اطلاعیه

بررسی GPS و GIS

کد محصول:GR26

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

چکیده  …. ۲
پیشگفتار  …. ۳

فصل اول : آشنایی کلی با سیستم موقعیت‌یاب جهانی GPS … ۸
روش تعیین موقعیت توسط GPS …. ۹
روش محاسبه مسافت از ماهواره  ….۱۰
مزایای سیستم GPS ….۱۱
روش کنترل ماهواره‌ها از زمین  ….۱۲
اجزاء سیستم GPS ….۱۲
اصول کار گیرنده GPS ….۱۴
کاربردهای G.P.S ….۱۵

فصل دوم : مهندسی نقشه‌برداری با GPS و زمینه ارتباط GPS و GIS …۱۹
مسئله تعیین سطح مبنای مسطحاتی  ….۲۰
خطاهای شبکه سیستم تصویر ….۲۰
خطاهای نقشه  و داده‌های رقومی  ….۲۱
GPS و GIS ….۲۲
GPS و داده‌های ارتفاعی ….۲۳

فصل سوم:پیشرفتهای اخیر نقشه‌برداری کنترلی ژئودتیک جهت احداث تونل‌های بزرگ۲۶
دقت‌های قابل دسترس در نقشه‌برداری کنترل هدایت حفر تونل  ….۲۷
ملاحظات ژئودتیکی  ….۲۹

فصل چهارم : بکارگیری سیستم GPS و اثرات خطاهای موجود  …۳۱
شبکه GPS طراحی شده برای طرح ۲۵۰۰۰: ۱ تهران  ….۳۲
اثر خطای تروپسفر ….۳۳
اثر یونسفر ….۳۳
اثر (S.A) ….۳۴
ارزیابی نتایج و تجزیه و تحلیل آنها  ….۳۵

فصل پنجم: سیستم تعیین موقعیت فضایی…۳۷
مزایای روش GPS ….۳۷
مشخصات سیستم GPS ….۳۹
روشهای تفاضلی DIFERANTIOL در سنجشهای GPS ….۴۴
تعیین زمان رویت ماهواره‌ها و ضریب تبدیل داپ DOP ….۴۶
انحراف معیار در ارتفاع  ….۴۷
معرفی روشهای تعیین موقعیت فضایی ….۴۸
روش استاتیک  ….۴۸
روش کینماتیک  ….۴۹
گیرنده اشتک  ….۵۱

فصل ششم :نتایج جدید از پروازهای عکسبرداری به همراه سیستم GPS ….۵۴
ترکیب GPS با ژیروسکوپ جهت‌یاب  ….۵۷
مثلث‌بندی هوایی توسط GPS ….۵۸

فصل هفتم : مزایای کاربرد سیستم GPS همراه با GLONASS ….۶۱
سیستم GLONASS ….۶۲
دقت کل و صریح بودن سیستم  ….۶۳
اجرا و عملکرد گیرنده‌های GPS/GLONASS ….۶۴
منابع و مآخذ  ….۶۵
GIS 66
۱-۱مقدمه.۶۷
۱-۲- سیستم اطلاعات جغرافیایی..۶۸
۱-۲-۱- تعریف سیستم اطلاعات جغرافیایی ۶۸
۱-۲-۲- تاریخچه ۶۸
۱-۲-۳- عناصر کلیدی برای توسعه GIS ۶۹
۱-۲-۴ – وظیفه سیستم اطلاعات جغرافیایی ( GIS): ۶۹
۱-۳- اجزای سیستم اطلاعات جغرافیایی: ۷۰
۱-۳-۱ نیروی متخصص: ۷۰
۱-۳-۲  کامپیوتر: ۷۰
۱-۳-۳ داده: ۷۰
۱-۴-  داده های مکانی در GIS: ۷۱
۱-۴-۱-داده های برداری: ۷۱
۱-۴-۱-۱- مدل اسپاگیتی: ۷۲
۱-۴-۱-۲- مدل توپولوژی: ۷۲
۱-۴-۱-۳-  مدل شبکه نامنظم مثلثی: ۷۳
۱-۴-۲- داده های رستری: ۷۴
۱- ۵- داده های توصیفی: ۷۵
۱-۶- منابع تامین کننده داده های مکانی: ۷۵
۱-۶-۱- نکاتی در خصوص سنجنده ها: ۷۶
۱-۶-۱-۱-قدرت تفکیک طیفی ۷۶
۱-۶-۱-۲- قدرت تفکیک مکانی ۷۷
۱-۷- ورودی داده ها ۷۷
۱-۸- خروجی داده ها ۷۷
۱-۹- سوالاتی که GIS قادر به پاسخ گویی می‌باشد: ۷۸
۱-۹-۱- سوالات مربوط به یک مکان ۷۸
۱-۹-۲- سوالات شرطی ۷۸
۱-۹-۳- بررسی روند ۷۹
۱-۹-۴- الگو ۷۹
۱-۹-۵- مدل سازی ۷۹
۱-۱۰- ویژگی های یک سیستم اطلاعات جغرافیایی ۸۰
۱-۱۰-۱- ویژگیهای عوارض مکان دار جغرافیایی ثبت شده ۸۰
۱-۱۱- کاربردهای GIS ۸۱
۱-۱۱-۱- کاربرد GISدر زمین شناسی ۸۲
۱-۱۲- نقشه ۸۲
۱-۱۲-۱- طول جغرافیایی: ۸۳
۱-۱۲-۲- عرض جغرافیایی: ۸۳
۱-۱۲-۳- سطح مقایسه: ۸۳
۱-۱۲-۴- مقیاس نقشه: ۸۳
۱-۱۲-۵- سیستم تصویر نقشه ها: ۸۴
۱-۱۲-۶- سیستم تصویر لامبرت: ۸۴
۱-۱۲-۷- سیستم جهانی عرضی ۸۴
۱-۱۲-۷-۱-ایران در سیستم UTM ۸۶
۱-۱۳- سیستم موقعیت یاب جهانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی ۸۷
۱-۱۴- نتیجه گیری ۸۸
۲-۱- مقدمه ۸۹
۲-۲- روش تحقیق نرم افزار نویسی ۸۹
۲-۳- سیستم اطلاعات جغرافیایی تحت وب چگونه کار می‌کند ۸۹
۲-۴- نقشه اینترنتی ۹۰
۲-۴-۱- نقشه های اینترنتی ایستا ۹۰
۲-۴-۲- نقشه های اینترنتی پویا ۹۰
۲-۴-۳- مزایای نقشه پویا ۹۱
۲-۴-۴- نقشه های اینترنتی محاوره ای ۹۱
۲-۵- نوع اطلاعات انتقالی ۹۲
۲-۶-فایل های GIS ۹۳
۲-۷- روش خواندن فایل بانک اطلاعاتی نقشه ۹۳
۳-۱- گزارش وضعیت استقرار سیستم GIS ۱۱۵
۳-۲- تعریف GIS: G.I.S (Geographic Information Systems) ۱۱۶
۳-۲-۱-  تعریف عمومی: ۱۱۶
۳-۳- کاربرد GIS در مدیریت بحران: ۱۱۷
۳-۴- چند ملاحظه‌ در بکارگیری‌ سیستم‌های‌ اطلاعات جغرافیایی‌  GIS: ۱۱۷
۳-۵- ضرورت بکارگیری GIS در را ه و ترابری: ۱۱۸
۳-۶- تهیه مدل مفهومی: ۱۱۸
۳-۷- تهیه نقشه آسیبپذیری و حریم نقطهای سفرههای آب زیرزمینی اداره کل جنگلداری استان
گلستان ۱۲۳
۳-۷-۱- تهیه نقشه آسیبپذیری با استفاده از شاخص DRASTIC ۱۲۳
۳-۷-۲- تغذیه خالص ۱۲۳
۳-۷-۳-  نقشه شیب ۱۲۳
۳-۷-۴- هدایت هیدرولیکی ۱۲۴
۳-۷-۵- محیط آبخوان ۱۲۴
۳-۷-۶-تأثیر منطقه غیراشباع ۱۲۵
۳-۷-۷- محیط خاک ۱۲۵
۳-۷-۸- شاخص آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی ۱۲۵
۳-۸- مراحل روند تهیه یک نقشه ۱۲۶
۳-۸-۱- مرحله اول ۱۲۶
۳-۸-۲- مرحله دوم ۱۲۷
۳-۸-۲-۱- میانیابی ۱۲۷
۳-۸-۳- مرحله سوم ۱۲۸
۳-۸-۴- مرحله چهارم ۱۲۹
۳-۸-۵- مرحله پنجم ۱۳۰
۳-۸-۶- مرحله ششم ۱۳۱
۳-۸-۷- تهیه نقشه نهایی شاخص DRASTIC: ۱۳۲
منابع و ماخذ :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.