پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

TF1- نقش کانون های دینی خراسان در انقلاب مشروطیت

کد محصول :TF1

فایل WORD

230 صفحه

23000 تومان

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
1- فصل اول : روحانیت شیعه در بستر تاریخ  8
1-1-  بخش اول : شیعه و تلاش برای حیات استمرار  9
1-1-1- معانی و تاریخ اولیه شیعه 10
1-1-2- فرایند تحول فقه سیاسی شیعه از عصر غیبت تا انقلاب مشروطه  12
1-1-2-1- الف ) دوره امامت (35-329 ه.ق)  12
1-1-2-2- ب) دوران رویکرد به سلطان عادل و عصر شکوفایی فقه خصوصی (329 – 905 ق)  13
1-1-2-3- ج) عصر سلطنت و ولایت ـ دوران مشروعیت دادن به سلطان عادل (907-1324 ق)  15
1-1-2-4-  د) دوران رویکرد به حکومت مردمی و عرفی (1324 ق – 1358 ش) 17
1-1-3-  تعریف لغوی حوزه  19
1-1-4- تعریف حوزه علمیه  19
1-1-5- وجه تسمیه 19
1-1-6- نحوه اداره مدارس علمیه  20
1-1-7- امکانات مدارس علمیه  23
1-1-8- طلبه و استاد  25
1-1-9- پایگاه آموزش در اسلام  26
1-1-10- آغاز آموزش اسلامی  28
1-1-11- جایگاه‌های رسمی آموزش  30
1-1-12- مساجد  31
1-1-13- مدارس اسلامی  34
1-1-14- جدا شدن مدرسه از مسجد  35
1-1-15-  بیت الحکمه  36
1-1-16- دارالعلم ها  38
1-1-17- مدارس قبل از نظامیه  41
1-1-18- نظامیه ها و شکل گیری نهائی نهاد آموزش اسلامی  42
1-1-19- حمله مغول و پیامدهای فرهنگی  45
1-1-20- آزادی مباحثات مذهبی 48
1-1-21- صفویان و رونق حوزه های شیعی  50
1-1-22- زمینه های گرایش به تشیع  51
1-1-23- رسمیت مذهب شیعه 53
1-1-24- دعوت علمای جبل عامل به ایران  54
1-1-25- افزایش مدارس  57
1-1-26- فترت حوزه های شیعه در ایران و رونق آن در عراق  59

1-2-  بخش دوم :  روحانیت شیعه در دوران قاجار  61
1-2-1- فقه چیست ؟  62
1-2-2- تاریخ اجتهاد در مذهب شیعه امامیه  63
1-2-3- اجتهاد و تقلید و برآمدن فقها  65
1-2-4- اجازه اجتهاد 66
1-2-5- اجازه روایت و اجتهاد  67
1-2-6- مبانی نظری مرجعیت  69
1-2-7- غلبه مکتب اصولی بر اخباری و ظهور مجتهدان بزرگ  71
1-2-8- مناسبات علما و پادشاهان قاجار  75
1-2-9- تقسیم بندی روحانیان بر اساس مواضع ایشان در برابر حکومت قاجار  80

2- فصل دوم  : خراسان در جنبش مشروطیت  82
2-1- بخش اول  : نهضت مشروطیت و حوادث خراسان  83
2-1-1- گسترش مذهب تشیع در خراسان  84
2-1-2- اوضاع علمی مشهد  88
2-1-3- مدارس قدیمی مشهد  93
2-1-4- امتیاز تنباکو آغاز جنبش مشروطیت و  قدرت گیری روحانیون و واکنش روحانیت خراسان  97
2-1-5- جنبش مشروطه و دامنه‌ی آن در خراسان 103
2-1-6- غائله کمبود نان  104
2-1-7- دیدگاه علما نسبت به نظام مشروطیت 112
2-1-8- مواضع و دیدگاههای علمای خراسان در انقلاب مشروطیت  114
2-1-9- علمای همسو با انقلاب مشروطه خواه  114
2-1-9-1- آخوند خراسانی  115
2-1-9-2-  شیخ مرتضی آشتیانی  117
2-1-9-3-  شیخ احمد بهار  119
2-1-9-4-  حاج میرزا حبیب خراسانی  122
2-1-9-5-  محمد باقر رضوی  125
2-1-9-6-  حاج زین العابدین سبزواری  127
2-1-9-7- حاج فاضل  128
2-1-9-8-  محمد کفایی ((آقازاده خراسانی))  13
2-1-9-9-  مجتهدی  133
2-1-9-10-  محمد هادی هادوی  134
2-1-10- علمای مخالف مشروطیت  136
2-1-10-1-  ملا علی اکبر بروجردی  138
2-1-10-2-  شیخ رجبعلی بجنوردی  138
2-1-10-3- حاج اسماعیل دهکی  140
2-1-10-4- میرزا محمد ابراهیم رضوی  141
2-1-10-5- سید علی سیستانی  144
2-1-10-6- شیخ علی اکبر نوقانی  145
2-1-11-  علمای بی طرف  147
2-1-11-1- اولیای بافقی  148
2-1-11-2- شیخ محمدرضا بروجردی  149
2-1-11-3- شیخ محمد تقی تربتی  150
2-1-11-4- شیخ محمد حسین خراسانی  151
2-1-11-5- شیخ مهدی خراسانی  152
2-1-11-6- سید عباس شاهرودی  153
2-1-11-7- ملاهاشم خراسانی  154
2-1-11-8- میرزا عبدالرحمن مدرس  155

2-2- بخش دوم: مشروطه دوم و عکس العمل روحانیون خراسان ( از فتح تهران تا کودتای 1299 ش )  157
2-2-1- ماجرای هیئت شوستر  158
2-2-2- سربازان روسی در خراسان  160
2-2-3- جنبش کلنل محمد تقی پسیان  173
2-2-4- کودتای سوم اسفند و تاثیرات آن بر خراسان  177
2-2-5- کودتای 1292 ش و علمای خراسان  179

3- فصل سوم: نتیجه گیری  182
فهرست پیوستها 185
تصاویر پیوستها 186
نمونه اجازه اجتهادها  204
منابع و مآخذ 209
مجلات و روزنامه ها  220
 
چکیده
روحانیت شیعه در عصر قاجاریه از نیرومندترین و متنفذترین اقشار جامعه محسوب می شدند , و در عرصه‌های مختلف دینی , اجتماعی و سیاسی , علما ضمن حل مسایل شرعی و دینی مردم در برابر جریانهای انحرافی مانند بابیت , بهائیت , شیخیه و مانند آن ایستادگی کردند و در اکثر جنبشها و حرکتهای عدالتخواهانه , نقش هدایت گری , سازمان دهی و بسیج نیروها را بعهده داشتند و نهضت مشروطیت نیز از این قاعده مستثنی نبود.
بدیهی است در این پژوهش جهت گیری عمده , معطوف به نقش کانونهای دینی خراسان در انقلاب مشروطیت ایران است. علمای مذهبی در رویارویی با مشروطیت , از خود واکنش های مختلفی نشان دادند.شناخت هر چه صحیح تر و نقد چگونگی و چرایی دیدگاهها و مواضع سیاسی آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است.
روحانیت خراسان همانند علمای سایر شهرهای ایران در جنبش مشروطیت نقش های متفاوتی ایفا کردند.گروهی به مخالفت با نظام مشروطه پرداختند , تعدادی از آنان از مشروطه خواهان بودند و گروهی هم بی طرف ماندند.عده ای هم از روحانیون خراسان ابتدا از مشروطه خواهان حمایت نمودند اما پس از پیروزی جنبش مشروطه به مخالفت با این جنبش پرداختند.
به نظر می رسد در انقلاب مشروطیت علمای خراسان به اندازه ی علمای پایتخت مشارکت سیاسی نداشتند.ظاهرا این امر دلایلی چون : سنتی بودن و جو مذهبی مشهد , وجود موقوفات حرم مطهر امام رضا که تعدادی از علما نمی‌خواستند از آن محروم شوند , تعدادی مخالف دخالت در سیاست بودند و یا به دلیل عدم آشنایی با نظام سیاسی مشروطه , دخالت در مشروطیت را صلاح نمی دانستند.
در جریان فتنه یوسف خان هراتی و طالب الحق , تعدادی از روحانیون بزرگ مشهد از آنان حمایت کردند و مشروطه را کفر اعلام نمودند و روسها که به بهانه ناامنی خراسان و حفاظت اتباع خود نیروهای زیادی به مشهد وارد کردند و به بهانه بیرون کردن یوسف خان و طالب الحق و متحصنین در حرم , گنبد امام رضا (ع) را بمباران کردند و تعداد زیادی از مردم بی گناه را به قتل رساندند و نفایس حرم را به غارت بردند.
به دنبال سرخوردگی و تضعیف روحانیون از انقلاب مشروطیت , نهضت مشروطه نیز , تضعیف شد که در نهایت منجر به کودتای 1299 ش. رضاخان و ظهور دیکتاتوری در صحنه ی سیاست ایران شد.

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید