پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

GR20 - شهرسازی جدید در ایران

کد محصول:GR20

فایل WORD

105 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

1- پيشگفتار
1-1- شهرهاي جديد در ايران
2-1- اهداف عمده جديد ايران
3-1- نكته اي در حاشيه نوسازيها
4-1- روشهاي طارحي محيط (نظريه هاي اثباتي و هنجاري)
5-1- نظرية اثباتي
2- دانش محتوايي
1-2- كاهش هزينة ساخت و ساز در سطوح مختلف توانييهاي كارفرما
2-2- تامين قرارگاه رفتاري
1-2-2- فضاهاي چندگانه عملكردي
2-2-2- تعامل اجتماعي و محيط ساخته شده
3-2-2- مركزيت كاركردي و محيط ساخته شده
3-2- انساني ساختن فضاها
1-3-2- روشنايي
2-3-2- فضاهاي بدون مانع
3-3-2- فضاهاي متناسب با ابعاد بدن انسان و نحوة انجام فعاليت او

4-3-2- طراحي اقليمي
5-3-2- راحتي نگهداري از مجموعه
6-3-2- جلوگيري از آلودگي محيط زيست و رعايت اصول بهداشتي
7-3-2- باقي ماندن اهالي در مجموعه در شرايط مختلف اقتصادي و جمعيتي
8-3-2- استفادة بهينه از فضا
1-8-3-2- استتفادة بهينه از فضاي سكونتي از سطح بالاتر از همسايگي
9-3-2- خلوت (فضاي شخصي ـ قلمروپايي)
1-9-3-2- خلوت
2-9-3-2- فضاي شخصي
3-9-3-2- قلم و پايي
10-3-2- پيش گيري از خطرات (آتش سوزي باران شديد يا سيل زلزله و ريزش بنا)
11-3-2- نقشه شناختي
1-11-3-2- عناصر شهر از نظر لينچ
2-11-3-2- عناصر شهر از نظر الكساندر
3-11-3-2- بافت شهر (عامل بوجود آورنده شهر)
1-3-11-3-2 چگونگي تركيب فضاهاي پر و خالي

2-3-11-3-2- تراكم
4-11-3-2- فضاي محيطي و فضاي پس مانده شهري معاصر
5-11-3-2- ارزشهاي زيبايي شناختي محيط
1-5-11-3-2- زيبايي شناس فرمي
1-1-5-11-3-2- نظم و بي نظمي
2-1-5-11-3-2- قوانين گشتالت
1-2-1-5-11-3-2- اصل تشابه
2-2-1-5-11-3-2- رابط دراكي بين اجزاء مشابه و كل
3-2-1-5-11-3-2- تنوع و رابط آن با ادراك فاصله در مسيرهاي شهري
4-2-1-5-11-3-2- جهت يابي
5-2-1-5-11-3-2- يك مرتبگي يا غير مترقبه بودن
3-1-5-11-3-2- تحقيقات تجربي اخير
2-5-11-3-2- زيبايي شناسي نمادين
1-2-5-11-3-2- رويكرد يونگي نمادگرايي
2-2-5-11-3-2- نور محيط
3-2-5-11-3-2- رنگ
6-11-3-2- مقياس انساني

3- شناخت
1-3- شناخت وضع موجود
1-1-3- شناخت پرند
2-1-3- شناخت عوامل
1-2-1-3- شناخت كارفرما
1-1-2-1-3- امكانات كارفرما براي ساخت و ساز
2-1-2-1-3- خواسته هاي كارفرما
2-2-1-3- شناخت استفاده كنندگان
1-2-2-1-3- توزيع درصدي متقاضيان بر اساس بعد خانوار و ميانگين بعد خانوار
2-2-2-1-3- توزيع درصدي متقاضيان بر اساس سن
3-2-2-1-3- وضعيت تحصيلات
4-2-2-1-3- وضعيت درآمدي و شغلي استفاده كنندگان و توانايي مالي يك خانوادة 4 نفره براي خريد مسكن
5-2-2-1-3- خواسته هاي استفاده كنندگان و تعيين حدود متراژ واحدهاي 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعاليت استفاده كنندگان
1-5-2-2-1-3- شناخت غير مداخله گرا

2-5-2-2-1-3- شناخت مداخله گرا
1-2-5-2-2-1-3- بررسي مدارك تصويري
2-2-5-2-2-1-3- پرسش‌نامه
3-2-5-2-2-1-3- بدست آوردن حدود متراژ واحدهاي 1 تا 6 خوابه مطابق با نحوه فعاليت استفاده كنندگان
1-4-2-5-2-2-1-3- نشيمن و پذيرايي
2-4-2-5-2-2-1-3- ناهارخوري
3-4-2-5-2-2-1-3- آشپزخانه
4-4-2-5-2-2-1-3- اتاقهاي شخصي (اتاق خواب)
5-4-2-5-2-2-1-3- سرويس
6-4-2-5-2-2-1-3- جمع بندي
3-1-3- شناخت ويژگيهاي بستر طرح
1-3-1-3- موقعيت سايت و كاربردي آن
2-3-1-3- كاربردي هاي مجاور
3-3-1-3- دسترسي ها
4-3-1-3- امكانات زيربنايي
5-3-1-3- چشم اندازها

6-3-1-3- ويژگيهاي اقليمي بستر طرح
1-6-3-1-3- دما
2-6-3-1-3- رطوبت
3-6-3-1-3- بارش
4-6-3-1-3- وضعيت تابش
5-6-3-1-3- باد
7-3-1-3- ويژگيهاي فيزيكي بستر طرح
1-7-3-1-3- مساحت
2-7-3-1-3- توپوگرافي
3-7-3-1-3- نحوه هدايت آبهاي سطحي منطقه در بستر طبيعي زمين
4-7-3-1-3- وضعيت گسلهاي منطقه
5-7-3-1-3- مكانيك خاك
6-7-3-1-3- پوشش گياهي
4-1-3- آيين نامه و ضوابط طراحي در سايت مزبور (ناحيه تراكم متوسط)
5-1-3- برسي تظابق خواسته كافرما مبني برساخت 300 واحد مسكوني در سايت مزبور با ضوابط معماري و شهرسازي منطقه
6-1-3- محاسبه حداقل قيمتي كه كارفرما بايد پروژه را بفروشد تا براي او

مقرون به صرفه باشد .
7-1-3- توجيه اقتصادي طرح
8-1-3- بدست آوردن سرانه مفيد مسكوني براي استفاده در برنامه تعيين حدودي متراژهاي بنمايي واحدهاي مجموعه
2-3- هدف
3-3- برنامه
1-3-3- برنامه كم كردن هزينة ساخت و ساز
2-3-3- برنامه تامين قرارگاه رفتاري
1-2-3-3- برنامة تأمين قرارگاه در محدودة فضاي خصوصي
2-2-3-3- برنامة تأمين قرارگاه رفتاري در محدودة فضاي همسايگي (نيمه خصوصي يا نيمه عمومي)
3-2-3-3- برنامة تأمين قرارگاه رفتاري در محدودة فضاهاي رده بالاتر از فضاي همسايگي تا كل مجموعه
3-3-3- برنامة انساني ساختن فضاها
1-3-3-3- برنامة تامين روشنايي
2-3-3-3- برنامة تأمين فضاهاي بدون مانع
3-3-3-3- برنامة تأمين فضاي متناسب با ابعاد انسان و نحوه انجام فعاليت او

1-3-3-3-3- تعيين حدود واحد همسايگي و زير محله تا ناحيه
3-3-3-3-3- ابعاد تراس
4-3-3-3- برنامة تأمين طراحي اقليمي
1-4-3-3-3- ميزان بهم فشردگي مجموعه
2-4-3-3-3- شكل سقف و ايجاد سايه روي پشت بام و كوچه
3-4-3-3-3- استفاده از گياهان
4-4-3-3-3- جهت گيري معابر
5-4-3-3-3- جهت گيري ساختمانها
6-4-3-3-3- فاصلة ساختمانها
7-4-3-3-3- درصد سطح پنجره به نماي ساختمان
8-4-3-3-3- كوران در فضاي داخلي
9-4-3-3-3- ظرفيت حرارتي و رنگ مصالح
10-4-3-3-3- ايجاد سايه بان براي بهره گيري به موقع و بهتر از نور خورشيد
11-4-3-3-3-استفاده از فضاي واسطه
5-3-3-3- برنامة تأمين راحتي نگهداري از مجموعه
1-5-3-3-3- انرژي ارزان و در دسترس
2-5-3-3-3- كاهش ميزان اتلاف انرژي
1-2-5-3-3-3-رعايت اصول طراحي اقليمي
2-2-5-3-3-3- جلوگيري از پرت انرژي در داخل واحد مسكوني
3-5-3-3-3- دوام مصالح
4-5-3-3-3- راحتي نظافت و تميز كردن بنا
5-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهاي موجود در يك همسايگي
6-5-3-3-3- تعداد مناسب واحدهايي كه از تاسيسات مشتري استفاه مي‌كنند.
6-3-3-3- برنامه جلوگيري از آلودگي محيط زيست و رعايت اصول بهداشتي
1-6-3-3-3- سيستم دفع فاضلاب
2-6-3-3-3-سيستم جمع آوري و دفع زباله
3-6-3-3-3-استفاده از انرژي پاك
4-6-3-3-3-راحتي نظافت و تميز كردن بنا
5-6-3-3-3-مكان دستشويي در نظام فضايي واحد مسكوني
6-6-3-3-3- قرار دادن حريم بين در ورودي واحد مسكوني و بقيه فضاها
7-6-3-3-3- برنامه يافتن تدابيري براي باقي ماندن اهالي در مجموعه در شرايط مختلف اقتصادي وجمعيتي
8-6-3-3-3- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از فضا
1-8-6-3-3-3- برنامه استفاده بهينه از فضا در سطح واحد مسكوني
1-1-8-6-3-3-3- استفاده چندگانه از فضا
2-1-8-6-3-3-3- به حداقل رساندن فضاهاي ارتباطي و ذون بندي در طراحي
3-1-8-6-3-3-3- متصدي طراحي كردن فضاها
4-1-8-6-3-3-3- استفاده از ظرفيت خالي وسايل
2-8-3-3-3-برنامه استفاده بهينه از فضاي سكونتي از سطح بالاتر از همسايگي
9-3-3-3- برنامه تأمين خلوت (فضاي مشخص قلم و پايي) يا فضاي قابل دفاع
1-9-3-3-3- قلم وپايي
2-9-3-3-3- نقش جداره و بدنه
1-2-9-3-3-3- بدنه سيان صافي ورودي
2-2-9-3-3-3- امكان مراقبت از فضاي همسايگي بدون ديده شدن توسط ديگران (با رعايت عدم اشرافيت)
3-2-9-3-3-3- جداره حافظ امنيت صوتي و شنيداري
4-2-9-3-3-3- جداره هاي متحرك در داخل فضا
3-9-3-3-3- تامين فضاي شخصي (شخصي سازي)
4-9-3-3-3- تعيين مكان مناسب براي پروژه
10-3-3-3- برنامة پيش گيري از خطرات
1-10-3-3-3- آتش سوزي
2-10-3-3-3- باران شديد يا سيل
3-10-3-3-3- زلزله و ريزش بنا
11-3-3-3- برنامه تامين نقشه شناختي (زيبايي شناختي مقياس انساني) يا قواعد شكل گيري فضاي مثبت الكساندر
1-11-3-3-3- ارتباط توده با فضاي پيرامون
1-1-11-3-3-3- محصور كردن فضا
2-1-11-3-3-3- آگاهي از فضا
2-11-3-3-3- ويژگي توده
1-2-11-3-3-3- هم پيوندي عناصر شهري و واحدهاي مسكوني
2-2-11-3-3-3- تركيب (كمپوزيسيون)
3-2-11-3-3-3- نقش جداره در تعريف فضاي شهري
1-3-2-11-3-3-3- كاركرد تجسمي بدنه
2-3-2-11-3-3-3- بازنمايي انتقال بارها در جداره
3-3-2-11-3-3-3- خوانايي جداره
4-3-2-11-3-3-3- طراحي جداره ها
4-2-11-3-3-3- ساخت و ساز مركب ساز و كار ايجاد تنوع در احجام ساختماني
3-11-3-3-3- ويژگيهاي فضا
1-3-11-3-3-3- ايجاد فضاهاي متباين
2-3-11-3-3-3- رعايت مقياس و تناسب
4-11-3-3-3- ويژگي دسترسي و خيابان
1-4-11-3-3-3- خيابان طراحي شده به مثابه فضا
2-4-11-3-3-3- جداسازي سواره و پياده
3-4-11-3-3-3- الگوي خيابانهاي محله
5-11-3-3-3- ويژگيهاي پاركينگ
4-3- گونه شناسي و بررسي نمونه ها
1-4-3- ساخت و ساز پيراموني
1-1-4-3- نمونة 1: مجموعة Hollainhof
2-1-4-3- نمونة 2: مجموعة‌مسكوني و اوان
3-1-4-3- نمونة 3: مجموعة‌Titan تيتان
4-1-4-3- نمونة‌4: دهكده آسيايي دهلي نو
2-4-3- ساخت وساز خطي (خطي در امتداد خيابان و خطي در رديفهاي موازي)
1-2-4-3- نمونة‌ 1: مجموعة‌Ochsenanger Bomberg
2-2-4-3- نمونة‌ 2: مجموعة‌ Selfbuit Housing in palenciana
3-4-3- ساخت و ساز مجموعه اي
1-3-4-3- نمونه: مجموعة‌ Housing in Rue Leblanc
4-4-3- ساخت وساز تركيبي (تركيب گونه هاي مختلف ساختماني)
1-4-4-3- مجموعة‌مسكوني همدان
5-4-3- ساخت و ساز مسكوني با ارتفاع متوسط
4- طراحي و ارائه آلترناتيوها
5- گزينش
6- منابع و مأخذ
1-6- منابع داخلي
2-6- منابع خارجي

 

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید