اطلاعیه

شهرسازی جدید در ایران

کد محصول:GR20

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب :

۱- پیشگفتار
۱-۱- شهرهای جدید در ایران
۲-۱- اهداف عمده جدید ایران
۳-۱- نکته ای در حاشیه نوسازیها
۴-۱- روشهای طارحی محیط (نظریه های اثباتی و هنجاری)
۵-۱- نظریه اثباتی
۲- دانش محتوایی
۱-۲- کاهش هزینه ساخت و ساز در سطوح مختلف توانییهای کارفرما
۲-۲- تامین قرارگاه رفتاری
۱-۲-۲- فضاهای چندگانه عملکردی
۲-۲-۲- تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده
۳-۲-۲- مرکزیت کارکردی و محیط ساخته شده
۳-۲- انسانی ساختن فضاها
۱-۳-۲- روشنایی
۲-۳-۲- فضاهای بدون مانع
۳-۳-۲- فضاهای متناسب با ابعاد بدن انسان و نحوه انجام فعالیت او

۴-۳-۲- طراحی اقلیمی
۵-۳-۲- راحتی نگهداری از مجموعه
۶-۳-۲- جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی
۷-۳-۲- باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی و جمعیتی
۸-۳-۲- استفاده بهینه از فضا
۱-۸-۳-۲- استتفاده بهینه از فضای سکونتی از سطح بالاتر از همسایگی
۹-۳-۲- خلوت (فضای شخصی ـ قلمروپایی)
۱-۹-۳-۲- خلوت
۲-۹-۳-۲- فضای شخصی
۳-۹-۳-۲- قلم و پایی
۱۰-۳-۲- پیش گیری از خطرات (آتش سوزی – باران شدید یا سیل – زلزله و ریزش بنا)
۱۱-۳-۲- نقشه شناختی
۱-۱۱-۳-۲- عناصر شهر از نظر لینچ
۲-۱۱-۳-۲- عناصر شهر از نظر الکساندر
۳-۱۱-۳-۲- بافت شهر (عامل بوجود آورنده شهر)
۱-۳-۱۱-۳-۲ چگونگی ترکیب فضاهای پر و خالی

۲-۳-۱۱-۳-۲- تراکم
۴-۱۱-۳-۲- فضای محیطی و فضای پس مانده شهری معاصر
۵-۱۱-۳-۲- ارزشهای زیبایی شناختی محیط
۱-۵-۱۱-۳-۲- زیبایی شناس فرمی
۱-۱-۵-۱۱-۳-۲- نظم و بی نظمی
۲-۱-۵-۱۱-۳-۲- قوانین گشتالت
۱-۲-۱-۵-۱۱-۳-۲- اصل تشابه
۲-۲-۱-۵-۱۱-۳-۲- رابط دراکی بین اجزاء مشابه و کل
۳-۲-۱-۵-۱۱-۳-۲- تنوع و رابط آن با ادراک فاصله در مسیرهای شهری
۴-۲-۱-۵-۱۱-۳-۲- جهت یابی
۵-۲-۱-۵-۱۱-۳-۲- یک مرتبگی یا غیر مترقبه بودن
۳-۱-۵-۱۱-۳-۲- تحقیقات تجربی اخیر
۲-۵-۱۱-۳-۲- زیبایی شناسی نمادین
۱-۲-۵-۱۱-۳-۲- رویکرد یونگی نمادگرایی
۲-۲-۵-۱۱-۳-۲- نور محیط
۳-۲-۵-۱۱-۳-۲- رنگ
۶-۱۱-۳-۲- مقیاس انسانی

۳- شناخت
۱-۳- شناخت وضع موجود
۱-۱-۳- شناخت پرند
۲-۱-۳- شناخت عوامل
۱-۲-۱-۳- شناخت کارفرما
۱-۱-۲-۱-۳- امکانات کارفرما برای ساخت و ساز
۲-۱-۲-۱-۳- خواسته های کارفرما
۲-۲-۱-۳- شناخت استفاده کنندگان
۱-۲-۲-۱-۳- توزیع درصدی متقاضیان بر اساس بعد خانوار و میانگین بعد خانوار
۲-۲-۲-۱-۳- توزیع درصدی متقاضیان بر اساس سن
۳-۲-۲-۱-۳- وضعیت تحصیلات
۴-۲-۲-۱-۳- وضعیت درآمدی و شغلی استفاده کنندگان و توانایی مالی یک خانواده ۴ نفره برای خرید مسکن
۵-۲-۲-۱-۳- خواسته های استفاده کنندگان و تعیین حدود متراژ واحدهای ۱ تا ۶ خوابه مطابق با نحوه فعالیت استفاده کنندگان
۱-۵-۲-۲-۱-۳- شناخت غیر مداخله گرا

۲-۵-۲-۲-۱-۳- شناخت مداخله گرا
۱-۲-۵-۲-۲-۱-۳- بررسی مدارک تصویری
۲-۲-۵-۲-۲-۱-۳- پرسش‌نامه
۳-۲-۵-۲-۲-۱-۳- بدست آوردن حدود متراژ واحدهای ۱ تا ۶ خوابه مطابق با نحوه فعالیت استفاده کنندگان
۱-۴-۲-۵-۲-۲-۱-۳- نشیمن و پذیرایی
۲-۴-۲-۵-۲-۲-۱-۳- ناهارخوری
۳-۴-۲-۵-۲-۲-۱-۳- آشپزخانه
۴-۴-۲-۵-۲-۲-۱-۳- اتاقهای شخصی (اتاق خواب)
۵-۴-۲-۵-۲-۲-۱-۳- سرویس
۶-۴-۲-۵-۲-۲-۱-۳- جمع بندی
۳-۱-۳- شناخت ویژگیهای بستر طرح
۱-۳-۱-۳- موقعیت سایت و کاربردی آن
۲-۳-۱-۳- کاربردی های مجاور
۳-۳-۱-۳- دسترسی ها
۴-۳-۱-۳- امکانات زیربنایی
۵-۳-۱-۳- چشم اندازها

۶-۳-۱-۳- ویژگیهای اقلیمی بستر طرح
۱-۶-۳-۱-۳- دما
۲-۶-۳-۱-۳- رطوبت
۳-۶-۳-۱-۳- بارش
۴-۶-۳-۱-۳- وضعیت تابش
۵-۶-۳-۱-۳- باد
۷-۳-۱-۳- ویژگیهای فیزیکی بستر طرح
۱-۷-۳-۱-۳- مساحت
۲-۷-۳-۱-۳- توپوگرافی
۳-۷-۳-۱-۳- نحوه هدایت آبهای سطحی منطقه در بستر طبیعی زمین
۴-۷-۳-۱-۳- وضعیت گسلهای منطقه
۵-۷-۳-۱-۳- مکانیک خاک
۶-۷-۳-۱-۳- پوشش گیاهی
۴-۱-۳- آیین نامه و ضوابط طراحی در سایت مزبور (ناحیه تراکم متوسط)
۵-۱-۳- برسی تظابق خواسته کافرما مبنی برساخت ۳۰۰ واحد مسکونی در سایت مزبور با ضوابط معماری و شهرسازی منطقه
۶-۱-۳- محاسبه حداقل قیمتی که کارفرما باید پروژه را بفروشد تا برای او

مقرون به صرفه باشد .
۷-۱-۳- توجیه اقتصادی طرح
۸-۱-۳- بدست آوردن سرانه مفید مسکونی برای استفاده در برنامه تعیین حدودی متراژهای بنمایی واحدهای مجموعه
۲-۳- هدف
۳-۳- برنامه
۱-۳-۳- برنامه کم کردن هزینه ساخت و ساز
۲-۳-۳- برنامه تامین قرارگاه رفتاری
۱-۲-۳-۳- برنامه تأمین قرارگاه در محدوده فضای خصوصی
۲-۲-۳-۳- برنامه تأمین قرارگاه رفتاری در محدوده فضای همسایگی (نیمه خصوصی یا نیمه عمومی)
۳-۲-۳-۳- برنامه تأمین قرارگاه رفتاری در محدوده فضاهای رده بالاتر از فضای همسایگی تا کل مجموعه
۳-۳-۳- برنامه انسانی ساختن فضاها
۱-۳-۳-۳- برنامه تامین روشنایی
۲-۳-۳-۳- برنامه تأمین فضاهای بدون مانع
۳-۳-۳-۳- برنامه تأمین فضای متناسب با ابعاد انسان و نحوه انجام فعالیت او

۱-۳-۳-۳-۳- تعیین حدود واحد همسایگی و زیر محله تا ناحیه
۳-۳-۳-۳-۳- ابعاد تراس
۴-۳-۳-۳- برنامه تأمین طراحی اقلیمی
۱-۴-۳-۳-۳- میزان بهم فشردگی مجموعه
۲-۴-۳-۳-۳- شکل سقف و ایجاد سایه روی پشت بام و کوچه
۳-۴-۳-۳-۳- استفاده از گیاهان
۴-۴-۳-۳-۳- جهت گیری معابر
۵-۴-۳-۳-۳- جهت گیری ساختمانها
۶-۴-۳-۳-۳- فاصله ساختمانها
۷-۴-۳-۳-۳- درصد سطح پنجره به نمای ساختمان
۸-۴-۳-۳-۳- کوران در فضای داخلی
۹-۴-۳-۳-۳- ظرفیت حرارتی و رنگ مصالح
۱۰-۴-۳-۳-۳- ایجاد سایه بان برای بهره گیری به موقع و بهتر از نور خورشید
۱۱-۴-۳-۳-۳-استفاده از فضای واسطه
۵-۳-۳-۳- برنامه تأمین راحتی نگهداری از مجموعه
۱-۵-۳-۳-۳- انرژی ارزان و در دسترس
۲-۵-۳-۳-۳- کاهش میزان اتلاف انرژی
۱-۲-۵-۳-۳-۳-رعایت اصول طراحی اقلیمی
۲-۲-۵-۳-۳-۳- جلوگیری از پرت انرژی در داخل واحد مسکونی
۳-۵-۳-۳-۳- دوام مصالح
۴-۵-۳-۳-۳- راحتی نظافت و تمیز کردن بنا
۵-۵-۳-۳-۳- تعداد مناسب واحدهای موجود در یک همسایگی
۶-۵-۳-۳-۳- تعداد مناسب واحدهایی که از تاسیسات مشتری استفاه می‌کنند.
۶-۳-۳-۳- برنامه جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی
۱-۶-۳-۳-۳- سیستم دفع فاضلاب
۲-۶-۳-۳-۳-سیستم جمع آوری و دفع زباله
۳-۶-۳-۳-۳-استفاده از انرژی پاک
۴-۶-۳-۳-۳-راحتی نظافت و تمیز کردن بنا
۵-۶-۳-۳-۳-مکان دستشویی در نظام فضایی واحد مسکونی
۶-۶-۳-۳-۳- قرار دادن حریم بین در ورودی واحد مسکونی و بقیه فضاها
۷-۶-۳-۳-۳- برنامه یافتن تدابیری برای باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی وجمعیتی
۸-۶-۳-۳-۳- برنامه ریزی برای استفاده بهینه از فضا
۱-۸-۶-۳-۳-۳- برنامه استفاده بهینه از فضا در سطح واحد مسکونی
۱-۱-۸-۶-۳-۳-۳- استفاده چندگانه از فضا
۲-۱-۸-۶-۳-۳-۳- به حداقل رساندن فضاهای ارتباطی و ذون بندی در طراحی
۳-۱-۸-۶-۳-۳-۳- متصدی طراحی کردن فضاها
۴-۱-۸-۶-۳-۳-۳- استفاده از ظرفیت خالی وسایل
۲-۸-۳-۳-۳-برنامه استفاده بهینه از فضای سکونتی از سطح بالاتر از همسایگی
۹-۳-۳-۳- برنامه تأمین خلوت (فضای مشخص – قلم و پایی) یا فضای قابل دفاع
۱-۹-۳-۳-۳- قلم وپایی
۲-۹-۳-۳-۳- نقش جداره و بدنه
۱-۲-۹-۳-۳-۳- بدنه سیان صافی ورودی
۲-۲-۹-۳-۳-۳- امکان مراقبت از فضای همسایگی بدون دیده شدن توسط دیگران (با رعایت عدم اشرافیت)
۳-۲-۹-۳-۳-۳- جداره حافظ امنیت صوتی و شنیداری
۴-۲-۹-۳-۳-۳- جداره های متحرک در داخل فضا
۳-۹-۳-۳-۳- تامین فضای شخصی (شخصی سازی)
۴-۹-۳-۳-۳- تعیین مکان مناسب برای پروژه
۱۰-۳-۳-۳- برنامه پیش گیری از خطرات
۱-۱۰-۳-۳-۳- آتش سوزی
۲-۱۰-۳-۳-۳- باران شدید یا سیل
۳-۱۰-۳-۳-۳- زلزله و ریزش بنا
۱۱-۳-۳-۳- برنامه تامین نقشه شناختی (زیبایی شناختی – مقیاس انسانی) یا قواعد شکل گیری فضای مثبت الکساندر
۱-۱۱-۳-۳-۳- ارتباط توده با فضای پیرامون
۱-۱-۱۱-۳-۳-۳- محصور کردن فضا
۲-۱-۱۱-۳-۳-۳- آگاهی از فضا
۲-۱۱-۳-۳-۳- ویژگی توده
۱-۲-۱۱-۳-۳-۳- هم پیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی
۲-۲-۱۱-۳-۳-۳- ترکیب (کمپوزیسیون)
۳-۲-۱۱-۳-۳-۳- نقش جداره در تعریف فضای شهری
۱-۳-۲-۱۱-۳-۳-۳- کارکرد تجسمی بدنه
۲-۳-۲-۱۱-۳-۳-۳- بازنمایی انتقال بارها در جداره
۳-۳-۲-۱۱-۳-۳-۳- خوانایی جداره
۴-۳-۲-۱۱-۳-۳-۳- طراحی جداره ها
۴-۲-۱۱-۳-۳-۳- ساخت و ساز مرکب ساز و کار ایجاد تنوع در احجام ساختمانی
۳-۱۱-۳-۳-۳- ویژگیهای فضا
۱-۳-۱۱-۳-۳-۳- ایجاد فضاهای متباین
۲-۳-۱۱-۳-۳-۳- رعایت مقیاس و تناسب
۴-۱۱-۳-۳-۳- ویژگی دسترسی و خیابان
۱-۴-۱۱-۳-۳-۳- خیابان طراحی شده به مثابه فضا
۲-۴-۱۱-۳-۳-۳- جداسازی سواره و پیاده
۳-۴-۱۱-۳-۳-۳- الگوی خیابانهای محله
۵-۱۱-۳-۳-۳- ویژگیهای پارکینگ
۴-۳- گونه شناسی و بررسی نمونه ها
۱-۴-۳- ساخت و ساز پیرامونی
۱-۱-۴-۳- نمونه ۱: مجموعه Hollainhof
۲-۱-۴-۳- نمونه ۲: مجموعه‌مسکونی و اوان
۳-۱-۴-۳- نمونه ۳: مجموعه‌Titan تیتان
۴-۱-۴-۳- نمونه‌۴: دهکده آسیایی دهلی نو
۲-۴-۳- ساخت وساز خطی (خطی در امتداد خیابان و خطی در ردیفهای موازی)
۱-۲-۴-۳- نمونه‌ ۱: مجموعه‌Ochsenanger Bomberg
۲-۲-۴-۳- نمونه‌ ۲: مجموعه‌ Selfbuit Housing in palenciana
۳-۴-۳- ساخت و ساز مجموعه ای
۱-۳-۴-۳- نمونه: مجموعه‌ Housing in Rue Leblanc
۴-۴-۳- ساخت وساز ترکیبی (ترکیب گونه های مختلف ساختمانی)
۱-۴-۴-۳- مجموعه‌مسکونی همدان
۵-۴-۳- ساخت و ساز مسکونی با ارتفاع متوسط
۴- طراحی و ارائه آلترناتیوها
۵- گزینش
۶- منابع و مأخذ
۱-۶- منابع داخلی
۲-۶- منابع خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.