پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

NS11- رنگرزی الیاف پشم با رنگینه های گیاهی

کد محصول : NS11

120 صفحه فایل وورد

19000 تومان

 فهرست مطالب

  تاریخچه رنگ 
رنگرزی
الف : رنگرزی الیاف قبل از ریسیدن  
ب : رنگرزی کلاف نخ 
رنگرزان با تجربه میدانند که :
رنگرزی و آماده سازی وسایل
طرح رنگرزی الیاف پشتی با رنگینه های گیاهی
طبقه بندی الیاف 
1 ـ الیاف مصنوعی 
1 ـ 1 ـ الیاف بازیافته : 
الف : پروتئین بازیافته نظیر گازئین موجود در شیر 
ب : سلولزی باز یافته نظیر ویسکوزریون 
ج : استر سلولز نظیر استات 
2 ـ 1 ـ الیاف سنتیک ( کاملاً مصنوعی ) 
الف : پلی آمیدها , نظیر نایلون , پرلون 
ب :‌ پلی استرها , نظیر ترپلین , داکرون 
ج : مشتقات پلی وینیل , نظیر پلی وینیل کلراید , پلی الکل 
2 ـ الیاف طبیعی 
1 ـ 2 ـ الیاف گیاهی : 
- الیاف دانه ای مانند پنبه 
- الیاف ساقه ای مانند کتان , چتایی , کنف 
- الیاف برگی مانند سیسال , مانبلا 
- الیاف میوه ای مانند نارگیل 
2 ـ 2 ـ الیاف معدنی : 
3 ـ 2 ـ الیاف حیوانی 
تعریف پشم 
1 ـ 3 ـ خواص فیزیکی پشم 
2 ـ 3 ـ خواص شیمیایی پشم 
1 ـ پشم ظریف مرینو اسپانیا 
2 ـ پشم متوسط از نژادهای انگلیس 
3 ـ پشم بلند از نژادهای کائسو لد و شیواتز 
4 ـ پشم بلند قالی 
پشم قالی :
رنگرزی الیاف پشمی
1 ـ رنگهای اسیدی  
2 ـ رنگهای دندانه ای  
3 ـ رنگهای کمپلکس  
4 ـ رنگهای راکتیو 
 5 ـ رنگهای خمی  
6 ـ رنگهای کاتیو نیک 
1 ـ 4 ـ رنگرزی پشم با مواد رنگرزی اسیدی 
1 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ اسیدی قوی 
1 ـ سولفات سدیم 10 ـ 5 درصد 
2 ـ اسید سولفوریک PH=2
2 ـ 1 ـ 4 ـ اسیدی ضعیف یا میلینینگ 
1 ـ حمام رنگ به قرار زیر و در 5 ـ 5/4 PH=آماده می شود 
2 ـ سولفات سدیم 10 ـ 5 درصد 
3 ـ اسید استیک 50 درصد 4 ـ 5/1 درصد 
3 ـ 1 ـ 4 ـ سوپر میلینینگ 
سولفات سدیم 10 – 5 درصد 
استات آمونیم 6 – 3 درصد 
2 ـ 4 ـ رنگرزی پشم با رنگهای کرومی :
1 ـ عمل دندانه پیش از رنگرزی 
 2 ـ عمل دندانه رنگرزی تواماً 
 3 ـ عمل دندانه پس از رنگرزی 
3 ـ 4 ـ رنگرزی با رنگهای مثال کمپلکس :
1 ـ متال کمپلکس 1 : 1 و متال کمپلکس 1 : 2 
1 ـ 3 ـ 4 ـ  روش رنگرزی با رنگهای متال کمپلکس 1 : 1 
1 ـ رنگ x درصد 
2 ـ یولفات سدیم 5 ـ 10 درصد 
3 ـ یکنواخت کننده 2 گرم در لیتر 
2 ـ 3 ـ 4 ـ روش رنگرزی با رنگینه های متال کمپلکس 2 : 1 
3 ـ 3 ـ 4 ـ روش رنگرزی با مواد رنگزای متال کمپلکس 2 : 1 
5 ـ رنگرزی پشم با رنگهای راکتیو  :
6 – رنگرزی رنگهای خمی روی پشم :
1 – رنگهای خمی نامحلول 
2 – رنگهای خمی محلول 
1 – 6 – مواد رنگزای خمی نامحلول 
رنگرزی پشم با مواد رنگزای خمی محلول 
روش رنگرزی پشم با دندانه های گوناگون 
دندانه کردن چیست ؟
دندانه ها به دو گروه زیر تقسیم می شوند: 
1 ـ دندانه های معدنی 
2 ـ دندانه های نباتی 
دندانه های معدنی :
دندانه های نباتی : 
روش دندانه ای کردن پشم با دندانه های مختلف 
دندانه ای کردن پشم با زاج سفید:
روش دندانه دادن پشم با بیکرومات دو پتاس 
دندانه دادن پشم با سولفات دوفرو : 
پشم را به دو روش با سولفات دوفرو دندانه می دهند.
روش دندانه دادن پیش از رنگ 
روش دندانه دادن پشم با سولفات دوکوئیور:
روش دندانه دادن پشم با قلع : 
1 ) دندانه پیش از رنگ : 
 2 ) دندانه پس از رنگ : 
3 ) دندانه و رنگ با هم : 
فصل دوم
مواد رنگزا به دو دسته تقسیم می شوند
الف : مواد رنگزای طبیعی 
ب : مواد رنگزای شیمیایی 
رنگینه های طبیعی خود نیز به سه قسمت تقسیم می شوند .
1 – رنگینه های نباتی 
2 – رنگینه های حیوانی 
3 – رنگینه های معدنی 
مواد رنگزای نباتی 
- رنگی که از گل گیاه اخذ می گردد مانند گل انار , اسپرک , شب بو 
- رنگی که از شاخه و ساقه گیاه اخذ می گردد مانند چنار , گیلاس ( تنه درخت ) 
- رنگی که از برگ گیاه اخذ می گردد مانند برگ مو, برگ چنار , برگهای جوان گل داودی 
- رنگی که از ریشه گیاه اخذ می گردد مانند ریشه گل ختمی , روناس 
- رنگی که از پوست ساقه گیاه اخذ می گردد مانند انار
- رنگی که از میوه گیاه اخذ می گردد مانند میر تیلوی ( خالو دشت گیلان ) 
- رنگی که از پوست میوه گیاه اخذ می گردد مانند پوست پیاز , پوست گردو , پوست انار , پوست فندق , پوست پسته 
مواد رنگزای حیوانی : 
مواد رنگزای معدنی :
اسپرک زرد طبیعی

رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه زاج سفید 
رنگرزی پشم با اسپرک ودندانه کروم 
رنگرزی پشم با اسپرک و دندانه های آهن , مس و قلع 
پوست انار ـ زرد طبیعی
بـرگ مـو
بـرگ چنـار
بقم بنفش – رنگ طبیعی مشکی
موارد استفاده بقم در سایر الیاف نساجی 
ثبات رنگهای بدست آمده از بقم بنفش 
رنگرزی پشم به وسیله بقم
طریقه بدست آوردن رنگ مشکی 
کاربرد بقم بنفش و اسپرک برای بدست آوردن رنگ
رنگرزی پشم باد ندانه های زاج سفید و بقم بنفش 
برکنو – ( مندارچه )
آماده کردن رنگ :
رنگرزی :
برگ درخت تبریزی
آماده کردن رنگ :
رنگرزی لیموئی :
رنگرزی رنگ قهوه ای روشن :
بلـوط سیـاه
( برای رنگرزی الیاف پشم , ابریشم و پنبه )
رنگرزی رنگ نخودی :
پوست گردو – رنگ قهوه ای طبیعی
1 – دندانه زاج سفی دبا 3 درصد اسید اگزالیک , رنگ نارنجی تیره 
2 – بیکرومات پتاسیم با 3 درصد اسید اگزالیک , رنگ قهوه ای روشن 
3 – سولفات مس با 3 درصد اسید اگزالیک رنگ قهوه ای متوسط 
4 – کلرواستانو با 3 درصد اسید اگزالیک رنگ نارنجی تیره 
5 – سولفات آهن با 3 درصد اسید اگزالیک , رنگ خاکستری تا مشکی 
توت دارای رنگهای مختلف
پیـاز 
آماده کردن رنگ :
رنگرزی رنگ نارنجی سیر :
رنگرزی رنگ مسی :
تمشـک 
آماده کردن رنگ :
رنگرزی الیاف پشمی:
رنگرزی الیاف ابریشمی :
رونـاس
روش آماده سازی ریشه روناس :
روش تهیه گل روناس ( گرد روناس ) :
رنگرزی پشم با روناس :
1 – روش رنگدانه قبل از رنگ 
2 – روش دندانه و رنگ همزمان 
3 – روش دندانه بعد از رنگ 
رنگرزی پشم با روناس و دندانه بیکرومات :
شیوه رنگرزی پشم بار وناس و دندانه زاج سفید :
رنگبندی رنگهای بدست آمده در رنگرزی روناس   
رنگرزی روناس بوسیله دوغ 
رنگرزی روناس با دندانه قلع 
قرمز دانه _ رنگ قرمز طبیعی
1_ کرم ورمیلو : 
2_ قرمز دانه لهستانی : 
3_ قرمز دانه هندی : 
4_ قرمز دانه مکزیکی : 
1_ قرمز دانه گرد :   2_ قرمز دانه خمیر :  طرز تهیه خمیر قرمز دانه بدینگونه است که :  الف_ آزمایشات شیمیایی مثلاً تاثیر اسیدها که رنگ آن را زرد می کند و رسوبی نیز به جای می گذارد .  ب_ آزمایش فیزیکی و آن حل نمودن رنگ در آب است به دفعات و دور نمودن محلول قرمز تا آنجا که قرمز دانه به کلی با آب از ظرف خارج گردد و مواد تقلبی در ته ظرف باقی بماند . قرمز دانه آمونیاکی :  محصول برداری سایر انواع قرمز دانه :  رنگرزی پشم با قرمز دانه همراه با دندانه های مختلف : 1_ رنگرزی قرمز دانه با دندانه بیکرومات پتاسیم : 
2_ رنگرزی قرمز دانه با زاج سفید : 
3_ رنگرزی پشم با دندانه قلع و قرمز دانه : 
4_ دندانه مس و آهن بر روی قرمز دانه : 
                              نیل –  رنگ طبیعی آبی   روشهای مختلف رنگرزی با نیل : روش رنگرزی پشم با نیل و هیدروسولفیت سدیم و آمونیاک :                                            مـازوج  گیاها ن مازوج دار
طریقه رنگرزی پشم با مواد مازوجی 
1_ دندانه قبل از رنگ 
2_ رنگ ودندانه توام 
سماق – رنگ قهوه ای طبیعی
طریقه بدست آوردن رنگ هلی 
                هلیله سیاه و هلیله زرد – قهوه ای طبیعی                                   جُفت – رنگ زرد طبیعی   زعفران زرد طبیعی   زعفران آفریقایی   زعفران هندی   اثر مواد شیمیایی برروی زعفران              زرد چوبه –   ( زرچوبه ) – رنگ زرد طبیعی  عکس العمل شیمیایی زردچوبه
طریقه رنگرزی زردچوبه 
چوب زرد- رنگ طبیعی زرد
ثبات رنگ چوب زرد 
عکس العمل چوب زرد در برابر عوامل شیمیایی 
طریقه رنگرزی چوب زرد با دندانه های مختلف 
زرشک وحشی – زرد  طبیعی
طریقه رنگرزی پشم با ریشه زرشک 
حـنـا
عملیات کاشت و تکثیر حنا 
استفاده از ماده رنگین حنا در رنگرزی 
1. دندانه قبل از رنگ 
2. دندانه توام با رنگ 
3. دندانه بعد از رنگ 
1_ دندانه قبل از رنگ :
سیتـروس
آماده کردن رنگ :
رنگرزی 
غـافـث
دندانه : زاج یا کروم 
آماده کردن رنگ 
رنگرزی 
گلرنگ ( کاشفه )
آماده کردن رنگ
رنگرزی ابریشم 
رنگرزی پشم
گیاه رازک
روییـنـه
آماده کردن رنگ 
بدست آوردن رنگ زرد 
بدست آوردن رنگ طلائی 
فلفل آبی ( هفت بند )
( برای رنگرزی پشم ، پنبه و کتان ) 
آماده کردن رنگ 
رنگرزی 
گل بابونه ( ستاره سفید )
آماده کردن رنگ 
رنگرزی برای رنگ زرد 
رنگرزی برای رنگ خاکی
رنگرزی برای رنگ طلایی:
رنگ بادامی
رنگ عنابی
علف چای –  ( هرفاریقون )
آماده کردن رنگ:
رنگرزی :
ترشک (حماض)
دندانه : زاج 
آماده کردن:
رنگرزی:
گل جعفری
آماده کردن رنگ:
رنگ زرد برروی الیاف پشمی :
رنگ زرد نخودی بر روی الیاف پشمی :
رنگرزی ابریشم :
ریش بز- (اسپیره)
آماده کردن رنگ:
رنگرزی:
گـل بـرف
آ ماده کردن رنگ: 
رنگرزی   
گــزنـه
آماده کردن رنگ
رنگرزی
گـل سنـگ
سرخس عقابی
آماده کردن رنگ 
رنگ سبز متمایل به زرد 
رنگرزی الیاف ابریشمی ( خاکستری )
دندانه : آهن 
گل اشرفی
آماده کردن رنگ :
رنگرزی رنگ نارنجی سیر :
رنگرزی رنگ زر دروشن :
گـنــدل
برگ وسمه
اسامی رایج رنگهای فرش ایران
چگونگی تهیه بعضی رنگها 
  معایبی که بر اثر عدم رعایت اصول صحیح رنگرزی بر فرش عارض می شود.
دو رنگی و سه رنگی کلافهای پشمی
نکاتی که رعایت آن باعث جلوگیری از دورنگی یا سه رنگی کلافها می شود
روش محاسبه مجموع درجات ثبوت رنگ

 

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید