمز دانه به کلی با آب از ظرف خارج گردد و مواد تقلبی در ته ظرف باقی بماند . قرمز دانه آمونیاکی :  محصول برداری سایر انواع قرمز دانه :  رنگرزی پشم با قرمز دانه همراه با دندانه های مختلف : ۱_ رنگرزی قرمز دانه با دندانه بیکرومات پتاسیم :
۲_ رنگرزی قرمز دانه با زاج سفید :
۳_ رنگرزی پشم با دندانه قلع و قرمز دانه :
۴_ دندانه مس و آهن بر روی قرمز دانه :
نیل –  رنگ طبیعی آبی   روشهای مختلف رنگرزی با نیل : روش رنگرزی پشم با نیل و هیدروسولفیت سدیم و آمونیاک :                                            مـازوج  گیاها ن مازوج دار
طریقه رنگرزی پشم با مواد مازوجی
۱_ دندانه قبل از رنگ
۲_ رنگ ودندانه توام
سماق – رنگ قهوه ای طبیعی
طریقه بدست آوردن رنگ هلی
هلیله سیاه و هلیله زرد – قهوه ای طبیعی                                   جُفت – رنگ زرد طبیعی   زعفران زرد طبیعی   زعفران آفریقایی   زعفران هندی   اثر مواد شیمیایی برروی زعفران              زرد چوبه –   ( زرچوبه ) – رنگ زرد طبیعی  عکس العمل شیمیایی زردچوبه
طریقه رنگرزی زردچوبه
چوب زرد- رنگ طبیعی زرد
ثبات رنگ چوب زرد
عکس العمل چوب زرد در برابر عوامل شیمیایی
طریقه رنگرزی چوب زرد با دندانه های مختلف
زرشک وحشی – زرد  طبیعی
طریقه رنگرزی پشم با ریشه زرشک
حـنـا
عملیات کاشت و تکثیر حنا
استفاده از ماده رنگین حنا در رنگرزی
۱. دندانه قبل از رنگ
۲. دندانه توام با رنگ
۳. دندانه بعد از رنگ
۱_ دندانه قبل از رنگ :
سیتـروس
آماده کردن رنگ :
رنگرزی
غـافـث
دندانه : زاج یا کروم
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گلرنگ ( کاشفه )
آماده کردن رنگ
رنگرزی ابریشم
رنگرزی پشم
گیاه رازک
روییـنـه
آماده کردن رنگ
بدست آوردن رنگ زرد
بدست آوردن رنگ طلائی
فلفل آبی ( هفت بند )
( برای رنگرزی پشم ، پنبه و کتان )
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گل بابونه ( ستاره سفید )
آماده کردن رنگ
رنگرزی برای رنگ زرد
رنگرزی برای رنگ خاکی
رنگرزی برای رنگ طلایی:
رنگ بادامی
رنگ عنابی
علف چای –  ( هرفاریقون )
آماده کردن رنگ:
رنگرزی :
ترشک (حماض)
دندانه : زاج
آماده کردن:
رنگرزی:
گل جعفری
آماده کردن رنگ:
رنگ زرد برروی الیاف پشمی :
رنگ زرد نخودی بر روی الیاف پشمی :
رنگرزی ابریشم :
ریش بز- (اسپیره)
آماده کردن رنگ:
رنگرزی:
گـل بـرف
آ ماده کردن رنگ:
رنگرزی
گــزنـه
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گـل سنـگ
سرخس عقابی
آماده کردن رنگ
رنگ سبز متمایل به زرد
رنگرزی الیاف ابریشمی ( خاکستری )
دندانه : آهن
گل اشرفی
آماده کردن رنگ :
رنگرزی رنگ نارنجی سیر :
رنگرزی رنگ زر دروشن :
گـنــدل
برگ وسمه
اسامی رایج رنگهای فرش ایران
چگونگی تهیه بعضی رنگها
معایبی که بر اثر عدم رعایت اصول صحیح رنگرزی بر فرش عارض می شود.
دو رنگی و سه رنگی کلافهای پشمی
نکاتی که رعایت آن باعث جلوگیری از دورنگی یا سه رنگی کلافها می شود
روش محاسبه مجموع درجات ثبوت رنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.