اطلاعیه

منوگرافی روستای چهل حصار

کد محصول:GR24

تعداد صفحات: ۱۹۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

بخش اول ۱
مقدمه ۲
موضوع تحقیق : ۴
اهداف تحقیق : ۴
بیان وتعریف مسئله : ۷
اهمیت وضرورت تحقیق : ۱۰
نوع تحقیق : ۱۱
نوع مطالعه : ۱۴
روشهای تحقیق ومراحل کار : ۱۴
ابزار وتکنیکهای گرد آوری اطلاعات : ۱۴
مشکلات تحقیق: ۱۶

بخش دوم : شناسایی کلی روستا ۱۷
۱-۲ تاریخچه مونوگرافی درایران ۱۸
۲-۲ شهرستان اسفراین : ۱۹
۳-۲ موقعیت و مشخصات جغرافیای  روستا چهل حصار: ۲۰
۴-۲ اقلیم و آب و هوا : ۲۱
۵-۲ بادهای محلی : ۲۱
۶-۲ منابع آب : ۲۲
۷-۲ وضعیت خاک در  روستای چهل حصار: ۲۳
۸-۲ پوشش گیاهی : ۲۴
۹-۲ حیوانات (اهلی و وحشی ) ۲۴
۱-۲ پیشینه تاریخی  روستا ی چهل حصار : ۲۷
۲-۲ حوادث تاریخی روستا چهل حصار: ۲۹

بخش سوم : سیمای ده ۳۲
۱-۳ ریخت شناسی روستایی : ۳۳
۲-۳ نوع سنخ یا تپولوژی روستا ی چهل حصار : ۳۳
۳-۳ موقعیت اماکن عمومی در روستای چهل حصار : ۳۴
۴-۳ محله های ده و مشخصات آن : ۴۰
۵-۲ کوچه ها ۴۰
۶-۳ راههای ارتباطی با محیط اطراف ،شهر و روستاهای دیگر: ۴۰
۷-۳ مسکن : ۴۱

بخش چهارم جمعیت شناسی ده ۴۴
۵-۲ مهاجرت در روستای چهل حصار : ۴۸

بخش پنجم : مالکیت وتحول آن ۵۱
۱-۵ مالکیت وتحول آن: ۵۲
۲-۵ اصلاحات ارضی و مالکیت زمین در روستای چهل حصار: ۵۳
۳-۵ اسامی مالکی روستای چهل حصار : ۵۴
۴-۵ نسق زراعی : ۵۵
۵-۵  چگونگی اجرای اصلاحات ارضی در روستای چهل حصار: ۵۷

بخش ششم : نهادهای اجتماعی ۶۰
۱ -۶  : ساخت خانواده ۶۱
۲-۶ خانواده روستایی: ۶۳
۳-۶ بعد خانوار و ابعاد آن : ۶۴
۴-۶ موقعیت اجتماعی افراد در داخل خانواده ( مرد ، زن ، فرزندان ): ۶۵
۵-۶ روابط خانوادگی وطایفه ای : ۶۹
۶-۶  روابط همسایگی : ۷۰
۷- ۶ ازدواج و انواع ازدواجها: ۷۰
۱-۶-۶ شیوه های همسر گزینی : ۷۳
۲-۶-۶ دایره همسر گزینی ۷۳
۳-۶-۶ازدواج دورن گروهی : ۷۵
۴-۶-۶ ازدواج برون گروهی ۷۵
۵-۶-۶- نام بری : ۷۶
۶-۶-۶- سن ازدواج ، مراحل ومراسم آن: ۷۶
۷-۶-۶ –  بالا رفتن سن ازدواج : ۷۷
۸-۶-۶ مراحل ازدواج در روستای چهل حصار: ۷۹
۱-۶-۶-۶ خواستگاری : ۷۹
۲-۶-۶-۶ بله برون : ۸۰
۴-۶-۶-۶ حنابندان: ۸۴
۵-۶-۶-۶ دوران نامزدی : ۸۵
۶-۶-۶-۶ عروسی بردن عروس به خانه داماد: ۸۶
۷-۶-۶-۶ حنابندان در شب عروسی : ۸۹
۸-۶-۶- مهریه و شیربها: ۹۱
۹-۶-۶ مهریه : ۹۲
۱۰-۶-۶ شیربها : ۹۳
۱۱-۶-۶ جهیزیه : ۹۴
۱۲-۶-۶ طلاق : ۹۶
۱۳-۶-۶  بررسی طلاق وعلل آن در روستا ی چهل حصار : ۹۸
۱-۶ آموزش و پرورش در مدرسه : ( چهل حصار ) ۹۹
۱-۶ آداب ورسوم : ۱۰۵
۲-۶ مراسم عزاداری محرم : ۱۰۶
۳-۶ مراسم روز تاسوعای حسینی : ۱۰۸
۴-۶ مراسم روز عاشورای حسینی : ۱۰۸
۱- ۶ مراسم عید نوروز : ۱۰۹
۲-۶ سیزده بدر: ۱۱۲
۳-۶ چهارده بدر ۱۱۳
۴-۶ مراسم ختنه وسوری : ۱۱۴
۵-۶ تفریح وسرگرمی روستاییان : ۱۱۴
۶-۶ بازیهای کودکان ۱۱۵
۱-۶-۶ قائم موشک بازی: ۱۱۵
۲-۶-۶ تیله بازی (توشله بازی ): ۱۱۶
۳-۶-۶ کلاس بازی : ۱۱۶
۴-۶-۶ ترز بازی « دوز بازی » ۱۱۷
۵-۶-۶ تسمه بازی : ۱۱۸

بخش هفتم : ساختار اقتصادی ده ۱۲۰
۱-۱-۷ نحوه و طریقه کشاورزی در قدیم و شکل آن در حال حاضر در روستای چهل حصار . ۱۲۱
۱-۱-۷ طریقه کاشت جو و گندم در روستای چهل حصار ۱۲۲
۲-۱-۷ طریقه کشت پنبه : ۱۲۵
۳-۱-۷ طریق کاشت چغندر قند : ۱۲۶
۴-۱-۷ طریق کشت خیار : ۱۲۸
۵-۱-۷ طریقه کشت جارو : ۱۲۸
۶-۱-۷ طریقه کشت یونجه : ۱۲۹
۷-۱-۷ کشت و زرع : ۱۳۰
۸-۱-۷ محصولات تولیدی : ۱۳۱
۲-۷ باغداری : ۱۳۴
۳-۷ دامداری و دامپروری ۱۳۵
۱-۳-۷  دامداری به صورت نیمه کوچ نشینی ۱۳۵
۲-۳-۷ دامداری به شیوه چکنه ۱۳۶
۳-۳-۷  دامداری خانگی: ۱۳۷
۴-۳-۷ سیستم های شیردوشی در خراسان : ۱۳۹
۵-۳-۷ اصطلاحات دامداری در روستای چهل حصار : ۱۴۱
۶-۳-۷ گوسفند : ۱۴۳
۷-۳-۷  گاو (گاو های غیر شیری ) : ۱۴۴
۸-۳-۷  اسب ، الاغ و مادیان : ۱۴۵
۹-۳-۷  طیور : ۱۴۶
۴-۷ صنایع ۱۴۶
۱-۷ انواع آبیاری و کاشت در روستای چهل حصار : ۱۴۷
۲-۷ گروههای تولیدی روستای چهل حصار : ۱۴۹
۳-۷ وسایل کشاورزی سنتی در روستای چهل حصار : ۱۵۰
۴-۷ ابزار آلات کشاورزی : ۱۵۲
۵-۷ ابزار آلات آبیاری : ۱۵۵
۶- ۷ آداب و رسوم زراعی : ۱۵۷

بخش هشتم  شیوه های بهره برداری از زمین ۱۵۹
۱- ۸ انواع واحد های بهره برداری موجود در روستا ۱۶۰

بخش نهم سازمانها و تأسیسات روستا ۱۶۲
۱-۹ خانه بهداشت : ۱۶۴
۲-۹ محل تأمین سوخت (جایگاه سوخت) ۱۶۶
۳-۹ شرکت تعاونی روستا ۱۶۶
۴-۹ منابع آب آشامیدنی : ۱۶۷
۵-۹ مخابرات : ۱۶۷
۶-۹ امکانات روشنایی : ۱۶۸
۷-۹ نانوایی : ۱۶۸
۸-۹ مرغداری خوش آهنگ : ۱۶۹
۹-۹ پل : ۱۶۹
۱۰-۹ شورای روستا : ۱۷۰
۱۱-۹ پایگاه مقاومت : ۱۷۱
۱۲-۹ دکانها : ۱۷۲

بخش دهم رفتار های اجتماعی و فرهنگ مردم ۱۷۳
۱-۱۰ اعتقادات و خرفات : ۱۷۴
۲-۱۰ اعتقاد به موجودات ماوراءطبیعت : ۱۷۵
۳-۱۰ معتقدات پراکنده : ۱۷۶
۴-۱۰ اعتقادات پزشکی و درمانهای سنتی : ۱۷۷
۵-۱۰مراسم آبستنی و زایمان : ۱۷۹
۶-۱۰ تغذیه : ۱۸۰
۷-۱۰ ضرب المثل ها ، ترانه ها ، افسانه ها ۱۸۴
۸- ۱۰نمونه هایی ازگفتار های محلی روستای چهل حصار به لهجه کرمانجی  ۱۸۶
۹-۱۰ روحیه اجتماعی و نوع همکاری مردم ده : ۱۸۷
منابع و مآخذ : ۱۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.