رنگرزی الیاف پشم با رنگینه های گیاهی

کد محصول : NS11

متن کامل این مقاله موجود نیست

 فهرست مطالب

  تاریخچه رنگ
رنگرزی
الف : رنگرزی الیاف قبل از ریسیدن
ب : رنگرزی کلاف نخ
رنگرزان با تجربه میدانند که :
رنگرزی و آماده سازی وسایل
طرح رنگرزی الیاف پشتی با رنگینه های گیاهی
طبقه بندی الیاف
۱ ـ الیاف مصنوعی
۱ ـ ۱ ـ الیاف بازیافته :
الف : پروتئین بازیافته نظیر گازئین موجود در شیر
ب : سلولزی باز یافته نظیر ویسکوزریون
ج : استر سلولز نظیر استات
۲ ـ ۱ ـ الیاف سنتیک ( کاملاً مصنوعی )
الف : پلی آمیدها , نظیر نایلون , پرلون
ب :‌ پلی استرها , نظیر ترپلین , داکرون
ج : مشتقات پلی وینیل , نظیر پلی وینیل کلراید , پلی الکل
۲ ـ الیاف طبیعی
۱ ـ ۲ ـ الیاف گیاهی :
– الیاف دانه ای مانند پنبه
– الیاف ساقه ای مانند کتان , چتایی , کنف
– الیاف برگی مانند سیسال , مانبلا
– الیاف میوه ای مانند نارگیل
۲ ـ ۲ ـ الیاف معدنی :
۳ ـ ۲ ـ الیاف حیوانی
تعریف پشم
۱ ـ ۳ ـ خواص فیزیکی پشم
۲ ـ ۳ ـ خواص شیمیایی پشم
۱ ـ پشم ظریف مرینو اسپانیا
۲ ـ پشم متوسط از نژادهای انگلیس
۳ ـ پشم بلند از نژادهای کائسو لد و شیواتز
۴ ـ پشم بلند قالی
پشم قالی :
رنگرزی الیاف پشمی
۱ ـ رنگهای اسیدی
۲ ـ رنگهای دندانه ای
۳ ـ رنگهای کمپلکس
۴ ـ رنگهای راکتیو
۵ ـ رنگهای خمی
۶ ـ رنگهای کاتیو نیک
۱ ـ ۴ ـ رنگرزی پشم با مواد رنگرزی اسیدی
۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۱ ـ اسیدی قوی
۱ ـ سولفات سدیم ۱۰ ـ ۵ درصد
۲ ـ اسید سولفوریک PH=2
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ اسیدی ضعیف یا میلینینگ
۱ ـ حمام رنگ به قرار زیر و در ۵ ـ ۵/۴ PH=آماده می شود
۲ ـ سولفات سدیم ۱۰ ـ ۵ درصد
۳ ـ اسید استیک ۵۰ درصد ۴ ـ ۵/۱ درصد
۳ ـ ۱ ـ ۴ ـ سوپر میلینینگ
سولفات سدیم ۱۰ – ۵ درصد
استات آمونیم ۶ – ۳ درصد
۲ ـ ۴ ـ رنگرزی پشم با رنگهای کرومی :
۱ ـ عمل دندانه پیش از رنگرزی
۲ ـ عمل دندانه رنگرزی تواماً
۳ ـ عمل دندانه پس از رنگرزی
۳ ـ ۴ ـ رنگرزی با رنگهای مثال کمپلکس :
۱ ـ متال کمپلکس ۱ : ۱ و متال کمپلکس ۱ : ۲
۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ  روش رنگرزی با رنگهای متال کمپلکس ۱ : ۱
۱ ـ رنگ x درصد
۲ ـ یولفات سدیم ۵ ـ ۱۰ درصد
۳ ـ یکنواخت کننده ۲ گرم در لیتر
۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ روش رنگرزی با رنگینه های متال کمپلکس ۲ : ۱
۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ روش رنگرزی با مواد رنگزای متال کمپلکس ۲ : ۱
۵ ـ رنگرزی پشم با رنگهای راکتیو  :
۶ – رنگرزی رنگهای خمی روی پشم :
۱ – رنگهای خمی نامحلول
۲ – رنگهای خمی محلول
۱ – ۶ – مواد رنگزای خمی نامحلول
رنگرزی پشم با مواد رنگزای خمی محلول
روش رنگرزی پشم با دندانه های گوناگون
دندانه کردن چیست ؟
دندانه ها به دو گروه زیر تقسیم می شوند:
۱ ـ دندانه های معدنی
۲ ـ دندانه های نباتی
دندانه های معدنی :
دندانه های نباتی :
روش دندانه ای کردن پشم با دندانه های مختلف
دندانه ای کردن پشم با زاج سفید:
روش دندانه دادن پشم با بیکرومات دو پتاس
دندانه دادن پشم با سولفات دوفرو :
پشم را به دو روش با سولفات دوفرو دندانه می دهند.
روش دندانه دادن پیش از رنگ
روش دندانه دادن پشم با سولفات دوکوئیور:
روش دندانه دادن پشم با قلع :
۱ ) دندانه پیش از رنگ :
۲ ) دندانه پس از رنگ :
۳ ) دندانه و رنگ با هم :
فصل دوم
مواد رنگزا به دو دسته تقسیم می شوند
الف : مواد رنگزای طبیعی
ب : مواد رنگزای شیمیایی
رنگینه های طبیعی خود نیز به سه قسمت تقسیم می شوند .
۱ – رنگینه های نباتی
۲ – رنگینه های حیوانی
۳ – رنگینه های معدنی
مواد رنگزای نباتی
– رنگی که از گل گیاه اخذ می گردد مانند گل انار , اسپرک , شب بو
– رنگی که از شاخه و ساقه گیاه اخذ می گردد مانند چنار , گیلاس ( تنه درخت )
– رنگی که از برگ گیاه اخذ می گردد مانند برگ مو, برگ چنار , برگهای جوان گل داودی
– رنگی که از ریشه گیاه اخذ می گردد مانند ریشه گل ختمی , روناس
– رنگی که از پوست ساقه گیاه اخذ می گردد مانند انار
– رنگی که از میوه گیاه اخذ می گردد مانند میر تیلوی ( خالو دشت گیلان )
– رنگی که از پوست میوه گیاه اخذ می گردد مانند پوست پیاز , پوست گردو , پوست انار , پوست فندق , پوست پسته
مواد رنگزای حیوانی :
مواد رنگزای معدنی :
اسپرک زرد طبیعی

رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه زاج سفید
رنگرزی پشم با اسپرک ودندانه کروم
رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه های آهن , مس و قلع
پوست انار ـ زرد طبیعی
بـرگ مـو
بـرگ چنـار
بقم بنفش – رنگ طبیعی مشکی
موارد استفاده بقم در سایر الیاف نساجی
ثبات رنگهای بدست آمده از بقم بنفش
رنگرزی پشم به وسیله بقم
طریقه بدست آوردن رنگ مشکی
کاربرد بقم بنفش و اسپرک برای بدست آوردن رنگ
رنگرزی پشم باد ندانه های زاج سفید و بقم بنفش
برکنو – ( مندارچه )
آماده کردن رنگ :
رنگرزی :
برگ درخت تبریزی
آماده کردن رنگ :
رنگرزی لیموئی :
رنگرزی رنگ قهوه ای روشن :
بلـوط سیـاه
( برای رنگرزی الیاف پشم , ابریشم و پنبه )
رنگرزی رنگ نخودی :
پوست گردو – رنگ قهوه ای طبیعی
۱ – دندانه زاج سفی دبا ۳ درصد اسید اگزالیک , رنگ نارنجی تیره
۲ – بیکرومات پتاسیم با ۳ درصد اسید اگزالیک , رنگ قهوه ای روشن
۳ – سولفات مس با ۳ درصد اسید اگزالیک رنگ قهوه ای متوسط
۴ – کلرواستانو با ۳ درصد اسید اگزالیک رنگ نارنجی تیره
۵ – سولفات آهن با ۳ درصد اسید اگزالیک , رنگ خاکستری تا مشکی
توت دارای رنگهای مختلف
پیـاز
آماده کردن رنگ :
رنگرزی رنگ نارنجی سیر :
رنگرزی رنگ مسی :
تمشـک
آماده کردن رنگ :
رنگرزی الیاف پشمی:
رنگرزی الیاف ابریشمی :
رونـاس
روش آماده سازی ریشه روناس :
روش تهیه گل روناس ( گرد روناس ) :
رنگرزی پشم با روناس :
۱ – روش رنگدانه قبل از رنگ
۲ – روش دندانه و رنگ همزمان
۳ – روش دندانه بعد از رنگ
رنگرزی پشم با روناس و دندانه بیکرومات :
شیوه رنگرزی پشم بار وناس و دندانه زاج سفید :
رنگبندی رنگهای بدست آمده در رنگرزی روناس
رنگرزی روناس بوسیله دوغ
رنگرزی روناس با دندانه قلع
قرمز دانه _ رنگ قرمز طبیعی
۱_ کرم ورمیلو :
۲_ قرمز دانه لهستانی :
۳_ قرمز دانه هندی :
۴_ قرمز دانه مکزیکی :
۱_ قرمز دانه گرد :   ۲_ قرمز دانه خمیر :  طرز تهیه خمیر قرمز دانه بدینگونه است که :  الف_ آزمایشات شیمیایی مثلاً تاثیر اسیدها که رنگ آن را زرد می کند و رسوبی نیز به جای می گذارد .  ب_ آزمایش فیزیکی و آن حل نمودن رنگ در آب است به دفعات و دور نمودن محلول قرمز تا آنجا که قرمز دانه به کلی با آب از ظرف خارج گردد و مواد تقلبی در ته ظرف باقی بماند . قرمز دانه آمونیاکی :  محصول برداری سایر انواع قرمز دانه :  رنگرزی پشم با قرمز دانه همراه با دندانه های مختلف : ۱_ رنگرزی قرمز دانه با دندانه بیکرومات پتاسیم :
۲_ رنگرزی قرمز دانه با زاج سفید :
۳_ رنگرزی پشم با دندانه قلع و قرمز دانه :
۴_ دندانه مس و آهن بر روی قرمز دانه :
نیل –  رنگ طبیعی آبی   روشهای مختلف رنگرزی با نیل : روش رنگرزی پشم با نیل و هیدروسولفیت سدیم و آمونیاک :                                            مـازوج  گیاها ن مازوج دار
طریقه رنگرزی پشم با مواد مازوجی
۱_ دندانه قبل از رنگ
۲_ رنگ ودندانه توام
سماق – رنگ قهوه ای طبیعی
طریقه بدست آوردن رنگ هلی
هلیله سیاه و هلیله زرد – قهوه ای طبیعی                                   جُفت – رنگ زرد طبیعی   زعفران زرد طبیعی   زعفران آفریقایی   زعفران هندی   اثر مواد شیمیایی برروی زعفران              زرد چوبه –   ( زرچوبه ) – رنگ زرد طبیعی  عکس العمل شیمیایی زردچوبه
طریقه رنگرزی زردچوبه
چوب زرد- رنگ طبیعی زرد
ثبات رنگ چوب زرد
عکس العمل چوب زرد در برابر عوامل شیمیایی
طریقه رنگرزی چوب زرد با دندانه های مختلف
زرشک وحشی – زرد  طبیعی
طریقه رنگرزی پشم با ریشه زرشک
حـنـا
عملیات کاشت و تکثیر حنا
استفاده از ماده رنگین حنا در رنگرزی
۱. دندانه قبل از رنگ
۲. دندانه توام با رنگ
۳. دندانه بعد از رنگ
۱_ دندانه قبل از رنگ :
سیتـروس
آماده کردن رنگ :
رنگرزی
غـافـث
دندانه : زاج یا کروم
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گلرنگ ( کاشفه )
آماده کردن رنگ
رنگرزی ابریشم
رنگرزی پشم
گیاه رازک
روییـنـه
آماده کردن رنگ
بدست آوردن رنگ زرد
بدست آوردن رنگ طلائی
فلفل آبی ( هفت بند )
( برای رنگرزی پشم ، پنبه و کتان )
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گل بابونه ( ستاره سفید )
آماده کردن رنگ
رنگرزی برای رنگ زرد
رنگرزی برای رنگ خاکی
رنگرزی برای رنگ طلایی:
رنگ بادامی
رنگ عنابی
علف چای –  ( هرفاریقون )
آماده کردن رنگ:
رنگرزی :
ترشک (حماض)
دندانه : زاج
آماده کردن:
رنگرزی:
گل جعفری
آماده کردن رنگ:
رنگ زرد برروی الیاف پشمی :
رنگ زرد نخودی بر روی الیاف پشمی :
رنگرزی ابریشم :
ریش بز- (اسپیره)
آماده کردن رنگ:
رنگرزی:
گـل بـرف
آ ماده کردن رنگ:
رنگرزی
گــزنـه
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گـل سنـگ
سرخس عقابی
آماده کردن رنگ
رنگ سبز متمایل به زرد
رنگرزی الیاف ابریشمی ( خاکستری )
دندانه : آهن
گل اشرفی
آماده کردن رنگ :
رنگرزی رنگ نارنجی سیر :
رنگرزی رنگ زر دروشن :
گـنــدل
برگ وسمه
اسامی رایج رنگهای فرش ایران
چگونگی تهیه بعضی رنگها
معایبی که بر اثر عدم رعایت اصول صحیح رنگرزی بر فرش عارض می شود.
دو رنگی و سه رنگی کلافهای پشمی
نکاتی که رعایت آن باعث جلوگیری از دورنگی یا سه رنگی کلافها می شود
روش محاسبه مجموع درجات ثبوت رنگ