اطلاعیه

بررسی جغرافیایی شهر کهک – نوفل لوشاتو – استان قم

کد محصول:GR19

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول- کلیات تحقیق     ۱
۱-۱ موقعیت منطقه ی مورد مطالعه    ۲
۱-۲ بیان مسئله و ضرورت اجرای طرح     ۴
۱-۳ پیشینه تحقیق     ۵
۱-۴ اهداف تحقیق     ۸
۱-۵ سئولات تحقیق     ۹
۱-۶ فرضیات تحقیق     ۹
۱-۷ روش تحقیق     ۹
۱-۸ تجزیه و تحلیل اطلاعات     ۱۰
۱-۹ محدودیت ها و مشکلات تحقیق     ۱۱
فصل دوم- زمین شناسی منطقه     ۱۲
۲-۱ زمین شناسی منطقه     ۱۳
۲-۲ رسوب شناسی منطقه     ۱۴
۲-۲-۱ ائوسن     ۱۴
۲-۲-۲ اولیگوسن    ۱۵
۲-۲-۳ رسوبات دوران چهارم     ۱۵
۲-۳ داده های تکتونیکی     ۱۶
۲-۳-۱ گسل ها     ۱۷
۲-۳-۱-۱ گسل بیدهند     ۱۸
۲-۳-۱-۲ دیگر گسل ها     ۱۹
۲-۴ داده های ساختمانی     ۲۰
۲-۴-۱ چین خوردگی     ۲۰
۲-۵ لیتولو‍ژی     ۲۲
۲-۵-۱ ائوسن     ۲۲
۲-۵-۲ اولیگوسن     ۲۴
۲-۵-۳ اولیگوسن- میوسن     ۲۴
۲-۵-۴ میوسن     ۲۵
۲-۵-۵ پلیوسن- کواترنری     ۲۵
فصل سوم- اقلیم شناسی منطقه     ۲۶
۳-۱ ویژگی های آب و هوایی منطقه    ۲۷
۳-۲ دما     ۲۹
۳-۳ بارندگی     ۳۱
۳-۴ رطوبت نسبی     ۳۴
۳-۵ یخبندان     ۳۵
۳-۶ طبقه بندی اقلیمی منطقه     ۳۶
فصل چهارم- مصداق های توسعه     ۳۸
۴-۱ مفهوم توسعه     ۳۹
۴-۲ توسعه، جمعیت و نیازهای انسانی    ۴۰
۴-۳ جمعیت و منابع     ۴۱
۴-۴ توسعه ی روستایی     ۴۳
۴-۵ توسعه ی کشاورزی     ۴۴
۴-۵-۱ راهبردها و سیاست های توسعه کشاورزی     ۴۵
۴-۵-۲ استفاده از زمین     ۴۶
۴-۵-۳ استفاده از آب     ۴۷
۴-۶ توسعه ی صنعتی     ۴۹
۴-۶-۱ مهمترین قابلیت ها و محدودیتهای توسعه ی صنعتی     ۴۹
۴-۶-۲ راهبردهای توسعه ی صنعتی و معدنی     ۵۰
۴-۶-۳ استفاده از معادن     ۵۱
۴-۶-۳-۱ قابلیت ها و محدودیت های بخش معدن     ۵۵
۴-۷ توسعه ی شهری     ۵۵
۴-۷-۱ اهداف طرح های توسعه ی شهری     ۵۶
۴-۸ توسعه و برنامه ریزی ژئومورفولوژیک     ۵۶
۴-۹ توسعه و ژئومورفولوژی کاربردی     ۵۸
فصل پنجم- اشکال و فرایندهای ژئومورفولوژیک موثر بر توسعه ی کهک    ۶۱
مقدمه     ۶۲
۵-۱ براساس آبراهه ها و انواع شبکه های زهکشی     ۶۲
۵-۲ آبهای زیرزمینی     ۷۰
۵-۳ براساس مخروط های آبرفتی     ۷۲
۵-۳-۱ مخروط افکنه های فعال     ۷۳
۵-۳-۲ مخروط افکنه های غیر فعال     ۷۴
۵-۳-۳ پادگانه های کهن یا trl    ۷۴
۵-۳-۳-۱ پادگانه های کهن از نظر پوشش گیاهی     ۷۴
۵-۴ براساس سطوح هموار (دشت سر)     ۷۵
۵-۴-۱ دشت سر لخت     ۷۷
۵-۴-۲ دشت سر انتهایی شبکه آب (دشت سر آپانداژ)     ۷۹
۵-۵ براساس سطوح شیب دار     ۸۰
۵-۵-۱ تیپ کوهستان با توده ی سنگی     ۸۳
۵-۵-۲ تیپ کوهستان با بیرون زدگی     ۸۵
۵-۵-۳ تیپ کوهستان با گیلویی     ۸۶
۵-۶ حرکات دامنه ای     ۹۰
۵-۷ براساس سازندهای سطحی     ۹۴
۵-۸ فرسایش خاک     ۱۰۰
۵-۹ کاربری اراضی     ۱۰۲
فصل ششم- ارزیابی و نتیجه گیری     ۱۰۳
۶-۱ پاسخ به سوالات تحقیق     ۱۰۴
۶-۱-۱ سوال اول تحقیق     ۱۰۴
۶-۱-۲ سوال دوم تحقیق    ۱۱۱
فهرست جدول ها
جدول ۳-۱ ویژگی های ایستگاه سینوپتیک     ۲۸
جدول ۳-۲ آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی وسف     ۳۳
جدول ۳-۳ آمار بارندگی ایستگاه باران سنجی فردو    ۳۳
جدول ۳-۴ طبقه بندی اقلیمی دو مارتن     ۳۶
جدول ۴-۱ آمار جمعیتی منطقه     ۴۳
جدول ۴-۲ آمار کشاورزی منطقه     ۴۷
جدول ۴-۳ منابع آب منطقه     ۴۸
جدول ۵-۱ نفوذپذیری زمین     ۷۱
جدول ۵-۲ ضریب خطر از منظر عامل شیب     ۸۱
جدول ۵-۳ طبقه بندی حرکات توده ای     ۹۱
جدول ۶-۱ کوه های مهم منطقه     ۱۱۱

فهرست شکل ها
شکل ۱-۱ نقشه ی موقعیت استان قم در کل کشور     ۳
شکل ۱-۲ نقشه ی موقعیت منطقه ی کهک در استان قم و نسبت به استانهای همجوار    ۴
شکل ۲-۱ رسوبات دوران چهارم در غرب منطقه     ۱۶
شکل ۲-۲ صفحه ی گسلی در آهک های سازند قم    ۱۸
شکل ۲-۳ گسل حصار ملابا جهت شمال غربی- جنوب شرقی     ۱۹
شکل ۲-۴ نقشه ی زمین شناسی     ۲۳
شکل ۲-۵ نقشه ی زمین شناسی منطقه     ۲۳
شکل ۳-۱ نقشه ی موقعیت ایستگاه کهک     ۲۸
شکل ۳-۲ نمودار میانگین دمای ماهانه     ۲۹
شکل ۳-۳ نمودار میانگین دمای حداقل ماهانه     ۳۰
شکل ۳-۴ نمودار میانگین دمای حداکثر ماهانه     ۳۰
شکل ۳-۵ نقشه ی محد.وده سطوح هم دما     ۳۱
شکل ۳-۶ نمودار میانگین بارش ماهانه     ۳۲
شکل ۳-۷ نمودار حداکثر بارندگی در ۲۴ ساعت    ۳۲
شکل ۳-۸ نقشه سطوح همباران     ۳۴
شکل ۳-۹ نمودار رطوبت نسبی     ۳۵
شکل ۳-۱۰ نمودار میانگین روزهای یخبندان     ۳۶
شکل ۵-۱ طرح دندرتیک     ۶۵
شکل ۵-۲ طرح پخشان     ۶۶
شکل ۵-۳ طرح نابهنجار     ۶۷
شکل ۵-۴ طرح شبه موازی     ۶۸
شکل ۵-۵ طرح موازی     ۶۹
شکل ۵-۶ طرح شبه دندرتیک     ۷۰
شکل ۵-۷ نقشه ی سطوح ارتفاعی     ۷۶
شکل ۵-۸ رخنمون قشر گچ در واحد دشت سر     ۷۷
شکل ۵-۹ برونزدگی از جنس سازند قمف رخنمون در واحد دشت سر لخت     ۷۸
شکل ۵-۱۰ دشت سر انتهایی روستای ورجان     ۸۰
شکل ۵-۱۱ نقشه ی شیب منطقه     ۸۲
شکل ۵-۱۲ نقشه ی جهت شیب     ۸۳
شکل ۵-۱۳ وجود برونزدگی سنگی و میکروتراس ها    ۸۶
شکل ۵-۱۴ وجود برجستگی در طبقات سخت روستای سیرو     ۸۷
شکل ۵-۱۵ وجود برجستگی در مناطق آهکی     ۸۸
شکل ۵-۱۶ وجود طبقات سخت ونرم در تیپ کوهستان با گیلویی     ۸۸
شکل ۵-۱۷ تخریب مکانیکی در پای دامنه     ۸۹
شکل ۵-۱۸ توف های نازک تا متوسط لایه بین افق های آندزیتی     ۹۶
شکل ۵-۱۹ شرق و جنوب شرقی منطقه (ماهواره ای)     ۹۷
شکل ۵-۲۰ مرکز و جنوب منطقه (ماهواره ای)     ۹۸
شکل ۵-۲۱ غرب و جنوب غربی منطقه (ماهواره ای)     ۹۹
شکل ۵-۲۲ نیمه ی شمالی منطقه (ماهواره ای)     ۱۰۰
شکل ۵-۲۳ کاربری اراضی     ۱۰۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.